Akademický senát Vysokého učení technického v Brně (AS VUT)

a

Akademický senát Fakulty strojního inženýrství
Vysokého učení technického v Brně (AS FSI)

vyhlašují

Volby do AS VUT a AS FSI
na funkční období 2017–2020

konané ve dnech
31. 10. 2017 v době 9:00–17:00 h
a
1. 11. 2017 v době 9:00–15:00 h
v předsálí auly Q

Informace jsou průběžně aktualizovány a doplňovány

Poslední aktualizace:

1. Volby se řídí zejména těmito dokumenty

2. Volební komise

Volby organizuje a řídí Volební komise v následujícím složení:

3. Právo volit a být volen

 • Právo volit a být voleni do Komory akademických pracovníků (dále jen KAP) AS VUT a AS FSI mají akademičtí pracovníci FSI VUT (viz VŘ AS VUT, čl. 8, odst. 1, písm. a) a VŘ AS FSI, čl. 3, odst. 1 a 2, čl. 5, odst. 1).
 • Právo volit a být voleni do Studentské komory (dále jen SK) AS VUT a AS FSI mají studenti FSI VUT (viz VŘ AS VUT, čl. 8, odst. 1, písm. a) a VŘ AS FSI, čl. 3, odst. 1 a 2, čl. 5, odst. 1).

4. Počty mandátů

Do jednotlivých komor AS VUT a AS FSI se volí odpovídající počet mandátů v příslušném volebním obvodu, tj.

Komora akademických pracovníkůStudentská komora
AS VUT 2 mandáty1 mandát
AS FSI 24 mandátů12 mandátů

5. Ochrana osobních údajů

Z důvodů ochrany osobních údajů jsou seznamy voličů a kandidátní listiny přístupné po přihlášení do systému Google G Suite na VUT v Brně. K přihlášení slouží login ve tvaru VUTlogin@vutbr.cz a VUTheslo (VUTlogin všichni používáme pro přístup na Intraportál VUT, do systému Studis nebo Teacher, případně Apollo, nezapomeňte přidat @vutbr.cz, tj. bez fme). Přihlásit se je možno po kliknutí na zvolený soubor nebo např. prostřednictvím odkazu http://mail.apps.vutbr.cz. Bližší informace k přihlášení naleznete zde. Úspěšné přihlášení otevírá přístup ke všem takto chráněným souborům.

6. Seznamy voličů

Seznamy voličů jsou zveřejňovány v termínu dle Harmonogramu VUT, Harmonogramu FSI a průběžně aktualizovány.

Souběhy pro zařazení voliče do volebního obvodu

Termín pro podávání žádostí týkajících se řešení souběhů pro volby do AS FSI: do 19. 10. 2017, do 13.00 h.

Termín pro podávání žádostí týkajících se řešení souběhů pro volby do AS VUT: do 26. 10. 2017.

 • Pro volby do AS VUT řeší souběhy VK VUT (viz čl. 8, odst. 5)
  • souběh akademický pracovník/student
  • souběh úvazků akademického pracovníka na více součástech VUT
  • souběh studia studenta na více součástech VUT

  (viz VŘ VUT, čl. 8, odst. 2. až 5.)

  Způsob podávání žádosti o zařazení do zvoleného volebního obvodu pro volby do AS VUT bude upřesněn podle pokynů VK VUT.

 • Pro volby do AS FSI řeší souběhy VK FSI
  • souběh akademický pracovník/student

  Žádosti o zařazení do zvoleného volebního obvodu pro volby do AS FSI podává akademický pracovník nebo student na příslušném formuláři

  Žádost doručí akademický pracovník nebo student OSOBNĚ

  • sekretářce AS FSI
   Brigita Rohovská
   místnost A1/0226
   email rohovska@fme.vutbr.cz
   kl. 2147

Seznamy voličů

Z důvodů ochrany osobních údajů jsou seznamy voličů chráněny systémem Google G Suite na VUT v Brně. Přihlášení a bližší informace viz sekce „Ochrana osobních údajů“ výše.

7. Návrhy kandidátů

Kandidáti se navrhují na příslušných formulářích v termínu dle Harmonogramu FSI.

Termín pro podávání návrhů na kandidáty pro volby do AS VUT i AS FSI: od 18. 10. 2017, 8.00 h do 20. 10. 2017, 13.00 h.

Navrhovatel vyplní příslušný formulář, zajistí souhlas navrhovaného kandidáta a vyplněný formulář opatřený podpisy navrhovatele i navrhovaného doručí OSOBNĚ

 • sekretářce AS FSI
  Brigita Rohovská
  kontakty viz výše

Při doručení je kontrolována správnost vyplnění údajů na formuláři. Formulář má dvě identické části. Část A zůstává Volební komisi, část B je vrácena navrhovateli jako doklad o doručení. Při doručení je kontrolována za osobní účasti navrhovatele správnost vyplnění údajů.

Odstoupení kandidáta

V případě odstoupení kandidáta z jeho vlastní vůle kandidát vyplní níže uvedený formulář

a doručí ho OSOBNĚ

 • sekretářce AS FSI
  Brigita Rohovská
  kontakty viz výše

8. Kandidátní listiny

Navržení kandidáti jsou zapisováni na Kandidátní listiny do příslušné komory AS VUT a AS FSI. Navrhovatelé kandidátů a navržení kandidáti zde mají možnost kontroly.

Z důvodů ochrany osobních údajů jsou kandidátní listiny chráněny systémem Google G Suite na VUT v Brně. Přihlášení a bližší informace viz sekce „Ochrana osobních údajů" výše.

Tyto kandidátní listiny není možno kopírovat, tisknout nebo stáhnout (výše úvazků je chráněný údaj). Kandidátní listiny jsou aktualizovány dle Harmonogramu VUTHarmonogramu FSI.

Pro potřebu voličů je možno kopírovat, tisknout nebo stáhnout kandidátní listiny bez výše úvazků. Stažení např. do formátu Microsoft Excelu se provede zvolením menu „Soubor“ vlevo nad tabulkou (nikoliv úplně vlevo nahoře – tam je obvykle menu prohlížeče) a zvolením „Stáhnout jako“ – „Microsoft Excel (.xlsx)“.

Vyřešení nejasností, oprava a doplnění údajů

K vyřešení případných nejasností, k opravám a doplnění všech údajů je určeno období stanovené termínem dle Harmonogramu FSI. Podněty k vyřešení nejasností a opravám se podávají OSOBNĚ

 • sekretářce AS FSI
  Brigita Rohovská
  kontakty viz výše

9. Předvolební prohlášení kandidátů

Doručená předvolební prohlášení kandidátů do AS VUT a AS FSI najdete na této stránce.

10. Organizace volebního dne

Místo konání voleb

Volby se budou konat ve stanoveném termínu (viz Harmonogram VUTHarmonogram FSI), tj. ve dnech

úterý 31. 10. 2017 v době od 9:00 do 17:00 h

středa 1. 11. 2017 v době od 9:00 do 15:00 h

v předsálí auly Q, areál FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno

Vstup do volební místnosti bude rozdělen na registrační místa pro akademické pracovníky a registrační místa pro studenty.

I. Kontrola oprávněnosti voličů a převzetí hlasovacích lístků

 • volič ověří svoji totožnost přiložením průkazu VUT na čtečku karet (podobně jako v menze). Pokud je průkaz VUT výjimečně nefunkční, kontrolují se údaje zapsané na průkazu vizuálně a jsou srovnávány s elektronickým informačním systémem. Pokud jsou identifikační údaje na průkaze VUT nečitelné, prokáže se volič občanským průkazem nebo pasem. Žádáme proto voliče, aby si přinesli tyto doklady s sebou.
 • volič sdělí komisi akademické senáty, do kterých hodlá volit (oba nebo jen jeden)
 • Volební komise vydá voliči Hlasovací lístky do příslušných komor senátů. Hlasovací lístky do Komory akademických pracovníků AS VUT a AS FSI jsou žluté barvy, hlasovací lístky do Studentské komory AS VUT a AS FSI jsou bílé.

II. Úprava hlasovacího lístku

K úpravě hlasovacích lístků slouží místa k tomu určená a označená ve volební místnosti. Volič musí provést úpravu hlasovacích lístků na těchto místech, kde je zajištěna anonymita volby. Pro dostatečnou kapacitu bude těchto míst pro úpravu Hlasovacích lístků dostatečný počet, budou společná pro akademické pracovníky i studenty (akademický pracovník nebo student může použít kterékoliv místo pro úpravu Hlasovacích lístků). Volič si s sebou může vzít své poznámky k volbě kandidátů (může vést k urychlení zvláště při větším počtu volených mandátů).

Volič označí vybrané kandidáty na příslušném hlasovacím lístku zakroužkováním jejich pořadového čísla vlevo a to nesmazatelným způsobem (nejlépe modrou propisovací tužkou). Takto může označit maximálně takový počet kandidátů, který je roven počtu mandátů v příslušné komoře senátu. Pokud volič označí větší počet kandidátů, než jaký je počet mandátů v příslušné komoře, je hlasovací lístek neplatný. Stejně tak je neplatný hlasovací lístek, kde jsou kandidáti označeni jiným způsobem než zakroužkováním (zatržení křížkem, zakroužkování více kandidátů společně, použití obyčejné tužky, apod.).

III. Odevzdání hlasovacího lístku

Volič vhodí upravené hlasovací lístky do příslušné volební urny. Volební urny jsou dvě a jsou označeny barevně:

 • urna pro volební lístky akademických pracovníků
  • je označena žlutým popisem
  • je společná pro volbu do Komory akademických pracovníků AS VUT a AS FSI
 • urna pro volební lístky studentů
  • je označena bílým popisem
  • je společná pro volbu do Studentské komory AS VUT a AS FSI

11. Vyhlášení výsledků voleb

Po ukončení voleb Volební komise sečtou hlasovací lístky a vyhlásí výsledky voleb do stanoveného termínu (viz Harmonogram VUTHarmonogram FSI).

Protokoly o volbách