Nový studijní magisterský obor studia právě otevřen

Magisterský navazující studijní program N23

Obor: Výroba automobilových světel a technických svítidel

http://www.fme.vutbr.cz/studium/ck_obor.html?obor=M-VAS

Akademický rok: 2123/124 * (* pracovní označení, platí pro otevřený akademický rok 2016/17 )

Garant oboru: doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.


LETÁK


Charakteristika studijního oboru

Zcela nový a v Evropě unikátní magisterský studijní obor „Výroba automobilových světel a technických svítidel“ je zaměřen na získání teoretických znalostí, prohloubení tvůrčích schopností a přípravu k výkonu povolání v průmyslové sféře v oblasti s nejvyššími nároky na kvalitu výroby v oblasti světelné techniky.

Tento interdisciplinární charakter oboru garantovaný specialisty tří fakult VUT v Brně a předních firem - Automotive Lighting, Hella a Škoda Auto - umožňuje získat znalosti v oblastech optiky, elektrotechniky a technologií zpracovávajících kovové i polymerní materiály na funkční výrobky s vysokou přidanou hodnotou na základě moderního marketingu a metod řízení výroby. Skladba odborných předmětů je orientována zejména do oblasti automobilového průmyslu a světelné techniky, ale dosažené znalosti mají široké a nadčasové využití. Důraz je kladen mj. na praktické využití teoreticky získaných znalostí a využití moderních digitálních technologií – Rapid Prototyping a CAD/CAM aplikace, při návrhu i dimenzování výrobků včetně konstrukce nástrojů a simulací výrobních i zpracovatelských procesů. Nedílnou součástí výuky je úzká spolupráce s průmyslovými podniky na úrovni odborných přednášek, exkurzí, seminárních i závěrečných prací a tzv. „trainee“ programů. Umožňuje tak studentům poznat nejmodernější výzkumné, technologické a metrologické vybavení ve výrobě světel a spolupracovat s jejich uživateli přímo v soudobé konkurenceschopné praxi. Je to ideální obor pro Industry 4.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Absolvent bude mít pokročilé znalosti ze základních a pokročilých výrobních technologií, potřebných pro výrobu, montáž a kontrolu automobilových světel a technických svítidel, bude ovládat teoretické základy optiky a šíření světla, bude umět navrhnout sled optimálních výrobních technologií dílčích částí z pohledu kvality, produktivity, výrobních nákladů a dalších hledisek. Dokáže posoudit technologičnost konstrukce světel a svítidel před vlastní výrobou. V průběhu studia se prakticky seznámí se soudobým stavem výrobních technologií přímo
v praxi formou řešení semestrálních projektů nebo praktických úloh ve smluvně zavázaných výrobních podnicích.

Možnosti uplatnění

Absolventi oboru mohou být vedoucí nebo členové projektových a realizačních týmů, výrobní manažeři, procesní inženýři ve výrobních organizacích, zaměřených zejména na výrobu automobilových světel a technických svítidel. Jejich umístění může být v průmyslových podnicích, zaměřených na vysoce kvalitní a pokročilé výrobky, v navrhování a projektování moderních výrob, zejména kontrolovaných s počítačovou podporou ve všech výrobních fázích. Další aplikace jsou ve strojírenských podnicích a firmách v oblasti řízení technologie výroby, určování výrobních postupů, optimalizace výrobních toků a postupů, v kvalitativním vyhodnocování produkce
v návaznosti na ekonomickou správu a management firmy. Absolventi naleznou uplatnění v technických oblastech, které vyžadují interdisciplinární znalost oboru, ve výzkumných a vývojových organizacích,
ve vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti.

Předpokládaná kapacita oboru: 20 studentů

Bližší informace Vám rádi podají:

doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D., Kolejní 4, Brno, E522, +420541142408, e-mail: sedlak@fme.vutbr.cz

Ing. Kateřina Dufková, Kolejní 4, Brno, E506, tel: +420541142402, e-mail: dufkova@fme.vutbr.cz

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc., Kolejní 4, Brno, E518, tel: +420541142555, e-mail: piska@fme.vutbr.cz

Kateřina Růžičková, 26. 1. 2016