prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.

E-mail:   foret@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor kovových materiálů
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A3/406
Telefon:   +420 54114 3191
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor kovových materiálů
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A3/406
Telefon:   +420 54114 3191

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1966, Střední všeobecně vzdělávací škola (Gymnázium) v Moravské Třebové
 • 1971, Ing., Fakulta strojní, VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
 • 1981, CSc., Vojenská akademie v Brně, obor Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů
 • 1994, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně , obor Materiálové inženýrství
 • 2005, prof., Vysoké učení technické v Brně, obor Materiálové inženýrství

Pedagogická činnost

 • V letech 1980-81 a 1986-87 externí výuka na VA AZ v Brně na katedře materiálů a technologie (přednášky z předmětu Nauka o materiálu pro libyjské studenty).
 • V letech 1990-92 externí výuka na FSI VUT v Brně (přednášky a cvičení z předmětu Degradace a predikce životnosti, vedení cvičení z Nauky o materiálu).
 • Od roku 1992 zaměstnán na FSI VUT v Brně s plným pedagogickým úvazkem a zajišťuje, nebo se podílí na výuce těchto předmětů:
 • Úvod do materiálových věd a inženýrství, Struktura a vlastnosti materiálů, Analýza příčin poruch, Fraktografie, Degradační procsy ve strojírenských materiálech, Degradace a predikce životnosti, Technologické vlastnosti materiálů.
 • Člen komisí pro státní závěrečné zkoušky, doktorské státní zkoušky a pro obhajoby doktorských disetačních prací.
 • Školitel doktorandů.
 • Spoluautor učebnice PTÁČEK,L. et al., Nauka o materiálu II, CERM s.r.o.: Brno 1999(1. vydání ISBN 80-7204-130-4) a 2002 (2. opravené a rozšířené vydání, ISBN 80-7204-248-3)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Řešitel či spoluřešitel asi 20 resortních externě oponovaných úkolů zaměřených na studium vztahů mezi strukturou a vlastnostmi kovových materiálů.
 • Rozsáhlá spolupráce s podniky strojírenského a metalurgického zaměření, jako Škoda Plzeň, ČKD Praha, ČKD Blansko, ZTS Martin, ZTS Dubnica nad Váhom, Vítkovice apod., a to na úrovni vývoje nové techniky či zavádění nových technologií a materiálů (asi 90 výzkumných zpráv).
 • Analýzy příčin poruch strojních částí zpracovávané pro civilní i vojenský sektor (asi 35O expertíz).
 • Studium strukturní stability žáropevných ocelí podporované projekty GA ČR ve spolupráci s pracovníky ÚFM AV ČR Brno, Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Vítkovice – Divize výzkum a vývoj a Výzkum s.r.o Škoda Plzeň (4 úspěšně dokončené – 106/97/1124, 106/97/0752, 106/00/0855 a 106/03/636).
 • Autor či spoluautor více než 200 vědeckých a odborných publikací.
 • V poslední době studium vlastností svarů a modifikací povrchu vytvořených elektronovým svazkem.

Univerzitní aktivity

 • 1994-2011, zástupce vedoucího oboru strukturní a fázové analýzy, Ústav materiálového inženýrství
 • v letech 2006 až 2012 proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost
 • od roku 2011 vedoucí odboru kovových materiálů, Ústav materiálového inženýrství

Mimouniverzitní aktivity

 • Členství v pofesních organizacích
 • Vědecká společnost pro nauku o kovech při AV ČR (člen revizní komise)
 • Česká společnost pro nové materiály a technologie (tajemník Centra výzkumu nových materiálů a technologií ČR při ČSMNT)
 • ASM - American Society for Materials (USA)
 • IOM3 - Institute of Materials , Minerals & Mining (UK)

Projekty

 • - Provozní spolehlivost a degradační procesy energetických zařízení, GA ČR 106/97/0752, ukončený, spoluřešitel;
 • - Strukturní stabilita svarových spojů chromových žárupevných ocelí a jejich degradace během dlouhodobého provozu, GA ČR 106/97/1124, ukončený, řešitel;
 • - Kinetika precipitace karbidů v Cr-Mo ocelích, GA ČR 106/0855, ukončený, řešitel;
 • Teoretické modelování a experimentální studium strukturní stability moderních žárupevných ocelí a jejich svarů; GA ČR 106/03/0636, ukončený, řešitel;
 •  Vývoj a výzkum statistického modelování procesu výroby odlitků z tvárné litiny za účelem minimalizace vzniku bodlin, MPO FT-TA3/108, spoluřešitel;
 • projekty IGA.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

53

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

44

Citace ostatní (bez autocitací)

200

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R.; DLOUHÝ, I.; ENZINGER, N.; WIEDNIG, CH.:
  Evaluation of Weldability of Titanium Alloy Ti-6Al-4V and Aluminium Alloy 6061 Produced by Electron Beam Welding. ,
  Materials Science Forum, pp.714-719, ISSN 1662-9752, Trans Tech Publications Ltd
  článek v časopise
 • HAVLÍK, P.; FORET, R.:
  Electron Beam Welding of Ti6Al4V alloy,
  25th Annivesary International Conference on Metallurgy and Materials - Conference proceedings, pp.1266-1271, ISBN 978-80-87294-67-3, (2016), TANGER, Ltd.
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2016, Brno, 25.05.2016-27.05.2016
 • TKACHENKO, S.; NEČAS, D.; DATSKEVICH, O.; ČUPERA, J.; SPOTZ, Z.; VRBKA, M.; KULAK, L.; FORET, R.:
  Tribological performance of Ti−Si based in situ composites,
  TRIBOLOGY TRANSACTIONS, Vol.59, (2016), No.2, pp.340-351, ISSN 1040-2004, Taylor & Francis
  článek v časopise
 • HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R.:
  INFLUENCE OF SETTINGS OF EBW PARAMETERS ON RESULTING STRUCTURES OF HETEROGENEOUS WELDS, Tanger Ltd.
  abstrakt
 • HAVLÍK, P.; ŠOHAJ, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R.; DLOUHÝ, I.:
  EBW of stainless steels and ODS ferritic steel,
  Elektrotechnica & Elektronica, Vol.49, (2014), No.5-6/2014, pp.82-89, ISSN 0861-4717, The Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications
  článek v časopise
 • TKACHENKO, S.; NEČAS, D.; DATSKEVICH, O.; ČUPERA, J.; SPOTZ, Z.; VRBKA, M.; KULAK, L.; FORET, R.:
  Tribological behavior of Ti–Si based in situ composites under sliding,
  Metal 2014, pp.2704-2709, ISBN 978-80-87294-52-9, (2014), Tanger Ltd.
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2014: 23nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 21.05.2014-23.05.2014
 • STRÁNSKÝ, K.; JANOVÁ, D.; KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, L.; FORET, R.; SEKANINA, B.:
  Vrch Peperek nad Velkou Losenicí a Šlakhamry na Žďársku - stopy po těžbě stříbra (Zaniklá hornická ves Milíkovice),
  Hutnické listy, Vol.LXVI, (2013), No.2/2013, pp.67-73, ISSN 0018-8069
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • VODÁREK, V.; FORET, R.; KUBOŇ, Z.; HAINSWORTH, S.:
  Microstructural Evolution in P23/P91 Heterogeneous Welds during Creep at 500-600 C,
  Welding in the World, Vol.52, (2008), No.Spec.Iss., pp.233-238, ISSN 0043-2288, International Institute of Welding
  článek v časopise
  akce: Int. Conference Safety and Reliability of Welded Components in Energy and Proessing Industry, Graz, 10.07.2008-11.07.2008

  V příspěvku jsou shrnuty výsledky studia vývoje monoritních fází v jednotlivých zónách heterogenního svarovéhospoje P23/P91 během creepové expozice při teplotách 500, 550 a 600 stupňů po dobu až 30 000 h .
 • SOPOUŠEK, J.; FORET, R.:
  More Sophisticated Thermodynamic Designs of Welds between Dissimilar Steels,
  Science and Technology of Welding and Joinig, Vol.13, (2008), No.1, pp.17-24-24, ISSN 1362-1718, IOM
  článek v časopise

  V presentovaném příspěvku je popsán termodynamický přístup, který lze uplatnit při návrzích heterogenních svarů žáropevných ferritických ocelí.. Důležitým aspektem tohoto přístupu k návrhům svarů založeného na porovnávání aktivity uhlíku je, že není v rozporu s běžnou praxí založenou na porovnávání obsah chromu. Naopak staví tento přístup na více sofistifikovanou úroveň. Uvedený přistup prohlubuje znalosti o svařování rozdílných ocelí tím, že je založen na nepokročilejších teoretických představách a modelech fází pro popis chování vícesložkových soustav s několika koexistujícími fázemi v materiálech na bázi železa
 • SOPOUŠEK, J.; FORET, R.:
  Carbon and Nitrogen Redistribution in Weld Joint of Ion Nitrided 15CrMoV 2-5-3 and Advanced P91 Heat-Resistant Steels,
  Journal of PHASE EQUILIBRIA and DIFFUSION, Vol.27, (2006), No.4, pp.363-369, ISSN 1547-7037
  článek v časopise

  Přispěvek obsauje porovnání modelování kinetiky vývoje profilů chemického a fázového složení napříč laboratorními svarovými spoji žárupevných ocelí po dlouhodobém provozu s experimentálnímí výsledky.
 • JAN, V., SOPOUŠEK, J., FORET, R.:
  Simulation of dissimilar weld joints of steel P91,
  Science and Technology of Welding and Joinig, Vol.9, (2004), No.1, pp.59-64, ISSN 1362-1718
  článek v časopise

  V článku jsou presentovány výsledky simulace dlouhodobé exploatace svarových spojů oceli ČSN 15128/P91 a SK3STC/P91. Výsledky simulaci jsou porovnány s experimentálně stanoveným chemickýcm a fázovým složením uvedených spojů.
 • FORET, R., MILLION, B., SVOBODA, M., STRÁNSKÝ, K.:
  Structural stability of dissimilar weld joints of steel P91,
  Science and Technology of Welding and Joinig, Vol.6, (2002), No.6, pp.405-411, ISSN 1362-1718
  článek v časopise

  Tento článek pojednává o redistribuci C a N ve svarových spojích žárupevných ocelí. Redistribuce C a N byla měřena metodou EPMA. Podmínky dlouhodobého žíhání byly následující: teplota 575, 625 and 700 C; čas 10, 100, 1 000 and 5 000 h. Bylo potvrzeno, že C a N difundují z nízkolegovaných ocelí do vysokopevné oceli P91. Článek také obsahuje rozbor mikrostruktury oduhličených a nauhličených oblastí ve studovaných svarových spojích.