doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

E-mail:   nemec@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Odbor automatizace
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/0621
Telefon:   +420 54114 2299

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1972, Ing., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Technická kybernetika, specializace Řídicí technika
 • 1992, CSc., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Technická kybernetika
 • 2008, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1972-1993: samostatný výzkumný pracovník, Orgrez k.ú.o. Brno
 • 1993-2008: odborný asistent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2008-dosud: docent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Výuka v magisterském studiu: aplikovaná elektronika, automatizace v energetice, prostředky automatického řízení a programovatelné automaty
 • Vedení závěrečných prací z automatizace a řízení technických soustav, celkem 118 prací
 • Školitel doktorského studia pro technickou kybernetiku
 • Oponent disertačních prací, člen komisí obhajob doktorandských prací.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Do r. 1998 technická a expertní činnost pro energetiku (Orgrez Brno)
 • Regulace vodních turbin
 • Aplikace prostředků automatického řízení, zejména programovatelných automatů
 • Automatizace energetických systémů
 • Automatické řízení spalovacího procesu při termické likvidaci komunálního odpadu
 • Modelování a simulace automatizačních úloh, zejména regulací
 • Rekuperace kinetické energie u strojů s hydrostatickým pohonem
 • Modelování a simulace řízení stavebního stroje (exkavátoru)

Akademické stáže v zahraničí

 • 2002, 2 týdny, Technická univerzita Plovdiv (Bulharsko)
 • 2003, 2 týdny, Univerzita Split (Chorvatsko)

Univerzitní aktivity

 • 1993-dosud, člen Komise pro státní závěrečné zkoušky na FSI VUT v Brně
 • 1996-dosud, člen Komise pro státní závěrečné zkoušky na FEI/FEKT VUT v Brně
 • 1994-2007, vedoucí a správce laboratoří Programovatelné automaty, Elektrické prostředky řízení, Řídicí technika
 • 2007-dosud, vedoucí a správce laboratoře Řídicí technika

Projekty

 • 1999, Automatické odměřování kapalného mořidla. Vývoj pro MHD Litomyšl.
 • 1999-2004, Automatizace technologií a výrobních procesů. Výzkumný záměr MSM 261100013.
 • 2001, Samostatný chod mikrosoustrojí s turbinami MT5, MT3. Vývoj pro Mavel Benešov.
 • 2001-2003, Recyklace škváry ze spalovny tuhých komunálních odpadů. Projekt EUREKA WASTEN E!2066.
 • 2002-2004, Návrh automatického řízení spalování u spalovenského kotle. Projekt GAČR.
 • 2005, Optimalizace systému čištění spalin s bezpečným a spolehlivým snižováním emisí dioxinů. Projekt EUREKA DIOXIN (č.1P04OE156).
 • 2005-2007, Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy. Výzkumný záměr MSM 0021630502.
 • 2007-2011, Inteligentní systémy v automatizaci - Řízení komplexních soustav. Výzkumný záměr MSM 0021630529.
 • 2012-2015, Rekuperační hydrostatický modul pro užitková vozidla. Projekt programu Eureka MŠMT.
 • 2016-2018, Bezemisní elektrohydraulický mini-exkavátor. Program Trio, FV 10 411..

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

5

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • NEVRLÝ, J.; NĚMEC, Z.:
  Pump part of the hydrostatic system for kinetic energy recovery of vehicle,
  Engineering Mechanics, Vol.2015, (2015), No.1, pp.43-49, ISSN 1802-1484, Association for Engineering Mechanics
  článek v časopise
 • NEVRLÝ, J.; NĚMEC, Z.:
  Valve timing of recovery module of experimental stand ,
  HYDRAULIKA A PNEUMATIKA, Vol.2014, (2014), No.1, pp.5-8, ISSN 1335-5171, Hydropneutech
  článek v časopise
 • NĚMEC, Z.; NEVRLÝ, J.:
  Influence of Short-circuit Valve on Hydraulic Recovery of Vehicle Kinetic Energy,
  55th International Conference of Machine Design Departements, pp.239-244, ISBN 978-80-01-05542-7, (2014), ČVUT Praha
  článek ve sborníku
  akce: 55th International Conference of Machine Design Departments, Beroun, 09.09.2014-12.09.2014
 • NEVRLÝ, J.; NĚMEC, Z.; JURÍK, M.:
  Effectiveness of kinetic energy recovery explored by means of experimental stand,
  Engineering mechanics 2014, pp.432-435, ISBN 978-80-214-4871-1, (2014), Institute of Solid Mechanics, Mechatronics, and Biomechanics FME VUT
  článek ve sborníku
  akce: Engineering Mechanics 2014, Svratka, 12.05.2014-15.05.2014
 • NEVRLÝ, J.; NĚMEC, Z.; NOSKIEVIČ, P.:
  Use of Matlab/Simulink and Amesim for simulation of hydraulic recovery of kinetic energy,
  4rd International Conference APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT, pp.697-707, ISBN 978-86-87333-42-0, (2014), Education Council of Faculty of Business Studies and Law
  článek ve sborníku
  akce: ANTiM 2014, Belgrade, 24.04.2014-26.04.2014
 • NĚMEC, Z.:
  Vodní ráz a jeho vliv na dynamiku hydroenergetického zdroje,
  Sborník přednášek, pp.263-272, ISBN není, ani ISSN, (2012), ČKD Blansko Engineering
  článek ve sborníku
  akce: HYDROTURBO 2012 - 21. ROCNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O VODNÍ ENERGETICE O VODNÍ ENERGETICE, Brno, 25.09.2012-27.09.2012
 • MATOUŠEK, R.; NĚMEC, Z.; MARADA, T.:
  Weighting of Goods by means of DC Motor,
  Advanced Materials Research, Vol.2012, (2012), No.463-464, pp.1427-1431, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications
  článek v časopise
 • MATOUŠEK, R.; NĚMEC, Z.:
  Optimal Criteria for Non-Minimal Phase Plants,
  World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.2011, (2011), No.59, pp.824-828, ISSN 2010-376X, WASET
  článek v časopise
 • NĚMEC, Z.:
  Příklady vzniku nestacionarit v provozu turbosoustrojí vodní elektrárny.,
  HYDROTURBO 2010, 20. mezinárodní konferencia "O využití vodnej energie", pp.59-65, (2010), STU Bratislava
  článek ve sborníku
  akce: Hydroturbo 2010. 20. Medzinárodná konferencia "O využití vodnej energie", Patince, 21.09.2010-23.09.2010
 • NYKODÝM, L.; NĚMEC, Z.:
  Rozšířený výpočtový model turbosoustrojí vodní elektrárny,
  HYDROTURBO 2010, 20. mezinárodní konferencia "O využití vodnej energie", pp.67-71, (2010), STU Bratislava
  článek ve sborníku
  akce: Hydroturbo 2010. 20. Medzinárodná konferencia "O využití vodnej energie", Patince, 21.09.2010-23.09.2010

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • NĚMEC, Z.:
  Příklady vzniku nestacionarit v provozu turbosoustrojí vodní elektrárny.,
  HYDROTURBO 2010, 20. mezinárodní konferencia "O využití vodnej energie", pp.59-65, (2010), STU Bratislava
  článek ve sborníku
  akce: Hydroturbo 2010. 20. Medzinárodná konferencia "O využití vodnej energie", Patince, 21.09.2010-23.09.2010

  Příspěvek se zabývá problematikou nepravidelných časových změn provozních veličin v okolí svých pracovních bodů při ustáleném chodu turbosoustrojí vodní elektrárny. Jsou analyzovány příčiny vzniku takového nestacionárního provozu a je posouzen dopad na provoz elektrárny.
 • NĚMEC, Z.; NĚMEC, V.:
  Water Turbine Power Control - Feasible Conception,
  Engineering Mechanics, Vol.16, (2009), No.6, pp.403-411, ISSN 1802-1484, Engineering Academy of the Czech Republic
  článek v časopise

  Článek se zabývá problematikou regulace výkonu vodních turbín. Je uvedeno 6 koncepcí regulátoru výkonu a jsou komentovány vlastnosti odpovídajících regulačních obvodů. Účinek regulací je demonstrován formou přechodových charakteristik, přičemž velká pozornost je věnována nežádoucímu efektu podregulování.
 • NĚMEC, Z.:
  Dynamika regulace výkonů vodních elektráren,
  Energetika, Vol.59, (2009), No.8-9, pp.352-355, ISSN 0375-8842, ČSZE
  článek v časopise

  Článek se zabývá problematikou regulace výkonu vodních turbín. Je uvedeno 6 koncepcí regulátoru výkonu a jsou komentovány vlastnosti odpovídajících regulačních obvodů. Účinek regulací je demonstrován formou přechodových charakteristik, přičemž velká pozornost je věnována nežádoucímu efektu podregulování.
 • NĚMEC, Z.:
  Modely systému a automatické řízení turbosoustrojí vodní elektrárny, VUTIUM - Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně, ISBN 978-80-214-3641-1.
  studie

  Významná pozornost je věnována analýze regulačních vlastností jednotlivých částí řízené soustavy a pro ně jsou zpracovány matematické modely. Analýza se týká Francisovy vodní turbíny, hydraulické soustavy, elektrizační soustavy a silové části k ovládání otevření turbíny. Jsou uvažovány lineární i nelineární režimy článků regulačního obvodu, různé složitosti hydraulické soustavy a pro tyto varianty jsou navrženy odpovídající modely. Z dílčích modelů je sestaven model celé řízené soustavy pro prostředí Matlab-Simulink. Simulacemi je podrobně zkoumáno 6 druhů regulací výkonu turbín. Výsledky jsou zhodnoceny hlavně z hlediska dosažitelné kvality regulace. Závažným problémem je vliv setrvačnosti proudící vody v hydraulickém systému, což způsobuje vodní ráz a v regulaci výkonu efekt podregulování.
 • Zdeněk Němec:
  Vlastnosti regulace s nespojitými akčními členy,
  Automa, Vol.12, (2006), No.11, pp.58-61, ISSN 1210-9592
  článek v časopise

  Příspěvek se zabývá regulacemi, které používají akční členy s nespojitými výstupy. Jsou uvažovány dvoupolohové až osmipolohové výstupy s hysterezemi. Jsou uvedeny příklady s regulátorem PID a s obvyklou regulovanou souatavou.