RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

E-mail:   dvorak@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.uai.fme.vutbr.cz/~jdvorak/
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Zařazení:   Tajemník pro pedagogickou činnost
Místnost:   A4/713
Telefon:   +420 54114 3342
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Odbor aplikované informatiky
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A4/713
Telefon:   +420 54114 3342

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1972, prom.mat., Přírodovědecká fakulta UJEP (MU) v Brně, obor Matematika
 • 1979, RNDr., Přírodovědecká fakulta UJEP (MU) v Brně, obor Přibližné a numerické metody
 • 1989, CSc., Ústav teorie informace a automatizace ČSAV, obor Matematická informatika a teoretická kybernetika

Přehled zaměstnání

 • 1972–1981, výzkumný pracovník, Ústav teorie a metod řízení FS VUT v Brně
 • 1981–1985, výzkumný pracovník, Katedra přístrojů a automatizace FS VUT v Brně
 • 1985–1994, odborný asistent, Katedra přístrojů a automatizace FS VUT v Brně
 • 1994–dosud, odborný asistent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Informatika
 • Operační výzkum
 • Expertní systémy
 • Umělá inteligence

Vědeckovýzkumná činnost

 • Plánování a řízení výroby (optimalizace výrobních dávek, rozvrhování výroby)
 • Fuzzy modelování (fuzzy rozvrhování, podobnost v případovém usuzování)
 • Navigace mobilních robotů (grafové algoritmy, genetické algoritmy, umělá inteligence)

Univerzitní aktivity

 • 1998-2008, vedoucí odboru informatiky Ústavu automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2008-dosud, tajemník pro pedagogickou činnost ÚAI FSI VUT
 • 2008-dosud, člen Akademického senátu FSI VUT

Projekty

 • 1999-2004, Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů. Výzkumný záměr MSM 261100009.
 • 2002-2004, Výzkum a vývoj mechatronických soustav. Výzkumný záměr MSM 262100024.
 • 2007-2011, Inteligentní systémy v automatizaci. Výzkumný záměr MSM 0021630529

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1

Citace ostatní (bez autocitací)

33

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • JANČÍK, S.; MATOUŠEK, R.; DVOŘÁK, J.; ABBADI, A.:
  Local navigation techniques by means of ICPF,
  IEEE Xplore digital library, pp.1-7, ISBN 978-1-4673-1908-9, (2012), IEEE
  článek ve sborníku
  akce: UPINLBS 2012, Helsinki, 03.10.2012-04.10.2012
 • MATOUŠEK, R.; ŠOUSTEK, P.; DVOŘÁK, J.; BEDNÁŘ, J.:
  ACO in Task of Canadian Traveller Problem,
  18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255), pp.600-603, ISBN 978-80-214-4540-6, (2012), VUT
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2012, Brno University of Technology, 27.06.2012-29.06.2012
 • KRČEK, P.; DVOŘÁK, J.:
  GA-Based Path Planning for Nonholonomic Mobile Robots,
  MENDEL 2011 - 17th International Conference on Soft Computing, pp.552-559, ISBN 978-80-214-4302-0, (2011), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011, Brno University of Technology, 15.06.2011-17.06.2011
 • DVOŘÁK, J.; GRULICH, M.; HERŮDEK, V.:
  GA-Based Dynamic Lot Sizing under Stochastic Demands,
  MENDEL 2010. 16th International Conference on Soft Computing, pp.453-458, ISBN 978-80-214-4120-0, (2010), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 23.06.2010-25.06.2010
 • DVOŘÁK, J.; KRČEK, P.:
  Path planning for nonholonomic robots,
  Mendel 2009. 15th International Conference on Soft Computing, pp.336-343, ISBN 978-80-214-3884-2, (2009), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: MENDEL 2009 - 15th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 24.06.2009-26.06.2009
 • HODÁL, J.; DVOŘÁK, J.:
  Using Case-Based Reasoning for Mobile Robot Path Planning,
  Engineering Mechanics, Vol.15, (2008), No.3, pp.181-191, ISSN 1802-1484
  článek v časopise
 • DVOŘÁK, J.; KRČEK, P.:
  Using Genetic Algorithms for Mobile Robot Path Planning,
  Proceedings of the 14th International Conference on Soft Computing MENDEL 2008, pp.32-37, ISBN 978-80-214-3675-6, (2008), FME BUT
  článek ve sborníku
  akce: MENDEL 2008 - 14th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 18.06.2008-20.06.2008

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • DVOŘÁK, J.; GRULICH, M.; HERŮDEK, V.:
  GA-Based Dynamic Lot Sizing under Stochastic Demands,
  MENDEL 2010. 16th International Conference on Soft Computing, pp.453-458, ISBN 978-80-214-4120-0, (2010), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 23.06.2010-25.06.2010

  Článek se zabývá víceúrovňovým a vícevýrobkovým problémem dynamických výrobních dávek v obecné výrobně montážní struktuře reprezentované orientovaným acyklickým grafem, kde každý uzel může mít několik předchůdců a následníků. Předpokládáme konečný plánovací horizont složený z diskrétních časových period, dynamické výrobní dávky, několik kapacitně omezených zdrojů, časově proměnné nákladové parametry a stochastickou poptávku. Cílem je minimalizace součtu celkových výrobních a seřizovacích nákladů a středních hodnot skladovacích nákladů a penalizací za nesplnění poptávky. Článek vychází z deterministického modelu tohoto problému a zkoumá modifikace tohoto modelu pro případ stochastické poptávky. Je zde popsána metoda řešení založená na genetickém algoritmu a jsou prezentovány výsledky výpočetních experimentů.
 • DVOŘÁK, J.; KRČEK, P.:
  Path planning for nonholonomic robots,
  Mendel 2009. 15th International Conference on Soft Computing, pp.336-343, ISBN 978-80-214-3884-2, (2009), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: MENDEL 2009 - 15th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 24.06.2009-26.06.2009

  V tomto článku se zabýváme plánováním cesty neholonomního mobilních robotu ve dvourozměrném spojitém prostoru, ve kterém jsou definovány známé statické polygonální překážky. Tento problém zahrnuje nalezení takové nekolizní cesty ze startovní do cílové pozice, která splňuje kinematická omezení a minimalizuje nějakou hodnotící funkci. Navržený přístup spočívá v nalezení cesty pro holonomní robot pomocí genetického algoritmu a následném přizpůsobení této cesty neholonomním omezením pomocí modifikovaného algoritmu A*. Tento přístup je srovnáván s jinými metodami plánování cest neholonomních robotů.
 • DVOŘÁK, J., HERŮDEK, V., KONEČNÝ, P.:
  Heuristic Methods for Solving a General Dynamic Lot Sizing Problem,
  Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Manufacturing Technologies ICAMaT 2005, pp.327-334, ISBN 973-27-1254-6, (2005), The Publishing House of Romanian Academy
  článek ve sborníku
  akce: The 4th International conference on Advanced Manufacturing Technologies ICAMaT 2005, Bukurešť, 03.11.2005-04.11.2005

  Tento článek se zabývá vícestupňovým vícevýrobkovým problémem dynamických výrobních dávek v obecné výrobní struktuře reprezentované orientovaným acyklickým grafem, kde každý uzel může mít několik předchůdců a/nebo následníků. Předpokládáme konečný plánovací horizont sestávající z diskrétních časových period, známou deterministickou poptávku v každé periodě, dynamické výrobní dávky, více omezených zdrojů a časově proměnné nákladové parametry. Cílem je minimalizace součtu seřizovacích, výrobních a skladovacích nákladů za plánovací horizont. Navrhujeme metody pro řešení tohoto problému založené na genetických algoritmech a srovnáváme je s metodami jiných autorů.
 • DVOŘÁK, J., KRČEK, P.:
  Mobile Robot Path Planning by Means of Case-Based Reasoning,
  Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, Vol.12, (2005), No.A1, pp.219-226, ISSN 1210-2717
  článek v časopise

  V tomto příspěvku se zabýváme plánováním cesty mobilního robota v částečně známém dynamickém prostředí modelovaném dvoudimenzionální mřížkou, ve které jsou zadány statické překážky a nebezpečné oblasti. Cílem plánování cesty robota je hledání cesty z počáteční do cílové pozice bez kolizí se známými překážkami při minimalizaci délky a obtížnosti (rizika) cesty. Navrhujeme metody plánování cesty založené na použití případového grafu, což je struktura složená ze segmentů již použitých cest. Tyto metody se pokoušejí konstruovat novou cestu kombinováním cest v případovém grafu s cestami nalezenými algoritmem A*. Prezentujeme výsledky srovnání navržených metod a metod založených pouze na použití Dijkstrova algoritmu a algoritmu A*.
 • DVOŘÁK, J., ŠEDA, M.:
  Similarity Measures for Fuzzy Values,
  Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol.82, (2002), No.9, pp.1449-1453, ISSN 0922-6389
  článek v časopise

  Koncept podobnosti je klíčovým pojmem v mnoha oborech (např. v případovém usuzování, multimediálních databázích, expertních systémech). V tomto článku studujeme vybrané míry podobnosti pro fuzzy hodnoty. Rozlišujeme míry citlivé a necitlivé na vzdálenost mezi fuzzy hodnotami. Srovnáváme vlastnosti těchto měr a pro fuzzy čísla navrhujeme kombinované míry citlivé na průnik a případně zohledňující i vzdálenost.