prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc.

E-mail:   podrabsky@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor strukturní a fázové analýzy
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A3/210
Telefon:   +420 54114 3150

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1968 maturita, střední průmyslová škola strojnická
 • 1973 Ing., obor slévárenství, Vysoká učení technické v Brně
 • 1984 CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Fyzikální metalurgie a mezní stavy
 • 1990 Doc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor nauka o materiálu
 • 2001 Doc., Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB Ostrava, obor materiálové vědy a inženýrství
 • 2006 Prof.,Fakulta strojního inženýŕství VUT v Brně, obor materiálové vědy a inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1973-1986, sam. odborný pracovník, Katedra nauky o materiálu FS VUT Brno
 • 1986-1990, odborný asistent, Katedra nauky o materiálu FS VUT Brno
 • 1990-2006, docent, Ústav materiálového inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2006 - dosud, profesor, Ústav materiálových věd a inženýrství, FSI VUT V Brně

Pedagogická činnost

 • Přednášky, semináře a praktická cvičení (bakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia) v oboru materiálových věd a inženýrství, vedoucí a oponent diplomových prací, člen a předseda komisí státních závěrečných zkoušek v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia, autor nebo spoluautor 7 učebnic nebo skript, školitel doktorského studia

Vědeckovýzkumná činnost

 • člen a vedoucí výzkumných týmů zaměřených na vývoj nových a pokročilých kovových materiálů s ohledem na jejich složení, výrobu, zpracování a využití;
 • vedoucí týmu interdisciplinárního výzkumu v oborech materiálového inženýrství; zveřejněno 109 vědeckých prací a sdělení, získány 4 autorské osvědčení

Univerzitní aktivity

 • 1983-1995 člen Vědeckotechnické společnosti (VTS) při FS VUT v Brně
 • 1984-dosud, vedoucí oddělení metalografické laboratoře na ÚMI FS VUT v Brně

Spolupráce s průmyslem

Optimalizace vlastností hliníkových a hořčíkových slitin na odlitky pro automobilový a letecký průmysl, ALUCAST Tupesy

Výzkum svařitelnosti a životnosti svarových spojů rotorů v opravárenství a retrofitech, SIEMENS Brno

Výzkum a vývoj malých turbínových motorů, PBS Velká Bíteš

Výzkum svařitelnosti  odlitků pro energetické účely, ŽĎAS Žďár nad Sáz.

 

Projekty

Studium vrstevnatých keramických a kovových materiálů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010

Mechanické charakteristiky slitiny hořčíku AZ 61 po korozní degradaci, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010

FR-TI1/485, Výzkum svařitelnosti a životnosti svarových spojů rotorů v opravárenství a retrofitech, zahájení: 01.03.2009, ukončení: 31.12.2012

FR-TI1/099, Výzkum a vývoj vedoucí k inovaci malých turbínových motorů, zahájení: 01.03.2009, ukončení: 31.12.2012

MEB080847, Optimalizace vlastností hliníkových a hořčíkových slitin na odlitky pro automobilový a letecký průmysl, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2009

GA106/07/1507, Interakce nízkocyklové únavy a creepu u moderních vysokoteplotních konstrukčních materiálů, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009

MEB060097 Vliv provozních podmínek na strukturu součástí leteckých a automobilových motorů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2007

1M0556, Ekocentrum aplikovaného výzkumu neželezných kovů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2009

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

29

Citace ostatní (bez autocitací)

42

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • OBRTLÍK, K.; HUTAŘOVÁ, S.; ČELKO, L.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.; ŠULÁK, I.:
  Effect of thermal barrier coating on low cycle fatigue behavioir of cast Inconel 713LC at 900 oC,
  Advanced Materials Research, pp.848-853, (2014), Trans Tech Publications
  článek ve sborníku
  akce: 10th International Fatigue Conference, Praha, 06.06.2010-11.06.2010
 • HUTAŘOVÁ, S.; OBRTLÍK, K.; JULIŠ, M.; ČELKO, L.; JULIŠOVÁ, M.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Degradation of TBC Coating during Low-cycle Fatigue Tests at High Temperature,
  Key Engineering Materials, pp.461-464, ISBN 9783037859346, (2014), Trans Tech Publications Ltd
  článek ve sborníku
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), Brno, 01.07.2013-03.07.2013
 • ČELKO, L.; HUTAŘOVÁ, S.; OBRTLÍK, K.; PETRENEC, M.; JULIŠOVÁ, M.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Microstructural Characterization of Slurry Aluminide Diffusion Coatings,
  Metallography XV, pp.584-589, ISBN 978-3-03835-072-9, (2014), Trans Tech Publications
  článek ve sborníku
  akce: 15th International Symposium on Metallography , Stará Lesná, 24.04.2013-26.04.2013
 • TROJANOVÁ, Z.; PODRÁBSKÝ, T.; LUKÁČ, P.; ARMSTRONG, R.; PEŠIČKA, J.; FOREJT, M.:
  Influence of strain rate on deformation mechanisms of an AZ31 magnesium alloy,
  International Journal of Materials Research, Vol.2013, (2013), No.104, pp.762-768, ISSN 1862-5282, Carl Hanser Verlag GmbH & Co.KG
  článek v časopise
 • OBRTLÍK, K.; POSPÍŠILOVÁ, S.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.; POLÁK, J.:
  Fatigue behaviour of coated and uncoated cast Inconel 713LC at 800 deg,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, Vol.41, (2012), No.., pp.101-106, ISSN 0142-1123, Elsevier, Ltd.
  článek v časopise
 • POKLUDA, J.; OBRTLÍK, K.; SLÁMEČKA, K.; HORNÍKOVÁ, J.; HUTAŘOVÁ, S.; KIANICOVÁ, M.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Fatigue Crack Paths in Cast Inconel 713LC with/without Al Diffusion Coating under Various Loading and Temperature Conditions,
  Proceedings of the 4th International Conference on Crack Paths, pp.967-975, ISBN 9788895940441, (2012)
  článek ve sborníku
  akce: The 4th International Conference on Crack Paths (CP 2012), Parma, 19.09.2012-21.09.2012
 • OBRTLÍK, K.; POSPÍŠILOVÁ, S.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.; POLÁK, J.:
  Effect of Al and AlSi diffusion coating on the low cycle fatigue behavior of Inconel 713LC,
  Procedia Engineering, Vol.2011, (2011), No.10, pp.1360-1365, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd.
  článek v časopise
 • POKLUDA, J.; PODRÁBSKÝ, T.; SLÁMEČKA, K.; POSPÍŠILOVÁ, S.; CHAI, G.:
  Microstructure-aided Analysis of Fatigue Thresholds in Duplex Stainless Steel,
  Materials Science Forum, Vol.567-568, (2008), No.1, pp.101-104, ISSN 0255-5476
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • OBRTLÍK, K.; HUTAŘOVÁ, S.; ČELKO, L.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.; ŠULÁK, I.:
  Effect of thermal barrier coating on low cycle fatigue behavioir of cast Inconel 713LC at 900 oC,
  Advanced Materials Research, pp.848-853, (2014), Trans Tech Publications
  článek ve sborníku
  akce: 10th International Fatigue Conference, Praha, 06.06.2010-11.06.2010

  Cast polycrystalline nickel base superalloy Inconel 713LC is used for critical parts of gas turbine engines that are subjected to repeated elastic-plastic loading in aggressive environments at variable temperatures. Thermal barrier coatings (TBC) can prolong the component life particularly by a reduction of temperature gradient during heating and cooling. In the present work, the high temperature low cycle fatigue behaviour of cast nickel-based superalloy Inconel 713LC in as-received condition and with TBC was studied. The microstructure of the material is characterized by dendritic grains with carbides and shrinkage pores. The average grain size was 0.66 mm.
 • HUTAŘOVÁ, S.; OBRTLÍK, K.; JULIŠ, M.; ČELKO, L.; JULIŠOVÁ, M.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Degradation of TBC Coating during Low-cycle Fatigue Tests at High Temperature,
  Key Engineering Materials, pp.461-464, ISBN 9783037859346, (2014), Trans Tech Publications Ltd
  článek ve sborníku
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), Brno, 01.07.2013-03.07.2013

  Práce je zaměřena na studium degradace ZrO2 stabilizovaného Y2O3 (YSZ) tepelně-bezbariérový nátěrový systém s CoNiCrAlY vaznou vrstvu aplikovat na lité polykrystalické nickelbased superalloy Inconel 713LC. Válcové vzorky v as-potažených podmínky byly cyklicky napjaté pod kontrolou kmene s konstantní celkové kmenem amplitudou v symetrickém cyklu na vysoké teplota (900 ° C) ve vzduchu. Nátěrový systém YSZ s CoNiCrAlY dluhopisů srstí byly připraveny APS metoda na otryskaném povrchu. Mikrostruktura TBC byl charakterizován pomocí skenovacího elektronového mikroskopie a energie disperzní analýza X-ray. Profil tloušťka vrstvy a tvrdost byla měřeno. Fracture povrch, povrchový reliéf a leštěné řezy rovnoběžné s osou vzory byly zkoumal studovat mechanismy poškození povlaků při cyklickém zatěžování při vysoké teplotě. Bylo zjistíte, že zahájení únavové trhliny se obvykle vyskytuje na rozhraní YSZ-CoNiCrAlY a trajektorie dalšího šíření trhliny byla dokumentována.
 • OBRTLÍK, K.; POSPÍŠILOVÁ, S.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.; POLÁK, J.:
  Fatigue behaviour of coated and uncoated cast Inconel 713LC at 800 deg,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, Vol.41, (2012), No.., pp.101-106, ISSN 0142-1123, Elsevier, Ltd.
  článek v časopise

  Válcové vzorky ze slitiny Inconel 713LC ve stavu po odlití a ve stavu po povrchovém povlakování ochranou vrstvou na bázi Al byly cyklicky namáhány v režimu řízené deformace při teplotě 800 stC. U vzorků s povrchovou vrstvou byl měřen tvrdostní profil, tj. měřena změna tvrdosti se vzdáleností od povrchu. Cyklická napěťová a deformační odezva a únavová životnost byla stanovena. Napěťová odezva povlakovaných vzorků byla nižší v porovnání s nepovlakovanými zkušebními tělesy. Porovnáním Manson-Coffinových křivek lze konstatovat pozitivní vliv ochranné vrstvy Al na únavovou životnost. Byly studovány mechanismy únavového poškození na základě pozorování osových podélných řezů a fraktografie lomu.
 • SKOČOVSKÝ, P.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Grafitické Liatiny,
  Grafitické Liatiny, pp.1-168, ISBN 80-8070-390-6, (2005), EDIS, ŽU Žilina
  odborná kniha

  Kniha zpracovává současný stav poznatků o grafitických litinách jako o významné skupině materiálů na odlitky, široce využívané v technické praxi. Je také zaměřena na strukturní podstatu vlastností a charakteristiky šedých litin, litin s červíkovitým grafitem, litin s kuličkovým grafitem (také ADI) a temperovaných, potřebnými pro optimální výběr, zpracování a kontrolu konstrukčních materiálů.
 • FREMUNT, P.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Konstrukční oceli,
  Konstrukční oceli, pp.1-267, ISBN 80-85867-95-8, (1996), Akademické nakladatelství CERM
  odborná kniha

  Konstrukční oceli jsou stále důležitým materiálem ve strojírenství, protože kombinací legovacích prvků, vhodným tepelným zpracováním resp. výrobní technologií lze získat oceli s vysokou pevností i dostatečnou houževnatostí, pro práci za vysokých i nízkých teplot, odolné korozi, abrazivnímu opotřebení apod.