prof. Ing. Milan Pavelek, CSc.

E-mail:   pavelek@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://ottp.fme.vutbr.cz/users/pavelek/
Pracoviště:   Energetický ústav
Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A2/302
Telefon:   +420 54114 3272

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1975, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Přístrojová, regulační a automatizační technika
 • 1979, CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Termomechanika a mechanika tekutin
 • 1983, doc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Termomechanika a mechanika tekutin
 • 2001, Habilitace, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
 • 2009, prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 1979-1982, věd. prac., Katedra termomechaniky a jaderné energetiky FS VUT v Brně
 • 1982-1983, odb. asistent, Katedra termomechaniky a jaderné energetiky FS VUT v Brně
 • 1984-1992, docent, Katedra termomechaniky a jaderné energetiky FS VUT v Brně
 • 1992-1993, hostující profesor, Fachhochschule Schmalkalden v Německu
 • 1993-2009, docent, Energetický ústav FSI VUT v Brně
 • 2009-dosud, profesor, Energetický ústav FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Termomechanika
 • Die Thermodynamik (Fachhochschule Schmalkalden v Německu)
 • Přenos tepla
 • Experimentální metody v technice prostředí
 • Optické měřicí metody
 • Školitel Ph.D. studentů
 • Kurzy celoživotního vzdělávání

Vědeckovýzkumná činnost

 • Vývoj vizualizačních a měřicích metod
 • Vývoj software pro vyhodnocování obrazů interferogramů a vizualizačních záznamů
 • Vývoj software pro termodynamické výpočty par a vlhkého vzduchu
 • Výzkum přestupu tepla z deskových otopných těles
 • Výzkum přestupu tepla a látky z rotujících povrchů
 • Výzkum otopných těles a teplotních polí v místnostech
 • Výzkum proudění ze vzduchotechnických vyústek
 • Výzkum zesílených odsávacích systémů
 • Měření tepelného stavu prostředí v objektech a technologických zařízeních

Projekty

 • 1994-1996 Interferometrický výzkum teplotních polí v transparentním prostředí a počítačové zpracování interferogramů, GA 101/94/1348
 • 1999-2003 Výzkum teplotních polí v průmyslových budovách za různých podmínek větrání a vytápění, COST G3.20
 • 1999-2003 Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn, MSM 262100001
 • 2000-2002 Aplikace interferometrie ve výzkumu větrání, NNE5/38/1999, Network for industrial ventilation
 • 2001-2003 Výzkum zesíleného odsávacího systému, COST G3.50
 • 2001 Hypertextová skripta Optické měřicí metody, FRVŠ F1-192/2001
 • 2004-2006 Výzkum nové řady komor teplotní techniky, FT-TA/054
 • 2005-2008 Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí, GA 101/05/H018
 • 2008-2011 Speciální kompozitní materiály s vysokou schopností akumulace infračerveného záření, 2A–3TP1/090
 • 2009-2012 Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí, GA 101/09/H050
 • 2011-2013 Netme, CZ.1.05/2.1.00/01.0002 - spoluřešitel
 • 2011-2012 Energetické fórum, CZ.1.07/2.4.00/12.0028 - spoluřešitel
 • 2011-2013 Absolvent-energetik připraven pro trh práce, CZ.1.07/2.2.00/15.0165 - spoluřešitel

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • PECH, O.; PAVELEK, M.:
  Influence of the workbench on the capture efficiency of pollutants of the Aaberg exhaust hood,
  Scientific supplement of ANNALS of FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – INTERNATIONAL JOURNAL of ENGINEERING, Vol.12, (2014), No.2, pp.189-192, ISSN 1584-2665, University Politehnica Timisoara - Faculty of Engineering Hunedoara
  článek v časopise
 • KAZKAZ, M.; PAVELEK, M.:
  OPERATIVE TEMPERATURE AND GLOBE TEMPERATURE,
  Engineering Mechanics, Vol.2013, (2013), No.3/4, pp.319-326, ISSN 1802-1484
  článek v časopise
 • PEŠEK, M.; PAVELEK, M.:
  Measurement of temperature fields in 3D airflows using an infrared camera,
  Engineering Mechanics, Vol.20, (2013), No.3/4, pp.327-335, ISSN 1802-1484, Engineering MECHANICS,
  článek v časopise
 • PECH, O.; PAVELEK, M.:
  Capture efficiency measurement of pollutants over a workbench with the reinforced slot exhaust system,
  Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2012, pp.1-4, ISBN 978-80-7372-912-7, (2013), E D P SCIENCES, 17 AVE DU HOGGAR PARC D ACTIVITES COUTABOEUF BP 112, F-91944 CEDEX A, FRANCE
  článek ve sborníku
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2012, Hradec Králové, 20.11.2012-23.11.2012
 • PEŠEK, M.; PAVELEK, M.:
  The temperature fields measurenment method in the air in small closed spaces using an infrared camera,
  ICCCS 2012 International symposium on contamination control, pp.43-43, (2012), Swiss Federal Insitute of Technology ETH Zurich
  abstrakt
 • PEŠEK, M.; PAVELEK, M.:
  The measuring of temperature fields in two and three dimensional airflows using an infrared camera,
  Journal of QIRT, pp.1085-1091, ISBN 9788890648441, (2012), University of Naples
  konferenční sborník (ne článek)
 • JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M. a kol.:
  Použití vizualizačních metod pro sledování proudění vzduchu ve větraných a vytápěných prostorech,
  Vytápění, větrání, instalace, Vol.19, (2010), No.5, pp.229-233, ISSN 1210-1389, Společnost pro techniku prostředí
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M. a kol.:
  Použití vizualizačních metod pro sledování proudění vzduchu ve větraných a vytápěných prostorech,
  Vytápění, větrání, instalace, Vol.19, (2010), No.5, pp.229-233, ISSN 1210-1389, Společnost pro techniku prostředí
  článek v časopise

  Příspěvek se zabývá použitím vizualizačních metod vhodných pro sledování proudění vzduchu ve větraných a vytápěných prostorech. Jsou zde uvedeny kontaktní metody, ke kterým patří především metoda kouřová, často používaná v praktických aplikacích, metoda PIV (Particle Image Velocimetry), používaná v laboratorních podmínkách a také poměrně nová metoda používající ke zviditelňování neizotermních proudů termovizi. Pozornost je věnována také bezkontaktním metodám, ke kterým lze řadit např. interferometrickou metodu a velkoplošnou šlírovou metodu pro zviditelňování neizotermních vzduchových proudů. V příspěvku jsou uvedeny ukázky z vizualizačních záznamů provedených zmíněnými metodami, které poskytují cenné kvalitativní informace o tvarech proudů, o jejich dosahu a také o interakci s okolím. Dále jsou zde zmíněny možnosti kvantitativního vyhodnocení pořízených záznamů doplněné o příklady získaných výsledků. Vyhodnocování záznamů z kouřové metody a interferometrie je prováděno vlastním software.
 • PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, T.:
  Applying interferometry in researching convection heat transfer from panel radiators,
  Journal of flow visualization and image processing, Vol.16, (2009), No.2, pp.159-181, ISSN 1065-3090, Begell House Engineering
  článek v časopise

  Článek pojednává o interferometrickém výzkumu přenosu tepla přirozenou konvekcí z modelů deskových otopných těles s cílem vyhodnotit lokální a střední hodnoty přestupu tepla. Obrazy interferogramů se při měřeních zaznamenávají přímo do počítače, kde s využitím vlastního vyhodnocovacího programu lze rychle a efektivně získat žádané hodnoty. Navržená metoda vyhodnocování přestupu tepla z teplotních gradientů a především z tlouštěk tepelných mezních vrstev posouvá hranice použitelnosti interferometrie i do oblasti výzkumu s většími teplotními gradienty. Výsledky měření ukázaly, že existuje jisté optimální uspořádání deskových otopných těles s maximálním tepelným výkonem. Získané poznatky lze použít pro návrh otopných nebo i chladicích ploch, a to včetně deskových či článkových otopných těles ústředního vytápění.
 • PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E.:
  Research into nonisothermal jets from ventilating outlets using a Mach-Zehnder interferometer,
  Journal of flow visualization and image processing, Vol.13, (2006), No.2, pp.133-152, ISSN 1065-3090, Begell House
  článek v časopise

  Článek pojednává o aplikaci interferometrie při výzkumu neizotermních vzduchových proudů. Výzkum je prováděn na zmenšených modelech Machovým - Zehnderovým interferometrem a s využitím vlastního software Interfer - Visual. Článek obsahuje příklady zviditelněných neizotermních proudů z vyústek ve volném prostoru a v prostoru s překážkami. Výsledkem jsou interferogramy proudů a proudových polí, poskytující kvalitativní i kvantitativní informace o vzduchových proudech. Jedná se především o vyhodnocení tvarů proudů, o vyhodnocení teplot v proudech a o vyhodnocení rozložení entalpie v proudech, umožňující vyjádřit řadu dalších veličin. Získaná data jsou užitečná pro hlubší poznání vzduchových proudů, ale také pro praktické aplikace v oblasti větrání, klimatizace a teplovzdušného vytápění.
 • JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M.:
  Determination of air outlet C values by means of interferometry,
  The international journal of ventilation, Vol.4, (2006), No.4, pp.311-322, ISSN 1473-3315, VEETECH Ltd.
  článek v časopise

  Základem řešení distribuce vzduchu ve větraných a klimatizovaných místnostech je výpočet rychlostí ve vzduchových proudech z vyústek. Pro výpočet rychlostí je třeba znát hodnoty konstant použitých vyústek, které se stanovují pro každý typ vyústky experimentálně. Cílem příspěvku je seznámení s netradiční metodou určování konstanty vyústky z úhlu rozšíření proudu v hlavní oblasti, stanoveného na základě interferometrické vizualizace proudu. Pro vizualizaci proudu je zde použit Machův-Zehnderův interferometr, který poskytuje velmi přesné a kvalitní interferometrické záznamy v celé sledované oblasti proudu. V příspěvku je uvedena závislost konstanty vyústky na úhlu rozšíření hlavní oblasti proudu, jsou zde uvedeny základy interferometrických měření v transparentním prostředí a jejich vyhodnocení, včetně speciálního software vyvinutého pro vyhodnocování zaznamenaných interferogramů. Pomocí uvedené metody jsou zde stanoveny konstanty štěrbinové a obdélníkové vyústky. Výsledky potvrzují vysokou přesnost použité metody a efektivnost určování konstanty vyústky z vizualizačních záznamů.
 • PAVELEK, M., JANOTKOVÁ, E.:
  Interferometric modelling of temperature fields in ventilated and heated spaces,
  Proceedings of 9th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, pp.754-759, ISBN 0-9721832-0-5, (2002), Indoor Air 2002, Santa Cruz
  článek ve sborníku
  akce: Indoor Air 2002, Monterey, 30.06.2002-05.07.2002

  Interferometrické modelování teplotních polí umožňuje názorně zviditelňovat rozložení teplot v typických uzlech větraných a teplovzdušně vytápěných prostorů a prostorů vytápěných otopnými tělesy a stěnami. Pro vizualizaci je použit Machův Zehnderův interferometr a výzkum se provádí na zmenšených modelech s aplikací teorie podobnosti. Příspěvek obsahuje příklady vizualizace proudění neizotermních proudů do volného prostoru, vizualizace proudění neizotermních proudů okolo překážek a vizualizace teplotních polí ve vytápěných prostorách při zátopu i v ustáleném stavu. Výsledkem vizualizace jsou obrazy teplotních polí, které poskytují jak kvalitativní, tak kvantitativní informace. Z interferometrických výzkumů jsou vyvozovány závěry pro další zkoumání sledovaných jevů experimentálně či pomocí počítačového modelování. Výsledky vizualizace přispívají k optimálnímu řešení uvedených problémů větrání a vytápění.