Ing. Bohuslav Kilkovský, Ph.D.

E-mail:   kilkovsky@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav procesního inženýrství
Odbor procesního inženýrství
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/0926
Telefon:   +420 54114 2365
Pracoviště:   Divize energetiky, procesů a ekologie
Sekce procesů a ekologie
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A1/0926

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Procesní inženýrství
 • 2004, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Procesní inženýrství

Pedagogická činnost

 • vedení diplomových a bakalářských prací v oblasti přenosu a výměny tepla
 • výuka na FSI VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • výzkum v oblasti výměny tepla

Projekty

 • Projekt FR-TI1/074 "Výzkum a vývoj integrovaného zdroje pro bioplynové stanice s vyšší účinností výroby elektřiny s možností kogenerace." Projekt v rámci programu TIP MPO. Trvání projektu: 2009-2012.

 • Projekt FR-TI1/073 "Výzkum a vývoj flexibilního energetického systému transformujícího primární energii biomasy i alternativních paliv při jejich spalování, popřípadě odpadní teplo z různých tepelných agregátů na elektrickou energii s možností kogenerace s vyšší účinností." Projekt v rámci programu TIP MPO. Trvání projektu: 2009-2012.

 • Projekt "Odpady jako suroviny a zdroje energie (Waste as raw material and energy source - WARMES)". Projekt v rámci Národního programu výzkumu II (NPV II) MŠMT. Trvání projektu: 2008-2011.

 • Projekt FI-IM4/188 Výzkum a vývoj separačního parogenerátoru; Projekt v rámci programu IMPULS MPO. Trvání spolupráce: 2009;

 • 2005 - dosud: výzkumný záměr MŠMT č. MSM 0021630502 Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy
 • Význam akumulace tepla v systémech energetického využití biomasy, zahájení: 01.04.2005, ukončení: 31.12.2005. In FSI Junior Konference 2005. Brno: FSI VUT v Brně, 2005.

 • Výměník tepla jako nosný prvek nové technologie pro energetické využití kalů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006. In FSI Junior Konference 2006. Brno: FSI VUT v Brně, 2006.

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

5

Citace ostatní (bez autocitací)

0

Vybrané publikace:

 • PAČÍSKA, T.; JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B.; REPPICH, M.; TUREK, V.:
  Thermal Analysis of Unconventional Process Condenser Using Conventional Software,
  Chemical Engineering Transactions, Vol. 35: Selected Papers of PRES'13, pp.469-474, ISBN 978-88-95608-26-6, (2013), AIDIC Servizi S.r.l.
  článek ve sborníku
  akce: 16th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, Rhodos, 29.09.2013-02.10.2013
 • LOŠÁK, P.; KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.:
  Analysis of plucking of U-tubes in heat exchanger,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.29, (2012), No.2, pp.1393-1398, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise
 • KILKOVSKÝ, B.; TUREK, V.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P.:
  Aspects of Fouling in Case of Heat Exchangers with Polluted Gas,
  Proceedings of the 8th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2011), pp.220-229, ISBN 978-1-86854-948-1, (2011), HEFAT
  článek ve sborníku
  akce: 8th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2011), Pointe Aux Piments, Mauritius, 11.07.2011-13.07.2011
 • KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P.:
  Comparison of Different Methods for Pressure Drop Calculation in 90deg and 180deg Elbows,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.25, (2011), No.1, pp.243-249, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise
 • JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B.; STEHLÍK, P.:
  Calculation Tool for Particulate Fouling Prevention of Tubular Heat Transfer Equipment,
  Heat Transfer Engineering, Vol.31, (2010), No.9, pp.757-765, ISSN 0145-7632, Taylor & Francis
  článek v časopise
 • JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B.; STEHLÍK, P.; KRÁL, J.; KELIŠ, M.:
  Calculating tool for fouling prevention in design and operation of tubular heat transfer equipment in units for thermal processing of wastes,
  18th International Congress of Chemical and Process Engineering. Summaries 4. PRES 2008 and System Engineering., pp.1146-1156, ISBN 978-80-02-02051-6, (2008), Process Engineering Publisher
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Congress of Chemical and process Engineering Chisa 2008, Praha, 24.08.2008-28.08.2008
 • KILKOVSKÝ, B.; PAVLAS, M.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P.:
  Database HGA: Common and specific types of heat exchangers for hot gas applications,
  Proceedings of Heat-SET 2007, pp.463-470, (2007), ed Thonon B.
  článek ve sborníku
  akce: Heat Transfer in Components and Systems for Sustainable Energy Technologies Heat-SET 2007, Chambery, 18.04.2007-20.04.2007

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • LOŠÁK, P.; KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.:
  Analysis of plucking of U-tubes in heat exchanger,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.29, (2012), No.2, pp.1393-1398, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise

  Příspěvek prezentuje problematiku tepelné a statické strukturní analýzy speciálního výměníku tepla s U-trubkami. Tento výměník slouží k předehřevu odpadního procesního plynu (PWG) spalinami a vykazuje nečekané potíže (utrhávání trubek z trubkovnice). Významná část příspěvku tak je věnována diskuzi příčin poškozování trubek výměníku tepla. Součástí příspěvku je také diskuze k použitým výpočtovým modelům, okrajovým podmínkám a výsledkům tepelných i strukturních analýz.
 • KILKOVSKÝ, B.; TUREK, V.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P.:
  Aspects of Fouling in Case of Heat Exchangers with Polluted Gas,
  Proceedings of the 8th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2011), pp.220-229, ISBN 978-1-86854-948-1, (2011), HEFAT
  článek ve sborníku
  akce: 8th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2011), Pointe Aux Piments, Mauritius, 11.07.2011-13.07.2011

  Článek uvádí a rozebírá různé aspekty zanášení u výměníků s vysoce znečištěnými spalinami pocházejícími hlavně ze spaloven či waste-to-energy systémů.
 • KILKOVSKÝ, B.; JEGLA, Z.; STEHLÍK, P.:
  Comparison of Different Methods for Pressure Drop Calculation in 90deg and 180deg Elbows,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.25, (2011), No.1, pp.243-249, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise

  Článek popisuje různé procedury pro výpočty tlakových ztrát ohybů. Ohyby jsou rozděleny podle poměru poloměru jejich ohybu (R) a vnitřního průměru (D). Jsou tzv. ohyby s velkým poloměrem ohybu (R/D >= 1.5) a ohyby s malým poloměrem ohybu (R/D < 1.5). Některé zdroje uvádění hodnotu členění R/D = 2. Je ověřeno, že ohyby s menším poloměrem ohybu dávají větší tlakovou ztrátu.
 • JEGLA, Z.; KILKOVSKÝ, B.; STEHLÍK, P.; KRÁL, J.; KELIŠ, M.:
  Calculating tool for fouling prevention in design and operation of tubular heat transfer equipment in units for thermal processing of wastes,
  18th International Congress of Chemical and Process Engineering. Summaries 4. PRES 2008 and System Engineering., pp.1146-1156, ISBN 978-80-02-02051-6, (2008), Process Engineering Publisher
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Congress of Chemical and process Engineering Chisa 2008, Praha, 24.08.2008-28.08.2008

  Příspěvek je věnován problematice mechanismu zanášení na teplosměnných plochách trubkových zařízení na výměnu tepla instalovaných na jednotkách pro termické zneškodňování odpadů a prezentuje matematický model vyvinutý pro predikci tendence k zanášení a pro prevenci při návrhu a provozu trubkových zařízení na výměnu tepla navržených pro aplikace v provozech termického zneškodňování odpadů. Matematický model je založen na všeobecně uznávané metodě bilance sil působících na elementární částici. Navíc model uvažuje, že částice je unášena proudem spalin a dostává se do kontaktu s teplosměnnou plochou. Vyvinutý model umožňuje stanovit tzv. kritickou rychlost toku, což je teoreticky stanovená minimální rychlost toku zabraňující zanášení (ulpívání) částic na ploše výměny tepla. Obdržené výsledky byly srovnány s experimentálními daty obdrženými ze světově uznávané literatury a byla zjištěna velmi dobrá shoda. Příspěvek rovněž prezentuje praktickou aplikaci vyvinutého výpočtového nástroje na konkrétním průmyslovém případu.
 • JEGLA, Z.; KOHOUTEK, J.; STEHLÍK, P.; KILKOVSKÝ, B.:
  Selected examples of different engineering approaches for effective optimization of industrial heat transfer equipment,
  Proceedings of STOchastic Programming and OPTImization: Modeling and Applications conference STOPTIMA 2007, pp.1-5, ISBN 978-80-214-3474-5, (2007), VUT FSI Brno
  článek ve sborníku
  akce: STOPTIMA 2007, Brno, 01.09.2007-05.09.2007

  Příspěvek prezentuje několik vybraných příkladů rozdílných inženýrských přístupů použitých k optimalizaci průmyslových zařízení na výměnu tepla. Maple software je použito jako matematický nástroj pro řešení prezentovaných příkladů. První příklad je optimalizace deskového výměníku tepla pro aplikaci "plyn-plyn" z hlediska optimálních celkových nákladů (zahrnujících náklady provozní, investiční a náklady na údržbu) řešená pomocí metod NLP. Další příklad je zaměřen na řešení trubkového výměníku tepla se segmentovým přepážkovým systémem. Optimální provedení tohoto zařízení je hledáno z hlediska minimalizace procesu zanášení teplosměnné plochy pracovními látkami. Pro řešení je použita grafická metoda "direct sizing" doplněná metodou pro predikci zanášení. Kombinace těchto dvou metod poskytuje robustní nástroj pro rychlou a správnou identifikaci nejvhodnějšího provedení zařízení z hlediska minimalizace jeho zanášení. Ostatní dva příklady jsou zaměřeny na problematiku spalovacích zařízení na výměnu tepla, zejména řešení spalovací komory a ohřevné procesní trubkové pece. Jeden příklad je věnován optimálnímu provedení trubkového hadu umístěného ve spalovací komoře z hlediska minimálních celkových nákladů (zahrnujících náklady provozní, investiční a náklady na údržbu) celého zařízení (t.j. spalovací komory, hořáků, trubkového hadyu a komínu). Druhý příklad řeší optimální uspořádání procesní trubkové pece (t.j. uspořádání spalovací komory s trubkovými hady a hořáky následované konvekční sekcí pece s dalšími trubkovými svazky a provedení komínu) opět z hlediska minimálních celkových nákladů.