Ing. Libor Válka, CSc.

E-mail:   valka@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A3/403
Telefon:   +420 54114 3172
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/403
Telefon:   +420 54114 3172

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997 - CSc., Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno; Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů
 • 1990 - Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně; obor Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu, mezioborové studium: Počítačové navrhování strojních soustav

Přehled zaměstnání

 • 2011-dosud, odborný asistent, Ústav materiálových věd a inženýrství, FSI VUT v Brně, Odbor mechaniky a designu materiálů
 • 2010-2011, odborný pracovník, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, Odd. mechanických vlastností, skupina Křehký lom
 • 1999-2010, softwarový inženýr, ViskoTeepak, s.r.o., Slavkov u Brna
 • 1997-1999, vědecký pracovník, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, Odd. mechanických vlastností, skupina Křehký lom
 • 1992-1997, odborný pracovník, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, Odd. mechanických vlastností, skupina Křehký lom
 • 1990-1992, studijní pobyt, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, Odd. mechanických vlastností, skupina Křehký lom

Pedagogická činnost

 • 6MS, 6MS-A - Mezní stavy materiálů - přednášková činnost, vedení cvičení
 • WZ1, WZ1-A - Metody zkoušení materiálů, přednášková činnost, vedení cvičení
 • RDF - Deformace a porušování materiálu, přednášková činnost, vedení cvičení
 • 3SV - Struktura a vlastnosti materiálů, vedení cvičení
 • BUM - Úvod do materiálových věd a inženýrství, vedení cvičení
 • vedení bakalářských a diplomových prací

Vědeckovýzkumná činnost

 • výzkum v oblasti lomového chování kovových materiálů a konstrukčních keramik
 • studium mechanických a lomově-mechanických vlastností kovových materiálů
 • aplikace statistických metod a přístupů k hodnocení lomově-mechanických charakteristik
 • výzkum v oblasti mikromechanistických aspektů iniciace lomů kovových materiálů
 • experimentální lomová mechanika
 • fraktografie a analýza porušení

Akademické stáže v zahraničí

 • 2014 - Politecnico di Milano, Itálie

Univerzitní aktivity

 • 2016-dosud, vedoucí Odboru mechaniky a designu materiálů

Mimouniverzitní aktivity

 • člen TNK 64 "Mechanické zkoušení kovů" při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
 • Člen ESIS - Evropské společnosti pro integritu konstrukcí
 • A.S.I. - Asociace strojních inženýrů ČR

Spolupráce s průmyslem

 • spolupráce s průmyslovými podniky při analýze a řešení materiálových a technologických problémů

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

55

Citace ostatní (bez autocitací)

27

Vybrané publikace:

 • DLOUHÝ, I.; HADRABA, H.; CHLUP, Z.; VÁLKA, L.; ŽÁK, L.:
  Prediction of Fracture Toughness Transition from Tensile Test Data Applying Neural Networks,
  ASME 2011 Pressure Vessels and Piping Conference, (2011)
  článek ve sborníku
 • DLOUHÝ, I.; VÁLKA, L.; POKLUDA, J.:
  Competition of Transgranular and Intergranular Failure of Brittle Fracture Initiation,
  Cleaner Metal for Industrial Exploitation, pp.62-73, ISBN 92-828-8323-X, (2001), Inst. Nuclear Research
  článek ve sborníku
 • VÁLKA, L.:
  Aplikovatelnost modelů kritického lomového napětí v závislosti na míře popuštění bainitické struktury,
  Kovové materiály, Vol.38, (2000), No.4, pp.253-268, ISSN 0023-432X
  článek v časopise
 • VÁLKA, L.; HOLZMANN, M.; DLOUHÝ, I.:
  The role of microstructure in brittle fracture behaviour of low alloy tempered bainitic steel,
  Materials Science and Engineering A, Vol.234, (1997), pp.723-726, ISSN 0921-5093
  článek v časopise
 • DLOUHÝ, I.; KOZÁK, V.; VÁLKA, L.; HOLZMANN, M.:
  The susceptibility of local parameters to steel microstructure evaluated using Charpy type specimen,
  Journal de Physique IV, Vol.1996, (1996), No.6, pp.205-214, ISSN 1155-4339
  článek v časopise
 • HOLZMANN, M.; MAN, J.; VÁLKA, L.; VLACH, B.:
  R-Curves and Fracture Toughness Transition Behaviour at Static, Rapid and Impact Loading of Cr-Ni-Mo-V Reactor Pressure Vessel Steel,
  The International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol.62, (1995), No.1, pp.39-47, ISSN 0308-0161
  článek v časopise
 • DLOUHÝ, I.; HOLZMANN, M.; MAN, J.; VÁLKA, L.:
  Použití zkušebních těles s šípovými vruby pro stanovení lomové houževnatosti ložiskových ocelí,
  Kovové materiály, Vol.32, (1994), No.1, pp.3-13, ISSN 0023-432X
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • VÁLKA, L.:
  Aplikovatelnost modelů kritického lomového napětí v závislosti na míře popuštění bainitické struktury,
  Kovové materiály, Vol.38, (2000), No.4, pp.253-268, ISSN 0023-432X
  článek v časopise

  V práci je testována použitelnost několika mikromechanických modelů iniciace štěpného porušení popuštěných bainitických ocelí. Jako modelový materiál byly použity dvě bainitické struktury, lišící se velikostí paketu, distribucí, tvarem a množstvím křehkých částic. Pro vysvětlení jeho podstaty bylo na experimentálně určené kritické lomové napětí aplikováno několik mikromechanických modelů. Je diskutován rozsah platnosti těchto modelů pro jednotlivé bainitické mikrostruktury.
 • VÁLKA, L.; HOLZMANN, M.; DLOUHÝ, I.:
  The role of microstructure in brittle fracture behaviour of low alloy tempered bainitic steel,
  Materials Science and Engineering A, Vol.234, (1997), pp.723-726, ISSN 0921-5093
  článek v časopise

  The validity of various micromechanistic models for the cleavage initiation in tempered bainite have been tested using two quite different model bainitic microstructures. The microscopic cleavage fracture stress (CFS) was measured for both microstructures using Charpy V-notch type specimens. Various micromechanistic models were applied to experimental results to explain the metallurgical nature of CFS. The validity and applicability of these models for a particular bainitic microstructure have been discussed.
 • DLOUHÝ, I.; KOZÁK, V.; VÁLKA, L.; HOLZMANN, M.:
  The susceptibility of local parameters to steel microstructure evaluated using Charpy type specimen,
  Journal de Physique IV, Vol.1996, (1996), No.6, pp.205-214, ISSN 1155-4339
  článek v časopise

  Accepting the Beremin approach to the analysis of cleavage failure criteria the local fracture parameters have been calculated using FEM for Charpy type specimen. Two types of model ferritic microstructures have been selected for presentation differing by carbide thickness and scatter of fracture toughness data. For the microstructures investigated the Weibull stresses (location parameters) were related to cleavage fracture stresses determined supposing deterministic nature of cleavage fracture events at initiation. The results of static three point bending and low blow impact testing were used for these purposes. Microstructural and microfractographic reasons for scatter of data were determined. Relation of microstructural and microfractographic features to local fracture criteria was analysed.
 • HOLZMANN, M.; MAN, J.; VÁLKA, L.; VLACH, B.:
  R-Curves and Fracture Toughness Transition Behaviour at Static, Rapid and Impact Loading of Cr-Ni-Mo-V Reactor Pressure Vessel Steel,
  The International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol.62, (1995), No.1, pp.39-47, ISSN 0308-0161
  článek v časopise

  The fracture toughness of Cr-Ni-Mo-V reactor pressure vessel steel was investigated over a wide temperature range. In the upper shelf fracture toughness region, R-curves were determined using large SEN bending specimens and small side-grooved precracked Charpy sepecimens. Two approaches were used for the evaluation of the fracture toughness scatter in the transition and in the lower shelf fracture toughness region: the exponential function with a least-squares regression procedure for a fracture toughness-temperature data and Weibull statistics for a fracture toughness data set obtained at the given temperature. The investigation of the influence of loading rate, ranging from 1 . 0 MPa m(1/2)s(-1) (static) to 3 X 10(4) MPa m(1/2) s(-1) (most rapid), on the behaviour of fracture toughness has shown a shift of cleavage/fibrous transition temperature by 60 degrees C. In contrast to that, at impact loading using a precracked Charpy specimen (K-1 = 2 X 10(5) MPa m(1/2) s(-1)) the shift of this transition temperature was only 30 degrees C, and a sudden transition of fracture toughness occurred from the lower shelf to the upper shelf toughness region.
 • DLOUHÝ, I.; HOLZMANN, M.; MAN, J.; VÁLKA, L.:
  Použití zkušebních těles s šípovými vruby pro stanovení lomové houževnatosti ložiskových ocelí,
  Kovové materiály, Vol.32, (1994), No.1, pp.3-13, ISSN 0023-432X
  článek v časopise

  Na dvou ložiskových ocelích popuštěných na rozdílnou úroveň tvrdosti byly studovány možnosti použití zkušebních těles zatěžovaných tříbodovým ohybem pro určení lomové houževnatosti. Pro geometrie vzorků a vrubů použité v práci jsou prezentovány zátěžné křivky (síla-čas) a jsou spolu s lomovým chováním objasňovány na základě fraktografických pozorování. Pro výpočet faktoru intenzity napětí byla použita aproximativní metoda vycházející z Bluhmova sendvičového modelu, jeho platnost pro sledované účely byla nepřímo potvrzena experimentálně. Byla konstatována velmi dobrá shoda hodnot lomové houževnatosti získaných standardní metodou na tělesech s trhlinou s daty získanými měřením na tělesech s šípovými vruby.