doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.

E-mail:   hammer@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Odbor kvality, spolehlivosti a bezpečnosti
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/1318
Telefon:   +420 54114 2194
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Odbor kvality, spolehlivosti a bezpečnosti
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1318
Telefon:   +420 54114 2194

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1977, Ing., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Elektrotechnologie
 • 1985, Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, postgraduální studium, obor Elektrické stroje, zaměření: Životnost a spolehlivost elektrických zařízení
 • 1986, CSc., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Elektrotechnologie
 • 1987, Ústav rozvoje vysokých škol Praha, obor Základy pedagogiky vysokých škol
 • 1989, Doc., MŠMT Praha, obor Elektrotechnika ve strojírenství
 • 2002, Doc., Západočeská univerzita v Plzni, obor habilitace: Elektrotechnika (habilitační práce zaměřena na diagnostiku technických systémů)

Přehled zaměstnání

 • 1977, asistent, Chirana-Výzkumný ústav zdravotnické techniky Brno
 • 1978-1979, vývojový technolog, Chirana-Výzkumný ústav zdravotnické techniky Brno
 • 1980-1981, konstruktér, Chirana-Výzkumný ústav zdravotnické techniky Brno
 • 1981-1989, odborný asistent, Fakulta strojní VUT v Brně
 • 1989- 2002, docent, Fakulta strojní VUT v Brně
 • 2002-dosud, docent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • 1979-1980, externí výuka, Fakulta elektrotechnická VUT v Brně
 • 1981-dosud, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně:
 • Bakalářské studium: výuka předmětů zaměřených na spolehlivost, provoz, údržbu, bezpečnost, metrologii a diagnostiku technických systémů a dále výuka elektrotechnických předmětů – vše pro strojírenské obory.
 • Magisterské studium: výuka předmětů zaměřených na spolehlivost, provoz, údržbu, bezpečnost, metrologii a diagnostiku technických systémů a dále výuka elektrotechnických předmětů – vše pro strojírenské obory.
 • Doktorské studium: výuka předmětů zaměřených na spolehlivost, provoz, údržbu, bezpečnost a diagnostiku technických systémů a dále výuka předmětů se zaměřením na elektrické stroje, elektrické pohony a aplikaci umělé inteligence v diagnostice a spolehlivosti – vše pro obor D4Z-P Stroje a zařízení.
 • Vedení bakalářských a diplomových prací.
 • Školitel doktorského studia, obor D4Z-P Stroje a zařízení, do 2017 již 11 studentů úspěšně ukončilo studium a získalo titul Ph.D., v současné době vedení 5 dalších doktorandů v prezenční i kombinované formě studia.
 • Expert MŠMT v komisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací.
 • Člen habilitačních komisí na vysokých školách v ČR i zahraničí.
 • Autor nebo spoluautor odborných knih, odborných příruček, vysokoškolských skript a monografií.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Elektrické stroje a pohony

Stavba a konstrukce elektrických strojů a přístrojů. Elektrické pohony - mechanické a elektrické vlastnosti. Řízení elektrických pohonů.  Frekvenční měniče. Elektrické přístroje. Fyzika, technologie a diagnostika materiálů pro elektrotechniku. Metrologie elektrotechnických veličin: metodika měření, nejistoty a návaznost měření, měřicí přístroje a jejich vlastnosti.

 • Spolehlivost technických systémů

Management, ukazatele, predikční analýzy a zvyšování spolehlivosti. Spolehlivost v jednotlivých etapách životního cyklu.  Provozní spolehlivost. Interferenční teorie spolehlivosti. Lidská hlediska spolehlivosti. Firemní kultura. Kultura bezpečnosti.

 • Technická diagnostika strojů a zařízení

Poruchy. Příčiny, vznik a vývoj poruch. Mechanizmy poruch a jejich vnější projevy. Klasifikace poruch podle charakteru jejich vzniku. Druhy opotřebení strojních soustav. Metody FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), FMECA (Failure Mode and Effects and Criticality Analysis), FTA (Fault Tree Analysis), ETA (Event Tree Analysis), RCA (Root Cause Analysis), RBI (Risk Based Inspection).

Technická diagnostika - diagnóza, prognóza, geneze. Metrologie diagnostických veličin. Diagnostické prostředky. Off-line (pochůzková) a on-line diagnostika, monitoring, condition monitoring, diagnostické modely, diagnostické systémy, diagnostický signál - analýza a zpracování. 

Vibrodiagnostika, elektrodiagnostika, termodiagnostika, tribodiagnostika, hluková diagnostika, akustická emise, diagnostika průtoku a výšky hladiny, diagnostika tlaku. Nedestruktivní defektoskopická diagnostika. Multiparametrická diagnostika. Dálková diagnostika strojů. 

Senzory, parametry senzorů, senzory mechanických veličin - senzory pro měření posunutí, polohy, pohybu. Senzory mechanického kmitání, senzory mechanického napětí (tenzometry), senzory tlaku, průtoku tekutin, senzory hladiny, senzory pro dotykové a bezdotykové měření teploty, senzory elektrických, magnetických a chemických veličin. Inteligentní senzory (smart senzory).

Sběr dat z diagnostiky strojů, způsoby jejich hodnocení. Regulační diagramy jako nástroje statistické regulace procesu (SPC- Statistic Process Control). Statistická analýza dat, datamining. Rozpoznávání v technické diagnostice, statistické metody klasifikace, shlukování, neuronové sítě, diagnostické expertní systémy, fuzzy systémy.

Indikace opotřebení strojů, diagnostické monitorovací systémy, vizualizace diagnostických systémů.

Technická diagnostika v rámci iniciativy Průmysl 4.0 (Industry 4.0).

 • Údržba strojů a zařízení

Management a inženýrství údržby - organizace a řízení údržby ve firmě (strategie, outsorcing, legislativa, plánování, rozvrhování, materiálové zdroje, náhradní díly, reengineering), ekonomika hodnocení výkonnosti údržby (financování, klíčové ukazatele, benchmarking), management kvality v údržbě, (normovaný systém managementu, dokumentace, audit), environmentální management v údržbě. 

Preventivní údržba s předem stanovenými intervaly, údržba podle technického stavu- prediktivní, proaktivní, testování. Metodika optimalizace preventivní údržby. Tvorba a řízení systému preventivní, prediktivní a proaktivní údržby.

Údržba zaměřená na bezporuchovost - RCM (Reliability Centred Maintenance) . Metody RCM, S-RCM, SKF RCM. Použití metod FMEA a FMECA v RCM. Další metody - RBIM (Risk Based Inspection and Maintenance), RCMFA (Root Cause Failure Analysis), RIMAP (Risk Based Inspection and Maintenance Procedures).

Totální produktivní údržba - TPM (Total Productive Maintenance). Důraz na zvýšení využití času strojů a strojního zařízení a tím i produktivity výroby.

Software pro údržbu: plánování, řízení a evidence údržby, správa a údržba hmotného majetku a řízení jeho životního cyklu, skladové hospodářství. On-line provázání managementu  firmy a pracoviště dispečérů s údržbou. Vizualizace údržby.

Údržba 4.0 a iniciativa Průmysl 4.0 (Industry 4.0). 

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou publikovány v 1 odborné knize, 5 monografiích a ve více než 285 příspěvcích v časopisech a sbornících konferencí.

Univerzitní aktivity

 • 1993-1996, tajemník Katedry elektrotechniky Fakulty strojní VUT v Brně
 • 1996-2006, vedoucí Odboru elektrotechniky Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně
 • 2004-2006, ředitel Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně
 • 2012 -dosud, vedoucí Odboru kvality, spolehlivosti a bezpečnosti Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně

Projekty

Do roku 2002 spoluřešitel nebo řešitel 19 výzkumných úkolů a projektů.

Od roku 2003:

 • Externí grant (GAČR 102/03/0621), 2003-2005, název: Ireverzibilní procesy v elektroizolačních materiálech, spoluřešitel.
 • Výzkumný záměr ( MŠMT ČR MSM 4977751310), 2005-2008, název: Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice, spoluřešitel.
 • Rozvojový projekt č. 456 ( MŠMT ČR ), 2006, název: Rozvoj informačních a komunikačních technologií podporujících akreditované studijní programy a řízení vysoké školy, spoluřešitel.
 • Projekt VD/00273442 (021335400020), ČEZ,a.s., 2006, název: Modul výpočtu izolačního odporu, řešitel.
 • Projekt HS 1380258, ČEZ, a.s. , 2008, název: Vypracování metodik výpočtů nejistot pro diagnostiku energetických zařízení, řešitel.
 • Projekt MPO ČR FI-IM5/173, 2008-2010, název: Metodika stanovení životnosti vysokonapěťových izolačních systémů točivých strojů, spoluřešitel, odpovědný řešitel za Vysoké učení technické v Brně.
 • Externí grant (GAČR 102/08/1118), 2008-2010, název: Inteligentní diagnostika elektrických strojů, člen řešitelského týmu.
 • Projekt OPVK (Operační program: Vzdělání pro konkurenceschopnost, CZ.1.07/2.200/07.0406), 2009-2012, název: Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství, garant modulu, člen řídícího týmu.
 • Projekt SV (FSI-J-11-10), 2011, název: Rozbor spolehlivosti výkonových olejových transformátorů, člen řešitelského týmu.
 • Projekt SV (FSI-S-11-5), 2011- 2013, název: Enviromentální a bezpečnostní aspekty vývoje, výroby a provozu strojů, člen řešitelského týmu.
 • Projekt SV (FSI-J-12-10), 2012, název: Neinvazivní metody rozboru spolehlivosti a jejich využití v optimalizaci údržby výkonových olejových transformátorů, člen řešitelského týmu.
 • Projekt SV (FSI-S-14-2401),2014-2016, název: GREEN PRODUCTION – PRODUCTION MACHINEs AND EQUIPMENTs, spoluřešitel.
 • Projekt SV (FSI-S-17-4477), 2017-2019, název: Zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení, spoluřešitel.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

27

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

45

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • HOLUB, O.; HAMMER, M.:
  DIAGNOSTICS AND MAINTENANCE OF MACHINE TOOL SPINDLES- NEW VIEWS ,
  MM Science Journal, pp.2094-2099, ISSN 1805-0476, MM publishing, s.r.o. (2017)
  článek v časopise
 • NAHODIL, P.; HAMMER, M.:
  SELECTED CHARACTERISTICS AND DIAGNOSTICS OF MOTOR POWERED BY FREQUENCY CONVERTER ,
  MM Science Journal, pp.2077-2084, ISSN 1805-0476, MM publishing, s.r.o. (2017)
  článek v časopise
 • OPOČENSKÁ, H.; NAHODIL, P.; HAMMER, M.:
  USE OF MULTIPARAMETRIC DIAGNOSTICS IN PREDICTIVE MAINTENANCE,
  MM Science Journal, pp.2090-2093, ISSN 1805-0476, MM publishing, s.r.o. (2017)
  článek v časopise
 • OPOČENSKÁ, H.; HAMMER, M.:
  USE OF TECHNICAL DIAGNOSTICS IN PREDICTIVE MAINTENANCE,
  17th MECHATRONIKA 2016 Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2016, pp.317-322, ISBN 978-80-01-05882-4, (2016)
  článek ve sborníku
  akce: 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2016, Praha, 07.12.2016-09.12.2016
 • KUTÁLEK, D.; HAMMER, M.:
  VIBRATION DIAGNOSTICS OF ROLLING BEARINGS USING THE TIME SERIES ANALYSIS ,
  MM Science Journal, Vol.2015, (2015), No.4, pp.717-721, ISSN 1805-0476, MM publishing, s.r.o. (2015)
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HAMMER, M.; MINISTR, M.; ERTL, J.; JANDA, O.; BARVENČÍK, O.:
  Power Oil Transformer Reliability Assessment Based on Fuzzy Inference Systems and Time Series Analysis,
  Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, Vol.6, (2011), No.1, pp.5-16, ISSN 1214-7044
  článek v časopise

  V tomto článku jsou nejprve popsány metody zjišťování plynů rozpuštěných v izolačním oleji výkonových olejových transformátorů a mechanismus vzniku těchto plynů. Dále je popsána norma ČSN EN 60599, která slouží k určení pravděpodobného nestandardního děje odehrávajícího se v transformátoru. Tato metoda je dále ve spojitosti s analýzou časových řad použita jako základ predikce typu poruchy. V poslední části článku jsou tyto predikce rozšířeny o fuzzy přístupy.
 • HAMMER, M.; ERTL, J.; BARVENČÍK, O.; KUTÁLEK, D.:
  Příspěvek k rozboru spolehlivosti výkonových olejových transformátorů - 1. část,
  Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), Vol.2011, (2011), No.52, pp.1-9, ISSN 1213-1539
  článek v časopise

  V článku jsou definovány základní pojmy z teorie spolehlivosti a údržby technických zařízení. Dále jsou zde popsány dva přístupy k rozboru spolehlivosti výkonových olejových transformátorů. Jedná se o běžný stochastický model spolehlivosti předpokládající konstantní nebo mocninnou intenzitu poruch a o model považující výkonový olejový transformátor z hlediska spolehlivosti za neopravovaný systém. Je zde ukázáno, že model založený na mocninné intenzitě poruch je přesnější než model založený na předpokladu konstantní intenzity poruch.
 • HAMMER, M.; ERTL, J.; BARVENČÍK, O.; KUTÁLEK, D.:
  Příspěvek k rozboru spolehlivosti výkonových olejových transformátorů - 2. část,
  Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), Vol.2011, (2011), No.53, pp.1-8, ISSN 1213-1539
  článek v časopise

  Článek se zabývá rozborem spolehlivosti výkonových olejových transformátorů, do které vstupují kromě dob do poruchy také hodnoty z diagnostických měření. Je zde ukázán výpočet roku dožití pomocí hodnot ztrátového činitele a výpočet funkčních spolehlivostních charakteristik pomocí Coxova modelu. Oba postupy byly aplikovány na hodnoty z diagnostických měření transformátorů umístěných v několika vodních elektrárnách na území České republiky.
 • JANDA, O.; HAMMER, M.; ERTL, J.; MINISTR, M.:
  Application of Fuzzy Logic in Power Oil Transformers Diagnostics,
  MM Science Journal, Vol.4, (2011), No.3, pp.319-325, ISSN 1803-1269, MM publishing
  článek v časopise
  akce: 20th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno, 05.10.2011-07.10.2011

  V posledních letech se diagnostice a spolehlivosti transformátorů věnuje stále větší pozornost. Jedna z nejdůležitějších diagnostických metod v této oblasti je skupina metod zabývající se analýzou plynů rozpuštěných v oleji (DGA) a to zejména metody definované v normách IEC 60599 a IEEE Std C57.104-1991. Tento článek popisuje tři vybrané metody DGA (metoda C.E.G.B., metoda IEC a metoda Rogers) a následně jejich rozšíření za použití fuzzy logiky, a to za účelem zvýšení přesnosti a spolehlivosti výsledné diagnózy. Při aplikaci fuzzifikovaných metod na reálná data bylo dosaženo přesnosti v rozsahu 70- 80%.
 • HAMMER, M.:
  Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů,
  Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů, pp.1-400, ISBN 978-80-7300-231-2, (2009), BEN-technická literatura
  odborná kniha

  Kniha pojednává o diagnostice vybraných technických systémů, a to především o využití umělé inteligence v diagnostických metodách, které jsou aplikovány na elektrické stroje točivé – generátory a elektrické stroje netočivé - transformátory. Neuronové sítě, fuzzy systémy, genetické algoritmy a expertní systémy jsou nasazeny k určení a rozboru aktuálního stavu a prognóze životnosti uvedených zařízení, které pracují v energetickém provozu. V knize jsou také popsány v současné době v průmyslové praxi používané diagnostické metody u uvedených strojů a i jejich izolačních materiálů. Jsou rovněž představeny a verifikovány nové netradiční diagnostické metody, které byly vyvinuty na pracovišti autora. Teorie těchto metod vychází z principu fyzikálních dějů probíhajících v používaných izolačních materiálech zkoumaných zařízení. Všechny výsledky aplikace diagnostických metod i metod umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů jsou důsledně vyhodnoceny a porovnány.