doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

E-mail:   fiedler@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   Zástupce ředitele
Místnost:   A1/1419
Telefon:   +420 54114 2574
Pracoviště:   Energetický ústav
Odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/1419
Telefon:   +420 54114 2574
Pracoviště:   Energetický ústav
Odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1419
Telefon:   +420 54114 2574
Pracoviště:   Divize energetiky, procesů a ekologie
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   A1/1419
Telefon:   +420 54114 2574

1725

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1980, Ing. Fakulta strojní VUT v Brně
 • 1996, Dr. (Ph.D) Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 8.10.2001, Doc. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor: konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1980-1986, vývojový pracovník konstrukce turbin PBS Brno
 • 1986-1990, samostatný vývojový pracovník konstrukce turbin PBS Brno
 • 1990-2000, odborný asistent, Energetický ústav FSI VUT v Brně
 • 2001-dosud, docent, Energetický ústav FSI VUT v Brně
 • 2006 - dosud, vedoucí odboru Energetického inženýrství FSI
 • 2007 - dosud, zástupce ředitele Energetického ústavu FSI

Pedagogická činnost

 • Další pedagogická činnost - vyžádané přednášky pro:
 • - Siemens Industrial Turbomachinery 
 • - ABB-Alstom Brno
 • - ČEZ a.s.
 • - Teplárenské sdružení ČR
 • - CŽV Moderní směry v teplárenství
 • - TEDOM
 • - Honeywell Česká Republika
 • - Škoda Power DOOSAN

 

Vědeckovýzkumná činnost

 • Energetické zdroje
 • Parní a plynové turbiny
 • Projektování tepelných centrál

Akademické stáže v zahraničí

 • rok:2002,2004,2005 - TU Wien, projekt AKTION ČR - Rakousko: vědecké exkurse

Univerzitní aktivity

 • 1993- 2006 - tajemník Energetický ústav FSI VUT
 • 2006 - vedoucí odboru Energetického inženýrství EÚ FSI

Mimouniverzitní aktivity

 • 2002 - soudní znalec v oboru Energetika

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2003 - dosud: předseda komise pro SZZ oboru: Energetické inženýrství na FSI VUT v Brně a TU-VŠB Ostrava
 • 2005 - dosud: člen komise pro habilitační řízení ČVUT Praha, TU-VŠB Ostrava
 • 2006 - dosud: oborová rada doktroského studia
 • oponent doktorských disertačních prací

Projekty

 • řešitel nebo spoluřešitel projektů:
 • E 136/04/333 GAČR - Moderní technologie výroby energie, minimalizující negativní vlivy na životní prostředí.
 • - 101/98/0271 GAČR - Optimalizace spalování TDO s cílem snížení emise ve spalinách.
 • - 101/00/0486 GAČR - Vliv nosiče tepla v meziokruhu transmutoru na koncepci a termodynamické parametry terciárního okruhu.
 • - 101/00/0489 GAČR - Fyzikální vlastnosti roztavené soli pro transmutor.
 • - CEZ: J22/98:262100004 - Ekologicky a ekonomicky přijatelné moderní energetické technologie.
 • - 101/03/0568 GAČR - Terciární okruh jaderné elektrárny typu ADTT na bázi kysličníku uhličitého při nadkritickém tlaku
 • - VZ MS 1350003 - Ekologicky a ekonomicky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy
 • - MPO:2A-1TP1/067- Výzkum technologií pro přenos vysokopotenciálního tepla z jaderného zdroje
 • -MPO:FT-TA4/092 - Výzkum a vývoj pístového parního motoru
 • Patent č. 304063 - PV 2009-25 Způsob monitorování dálkově ovládaných armatur
 • Užitný vzor reg.č.19544 PUV 2009-20776 Zařízení pro monitorování dálkově ovládaných armatur

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1

Citace ostatní (bez autocitací)

15

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • FIEDLER, J.; FORET, R.:
  Zpráva o provedené kontrole vstupních údajů diagnostického systému Dialife
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • FIEDLER, J.:
  Centrální zásobování teplem nebo tepelná čerpadla,
  TZB-info, Vol.2014, (2014), No.8, pp.1-7, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o.
  článek v časopise
 • BALÁŽ, J.; FIEDLER, J.:
  Specification of the Environment Loading Parameters during the Severe Accident dedicated to qualification of Severe Accident Mitigation Systems,
  Proceedings of the 17th International QUENCH workshop, pp.1-11, ISBN 978-3-923704-77-4, (2013), American Nuclear Sociate
  článek ve sborníku
  akce: 17th International QUENCH Workshop, Karlsruhe, 22.11.2011-24.12.2011
 • MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; FIEDLER, J.:
  METHODS FOR CLEANING OF GAS FROM GASIFICATION OF STALK,
  The Holistic Approach to Environment, Vol.4, (2013), No.4, pp.1-6, ISSN 1848-0071
  článek v časopise
 • FIEDLER, J.:
  Malá nebo velká kogenerace,
  3T - Teplo, Technika, Teplárenství, Vol.2011, (2011), No.6, pp.5-6, ISSN 1210-6003, TS ČR
  článek v časopise
 • FIEDLER, J.:
  Výhody a omezení malých kogeneračních jednotek,
  TZB-info, Vol.10, (2011), No.48, pp.1-6, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o.
  článek v časopise
 • ŠKORPÍK, J.; FIEDLER, J.:
  Vývoj malého pístového parního motoru,
  Energetika, Vol.2011, (2011), No.2, pp.110-112, ISSN 0375-8842, Český svaz zaměstnavatelů v energetice
  článek v časopise
 • POSPÍŠIL, J.; FIEDLER, J.; FORTELNÝ, Z.; CHROBOCZEK, L.:
  Utilizing of stroke engine cogeneration unit for steam generation,
  ERIN 3, Vol.3, (2010), No.10, pp.33-37, ISSN 1337-9089, Technology of Mechanical Engineering SUT in Bratislava
  článek v časopise
 • POSPÍŠIL, J.; FIEDLER, J.:
  Systémy společné výroby elektrické energie, tepla a chladu,
  TZB-info, Vol.2010, (2010), No.1, pp.325-329, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o.
  článek v časopise
 • SKÁLA, Z.; POSPÍŠIL, J.; FIEDLER, J.:
  Zvyšování efektivnosti a ročního využití energetických centrál,
  Sborník anotací a příspěvků semináře EFEKTIVNÍ ENERGETIKA XI, pp.27-29, ISBN 978-80-248-2206-8, (2010), VŠB-TU Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: Efektivní energetika XI, Neustift, 11.04.2010-17.04.2010

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • FIEDLER, J.; FORET, R.:
  Zpráva o provedené kontrole vstupních údajů diagnostického systému Dialife
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu

  Souhrnně je možno podle poskytnutých podkladů konstatovat, že systém Dialife® splňuje pro potřeby diagnostiky tlakových částí kotlů požadavek monitoring čerpání životnosti kritických částí sledovaných zařízení.
 • FIEDLER, J.:
  Centrální zásobování teplem nebo tepelná čerpadla,
  TZB-info, Vol.2014, (2014), No.8, pp.1-7, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o.
  článek v časopise

  Příspěvek se zabývá aktuálním vážným problémem soustav CZT, kterým je odpojování jednotlivých zákazníků a z toho vyplývající hrozbou možného rozpadu celé teplárenské soustavy v dané lokalitě. Konkurence CZT ve formě tepelných čerpadel je jednou z reálných možností náhrady CZT individuálním zdrojem tepla. Jsou uvedeny důvody pro použití včetně výhod a nevýhod vůči CZT.
 • BALÁŽ, J.; FIEDLER, J.:
  Specification of the Environment Loading Parameters during the Severe Accident dedicated to qualification of Severe Accident Mitigation Systems,
  Proceedings of the 17th International QUENCH workshop, pp.1-11, ISBN 978-3-923704-77-4, (2013), American Nuclear Sociate
  článek ve sborníku
  akce: 17th International QUENCH Workshop, Karlsruhe, 22.11.2011-24.12.2011

  V posledních letech je na Slovensku prováděn velký rozsah opatření, určených pro řízení a zmírňování těžkých havárií. Všechny Slovenské bloky jsou typu VVER ( PWR ). Část z nich je v provozu po mnoho let. Ostatní jsou ve výstavbě. Mitigační strategie vybrána pro zmírňování těžkých havárií pro všechny Slovenské jaderné bloky je založena na externím chlazení tlakové nádoby reaktoru - IVR strategie . Řešení problému se zaobíralo několik studií , včetně studie proveditelnosti, přičemž byly vzaty v úvahu zvláštnosti bloků VVER . Použitá mitigační strategie vyžaduje inovaci designu a instalaci specializovaných systémů. Provoz těchto systémů a zařízení se očekává, ve velmi náročných podmínkách prostředí s vysokou radiací, při vysokých teplotách, v závislosti na lokálním hoření vodíku v kontejnmentu postiženého bloku. Dosahované hodnoty tlaku, teploty a záření jsou významně vyšší než hodnoty běžně používané pro kvalifikaci v projektových havarijních podmínkách. Hodnoty zátěžových parametrů může být tak nepříznivé, že obecní přístup ke kvalifikaci, založený na stanovení nejvyšších hodnot zátěžových parametrů a jejich trvání nemůže být pro tento účel aplikován. Hlavní obtíž spočívá v tom, že žádná taková zařízení na trhu nejsou dostupná. To je důvod, proč byl vyvinuta a aplikována nová kvalifikační metodika s cílem umožnit instalaci odpovídajících systémů a zařízení pro zmírnění těžkých havárií. Metodika se soustřeďuje na zachování funkce těchto zařízení. V rámci metodiky se rozlišuje, účel, místo instalace a etapa řízení havárie, v nichž je provoz zařízení požadován . Vypracovaná metodika umožnuje stanovit zátěžové podmínky prostředí a vytváří návod jak postupovat pro konstruktéry zaměřující se na zlepšení designu pro zmírňování následků těžkých havárií . Základní principy metodiky a některé výsledky její praktické aplikace jsou popsány v tomto článku .
 • MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; FIEDLER, J.:
  METHODS FOR CLEANING OF GAS FROM GASIFICATION OF STALK,
  The Holistic Approach to Environment, Vol.4, (2013), No.4, pp.1-6, ISSN 1848-0071
  článek v časopise

  Vzhledem k neustálému růstu spotřeby energie, je nutné, aby se vývoj oblasti energetiky je zaměřena na obnovitelné zdroje energie . Další možností, jak snížit spotřebu primárních energetických zdrojů je také hledání nových a netradičních paliv . Stébelniny a mírně kontaminovaná biomasa jsou zástupci těchto netradičních paliv. Stébelniny jsou většinou jednoleté rostliny pěstované především pro obživu. Odpadní části těchto rostlin mohou být použity k výrobě energie . Termické zplyňování je jednou z možností efektivního využívání biomasy. Zplyňování lze chápat jako termo-chemické přeměny tuhého paliva na plynné palivo. Výstupem z procesu zplyňování je nízkovýhřevný plyn. Hlavní komponenty vyrobeného plynu jsou vodík, oxid uhelnatý a metan. Konečný plyn obsahuje také spoustu nežádoucích složek, které komplikují následné využití produkovaného plynu. Tyto složky jsou buď neutrální , které pouze plyn ředí. Znečišťující látky jako prach , dehet a sloučenin síry a chlóru , které komplikují další využití generovaného plynu. Výzkum je zaměřen na tepelné zplyňování stébelnin a dalších netradičních paliv v technologii BIOFLUID. Cílem je navrhnout metody pro čištění surového plynu od sloučenin dehtu. Výzkum je zaměřen na sekundárních metody čištění s cílem vysoké čistoty konečného plynu.
 • FIEDLER, J.:
  Malá nebo velká kogenerace,
  3T - Teplo, Technika, Teplárenství, Vol.2011, (2011), No.6, pp.5-6, ISSN 1210-6003, TS ČR
  článek v časopise

  Článek pojednává o možnostech malé kogenerace a jejímu uplatnění v energetice.