Ing. Miloslav Kouřil, CSc.

E-mail:   kouril@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor kovových materiálů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/307
Telefon:   +420 54114 3172

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1982;Ing.;Fakulta strojní VUT v Brně; Obor strojírenská technologie
 • 1996, CSc.;Fakulta strojní VUT v Brně;obor fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu

Přehled zaměstnání

 • 1983-1986 interní aspirant FS VUT v Brně,katedra nauky o materiálu
 • 1986-1989 sam.odb.pracovník FS VUT v Brně,katedra nauky o materiálu
 • 1989-dosud odborný asistent FI VUT v Brně, UMI, odbor nauky o materiálu

Vědeckovýzkumná činnost

 • Fázové přeměny, metalografie, a tepelné a chemicko tepelné zpracování kovů

Spolupráce s průmyslem

Technický ředitel, spolumajitel firmy Q.I.P.s.r.o., zakázková kalírna Brno

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1

Citace ostatní (bez autocitací)

2

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • MIKMEKOVÁ, Š.; MAN, O.; PANTĚLEJEV, L.; HOVORKA, M.; MÜLLEROVÁ, I.; FRANK, L.; KOUŘIL, M.:
  Strain mapping by Scanning Low Energy Electron Microscopy,
  Key Engineering Materials (print), Vol.465, (2011), No.1, pp.338-341, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications
  článek v časopise
 • ŠENBERGER, J., BUCHAL, A., FILÍPEK, J., BŘEZINA, R., KOUŘIL, M.:
  Použití isotermicky zušlechtěné litiny s kuličkovým grafitem pro výrobu odlitků se zvýšenou odolností proti abrazi zejména na náhradní díly zemědělských strojů,
  Slévárenství, Vol.LII, (2004), No.11-12, pp.456-460, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise
 • DLOUHÝ, I., KOUŘIL, M., STOLAŘ, P.:
  Rapid Austenitizing As a Method of Martensitic Steel Toughening,
  Rapid Austenitizing As a Method of Martensitic Steel Toughen, pp.263-270, (1996), 10th Congress of the Int. Fed. for Heat Treatment
  kapitola v knize

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • MIKMEKOVÁ, Š.; MAN, O.; PANTĚLEJEV, L.; HOVORKA, M.; MÜLLEROVÁ, I.; FRANK, L.; KOUŘIL, M.:
  Strain mapping by Scanning Low Energy Electron Microscopy,
  Key Engineering Materials (print), Vol.465, (2011), No.1, pp.338-341, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications
  článek v časopise

  Využití rastrovací mikroskopie pomalými elektrony (SLEEM) si pomalu razí cestu do oblasti materiálových věd, zdržována netoliko omezími techniky samotné, jako spíše relativní nečetností příslušných zařízení na vědeckých pracovištích a v laboratořích. Tento článek se přináší výsledky dosažené vyšetřováním mikrostruktury ultrajemnozrnné (UFG) mědi, vyrobené metodou bezkontrakčního protlačování (ECAP), zejména ve stavu po tváření a po žíhání. SLEEM je velmi citlivá na dokonalost krystalové mřížky, pročež s jejích využitím lze efektivně mapovat lokální pnutí.
 • ŠENBERGER, J., BUCHAL, A., FILÍPEK, J., BŘEZINA, R., KOUŘIL, M.:
  Použití isotermicky zušlechtěné litiny s kuličkovým grafitem pro výrobu odlitků se zvýšenou odolností proti abrazi zejména na náhradní díly zemědělských strojů,
  Slévárenství, Vol.LII, (2004), No.11-12, pp.456-460, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise

  ADI litiny izotermicky zušlechtěné při teplotách 200 až 300 C po dobu 10 až 240 min, zkoumání struktury RTG difrakční analýzou, vliv teploty a doby izotermické výdrže na tvrdost a obsah austenitu ve struktuře, naměřené parametry alfa a gamma mřížky pro použité stavy tepelného zpracování, výroba orných nástrojů pro zemědělské stroje, sledování orebních nástrojů z ADI litiny při terénních zkouškách.
 • DLOUHÝ, I., KOUŘIL, M., STOLAŘ, P.:
  Rapid Austenitizing As a Method of Martensitic Steel Toughening,
  Rapid Austenitizing As a Method of Martensitic Steel Toughen, pp.263-270, (1996), 10th Congress of the Int. Fed. for Heat Treatment
  kapitola v knize