doc. Ing. Michal Jaroš, Dr.

E-mail:   jaros@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2/306a
Telefon:   +420 54114 3282

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1981, Ing., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, obor Inženýrství pevných látek
 • 1990, dvousemestrální kurz základů VŠ pedagogiky
 • 1998, Dr., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2009, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1981–1987, výzkumný pracovník, technolog, vedoucí směny, k.p. Tesla Piešťany
 • 1987–1992 , sam. odb. pracovník, kat. termomechaniky a jaderné energetiky FS VUT v Brně
 • 1992–1995, asistent tamtéž
 • 1995–2009, odborný asistent tamtéž (nyní odbor termomechaniky a techniky prostředí Energetického ústavu FSI VUT v Brně)
 • 2009-dosud, docent tamtéž
 • 2010-2012, finanční manažer projektu Energetické fórum (druhý PP na FSI VUT)

 

Pedagogická činnost

 • 1988-dosud, cvičení předmětu Termomechanika (3.r.)
 • 1994-dosud, cvičení předmětu Přenos tepla a látky (4.r.)
 • 1995-1997, cvičení předmětu Přenos tepla (3.r.)
 • 1997-1999, přednášky předmětu Přenos tepla a látky (4.r.)
 • 2000-2004, přednášky předmětu Počítačové modelování I. (4.r.)
 • 2000-2004, přednášky předmětu Počítačové modelování II. (5.r.)
 • 2001-2010, přednášky předmětu Kompaktní výměníky tepla (5.r. -zavedení předmětu)
 • 2001-2007, cvičení předmětu Kompaktní výměníky tepla (5.r.)
 • 2005-2011, přednášky předmětu Termomechanika (2.r. PBS, 3.r. OBS, 1.r. NMS)
 • 2008-dosud, výuka předmětu Seminář k diplomové práci (5.r., garant předmětu)
 • 2009-dosud, výuka předmětu Seminář aplikované termomechaniky (3.r.) 
 • 2000-dosud, vedení 18 obhájených diplomových prací
 • 2007-dosud, vedení 33 obhájených bakalářských prací
 • 2004-2007, školitel-specialista 2 doktorandů Fakulty stavební VUT
 • 2009-dosud, školitel-specialista 1 doktoranda OTTP EÚ FSI VUT
 • 2010-2016, školitel 2 doktorandů OTTP EÚ FSI VUT
 • 2007-2016, člen komise pro SZZ bakalářského studia na FSI VUT 

Vědeckovýzkumná činnost

 • 1988–1990, měření a modelování teplotních polí provalků (spolupracovník)
 • 1989–1994, studium vodních trysek pro chladicí systémy (spolupracovník)
 • 1992–1995, numerické modelování teplotních polí ve válcovacích stolicích
 • 1990–1998, vývoj multigridních metod pro numerické modelování proudění
 • 1995–1996, studium nerovnovážných procesů proudění a přenosu tepla ve dvoufázových systémech (spolupracovník)
 • 1996–1997, numerické modelování stratifikovaného proudění v atmosféře
 • 1998–2003, studium přenosu tepla a proudění v solárních systémech budov
 • 2001-2005, měření a modelování solárních energetických fasád
 • 2003-dosud, měření a modelování vnitřního prostředí v budovách
 • 2006-2008, simulace přenosu tepla při tuhnutí odlitků
 • 2007-2009, výzkum využití solárních komínů a materiálů se změnou fáze pro pasivní chlazení budov (spolupracovník)
 • 2008-dosud, aplikace zemních výměníků tepla ve větracích systémech
 • 2012-dosud, výzkum mikrobiologického znečištění větracích systémů

 

 

Akademické stáže v zahraničí

 • 2004, Aalborg University, Denmark, Department of Building Technology and Structural Engineering, přednáškový kurs v rámci programu Socrates-Erasmus (Exploitation of solar energy for energy savings in building ventilation)
 • 2007, Lund University, Sweden, Lund Institute of Technology, Department of Energy Sciences, přednáškový kurs v rámci programu Socrates-Erasmus (Utilization of solar energy in heating and ventilation of buildings)

Univerzitní aktivity

 • 1990-1996, člen Akademického senátu FS VUT
 • 1992-1995, předseda legislativní komise AS FS VUT
 • 1999-2005, člen Akademického senátu FSI VUT
 • 1999-2002, předseda legislativní komise AS FSI VUT
 • 2002-2004, předseda AS FSI VUT, člen kolegia děkana FSI VUT
 • 2004-2005, předseda legislativní komise AS FSI VUT
 • 2004-2015, tajemník odboru termomechaniky a techniky prostředí EÚ FSI

Mimouniverzitní aktivity

 • 2005-2014, závěrečné oponentní posudky 17 projektů FRVŠ MŠMT
 • 2005-2006, oponentní posudky 5 návrhů projektů OP RLZ ESF (Operační program Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu)
 • 2007-2010, oponentní posudky 14 návrhů projektů FRVŠ MŠMT
 • 2008, oponentní posudek 1 návrhu projektu GA ČR
 • 2006-dosud, recenze 24 článků časopisu Applied Thermal Engineering (Elsevier Science)
 • 2006, recenze 4 článků 4. nár. konf. IBPSA-CZ \"SBTP 2006\", Praha
 • 2006-dosud, tajemník IBPSA-CZ
 • 2007, recenze 5 článků mezinár. konf. \"Building Simulation 2007\", Beijing, PRC
 • 2008, recenze 4 článků 5. konf. IBPSA-CZ \"SBTP 2008\", Brno; editor sborníku
 • 2010, recenze 4 článků 6. konf. IBPSA-CZ \"SBTP 2010\", Praha;
 • 2012, oponentní posudky 2 disertačních prací pro FS VŠB-TU Ostrava; člen komise pro obhajobu disertační práce
 • 2012, oponentní posudek habilitační práce pro FS ČVUT
 • 2012, recenze 1 článku 7. konf. IBPSA-CZ \"SBTP 2012\", Brno;
 • 2014, oponentní posudek návrhu projektu VEGA

Spolupráce s průmyslem

 • 1990, ŽĎAS Žďár n. Sáz. - výpočet rozložení teplot ve stěně hybridovací vany
 • 1990, Geotermia Brno - výpočet teplotních poměrů geotermálního vrtu
 • 1992-1995, Ocel VSŽ, Výskumný a skúšobný ústav, Košice, SR - program pro numerickou simulaci teplotního pole a balicity pracovních válců válcovacích stolic
 • 1995, PKI-Teplotechna Brno - tepelný výpočet plynového kolektoru
 • 1999-2003, ELAM Brno - tepelně technické hodnocení projektů solární architektury
 • 2000-2003, VUES Brno - výzkum a hodnocení vzduchových solárních kolektorů
 • 2001-dosud, JANZL Olomouc - návrhy, výpočty a hodnocení tepelných výměníků (37 projektů)
 • 2002-2005, IB Structure Brno - simulace provozu a tepelně technické hodnocení solárních fasád
 • 2004, Sobriety Kuřim - modifikace parametrů mezichladiče plnicího vzduchu pro ŠKODA Auto 
 • 2005, 2008, TEPRO Hrušky - návrh a výpočet tepelných výměníků
 • 2008, Motory Praha - dtto
 • 2010-2011, Honeywell Brno - vývoj regulačního algoritmu pro plynové ohřívače vody
 • 2010-2011, Phoenix-Zeppelin Modletice - kalkulační program pro kogenerační jednotky
 • 2014, OP Papírna Olšany - analýza teplosměnného okruhu rekuperace odpadního tepla
 • 2014, SIGMAINVEST Olomouc - návrh chladiče oleje převodovky čerpací stanice
 • 2014. Heberger CZ s.r.o. - analýza provozu spalinového výměníku
 • 2014, EPP Praha, výpočet spalinového výměníku
 • 2015, KARLA Bruntál, výpočet parametrů výkonové řady výměníků pro KGJ
 • 2015, BIOCON Hnúšťa, SR - výpočet chladičů dřevoplynu
 • 2015, Heberger CZ s.r.o. - výpočet spalinového výměníku
 • 2016, KARLA Brno, výpočet spalinových výměníků pro KGJ
 • 2016, DencoHappel CZ, výpočet VT výměníku pára-vzduch
 • 2017, ESA Plating Světlá nad Sázavou, výpočet ohřevu galvanizačních lázní

 

Klíčová slova

termodynamika, přenos tepla a látky, tepelné výměníky, simulace budov a techniky prostředí, solární energie, teplovzdušné větrání, zemní výměníky tepla, kogenerační jednotky, mikrobiologické znečištění

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2002, člen výboru 2. nár. konf. Simulace budov a techniky prostředí 2002
 • 2004, člen výboru 3. nár. konf. Simulace budov a techniky prostředí 2004
 • 2006, člen výboru 4. nár. konf. Simulace budov a techniky prostředí 2006
 • 2006, zvolen členem výboru IBPSA-CZ (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic), pobočky mezinárodní společnosti IBPSA
 • 2006, jmenován tajemníkem IBPSA-CZ
 • 2007, přidružený člen vědeckého výboru mezinár. konf. Building Simulation ´07
 • 2008, předseda výboru 5. konf. Simulace budov a techniky prostředí 2008
 • 2010, člen výboru 6. nár. konf. Simulace budov a techniky prostředí 2010
 • 2012, člen výboru 7. nár. konf. Simulace budov a techniky prostředí 2010
 • 2014, člen výboru 8. nár. konf. Simulace budov a techniky prostředí 2010
 • 2016, předseda výboru 9. nár. konf. Simulace budov a techniky prostředí 2016

Projekty

 • 1988-90, Modelování teplotních polí provalků při válcování a ochlazování tlustých plechů (projekt VUT Brno-VÚSM Vítkovice, spoluřešitel)
 • 1990-93, Matematický model pro 3-rozměrné turbulentní proudění s přenosem tepla s použitím metody multigrid (grant FS VUT, spoluřešitel)
 • 1992-93, Program pro výpočet teplotního pole a balicity válce válcovací stolice (projekt HČ pro VSŽ Košice, spoluřešitel)
 • 1994-95, Výpočet teplotní balicity pracovních válců teplé širokopásové trati (projekt HČ pro VSŽ Košice, hlavní řešitel)
 • 1994-95, Uživatelský program pro numerickou simulaci proudění a přenosu tepla multigridní me­todou (grant FS VUT, hlavní řešitel)
 • 1995-96, Numerické a experimentální studium nerovnovážných procesů proudění a přenosu tepla ve dvoufázových soustavách plyn - kapalina, plyn - tuhá částice (grant GAČR, spoluřešitel).
 • 1996, Počítačové modelování stratifikovaného proudění v atmosféře (grant FS VUT, hlavní řešitel)
 • 1999-2004, Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn (výzkumný záměr MŠMT, spoluřešitel)
 • 1999-2003, Performance, efficiency, and optimisation of ventilating system in solar buildings (grant MŠMT COST G3, hlavní řešitel)
 • 2001-2003, Solar Radiation Induced Convection In Highly Glazed Spaces (grant MŠMT COST G3, spoluřešitel)
 • 2002-2004, RESHYVENT - Residential Hybrid Ventilation (grant EC, nositel Cauberg-Huygens, Holandsko, spoluřešitel)
 • 2003, Experimentální metody - virtuální laboratoř (grant FRVŠ, spoluřešitel)
 • 2003-2004, Měření teplotních a vlhkostních poměrů v nízkoenergetických rodinných domech va Svitavách (projekt HČ pro MÚ Svitavy, hlavní řešitel)
 • 2005-2008, Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí (doktorský projekt GAČR, spoluřešitel)
 • 2006-2009, Výzkum řízení procesu krystalizace vysoce náročných odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu s využitím numerické simulace (projekt MPO-Tandem, spoluřešitel)
 • 2007-2009, Využití solárních komínů a materiálů se změnou skupenství pro pasivní chlazení budov (projekt GAČR, spoluřešitel)
 • 2010-2012, Energetické fórum (projekt OP VK ESF, spoluřešitel)
 • 2011, Absolvent-energetik připraven pro trh práce (projekt OP VVI EFRR, spoluřešitel)
 • 2011, NETME centre - nové technologie pro strojírenství (spoluřešitel)
 • 2011, Zemní výměník jako nový prvek v technice prostředí (projekt FRVŠ, spoluřešitel)
 • 2012, Zemní výměník tepla jako zdroj možného mikrobiologického znečištění vnitřního prostředí budovy (Juniorprojekt FSI VUT, spoluřešitel) 

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • 2000-dosud, člen IBPSA-CZ
 • 2006-dosud, tajemník IBPSA-CZ

 

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • JAROŠ, M.; KOLBÁBEK, A.; MUSIL, Z.:
  Vliv zemních výměníků tepla na kvalitu přiváděného vzduchu a zkušenosti uživatelů s jejich provozem,
  21. konference klimatizace a větrání 2014, pp.77-82, ISBN 978-80-02-02520-7, (2014), Společnost pro techniku prostředí
  článek ve sborníku
  akce: 21. konference Klimatizace a větrání 2014, Praha, 21.05.2014-22.05.2014
 • KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M.:
  Experimental air ground heat exchanger and its construction,
  Engineering Mechanics, Vol.20, (2014), No.3/4, pp.255-261, ISSN 1802-1484, Associatin for Engineering Mechanics
  článek v časopise
 • JAROŠ, M.; KOLBÁBEK, A.; MUSIL, Z.:
  Experimental air ground heat exchanger – operating experience and its use in a teaching of an Environmental Engineering,
  CESB13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013, pp.361-364, ISBN 978-80-247-5015-6, (2013), ČVUT v Praze
  článek ve sborníku
  akce: CESB13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013 , Praha, Česká republika, 26.06.2013-28.06.2013
 • KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M.; MUSIL, Z.:
  Mikrobiologické riziko zemních vzduchových výměníků tepla - pilotní studie,
  Zdravé domy 2013, pp.87-96, ISBN 978-80-214-4737-0, (2013), FAST VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: Zdravé domy 2013, Brno, 09.05.2013-10.05.2013
 • JAROŠ, M.; KOLBÁBEK, A.:
  Nový experimentální výměník tepla FSI VUT,
  TZB-info, Vol.2013, (2013), No.3, pp.1-4, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o.
  článek v časopise
 • JAROŠ, M.; KOLBÁBEK, A.:
  Energetický a ekonomický přínos zemního výměníku tepla v teplovzdušném vytápěcím systému s rekuperací,
  Vytápění, větrání, instalace, Vol.19, (2010), No.5/2010, pp.222-228, ISSN 1210-1389, STP
  článek v časopise
 • ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O.; HRBÁČEK, K.; PODHORNÁ, B.:
  Thermal Processes While Pouring into Ceramic Shells and Their Numerical Simulation,
  International Journal of Metalcasting, Vol.4, (2010), No.2, pp.71-80, ISSN 1939-5981, AFS, Inc., USA
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M.:
  Experimental air ground heat exchanger and its construction,
  Engineering Mechanics, Vol.20, (2014), No.3/4, pp.255-261, ISSN 1802-1484, Associatin for Engineering Mechanics
  článek v časopise

  Článek informuje o nově realizovaném experimentálním zemním výměníku tepla (ZVT), který byl vybudován jako doplněk experimentálního nízkoenergetického domu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, a analyzuje některé aspekty jeho projektu, zejména volbu vhodného typu potrubí. Na základě zjednodušeného výpočtového modelu byl posouzen vliv čtyř nejvíce používaných typů potrubí na parametry a účinnost ZVT a přínos jednotlivých typů potrubí byl porovnán s investičními náklady.Jako nejvhodnější bylo vyhodnoceno potrubí typu KG-Systém (PVC) SN4.
 • JAROŠ, M.; KOLBÁBEK, A.; MUSIL, Z.:
  Experimental air ground heat exchanger – operating experience and its use in a teaching of an Environmental Engineering,
  CESB13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013, pp.361-364, ISBN 978-80-247-5015-6, (2013), ČVUT v Praze
  článek ve sborníku
  akce: CESB13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013 , Praha, Česká republika, 26.06.2013-28.06.2013

  Příspěvek prezentuje některé výsledky z monitoringu experimentálního zemního výměníku tepla (ZVT), který byl postaven na FSI VUT v Brně v roce 2011. Toto zařízení je primárně určeno pro vzdělávání a řešení úloh ve výuce, ty jsou postupně tvořeny na základě získaných dat. Zde jsou představeny dva z nich. Příspěvek je zaměřen na hodnocení využitelnosti a tepelného zisku ze ZVT v zimním období. Za zimních podmínek je indikován průměrný tepelný výkon cca. 0,5 kW a tepelný zisk okolo 3-4 kWh za měsíc.
 • KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M.:
  Exploitation of an air-ground heat exchanger in a low-energy family house,
  Central Europe towards Sustainable Building. Extended proceedings CESB10 Prague conference, pp.279-282, ISBN 978-80-247-3634-1, (2010)
  článek ve sborníku
  akce: CESB 10 - Central Europe towards Sustainable Building, Praha, 29.06.2010-02.07.2010

  Předkládaný příspěvek se zabývá energetickou simulací celoročního provozu zemního výměníku tepla (ZVT) a jeho spoluprací s jednotkou teplovzdušného vytápění nízkoenergetického rodinného domu v severomoravském regionu. Pro simulaci byl v programu TRNSYS vytvořen zjednodušený model. Řešeny jsou čtyři varianty: ohřev vzduchu bez využití rekuperace; ohřev vzduchu s využití rekuperace bez předehřevu; předchozí případ byl pak řešen s předehřevem teplovodním ohřívačem a s předehřevem pomocí zemního výměníku tepla. Je posouzen energetický a ekonomický přínos ZVT v otopném i letním období.
 • ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O.; HRBÁČEK, K.; PODHORNÁ, B.:
  Thermal Processes While Pouring into Ceramic Shells and Their Numerical Simulation,
  International Journal of Metalcasting, Vol.4, (2010), No.2, pp.71-80, ISSN 1939-5981, AFS, Inc., USA
  článek v časopise

  Teplotní režim byl studován při lití slitiny N 155 do keramické formy. Numerická simulace byla prováděna pomocí programu ProCast.
 • ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O.; HRBÁČEK, K.; PODHORNÁ, B.:
  Thermal process while pouring into ceramic shells and their numerical simulation,
  International Foundry Research, Vol.61, (2009), No.1, pp.2-11, ISSN 0046-5933, BDG Bundesverband der Deutschen Giesserei-industrie
  článek v časopise

  Experimentální měření teplotních polí při tuhnutí válcových odlitků v keramických formách. Numerická simulace teplot a struktur.