Ing. Josef Zapletal, Ph.D.

E-mail:   zapletal@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/214
Telefon:   +420 54114 3197

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1993 - 1997 SOU Strojírenská Prostějov,obor:Mechanik strojů a zařízení
 • 1997 - 2000 Bc. Fakulta strojní VUT v Brně,obor: Materiálové inženýrství
 • 2000 - 2003 Ing. Fakulta strojní VUT v Brně,obor: Materiálové inženýrství
 • 2004 - 2011 Doktorské studium, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor: fyzikální a materiálové inženýrství

 

Přehled zaměstnání

 • 2006 - dosud, pracovník Ekocentra aplikovaného výzkumu neželezných kovů, Ústav materialových věd a inženýrství,Odbor kovových materialů, fakulta Strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2008 - dosud, technický pracovník na Ústavu materiálových věd a inženýrství, Odbor mechaniky a designu materiálů
 • 2012 - dosud, odborný asistent na Ústavu materiálových věd a inženýrství, Odbor mechaniky a designu materiálů

Vědeckovýzkumná činnost

 • Testování statických a dynamických vlastností konstrukčních materiálů.
 • Nízkocyklové a vysokocyklové únavové chování konstrukčních materiálů. 

Mimouniverzitní aktivity

 • 2006 - 2011, člen Ekocentra aplikovaného výzkumu neželezných kovů

Projekty

 • Grant GAČR 106/03/1265 na VUT v Brně pro rok 2004 na téma Vliv vybraných faktorů na únavové vlastnosti izotermicky zušlechtěné tvátné litiny.
 • Grant GAČR 106/03/1265 na VUT v Brně pro rok 2005 na téma Vliv vybraných faktorů na únavové vlastnosti izotermicky zušlechtěné tvátné litiny.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

35

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

29

Citace ostatní (bez autocitací)

Vybrané publikace:

 • PEČ, M.; ZAPLETAL, J.; ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J.:
  Low-Cycle Fatigue, Fractography and Life Assessment of EN AW 2024-T351 under Various Loadings,
  EXPERIMENTAL TECHNIQUES, ISSN 0732-8818
  článek v časopise
 • ZAPLETAL, J.; DOLEŽAL, P.:
  Elastic and Plastic Behavior of the QE22 Magnesium Alloy Reinforced with Short Saffil Fibers and SiC Particles,
  Metals, Vol.8(2), (2018), No.133, pp.1-13, ISSN 2075-4701, MDPI AG
  článek v časopise
 • MORAVČÍK, I.; ČÍŽEK, J.; ZAPLETAL, J.; KOVACOVA, Z.; VESELY, J.; MINÁRIK, P.; KITZMANTECH, M.; NEUBAUER, E.; DLOUHÝ, I.:
  Microstructure and mechanical properties of Ni1,5Co1,5CrFeTi0,5 high entropy alloy fabricated by mechanical alloying and spark plasma sintering,
  MATERIALS & DESIGN, Vol.119, (2017), No.1, pp.141-151, ISSN 1873-4197, ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, OXON, ENGLAND
  článek v časopise
 • DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; FINTOVÁ, S.; TROJANOVÁ, Z.; GREGER, M.; ROUPCOVÁ, P.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Influence of Processing Techniques on Microstructure and Mechanical Properties of a Biodegradable Mg-3Zn-2Ca Alloy,
  Materials , Vol.9, (2016), No.11, pp.1-15, ISSN 1996-1944, MDPI
  článek v časopise
 • HORYNOVÁ, M.; ZAPLETAL, J.; DOLEŽAL, P.; GEJDOŠ, P.:
  Evaluation of fatigue life of AZ31 magnesium alloy fabricated by squeeze casting,
  Materials and design, Vol.45, (2013), No.3, pp.253-264, ISSN 0261-3069, ELSEVIER
  článek v časopise
 • ZAPLETAL, J.; DOLEŽAL, P.; GEJDOŠ, P.; HORYNOVÁ, M.:
  INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON MICROSTRUCTURE AND FATIGUE BEHAVIOR OF AZ61 MAGNESIUM ALLOY,
  Acta Metallurgica Slovaca, Vol.18, (2012), No.2, pp.92-99, ISSN 1335-1532, Technická univerzita Košice
  článek v časopise
 • DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; HORYNOVÁ, M.; GEJDOŠ, P.; ČELKO, L.:
  CYCLIC DEFORMATION RESPONSE OF AZ31 MAGNESIUM ALLOY AFTER CORROSION DEGRADATION,
  Chemické listy, Vol.105, (2011), No.S, pp.787-789, ISSN 0009-2770, Chemické listy
  článek v časopise
 • ZAPLETAL, J.; NĚMCOVÁ, A.; GEJDOŠ, P.:
  THE STUDY OF LOW CYCLIC BEHAVIOUR OF AZ61 MAGNESIUM ALLOY,
  Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, Vol.LVI, (2010), No.2, pp.225-231, ISSN 1210-0471
  článek v časopise
 • ZAPLETAL, J.; VĚCHET, S.; KOHOUT, J.; LIŠKUTÍN, P.:
  FATIGUE LIFETIME OF 7075 ALUMINIUM ALLOY FROM ULTIMATE TENSILE STRENGTH TO PERMANENT FATIGUE LIMIT,
  Communications, Vol.2009, (2009), No.1, pp.17-21, ISSN 1335-4205
  článek v časopise
 • HANZLÍKOVÁ, K.; VĚCHET, S.; KOHOUT, J.; ZAPLETAL, J.:
  The Optimitation of the Isothermal Transformation Dwell of the ADI Obtained at Transformation Temperature of 380oC,
  Materials Science Forum, Vol.567-568, (2008), No.5, pp.337-340, ISSN 0255-5476, Trans Tech Publications Ltd
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • BŘEZINA, M.; MINDA, J.; DOLEŽAL, P.; KRYSTÝNOVÁ, M.; FINTOVÁ, S.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J.; PTÁČEK, P.:
  Characterization of Powder Metallurgy Processed Pure Magnesium Materials for Biomedical Applications,
  Metals, Vol.7, (2017), No.7, pp.1-22, ISSN 2075-4701, MDPI AG
  článek v časopise

  Magnesium and its alloys are modern lightweight materials applicable in a wide range of industrial fields from aerospace and automotive to biomedical applications. Its main advantages are a good strength to weight ratio and biocompatibility in combination with biodegradability. However, due to the high reactivity of pure Mg and the mechanical properties, not really sufficient for engineering applications, mainly magnesium alloys are used. Good mechanical properties of magnesium and its alloys can be furthermore significantly upgraded by decreasing the grain size, nowadays performed mainly via severe plastic deformation (SPD) techniques, powder metallurgy (PM) processing or by a combination of both methods
 • MORAVČÍK, I.; ČÍŽEK, J.; ZAPLETAL, J.; KOVACOVA, Z.; VESELY, J.; MINÁRIK, P.; KITZMANTECH, M.; NEUBAUER, E.; DLOUHÝ, I.:
  Microstructure and mechanical properties of Ni1,5Co1,5CrFeTi0,5 high entropy alloy fabricated by mechanical alloying and spark plasma sintering,
  MATERIALS & DESIGN, Vol.119, (2017), No.1, pp.141-151, ISSN 1873-4197, ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, OXON, ENGLAND
  článek v časopise

  The present work is focused on synthesis and mechanical properties evaluation of non-equiatomic Ni1,5Co1,5CrFeTi0,5, ductile single phase high entropy alloy (HEA) with excellent mechanical properties (bend strength Rmb = 2593 MPa, tensile strength Rm = 1384 MPa, tensile elongation to fracture of 4.01%, and elastic modulus of 216 GPa) surpassing those of traditional as-cast HEA. For the alloy production, a combination of mechanical alloying (MA) process in a planetary ball mill and spark plasma sintering (SPS) for powder densification was utilized. The tensile properties of a bulk material produced by a combination of MA+SPS are characterized for the first time. The feedstock powder and corresponding bulk material microstructure, elemental and phase composition, and mechanical properties were investigated by scanning (SEM) and transmission (TEM) electron microscopy, energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), electron backscatter diffraction (EBSD), X-ray diffraction (XRD), aswell as impulse excitation of vibration, Vickers microhardness and tensile and bend strength tests, respectively. The structure of the samples consisted of single-phase FCC high entropy solid solution of extremely fine-twinned grains and oxide inclusions inherited from the original powder feedstock. Dimple-like morphology corresponding to ductile fracture mode has been observed on the fracture surfaces, with crack initiation sites on the inclusions phases.
 • DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; FINTOVÁ, S.; TROJANOVÁ, Z.; GREGER, M.; ROUPCOVÁ, P.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Influence of Processing Techniques on Microstructure and Mechanical Properties of a Biodegradable Mg-3Zn-2Ca Alloy,
  Materials , Vol.9, (2016), No.11, pp.1-15, ISSN 1996-1944, MDPI
  článek v časopise

  New Mg-3Zn-2Ca magnesium alloy was prepared using different processing techniques: gravity casting as well as squeeze casting in liquid and semisolid states. Materials were further thermally treated; thermal treatment of the gravity cast alloy was additionally combined with the equal channel angular pressing (ECAP). Alloy processed by the squeeze casting in liquid as well as in semisolid state exhibit improved plasticity; the ECAP processing positively influenced both the tensile and compressive characteristics of the alloy. Applied heat treatment influenced the distribution and chemical composition of present intermetallic phases. Influence of particular processing techniques, heat treatment, and intermetallic phase distribution is thoroughly discussed in relation to mechanical behavior of presented alloys.
 • HORYNOVÁ, M.; ZAPLETAL, J.; DOLEŽAL, P.; GEJDOŠ, P.:
  Evaluation of fatigue life of AZ31 magnesium alloy fabricated by squeeze casting,
  Materials and design, Vol.45, (2013), No.3, pp.253-264, ISSN 0261-3069, ELSEVIER
  článek v časopise

  Cyklická deformační odezva a únavová životnost hořčíkové slitiny AZ31, vyrobené metodou squeeze casting, byly hodnoceny v módu řízení zátěžné síly za pokojové teploty. Byly provedeny nízko- a vysokocyklové únavové zkoušky s amplitudou napětí v rozmezí 40 až 110 MPa. Dále byla provedena analýza hysterezních smyček. Nebyla pozorována asymetri smyček v oblastech tah-tlak; v obou oblastech docházelo k cyklickému zpevnění. V nízkocyklové cyklové oblasti bylo únavové chování vyjádřeno pomocí Wohlerovy a derivované Manson-Coffinovy křivky. Experimentální data v nízko- a vysokocyklové oblasti byla proložena regresními funkcemi. S-N křivky vykazovaly hladký průběh při přechodu z nízko- do vysokocyklové oblasti a nebyl pozorován žádný výrazný rozptyl experimentálních dat. Dále bylo provedena metalografická a fraktografická analýza. Únavové trhliny iniciovaly na povrchu zkušebních těles nebo na shlucích sekundárních částic; oblast statického dolomu byla charakterizována transkrystalickým tvárným lomem.
 • ZAPLETAL, J.; VĚCHET, S.; KOHOUT, J.; LIŠKUTÍN, P.:
  FATIGUE LIFETIME OF 7075 ALUMINIUM ALLOY FROM ULTIMATE TENSILE STRENGTH TO PERMANENT FATIGUE LIMIT,
  Communications, Vol.2009, (2009), No.1, pp.17-21, ISSN 1335-4205
  článek v časopise

  Cílem této práce je stanovení cyklické deformační odezvy a Wöhlerovy křivky na hladkých zkušebních tělesech slitiny 7075 T6 při symetrickém namáhání tah-tlak za normální teploty ve směru tváření (směr L) a dále pak stanovení Wöhlerovy křivky pro celou oblast životnosti (0,5 až 108 cyklů) u studované slitiny, proložení experimentálně naměřenými daty vhodnou regresní funkci a stanovení meze únavy C.