Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

E-mail:   zuth@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.vyuka.zuth.cz
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Odbor elektrotechniky
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1126
Telefon:   +420 54114 2101

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ÚAI
 • 2009, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ÚAI

Přehled zaměstnání

 • 2005-2008 - Zaměstnanec, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 
 • 2008-2010 - Technický pracovník, Ústav automatizace a informatiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2010-dosud -Odb. asistent, Ústav automatizace a informatiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Mikroprocesorová technika
 • Technická měření
 • Spolehlivost a diagnostika
 • Informatika
 • Vedoucí bakalářských a diplomových prací

Vědeckovýzkumná činnost

 • Senzorika
 • Teorie nejistot měření

Univerzitní aktivity

 • 2004-2009: Doktorand
 • 2010-dosud: Odborný asistent

Mimouniverzitní aktivity

 • 2004-dosud: člen ASI (Asociace Strojních Inženýrů)
 • 2005-dosud: člen výboru ASI (Asociace Strojních Inženýrů)
 • 2016-dosud: člen ATD ČR (Asociace technických diagnostiků)
 • 2016-dosud: člen programové komise ATD ČR
 • 2016-dosud: člen ČMSA (Českomoravská společnost pro automatizaci)

Projekty

 • VVZ MSM 0021630529 Inteligentní systémy v automatizaci - aktivní projekt (zahájení 2007).

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

0

Vybrané publikace:

 • ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.; ROJKA, A.:
  Zásadní vliv snímače na výslednou nejistotu diagnózy,
  Automa, Vol.16, (2010), No.12, pp.29-30, ISSN 1210-9592, FCC Public
  článek v časopise
 • ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.:
  Analýza nejistot ve vibrodiagnostice,
  Automa, Vol.16, (2010), No.7, pp.41-45, ISSN 1210-9592, FCC Public
  článek v časopise
 • ZUTH, D.; MATOUŠEK, R.; MARADA, T.:
  Expression Theoretical Temperature of Objects,
  MENDEL 2009, pp.298-302, ISBN 978-80-214-3884-2, (2009), BUT
  článek ve sborníku
  akce: MENDEL 2009 - 15th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 24.06.2009-26.06.2009
 • ZUTH, D.:
  Využití snímačů typu umělá kůže, Asociace technických diagnostiků České republiky, o.s.
  abstrakt
 • ZUTH, D.:
  Analýza mechanických uzlů diagnostických měřidel,
  Sborník přednášek 30.mezinárodní konference TD 2007 - DIAGON 2007, pp.87-92, ISBN 978-80-7318-570-1, (2007), Academia centrum UTB Zlín
  článek ve sborníku
  akce: 30.mezinárodní konference TD 2007 - DIAGON 2007, Zlín, 10.05.2007-10.05.2007
 • ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.:
  Thermal Flux like Thermal Comfort Parameters,
  Sborník přednášek 33. konference s mezinárodní účastí Měření a regulace teplot v teorii a praxi, pp.100-106, ISBN 978-80-86840-31-4, (2007), Tanger s.r.o. Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: Měření a regulace teplot v teorii a praxi, VŠB - TU Ostrava, 18.05.2005-19.05.2005
 • VDOLEČEK, F., ZUTH, D.:
  Complex Parametrs for Thermal Comfort Valuation,
  Technická diagnostika, Vol.16., (2007), No.Z1, pp.456-460, ISSN 1210-311X
  článek v časopise
  akce: Technická diagnostika strojů a zařízení DIAGO 2007, Kouty nad Desnou, 30.01.2007-31.01.2007

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.; ROJKA, A.:
  Zásadní vliv snímače na výslednou nejistotu diagnózy,
  Automa, Vol.16, (2010), No.12, pp.29-30, ISSN 1210-9592, FCC Public
  článek v časopise

  Pátý článek z volného cyklu o vibrodiagnostice shrnuje získané složky nejistot z předchozího dílu a snaží se provést porovnání jednotlivých složek pomocí přehledných grafů. Z těchto analýz je zřejmé, které složky mají největší vliv na výslednou nejistotu a také tento článek naznačuje možné příčiny jednotlivých složek a možnosti jejich snížení. Závěrem je však nutno konstatovat, ze bez důkladné analýzy nejistot se neobejde žádný obor využívající k získávání dat měření, tedy i technická diagnostika.
 • VDOLEČEK, F.; ZUTH, D.:
  Examples of Uncertainties Analyze in Vibration Diagnostics and Acoustics,
  Akustika, Vol.14, (2010), No.14/2010, pp.40-44, ISSN 1801-9064, Akustika -D studio
  článek v časopise

  Měření v oborech akustiky a vibrační diagnostiky jsou si často velmi podobná. Příspěvek představuje stručné úvahy o zdrojích nejistot na výsledek měření vibrací. Na pracovišti autorů byly provedeny podrobnější modelové analýzy nejistot pro vibrodiagnostický systém. Článek prezentuje některé zajímavé výsledky těchto analýz a volně doplňuje řadu příspěvků z minulých ročníků semináře.
 • ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.:
  Analýza nejistot ve vibrodiagnostice,
  Automa, Vol.16, (2010), No.7, pp.41-45, ISSN 1210-9592, FCC Public
  článek v časopise

  Čtvrtý, předposlední z volného cyklu článků o nejistotách ve vibrodiagnostice navazuje zejména na teorii přiblíženou v předcházejícím článku [8], kterou aplikuje na modelový měřicí řetězec používaný ve vibrodiagnostice. Jeho hlavními tématy jsou analýza zdrojů nejistot a jejich vyčíslení na základě experimentálních zjištění nebo provedených simulací. Vzorový způsob určení výsledné nejistoty je ukázán s použitím modelového příkladu.
 • ZUTH, D.; MATOUŠEK, R.; MARADA, T.:
  Expression Theoretical Temperature of Objects,
  MENDEL 2009, pp.298-302, ISBN 978-80-214-3884-2, (2009), BUT
  článek ve sborníku
  akce: MENDEL 2009 - 15th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 24.06.2009-26.06.2009

  Díky velkému množství senzorů umístěných na mobilních robotech je nutné použít takové snímače , které jsou levné a zároveň přináší jisty stupeň inteligence, aby bylo rozhodování robota rychlé a účinně. Toho lze dosáhnout vhodnou kombinaci senzorů různých veličin a zároveň vhodným rychlým algoritmem pro rozhodování. Tento článek se zabývá možností kombinací měření vzdálenosti, která je pro mobilního robota nutností a radiační teploty. Vhodným algoritmem, který kombinuje několik veličin, je také možné rychle vyhodnotit situace, které mohou znamenat například přítomnost živého objektu v blízkosti robota nebo vyhodnotit nebezpečí požáru.
 • ZUTH, D.:
  Monitorování stavu prostředí pomocí snímačů typu umělá kůže,
  TD 2008 - Diagon 2008, pp.51-55, ISBN 978-80-7318-707-1, (2008), Academica centrum UTB
  článek ve sborníku
  akce: 31. mezinárodní konference TD 2008 - DIAGON 2008, Academia centrum, Univerzita Tomáše Bati, Mostní 5139, 760 01,Zlín, 15.05.2008-15.05.2008

  V současné době je stále více kladen důraz na úsporu energie, zejména pak energie spojené s výtápěním obytných budov. Jednou z možností jak diagnostikovat aktuální stav prostředí a poté provést efektivní regulaci tepelného stavu pro zaručení tepelného komfortu člověka, je využití snímačů typu umělá kůže. Jedná se o senzory, které simulují reálnou pokožku člověka. Tento článek se bude zabývat využitím těchto snímačů v praxi.