prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.

E-mail:   janicek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Odbor biomechaniky tkání a numerického modelování v lékařství
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A2/715b
Telefon:   +420 54114 2807

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1959, Ing., Slovenská vysoká škola technická, strojní fakulta, obor energetických strojů a zařízení
 • 1972, Csc., Fakulta strojní, VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika,
 • 1979, docent, Fakulta strojní, VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika,
 • 1990, DrSc., Fakulta strojní, VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika,
 • 1991, Prof, Fakulta strojní, VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika,
 • 2004, FENG, člen Inženýrské akademie České akademie věd

Přehled zaměstnání

 • 1959–1970, První brněnská strojírna, Brno – konstruktér, výpočtář, zkušební technik, vedoucí výpočtového odd.expanzních turbin,
 • 1970–dosud, postupně odb. asistent, docent, profesor, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • 1982-1985, vydání souboru 18 skript oboru Mechanika těles,
 • 1988, zavedení specializace Inženýrská mechanika,
 • 1990-dosud, zavádění systémové metodologie do diplomových projektů,
 • 1993, zavedení výuky biomechaniky na FS VUT Brno

Vědeckovýzkumná činnost

 • Teorie proudění v lopatkových strojích, inverzní problémy v mechanice kontinua, teorie experimentu, teorie modelování, teorie identifikace , systémová metodo-logie, filozofie techniky, teorie mezních stavů, teorie deterministického chaosu, klinická biomechanika člověka

Akademické stáže v zahraničí

 • žádné

Univerzitní aktivity

 • 1982-1989, vedoucí Katedry technické mechaniky, pružnosti a pevnosti,
 • 1982-1989, člen vědecké rady Strojní fakulty VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 1992-dosud, předseda oborové rady Inženýrská mechanika,
 • 1993-2002, místopředseda výboru České společnosti pro biomechaniku,
 • 1990-1999, člen redakční rady Strojníckeho časopisu,
 • 1994-dosud, člen redakční rady časopisu Inženýrská mechanika,
 • 1998-2004, člen vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
 • 1998-dosud, člen oborové komise kinantropologie FTS MU Brno

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2004, zlatá medaile, Vysoká škola technická Košice
 • 2006, stříbrná medaile, Vysoké učení technické v Brně

Projekty

 • GAČR 103/94/0419 – Numerická analýza interakčních procesů v lidském těle (1994-1995).
 • GAČR 106/96/0652 – Počítačové podpory v biomedicínském inženýrství a v biomechanice (1996-1998).
 • GAČR 101/01/0974 – Specifické biomechanické problémy kyčelních endoprotézy a jejich řešení modelováním (2001-2003).
 • Výzkumný záměr CEZ:J22/98:262100001, Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn (1999-2004).
 • GAČR 101/05/0136 - Klinické biomechanické problémy velkých kloubů člověka (od 2005).

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

11

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • FUIS, V.; JANÍČEK, P.; NÁVRAT, T.:
  Stress Analysis of the Ceramics Heads with different Sizes under the Destruction Tests,
  World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.8, (2014), No.12, pp.1748-1752, ISSN 1307-6892
  článek v časopise
  akce: XII International Conference on Applied Mechanics and Mechanical Engineering 2014, Melbourne, 11.12.2014-12.12.2014
 • FUIS, V.; KOUKAL, M.; FLORIAN, Z.; JANÍČEK, P.:
  Computational Modelling of the Shape Deviations of the Sphere Surfaces of Ceramic Heads of Hip Joint Replacement,
  XI Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013, pp.89-92, ISBN 978-3-319-00845-5, (2013), Springer
  článek ve sborníku
  akce: XI Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013, Seville, 25.09.2013-28.09.2013
 • JANÍČEK, P.; BURŠA, J.:
  Characteristics of Science and Scientific Activities: Considerations about What Is and What Is Not Scientific,
  Journal of Mechanics Engineering and Automation, Vol.2, (2012), No.9, pp.573-583, ISSN 2159-5275
  článek v časopise
  akce: Engineering Mechanics 2011, Svratka, 09.05.2011-12.05.2011
 • FRANCŮ, J.; NOVÁČKOVÁ, P.; JANÍČEK, P.:
  Torsion of a Non-circular Bar,
  Engineering Mechanics, Vol.19, (2012), No.1, pp.45-60, ISSN 1802-1484
  článek v časopise
 • NAVRÁTIL, P.; JANÍČEK, P.; BRABENEC, L.; MATUG, M.; MARCIÁN, P.:
  A design influence of the mechanical compliance railroad wheel to the fracture behaviour,
  Applied andComputational Mechanics, Vol.2011, (2012), No.5, pp.197-204, ISSN 1802-680X
  článek v časopise
 • FUIS, V.; MÁLEK, M.; JANÍČEK, P.:
  PROBABILITY OF DESTRUCTIONS OF CERAMICS USING WEIBULL'S THEORY,
  ENGINEERING MECHANICS, pp.155-158, ISBN 978-80-87012-33-8, (2011), Institute of Thermomechanics - Academy of Sciences of the Czech Republic - Prague
  článek ve sborníku
  akce: Engineering Mechanics 2011, Svratka, 09.05.2011-12.05.2011
 • KOUKAL, M.; FUIS, V.; FLORIAN, Z.; JANÍČEK, P.:
  A NUMERICAL STUDY OF EFFECTS OF THE MANUFACTURE PERTURBATIONS TO CONTACTS OF THE TOTAL HIP REPLACEMENT,
  Engineering Mechanics, Vol.18, (2011), No.1, pp.33-42, ISSN 1802-1484
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • FRANCŮ, J.; NOVÁČKOVÁ, P.; JANÍČEK, P.:
  Torsion of a Non-circular Bar,
  Engineering Mechanics, Vol.19, (2012), No.1, pp.45-60, ISSN 1802-1484
  článek v časopise

  Příspěvek se zabývá deformačně napěťovou analýzou kroucení tyče nekruhového průřezu. Matematický model je exaktně odvozen a řešení jsou uvedena a vizualizována pro trojúhelníkový, obdelníkový a některé další průřezy.
 • JANÍČEK, P.; BURŠA, J.:
  Characteristics of science and scientific activities; Considerations about what is and what is not scientific,
  Engineering Mechanics 2011; Book of full texts, pp.25-32, ISBN 978-80-87012-33-8, (2011), Institute of Thermomechanics - Academy of Sciences of the Czech Republic - Prague
  článek ve sborníku
  akce: Engineering Mechanics 2011, Svratka, 09.05.2011-12.05.2011

  Příspěvek se zabývá netradiční, ovšem vysoce potřebnou tématikou: formulovat kritéria vědecké činnosti. To umožní recenzentům objektivně hodnotit vědeckost či nevědeckost posuzovaných prací (disertačních, habilitačních, výzkumných apod.). Bude ukázáno, že vymezit „vědeckost“ vyžaduje vymezit pojem „věda“.
 • JANÍČEK, P.:
  Systémové pojetí vybraných oborů por techniky. Hledání souvislostí. Učební texty I.,
  Systémové pojetí vybraných oborů por techniky. Hledání souvislostí. Učební texty I., ISBN 978-80-7204-555-6, (2007), CERM, VUTIUM
  odborná kniha

  Kniha podává ucelený systémový přehled prakticky všech vědních oborů, souvisících s tvorbou technických objektů, od matematicko-fyzikálních věd až po vědy společenské.
 • JANÍČEK, P.:
  Systémové pojetí vybraných oborů por techniky. Hledání souvislostí. Učební texty II.,
  Systémové pojetí vybraných oborů por techniky. Hledání souvislostí. Učební texty II., ISBN 978-80-7204-556-3, (2007), CERM, VUTIUM
  odborná kniha

  Kniha podává ucelený systémový přehled prakticky všech vědních oborů, souvisících s tvorbou technických objektů, od matematicko-fyzikálních věd až po vědy společenské.
 • SKALKA, P.; PETRUŠKA, J.; JANÍČEK, P.:
  Numerical analysis of fracture during the process of cold drawing of bars,
  11th International Scientific Seminar on Developments in Machinery Design and Control, pp.83-84, ISBN 83-87982-42-3, (2007), POLISH SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS AND TECHNICIANS
  článek ve sborníku
  akce: Developments in Machinery Design and Control, Červený Kláštor, 11.09.2007-14.09.2007

  Při výrobě mosazných tyčí, které se vyrábí z ingotu dopředným protlačováním a následně protahováním na konečný rozměr, vznikají vícenásobné lomy s velmi složitými, tvarově téměř deterministicky popsanými lomovými plochami. Protažené tyče se většinou "rozlomí" na tři samostatná tělesa, jejichž podélné okraje mají do hloubky přibližně 5mm tvar sinusové lomové plochy. V rámci řešení tohoto problému byly provedeny analýzy struktur a chemického složení mosazné slitiny a metodou konečných prvků deformačně - napěťové analýzy simulující proces protahování. Na základě těchto analýz pak byla formulována hypotéza o možných příčinách, které vedou k porušení soudržnosti těchto tyčí.