Ing. Olga Davidová, Ph.D.

E-mail:   davidova.o@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Odbor automatizace
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/0628
Telefon:   +420 54114 2203

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1985,Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Přístrojová, regulační a automatizační technika, specializace Automatizační technika
 • 2004,Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Technická kybernetika

Přehled zaměstnání

 • 1985-1991, odborný pracovník, Sdružený vědecký a výzkumný ústav VUT v Brně
 • 1991-1992, odborný pracovník, FS VUT v Brně
 • 1992-1996, pedagogický pracovník, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky FS VUT v Brně
 • 1996-1999, pedagogický pracovník, Ústav automatizace a informatiky FS VUT v Brně
 • 1999-2004, asistent, Ústav automatizace a informatiky FS/FSI VUT v Brně
 • 2004-dosud, odborný asistent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Automatizace (6AA)
 • Základy automatického řízení (VZR)
 • Teorie automatického řízení I (VA1)
 • Teorie automatického řízení II (VA2)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Teorie řízení
 • Návrh regulačních obvodů
 • Fuzzy řízení

Akademické stáže v zahraničí

 • 2003, 2 týdny, Technická universita Plovdiv (Bulharsko)

Mimouniverzitní aktivity

 • 2000-dosud, člen Asociace strojních inženýrů
 • 2002-dosud, člen výboru Asociace strojních inženýrů

Projekty

 • 1991-1993, Integrovaný systém zabezpečení kvality. Grant GA ČR 101/93/0420
 • 1999-2004, Automatizace technologií a výrobních procesů. Výzkumný záměr MSM 261100013

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

2

Vybrané publikace:

 • DAVIDOVÁ, O.:
  Od spojitého řízení k diskrétnímu řízení,
  Šedesát let kybernetiky, pp.46-52, ISBN 978-80-7204-662-1, (2009), Akademické nakladatelství CERM
  kapitola v knize
 • DAVIDOVÁ, O.:
  Contribution to digital controller design by using of algebraic methods,
  Proceedings Process Control 2008, pp.1-10, ISBN 978-80-7395-077-4, (2008), Univerzita Pardubice
  článek ve sborníku
  akce: PROCESS CONTROL 2008, Pardubice, 09.06.2008-12.06.2008

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • DAVIDOVÁ, O.:
  Contribution to digital controller design by using of algebraic methods,
  Proceedings Process Control 2008, pp.1-10, ISBN 978-80-7395-077-4, (2008), Univerzita Pardubice
  článek ve sborníku
  akce: PROCESS CONTROL 2008, Pardubice, 09.06.2008-12.06.2008

  Pro řízení diskrétního regulačního obvodu lze použít buď konkrétní číslicový PSD regulátor nebo obecný číslicový regulátor. K návrhu obecného číslicového regulátoru se používají algebraické metody. Základ těchto metod tvoří řešení lineární diofantické rovnice. Metody navrhují regulační obvod nejen z hlediska stability, ale i dalšího kritéria optimality. Příspěvek se zabývá stabilním časově optimálním řízením a konečným časově optimálním řízením. Příspěvek obsahuje návrh číslicových regulátorů k regulovaným soustavám při použití výše uvedených metod. Průběhy regulované veličiny a akční veličiny jsou zobrazeny v grafech. Je provedeno srovnání a vyhodnocení.
 • DAVIDOVÁ, O.:
  Ukazatele kvality regulace při návrhu diskrétního regulačního obvodu,
  Automa, Vol.12, (2006), No.10, pp.44-47, ISSN 1210-9592
  článek v časopise

  Při návrhu regulačního obvodu se stanovuje jeho struktura a parametry tak, aby byly splněny požadavky na přesnost, stabilitu a kvalitu regulačního pochodu. Kvalitu regulace je možné posoudit na základě ukazatelů v časové, obrazové a frekvenční oblasti. Příspěvek se zabývá využitím některých ukazatelů kvality regulace pro návrh číslicového regulátoru, resp. korekčního členu. Určení parametrů korekčního členu je provedeno metodou typizované logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky pro diskrétní regulační obvody. Ukazatele kvality regulace jsou pak následně použity také ke zhodnocení regulačního průběhu.
 • DAVIDOVÁ, O.:
  Využití frekvenčních metod při navrhování diskrétních systémů řízení,
  Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice PhD Thesis, pp.1-29, ISSN 1213-4198
  článek v časopise

  Tématem disertační práce je návrh diskrétních regulačních obvodů použitím frekvenčních metod. Při syntéze regulačních obvodů, ať již spojitých nebo diskrétních, se používá celá řada nejrůznějších metod, mezi které patři také frekvenční metody. Základem těchto metod jsou frekvenční charakteristiky, přičemž práce se věnuje především konstrukci frekvenčních charakteristik diskrétních členů v logaritmických souřadnicích. Z frekvenčních metod, které využívají charakteristiky v logaritmických souřadnicích, je podrobně zpracována metoda typizované logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky. Jsou zde uvedeny různé postupy při vlastním sestrojování typizované charakteristiky. Popsaná metoda se používá pro návrh spojitých regulačních obvodů, u kterých se určují parametry spojitých regulátorů nebo obecných korekčních členů. Hlavní náplní disertační práce je aplikace metody typizované logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky na návrh diskrétních regulačních obvodů. Navrhovaná metoda je použita na konkrétních regulačních obvodech pro stanovení parametrů číslicových korekčních členů. S využitím Simulinku jsou tyto obvody namodelovány a zakresleny jejich regulační průběhy, na kterých je provedeno vyhodnocení přesnosti a kvality regulace.
 • DAVIDOVÁ, O.:
  Application of frequency method for design of digital controller parameters,
  Advanced Control Theory and Applications, pp.87-90, ISBN 954-8779-44-7, (2003)
  článek ve sborníku
  akce: International Summer School - Advanced Control Theory and Applications, Plovdiv, Gabrovo, 16.06.2003-29.06.2003

  Úkolem syntézy je stanovení struktury a parametrů regulačního obvodu tak, aby byly splněny požadavky přesnosti stability a kvality regulačního pochodu. Pro návrh regulačního obvodu byla vypracována celá řada metod. Tyto metody se liší jednak složitostí a jednak tím, z jakých ukazatelů kvality regulace vycházejí. Existují ukazatele kvality regulace v časové, frekvenční a obrazové oblasti. Základem frekvenčních metod jsou frekvenční charakteristiky. Nejpoužívanější jsou frekvenční charakteristiky v logaritmických souřadnicích. Tento příspěvek chce ukázat návrh parametrů číslicových regulátorů použitím metody typizované logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky otevřeného regulačního obvodu.
 • DAVIDOVÁ, O.:
  Diagnostikování stavu objektu s využitím fuzzy logiky,
  Automa, Vol.7, (2001), No.11, pp.52-55, ISSN 1210-9592
  článek v časopise

  V technické diagnostice se lze velmi často setkat s problémem, jak přesně definovat hranice mezi poruchovým a provozuschopným stavem sledovaného zařízení. V posledních letech i do tohoto oboru pronikají aplikace fuzzy řízení. Článek se pokouší ukázat možnost využití modelů vytvořených v programovém prostředí Matlab-Fuzzy Logic Toolbox při diagnostickém rozhodování.