Ing. Zina Pavloušková, Ph.D.

E-mail:   pavlouskova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor strukturní a fázové analýzy
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/206
Telefon:   +420 54114 3146

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.1981-30.06.1986, Brno, Ing., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Mikroelektronika
 • 01.09.2003-30.06.2010, Brno, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství
 • 1986, Ing., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Mikroelektronika
 • 2010, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 01.09.1986-31.08.1988, Brno, odborný asistent, Přístrojové centrum, Sdružený vědeckovýzkumný ústav VUT v Brně
 • 01.09.1988-31.08.1992, Brno, odborný pracovník, Přístrojové centrum, FS VUT v Brně
 • 01.09.1992-31.08.1996, Brno, vědecko výzkumný pracovník, Přístrojové centrum, FS VUT v Brně
 • 01.09.1996-31.08.1999, Brno, vědecko výzkumný pracovník, Ústav materiálového inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, FSI VUT v Brně
 • 01.09.1999-31.08.2004, Brno, technický pracovník, Ústav materiálového inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, FSI VUT v Brně
 • 01.09.2004-31.08.2010, Brno, asistent, Ústav materiálového inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, FSI VUT v Brně
 • 01.09.2010-, Brno, odborný asistent, Ústav materiálového inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, FSI VUT v Brně
 • 01.03.2012-, Brno, vědecký pracovník, VUT Brno, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Centrum pokročilých materiálů, skupina - Pokročilé povlaky
 • 1986-1988, odborný asistent, Přístrojové centrum, Sdružený vědeckovýzkumný ústav VUT v Brně
 • 1988-1992, odborný pracovník, Přístrojové centrum, FS VUT v Brně
 • 1992-1996, vědecko výzkumný pracovník, Přístrojové centrum, FS VUT v Brně
 • 1996-1999, vědecko výzkumný pracovník, Ústav materiálového inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, FSI VUT v Brně
 • 1999-2004, technický pracovník, Ústav materiálového inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, FSI VUT v Brně
 • 2004-2010, asistent, Ústav materiálového inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, FSI VUT v Brně
 • 2010-dosud, odborný asistent, Ústav materiálového inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, FSI VUT v Brně
 • 2012-dosud, vědecký pracovník, VUT Brno, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Centrum pokročilých materiálů, skupina - Pokročilé povlaky

Pedagogická činnost

 • zajišťované předněty:
 • BUM - Úvod do materiálových věd a inženýrství - vedení cvičení
 • 3SV - Struktura a vlastnosti materiálů - vedení cvičení
 • BUMvP - Úvod do materiálových věd a inženýrství pro Fakultu podnikatelskou - vedení cvičení

Vědeckovýzkumná činnost

V rámci své práce v oblasti analytické elektronové mikroskopie se zabývám problematikou studia struktur zejména strojírenských a elektrotechnických materiálů, a to jak tradičních (oceli, litiny), tak i progresivních (keramika, kompozity, plasty). Těžiště mé práce spočívá ve sledování strukturních i chemických parametrů uvedených materiálů.

V roce 2010 jsem obhájila disertační práci na téma Využití homogenizačního žíhání k potlačení segregace křemíku a niklu v LKG.

Spolupráce s průmyslem

Každoročně řešitelkou cca 5 - 7 zakázek pro průmyslové podniky, na řešení dalších zakázek se podílím jako spoluřešitel.

Klíčová slova

analytická elektronová mikroskopie

struktura strojírenských a elektrotechnických materiálů

feritické a perlitické litiny s kuličkovým grafitem

slévárenské písky

keramické materiály

Projekty

Byla jsem řešitelkou grantového úkolu FS VUT Metodika přípravy transparentních fólií pro transmisní elektronovou mikroskopii s využitím iontového děla, dále jsem spoluřešitelkou výzkumných úkolů v oblasti feritické a perlitické litiny s kuličkovým grafitem, slévárenských písků, keramických materiálů atd. Z významnějších grantových výzkumných úkolů jsem byla spoluřešitelkou grantu GAČR Vývoj nových procesů eliminujících použití fenolformaldehydových pojiv ve slévárenském průmyslu, dále grantu GA ČR č. 106/96/0962 Expertní databázový systém metalurgických, strukturních a mechanických charakteristik tvárných litin pro konvenční a nekonvenční použití, grantu GA ČR č. 106/96/1293 Modely růstu grafitu v šedě tuhnoucích litinách a jejich aplikace, grantu MŠMT Laboratoř pro výzkum pokročilých keramických materiálů, identifikační číslo BS 96121, grantu COST Synthesis and properties of nanometric ceramic oxyde powder and sols, identifikační číslo MŠMT: OC 523.10, grantu GAČR č. 106/97/S008 Surface Engineering, projektu MPO – PROGRES č. FF 330/087a výzkumného záměru MŠMT č. MSM 262100002 Progresivní funkčně-gradientní a nanostrukturní materiály.

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

12

Vybrané publikace:

 • JECH, D.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; PAVLOUŠKOVÁ, Z.; DVOŘÁČEK, E.; ŠVEJCAR, J.:
  Influence of Technological Parameters on a Quality of Atmospheric Plasma Sprayed Coatings,
  YUCOMAT 2013, The Book of Abstracts, pp.21-21, (2013), Materials Research Society of Serbia
  abstrakt
  akce: YUCOMAT 2012, Herceg Novi, Monte Negro, 03.09.2012-07.09.2012
 • PAVLOUŠKOVÁ, Z.; PACAL, B.; PANTĚLEJEV, L.:
  Vliv tepelného zpracování na heterogenitu matrice LKG,
  Slévárenství, Vol.54, (2006), No.10-11, pp.404-409, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise
 • DOLEŽAL, P.; Pacal, B.; Vojtkuláková, Z.:
  Stanovení příčin vzniku defektů na rozhraní základní materiál - svarový kov,
  MECHANICS 2004, Vol.86, (2005), No.308, pp.299-303, ISSN 0209-2689
  článek v časopise
 • VOJTKULÁKOVÁ, Z.; PACAL, B.:
  Comparison of evaluation methods of the chemical inhomogeneity of ductile irons alloyed with graded nickel contents,
  Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, Vol.2004, (2004), No.298, pp.195-200, ISSN 1429-6065, Politechnika Opolska
  článek v časopise
 • VOJTKULÁKOVÁ, Z., DOLEŽAL, P., PTÁČEK, P.:
  Metalografické hodnocení kloubních implantátů,
  9. konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, pp.326-329, ISBN 80-01-02545-4, (2002), Fakulta strojní ČVUT v Praze a ŠKODA VÝZKUM s.r.o.
  článek ve sborníku
  akce: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, Lázně Libverda, 19.06.2002-21.06.2002
 • PACAL, B.; STRÁNSKÝ, K.; VOJTKULÁKOVÁ, Z.; ZEMČÍK, L.; KLAKURKOVÁ, L.; MILION, B.:
  Příspěvek k heterogenitě matrice LKG legovaných niklem,
  Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, pp.93-96, ISBN 80-85988-40-2, (1999)
  článek ve sborníku
  akce: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, Mariánské Lázně 1999 , Mariánské Lázně , 02.06.1999-06.06.1999

Seznam publikací na portálu VUT