prof. Ing. Martin Trunec, Dr.

E-mail:   trunec@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor keramiky a polymerů
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A4/104a
Telefon:   +420 54114 3339
Fax:   +420 54114 3202

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1988, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Slévárenská technologie
 • 1997, Dr., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství
 • 2006, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství
 • 2011, Prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové vědy a inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1988-1990, asistent, Výzkum slévárenství Brno SVÚM
 • 1990-1993, odborný pracovník, Katedra slévárenství FS VUT v Brně
 • 1993-2006, vědecko-výzkumný pracovník, Ústav materiálových věd a inženýrství - Odbor keramiky FSI VUT v Brně
 • 2006-2011, docent, Ústav materiálových věd a inženýrství - Odbor keramiky a polymerů FSI VUT v Brně
 • 2011-2016, senior researcher, Středoevropský technologický institut, VUT v Brně
 • 2011-dosud, profesor, Ústav materiálových věd a inženýrství - Odbor keramiky a polymerů FSI VUT v Brně
 • 2016-dosud, vedoucí výzkumné skupiny Pokročilé keramické materiály, Středoevropský technologický institut, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Úvod do materiálových věd a inženýrství, přednášky, 1. ročník bakalářského studia všech oborů FSI VUT v Brně
 • Technologie nekovových materiálů, přednášky a cvičení, 3. ročník bakalářského studia Materiálové inženýrství, FSI VUT v Brně
 • Pokročilé technologie anorganických materiálů, výběrové přednášky, doktorské studium, FCH VUT v Brně
 • Vedení bakalářských a diplomových prací v oblasti pokročilé keramiky
 • Školitel postgraduálních studentů v oblasti pokročilé keramiky

Vědeckovýzkumná činnost

 • Technologie a vlastnosti pokročilých keramických materiálů a nanokeramik

Akademické stáže v zahraničí

 • 1995 The Birmingham University, UK (1 týden)
 • 1995 Brunel University, UK (1 týden)
 • 2004 EPFL Lausanne, Švýcarsko (1 týden)
 • 2007 Stockholm University, Švédsko (1 týden)

 

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

440

Citace ostatní (bez autocitací)

15

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

Člen Silikátové společnosti, Americké keramické společnosti, Evropské keramické společnosti.

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • TRUNEC, M.; CHLUP, Z.:
  Subtractive manufacturing of customized hydroxyapatite scaffolds for bone regeneration,
  Ceramics International, Vol.43, (2017), No.14, pp.11265-11273, ISSN 0272-8842, ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, OXON, ENGLAND
  článek v časopise
 • KAŠTYL, J.; CHLUP, Z.; CLEMENS, F.; TRUNEC, M.:
  Mechanical properties of zirconia core-shell rods with porous core and dense shell prepared by thermoplastic co-extrusion,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.37, (2017), No.6, pp.2435-2443, ISSN 0955-2219
  článek v časopise
 • TRUNEC, M.; KLIMKE, J.; SHEN, Z.:
  Transparent alumina ceramics densified by a combinational approach of spark plasma sintering and hot isostatic pressing,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.36, (2016), No.16, pp.4333-4337, ISSN 0955-2219, ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, OXON, ENGLAND
  článek v časopise
 • KAŠTYL, J.; CHLUP, Z.; CLEMENS, F.; TRUNEC, M.:
  Ceramic core–shell composites with modified mechanical properties prepared by thermoplastic co-extrusion,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.35, (2015), No.10, pp.2873-2881, ISSN 0955-2219, ELSEVIER SCI LTD
  článek v časopise
 • TRUNEC, M.; MACA, K.; CHMELÍK, R.:
  Polycrystalline alumina ceramics doped with nanoparticles for increased transparency,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.35, (2015), No.3, pp.1001-1009, ISSN 0955-2219, Elsevier Science Ltd.
  článek v časopise
 • TRUNEC, M.; MIŠÁK, J.:
  Consolidation of nanoparticle suspensions by centrifugation in non-porous moulds,
  Ceramics International, Vol.40, (2014), No.6, pp.7775-7782, ISSN 0272-8842, Elsevier Sci. Ltd.
  článek v časopise
 • TRUNEC, M.; MACA, K.:
  Advanced Ceramic Processes,
  Advanced Ceramics for Dentistry, pp.123-150, ISBN 978-0-12-394619-5, (2014), Butterworth-Heinemann
  kapitola v knize
 • TRUNEC, M.; ČÁSTKOVÁ, K.; ROUPCOVÁ, P.:
  Effect of Phase Structure on Sintering Behavior of Zirconia Nanopowders,
  Journal of the American Ceramic Society, Vol.96, (2013), No.12, pp.3720-3727, ISSN 0002-7820, Wiley-Blackwell
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • TRUNEC, M.; ČÁSTKOVÁ, K.; ROUPCOVÁ, P.:
  Effect of Phase Structure on Sintering Behavior of Zirconia Nanopowders,
  Journal of the American Ceramic Society, Vol.96, (2013), No.12, pp.3720-3727, ISSN 0002-7820, Wiley-Blackwell
  článek v časopise

  Výlisky se srovnatelnou velikostí částic a distribucí velikostí pórů, ale s rozdílnou fázovou strukturou, byly připraveny z nanoprášků oxidu zirkoničitého. Slinovací chování monoklinického, tetragonálního a kubického nanoprášku bylo přímo srovnáno. Bylo zkoumáno zhutňování a mikrostrukturní změny během slinování. Tetragonální a kubické nanoprášky měly podobné slinovací chování, zatímco monoklinický prášek vykazoval obtížnější zhutňování a hrubší mikrostrukturu ve srovnání s tetragonálním a kubickým práškem. Rozdíly ve zhutňování nanoprášků oxidu zirkoničitého byly výsledkem podstatných rozdílů ve vývoji mikrostruktury během slinování. Mikrostrukturní změny v nanočásticových výliscích během slinování byly popsány a byla diskutována korelace mezi mikrostrukturními změnami a energiemi rozhraní, které přísluší různým krystalovým strukturám.
 • BERA, O.; TRUNEC, M.:
  Optimization of Fine Alumina Gelcasting Using In Situ Dynamic Rheology,
  Journal of the American Ceramic Society, Vol.95, (2012), No.9, pp.2849-2856, ISSN 0002-7820, Wiley-Blackwell
  článek v časopise

  In-situ dynamická reologie byla použita pro zkoumání polymeračního procesu probíhajícího v suspenzi jemného oxidu hlinitého určeného pro metodu gelového lití. Suspenze obsahovala vodný roztok monomerů metakrylamidu a metylénbisakrylamidu. Pomocí oscilačních smykových měření malých deformací bylo možné detekovat celý postup gelačního procesu od kapalné suspenze až po elastický gel. Parametry popisující gelační kinetiku a vlastnosti finálního gelu jako jsou doba nečinnosti, celkový gelační čas a rovnovážná komplexní viskozita byly korelovány s koncentrací iniciátoru/akcelerátoru, poměrem lineárního a síťujícího monomeru, polymerační teplotou a plněním oxidu hlinitého. Byl zjištěn silný katalytický efekt jemných částic oxidu hlinitého na rozklad persíranu amonného na volné radikály. Katalytická aktivita prášku oxidu hlinitého byla řízena ionty adsorbovanými na povrchu částic. Katalytický efekt oxidu hlinitého v přítomnosti disperzantu Dolapix CE64 způsobil, že polymerizační proces byl nezávislým na koncentraci akcelerátoru a umožnil gelaci koncentrované suspenze při pokojové a nižší teplotě zcela bez přítomnosti akcelerátoru. Změny polymeračního procesu v rozsahu zkoumaného složení gelu neovlivnily uspořádání částic v částicových polotovarech a hustoty slinutých keramických těles byly podobné.
 • TRUNEC, M.; CHLUP, Z.:
  Higher fracture toughness of tetragonal zirconia ceramics through nanocrystalline structure,
  SCRIPTA MATERIALIA, Vol.61, (2009), No.1, pp.56-59, ISSN 1359-6462, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  článek v časopise

  Byla změřena lomová houževnatost nanokrystalické keramiky z oxidu zirkoničitého stabilizovaného pomocí 1.5 mol.% Y2O3 a srovnána s lomovou houževnatostí keramiky s submikrometrovými zrny z oxidu zirkoničitého stabilizovaného pomocí 3 mol.% Y2O3. Bylo zjištěno, že nanokrystalická keramika vykazovala vyšší lomovou houževnatost než keramika s submikrometrovýni zrny, a to jak s optimalizovanou, tak i běžnou velikostí submikrometrových zrn. Vyšší lomová houževnatost nanokrystické keramiky z oxidu zirkoničitého byla potvrzena pomocí dvou různých testovacích metod: indentační metodou (15.5 MPa m0.5) a metodou "chevron notched beam" (7.9 MPa m0.5).
 • TRUNEC, M.; MACA, K.:
  Compaction and Pressureless Sintering of Zirconia Nanoparticles,
  Journal of the American Ceramic Society, Vol.90, (2007), No.9, pp.2735-2740, ISSN 0002-7820, Blackwell Publishing
  článek v časopise

  Čtyři nanometrové ZrO2 prášky stabilizované 3 mol% Y2O3 byly použity pro přípravu hutné objemové keramiky. Keramické polotovary byly připraveny isostatickým lisováním při tlacích 300-1000 MPa. Velikost pórů v keramických polotovarech a jejich vývoj během slinování byly korelovány s charakteristikami jednotlivých nanoprášků a slinovacím chováním práškových polotovarů. Pouze homogenní polotovary s póry menšími než 10 nm bylo možné slinout do hutného tělesa (>99 % t.h.) s nanokrystalickou strukturou a rozměry 20 mm v průměru a tloušťkou 4 mm. Prášek s částicemi o velikosti 10 nm lisovaný při 1000 MPa vytvořil polotovar s póry menšími než 5 nm. Tento polotovar slinul při teplotě 1100 degC do relativní hustoty 99,7 % s průměrnou velikostí zrn 85 nm.
 • TRUNEC, M.; CIHLÁŘ, J.:
  Thermal removal of multicomponent binder from ceramic injection mouldings,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.22, (2002), No.13, pp.2231-2241, ISSN 0955-2219, Elsevier Science
  článek v časopise

  Bylo studováno tepelné odstraňování polymerního pojiva s obsahem nízkomolekulárních složek z keramických injekčně vstřikovaných výlisků. Byl zjišťován vliv tvaru a velikosti těles na průběh odstraňování pojiva. Vypařování složek s nízkou molekulovou hmotností představovalo nejdůležitější proces na počátku odstraňování pojiva. Byl popsán mechanismus odstraňování pojiva v zásypu aktivního uhlí, který umožnil zrychlit odstraňování pojiva. Bylo zkoumáno přerozdělování pojiva a vznik pórovitosti v tělese během odstraňování pojiva. Vysoká rychlost odstraňování pojiva způsobila nerovnoměrné rozdělení pojiva v tělese. Byl popsán vznik defektů způsobených nerovnoměrným odstraňováním pojiva a navržen způsob jejich eliminace.