prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

E-mail:   chmelik@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav fyzikálního inženýrství
Odbor optiky a přesné mechaniky
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A2/209
Telefon:   +420 54114 2795
Pracoviště:   Ústav fyzikálního inženýrství
Odbor optiky a přesné mechaniky
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A2/209
Telefon:   +420 54114 2795

2190

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1989, RNDr., Přírodovědecká fakulta, UJEP Brno, obor Fyzika pevných látek
 • 1997, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství
 • 2002, docent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika
 • 2012, profesor,  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika

Přehled zaměstnání

 • 1989-1993, odborný pracovník, Ústav přístrojové techniky AVČR, Brno
 • 1993-2002, odborný asistent, Ústav fyzikálního inženýrství, FSI, VUT v Brně
 • 2002-dosud, docent, Ústav fyzikálního inženýrství, FSI, VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • dynamická difrakce rtg záření
 • skalární teorie difrakce
 • holografické a difraktivní optické prvky
 • fourierovská optika
 • optická mikroskopie
 • holografická a konfokální mikroskopie
 • vícerozměrné zobrazení v optické mikroskopii

Univerzitní aktivity

 • 2003-dosud, proděkan pro studijní záležitosti, FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 2003-dosud, člen rady doktorského studijního oboru "Aplikovaná fyzika" na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci
 • 2005-2006, externí člen vědecké rady ÚPT AV ČR v Brně
 • 2007-dosud, externí člen Rady ÚPT AV ČR, v.v.i.
 • 2007-dosud, člen rady doktorského studijního oboru "Optika a optoelektronika" na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci
 • 2010-dosud, člen OSA, SPIE

Spolupráce s průmyslem

Tescan, a.s.

Projekty

 • Obrazová rekonstrukce trojrozměrných objektů metodami holografické konfokální mikroskopie (GAČR 202/04/410, 2004-2006)
 • Využití digitálního holografického mikroskopu pro výzkum dynamiky živé buňky a dovršení vývoje nového multifunkčního mikroskopu (GAČR 202/08/0590, 2008-2010)
 • Anorganické nanomateriály a nanostruktury (Výzkumný záměr, 2005-2012)
 • Multimodální holografický mikroskop (TIP MPO FR-TI4/660, 2012-2014)

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

54

Citace ostatní (bez autocitací)

10

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • LOŠŤÁK, M.; CHMELÍK, R.; SLABÁ, M.; SLABÝ, T.:
  Coherence-controlled holographic microscopy in diffuse media,
  OPTICS EXPRESS, Vol.22, (2014), No.4, pp.4180-4195, ISSN 1094-4087, OSA
  článek v časopise
 • TÝC, M.; KVASNICA, L.; SLABÁ, M.; CHMELÍK, R.:
  Numerical refocusing in digital holographic microscopy with extended-sources illumination,
  OPTICS EXPRESS, Vol.21, (2013), No.23, pp.28258-28271, ISSN 1094-4087
  článek v časopise
 • SLABÝ, T.; KOLMAN, P.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; LOŠŤÁK, M.; CHMELÍK, R.:
  Off-axis setup taking full advantage of incoherent illumination in coherence-controlled holographic microscope,
  OPTICS EXPRESS, Vol.21, (2013), No.12, pp.14747-14762, ISSN 1094-4087
  článek v časopise
 • BOUCHAL, P.; KAPITÁN, J.; CHMELÍK, R.; BOUCHAL, Z.:
  Point spread function and two-point resolution in Fresnel incoherent correlation holography,
  OPTICS EXPRESS, Vol.19, (2011), No.16, pp.15603-15620, ISSN 1094-4087, OPTICAL SOC AMER, 2010 MASSACHUSETTS AVE NW, WASHINGTON, DC 20036 USA
  článek v časopise
 • KOLMAN, P.; CHMELÍK, R.:
  Coherence-controlled holographic microscope,
  OPTICS EXPRESS, Vol.18, (2010), No.21, pp.21990-22003, ISSN 1094-4087, Optical Society of America
  článek v časopise
 • LOVICAR, L.; KOMRSKA, J.; CHMELÍK, R.:
  Quantitative-phase-contrast imaging of a two-level surface described as a 2D linear filtering process,
  OPTICS EXPRESS, Vol.18, (2010), No.20, pp.20585-20594, ISSN 1094-4087
  článek v časopise
 • JANEČKOVÁ, H.; VESELÝ, P.; CHMELÍK, R.:
  Proving Tumour Cells by Acute Nutritional/Energy Deprivation as a Survival Threat: A Task for Microscopy,
  ANTICANCER RESEARCH, Vol.29, (2009), No.6, pp.2339-2345, ISSN 0250-7005, International Institute of Anticancer Research
  článek v časopise
 • UHLÍŘOVÁ, H.; CHMELÍK, R.; VESELÝ, P.; KOLMAN, P.:
  Digital holographic microscope with low-spatial and temporal coherence of illumination,
  Optical and Digital Image Processing, pp.70002E-1-70002E-8, ISBN 978-0-8194-7198-7, (2008), SPIE
  článek ve sborníku
  akce: Optical and Digital Image Processing, Strasbourg, 07.04.2008-09.04.2008
 • MACA, K.; TRUNEC, M.; CHMELÍK, R.:
  Processing and properties of fine-grained transparent MgAl2O4 ceramics,
  Ceramics-Silikáty, Vol.51, (2007), No.2, pp.94-97, ISSN 0862-5468, Institute of Chemical Technology in Prague and Academy of Sciences of the Czech Republic
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • SLABÝ, T.; KOLMAN, P.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; LOŠŤÁK, M.; CHMELÍK, R.:
  Off-axis setup taking full advantage of incoherent illumination in coherence-controlled holographic microscope,
  OPTICS EXPRESS, Vol.21, (2013), No.12, pp.14747-14762, ISSN 1094-4087
  článek v časopise

  Koherencí řízený holografický mikroskop kombinuje mimoosovou holografii a achromatický mřížkový interferometr, což umožňuje využití světelných zdrojů s libovolným stupněm časové a prostorové koherence. To vede k dosažení efektu koherenční brány, silnému potlačení koherenční zrnitosti a parazitních interferencí a umožňuje dosažení vysoké přesnosti měření a zobrazovací kvality. Dosažitelné příčné rozlišení je srovnatelné s běžnými widefield mikroskopy, což umožňuje ve srovnání s běžnými mimoosovými uspořádáními rozlišení až dvakrát jemnějších detailů. Zobrazovací vlastnosti mohou být libovolně kontrolovány mezi dvěma extrémy: plně koherentní holografií a konfokální nekoherentní holografií. V článku jsou odvozeny a detailně popsány základní parametry soustavy a demonstrována experimentální ověření zobrazovacích vlastností.
 • BOUCHAL, P.; KAPITÁN, J.; CHMELÍK, R.; BOUCHAL, Z.:
  Point spread function and two-point resolution in Fresnel incoherent correlation holography,
  OPTICS EXPRESS, Vol.19, (2011), No.16, pp.15603-15620, ISSN 1094-4087, OPTICAL SOC AMER, 2010 MASSACHUSETTS AVE NW, WASHINGTON, DC 20036 USA
  článek v časopise

  Fresnelova nekoherentní korelační holografie (angl. FINCH) umožňuje digitální rekonstrukci nekoherentně osvětlených objektů z intenzitních záznamů získaných pomocí prostorového modulátoru světla (PMS). Článek prezentuje vlnově optický model FINCH, který umožňuje analytický výpočet bodové rozptylové funkce (angl. PSF) jak pro optickou, tak pro digitální část zobrazovacího procesu a uvažuje prostorové omezení světelné vlny gaussovskou aperturou. Difrakční meze příčné a podélné velikosti zobrazení bodu, které je vytvářeno pomocí sestavy pro FINCH, jsou stanoveny pomocí trojrozměrné PSF. Příčné a podélné rozlišení je zkoumáno jak teoreticky, tak experimentálně s využitím kvantitativních měřítek zavedených pro dvoubodové zobrazování. Je studována závislost rozlišovací schopnosti na parametrech soustavy a je navržena optimální geometrie sestavy s ohledem na nejlepší hodnoty příčného a podélného rozlišení. Teoretický výsledek je potvrzen experimenty, v nichž je pro vytvoření hologramu objektu pomocí SLM použita LED dioda jako prostorově nekoherentní zdroj.
 • KOLMAN, P.; CHMELÍK, R.:
  Coherence-controlled holographic microscope,
  OPTICS EXPRESS, Vol.18, (2010), No.21, pp.21990-22003, ISSN 1094-4087, Optical Society of America
  článek v časopise

  V článku jsou odvozeny parametry konstrukčně důležitých optických prvků koherencí řízeného holografického mikroskopu (CCHM) zobrazujícího v procházejícím světle libovolně nízké časové i prostorové koherence. Mikroskop využívá achromatického mřížkového interferometru pro mimoosovou holografii, který je prostorově invariantní. Mimo zobrazovací metody běžné v digitální holografické mikroskopii, jako např. kvantitativní fázový kontrast, nebo holografickou rekonstrukci trojrozměrných objektů, nabízí posaný mikroskop zobrazení vysoké kvality bez koherenčního šumu, vyšší příčné rozlišení a umožňuje vytvářet optické řezy vzorkem za pomoci koherenční brány.
 • LOVICAR, L.; KOMRSKA, J.; CHMELÍK, R.:
  Quantitative-phase-contrast imaging of a two-level surface described as a 2D linear filtering process,
  OPTICS EXPRESS, Vol.18, (2010), No.20, pp.20585-20594, ISSN 1094-4087
  článek v časopise

  Článek se zabývá kvantitativním fázovým zobrazením binární povrchové struktury, které popisuje jako lineární filtrační proces.
 • JANEČKOVÁ, H.; VESELÝ, P.; CHMELÍK, R.:
  Proving Tumour Cells by Acute Nutritional/Energy Deprivation as a Survival Threat: A Task for Microscopy,
  ANTICANCER RESEARCH, Vol.29, (2009), No.6, pp.2339-2345, ISSN 0250-7005, International Institute of Anticancer Research
  článek v časopise

  Zdá se, že maligní buňky mají speciální schopnost pro přežití. Pokusili jsme se to dokázat pomocí akutního nutriční a energetické deprivace in vitro. Test přežití za přítomnosti PBS (phosphate-buffered saline) v buněčné kultuře byl proveden statickým pozorováním, které bylo doplněno klasickou a kvantitativní fázovou časosběrnou mikroskopií. Z jedné normální a čtyř neoplastických populace buněk žádná enpřežila vystavení PBS 77 hodin. Pouze G3S2 odvozené od lidského prsního karcinomu přežily 60 hodin. Buňky v řídkém porostu byly více zranitelné než ty v hustém. Epiteliání buňky byly aktivnější než mesenchymální. Více maligní buňky odolávaly déle. Evaluace kultur digitální holografickou mikroskopií (DHM) odhalila nárůst v kompaktnosti vnitrobuněčné motility od normálních k mesenchymálním metastazujícím buňkám téměř dosahujícím úrovně epiteliálních G3S2. Studium PBS testu přežití pomocí DHM otevírá nové možnosti výzkumu strukturální integrity neoplastických buněk.