Ing. David Jecha, Ph.D.

E-mail:   jecha@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav procesního inženýrství
Odbor procesního inženýrství
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   D5/453
Telefon:   +420 54114 4954
Pracoviště:   Divize energetiky, procesů a ekologie
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   D5/453
Telefon:   4954, 4910

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.2001-30.06.2006, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Procesní a ekologické inženýrství, Magisterské studium
 • 01.07.2006-30.06.2010, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Procesní a ekologické inženýrství, Doktorské studium

Přehled zaměstnání

 • 01.09.2009-30.06.2010, Ústav procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně,
 • 01.07.2010-31.12.2011, Ústav procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně,
 • 01.01.2012-, Divize energetiky, procesů a ekologie, FSI VUT v Brně,
 • 01.10.2012-30.06.2015, Útvar transferu technologií na VUT v Brně,
 • 01.07.2015-, Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně,

Pedagogická činnost

 • 2008 - 2011 vedení cvičení v bakalářském studiu: Základy procesního inženýrství - EZP
 • 2008 - 2012 vedení cvičení v magisterském studiu: Difuzní pochody - KDP
 • 2011 - 2012 vedení cvičení v magisterském studiu: Systémové inženýrství II - KS2
 • 2016 - dosud vedení cvičení v magisterském studiu: Difuzní pochody - KDP
 • vedení diplomových a bakalářských prací v oblasti odstraňování nežádoucích látek ze spalin generovaných při termickém zpracování odpadů a z odpadních plynů z průmyslových výrobích procesů

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výzkum různých způsobů odstraňování nežádoucích látek ze spalin generovaných při termickém zpracování odpadů a z odpadních plynů z průmyslových výrobích procesů
 • Provozní měření technologických celků v chemickém průmyslu za účelem optimalizace provozu, snižování spotřeby energií a tvorby emisí.

Ocenění vědeckou komunitou

člen české společnosti chemického inženýrství (ČSCHI)

Čestné uznání:

Úspěšný ohlašovatel pro rok 2013 - VUT v Brně 

Projekty

Garant projetu

 • Optimalizace simulačního modelu absorpce SO2 (2008)
 • Projekt OP VaVpI CZ.1.05/3.1.00/13.0274 Energetické zdroje - IA - Experimentální multifukční fitrační jednotka pro snižování polutantů z odpadního plynu (2012 - 2015)

Spolupráce při řešení projektů:

 • Výzkumný záměr MŠMT č. MSM 0021630502 Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy (2006 - 2011)
 • Projekt OPVK2.3 č. CZ.1.07/2.3.00/20.0020, "Věda pro praxi". (2012)
 • Projekt OpVaVpI CZ.1.05/2.1.00/01.0002, NETME Centre – New Technologies for Mechanical Engineering” (2012-2015)
 • NETME CENTRE PLUS LO1202 (2015-dosud)
 • Centrum kompetence pro energetické využití odpadů TE0200023 (2015-dosud)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

55

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

45

Vybrané publikace:

 • JECHA, D.; BÉBAR, L.; STEHLÍK, P.:
  Balances of contaminants in flue gas from municipal waste incineration plant,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.29, (2012), No.2, pp.1057-1062, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise
  akce: 20th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 and 15th Conference PRES 2012, Prague, 25.08.2012-29.08.2012
 • JECHA, D.; STEHLÍK, P.; DVOŘÁK, R.; BÉBAR, L.:
  Absorption Flue Gas Cleaning Spheric O-element New Prototype of First Stage and HCl Reduction,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.25, (2011), No.1, pp.327-332, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise
  akce: 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, Praha, 28.08.2010-01.09.2010
 • JECHA, D.; CHLÁPEK, P.; DVOŘÁK, R.; BÉBAR, L.:
  Absorption cleaning of flue gas with special focus on SO2 elimination,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.21, (2010), No.1, pp.619-624, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise
  akce: 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, Praha, 28.08.2010-01.09.2010
 • DVOŘÁK, R.; CHLÁPEK, P.; JECHA, D.; PUCHÝŘ, R.; STEHLÍK, P.:
  New approach to common removal of dioxins and NOx as a contribution to environmental protection,
  Journal of Cleaner Production, Vol.2010, (2010), No.18, pp.881-888, ISSN 0959-6526
  článek v časopise
 • JECHA, D.; DUDEKOVÁ, M.; BÉBAR, L.; STEHLÍK, P.:
  Balances of contaminants in flue gas from industrial waste incineration plant,
  Konferenční CD, 18th International Congress of Chemical and process Engineering Chisa 2008, pp.1492-1492, ISBN 978-80-02-02049-3, (2008), Process Engineering Publisher
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Congress of Chemical and process Engineering Chisa 2008, Praha, 24.08.2008-28.08.2008

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • JECHA, D.; BÉBAR, L.; STEHLÍK, P.:
  Balances of contaminants in flue gas from municipal waste incineration plant,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.29, (2012), No.2, pp.1057-1062, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise
  akce: 20th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 and 15th Conference PRES 2012, Prague, 25.08.2012-29.08.2012

  V dnešní době zvýšeného zájmu o problematiku ochrany životního prostředí je nutné také řešit problematiku nakládání s odpady. S odpady, které nelze bezprostředně materiálově využít, může být nakládáno celou řadou postupů, od pouhého skládkování až po procesy termického rozkladu. Ačkoliv se na první pohled může skládkování vyprodukovaných odpadů jevit jako nejvýhodnější řešení, je tento způsob spojen s: hromaděním, znečišťováním okolí a spodních vod, rozšiřováním infekcí atd. Procesy termického rozkladu jsou nutné nejen z důvodu detoxikace, ale i pro zamezení nadměrného zatížení životního prostřední. Současně se odpady stávají druhotným energetickým zdrojem. V tomto příspěvku budou zveřejněny výsledky technického měření, které mělo za účel získání potřebných dat od jednotlivých klíčových technologií na spalovně odpadů k vytvoření celkové bilance tuhých znečišťujících látek, zejména těžkých kovů.
 • JECHA, D.; STEHLÍK, P.; DVOŘÁK, R.; BÉBAR, L.:
  Absorption Flue Gas Cleaning Spheric O-element New Prototype of First Stage and HCl Reduction,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.25, (2011), No.1, pp.327-332, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise
  akce: 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, Praha, 28.08.2010-01.09.2010

  V dnešní době zvýšeného zájmu o problematiku ochrany životního prostředí je nutné také řešit problematiku nakládání s odpady. Vyprodukované odpady se obecně rozdělují na odpad nebezpečný a ostatní. S odpady, které nelze bezprostředně materiálově využít, může být nakládáno celou řadou postupů, od pouhého skládkování až po procesy termického rozkladu. Ačkoliv se na první pohled může skládkování vyprodukovaných odpadů jevit jako nejvýhodnější řešení, je tento způsob spojen s: hromaděním, znečišťováním okolí a spodních vod, rozšiřováním infekcí atd. Procesy termického rozkladu jsou nutné nejen z důvodu detoxikace, ale i pro zamezení nadměrného zatížení životního prostřední. Současně se odpady stávají druhotným energetickým zdrojem. Ovšem i termické způsoby mají svá úskalí. Patří mezi ně emise do ovzduší, zbytkové odpady a znečištění vod. Spalovny odpadů obsahují celou řadu technologických zařízení sloužících k čištění spalin, které využívají různé fyzikálně-chemické technologické postupy a zařízení k dosažení požadovaného účinku čištění. K záchytu plynných složek kyselé povahy (SO2, HCl) se používají metody suchého, polosuchého a mokrého čištění spalin. Principem mokrého čistění spalin se zabývá tato práce. Tento příspěvek prezentuje výsledky výzkumu na dvoustupňového zařízení čištění spalin a popisuje nový prototyp první stupně mokrého čištění spalin. Tento sférického O-element prototyp nahrazuje běžně používaný Venturi scrubber, zařízení pro intenzivní kontakt mezi plynem a kapalinou. Článeku jsou taképrezentovány výsledky z experimentálních měření účinnosti absorpce HCl v různých provozních podmínkách.
 • ELSÄSSER, T.; HOUDKOVÁ, L.; JECHA, D.; BORÁŇ, J.:
  Influence of Thermo-Chemical Disintegration of Digested Sewage Sludge on its Dewaterability,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.2010, (2010), No.21, pp.787-792, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise
  akce: 56. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009, Srní, 19.10.2009-22.10.2009

  Příspěvek ukazuje výsledky výzkumu v oblasti vlivu na odvodnitelnost anaerobního stabilizovaného kalu termo-chemickou dezintegrací. Vliv na odvodnitelnost byl posousen sledovaním obsahu celkové sušiny v kalu odvodněném v laboratorní centrifuze. Dále byla posousena změna reologických vlastností a mikroskopicky změna kalové struktury .
 • DVOŘÁK, R.; CHLÁPEK, P.; JECHA, D.; PUCHÝŘ, R.; STEHLÍK, P.:
  New approach to common removal of dioxins and NOx as a contribution to environmental protection,
  Journal of Cleaner Production, Vol.2010, (2010), No.18, pp.881-888, ISSN 0959-6526
  článek v časopise

  Tento článek pojednává o zkouškách zneškodňování NOx metodou selektivní katalytické redukce (SCR) pomocí nového filtračního materiálu. Tento katalytický filtrační materiál je primárně určený pro snižování obsahu tuhých znečišťujících látek (TZL) a polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a furanů (PCDD/F). Zkoušky tohoto filtračního materiálu slouží pro ověření možnosti současného čištění TZL, PCDD/F a NOx. Zkoušky byly provedeny na spalovně komunálního odpadu pomocí nové a původní experimentální jednotky. Zkoušky zneškodňování NOx katalytickou filtrací byly prováděny za standardních podmínek provozu spalovny komunálního odpadu s kapacitou zpracování odpadu 15 t/h a následně byla vyhodnocena nejen účinnost odstraňování NOx, ale také negativní vlivy, které mohou tuto účinnost ovlivňovat. Dále pak je diskutováno použití katalytické filtrace v porovnání s ostatními metodami odstraňování NOx.
 • JECHA, D.; DUDEKOVÁ, M.; BÉBAR, L.; STEHLÍK, P.:
  Balances of contaminants in flue gas from industrial waste incineration plant,
  Konferenční CD, 18th International Congress of Chemical and process Engineering Chisa 2008, pp.1492-1492, ISBN 978-80-02-02049-3, (2008), Process Engineering Publisher
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Congress of Chemical and process Engineering Chisa 2008, Praha, 24.08.2008-28.08.2008

  Termické zpracování odpadu (komunálního, biologického i nebezpečného) představuje nedílnou součást integrovaného odpadového hospodářství v rámci Evropy, protože se jedná o bezpečnější a účinnější technologii zpracování odpadů v porovnání se skládkováním. Pro minimalizaci dopadů této technologie na životní prostředí je potřebné odstraňovat škodlivé a nežádoucí látky uvolněné během procesu spalování. Mezi tyto znečišťující látky patří tuhé znečišťující látky, dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/F), plynné složky kyselé povahy, těžké kovy a jejich sloučeniny v plynné fázi atd. Zákony ČR a EU přesně stanovují limitní hodnoty koncentrací těchto látek ve spalinách odcházejících do atmosféry. Z tohoto důvodu jsou ve spalovnách odpadů zařazené technologická zařízení sloužící k čištění spalin využívající různé fyzikálně-chemické principy. Nejpoužívanější zařízení pro odstranění tuhých částic jsou elektrostatické odlučovače a látkové filtry. K záchytu plynných složek kyselé povahy (SO2, HCl) se používají metody suchého, polosuchého a mokrého čištění spalin. Nedílnou součástí technologie čistění spalin bývá odstranění PCDD/F prostřednictvím katalytické filtrace anebo adsorpcí na adsorpčních činidlech. Na spalovně průmyslového odpadu byla provedena technické měření vlastností spalin za účelem vytvoření celkové bilance tuhých znečišťujících látek a vybraných plynných složek. Pro tento účel byli jednotlivé měřící místa voleny tak, aby mohla být určena účinnost odstranění znečišťujících látek v každém technologickém aparátu. V průběhu jednotlivých měření byli komplexně zaznamenávány různé provozní parametry spalovny, které byli využity k určení koncentrace zkoumaných látek. Rozbory jednotlivých vstupních (surovina dávkovaná do kotle) a výstupních proudů (škvára, odpadní voda atd.) byli použity pro zjištění distribuce těžkých kovů ze surového odpadu do produktů spalování. Výsledky uskutečněných analýz jako i vytvořené bilance budou prezentovány v tomto příspěvku.