doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.

E-mail:   masa@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav procesního inženýrství
Odbor procesního inženýrství
Zařazení:   Docent
Místnost:   D5/460
Telefon:   +420 54114 4916
Pracoviště:   Divize energetiky, procesů a ekologie
Sekce procesů a ekologie
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   D5/460
Telefon:   +420 54114 4916

22598

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2017, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2010, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2006, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská informatika a automatizace
 • 2011, Bc., Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, Teologie a katechetika

Přehled zaměstnání

Pedagogická činnost

Garance předmětů:

 • Projektování a řízení procesů (FSI-KPJ)
 • Hydraulické pochody (FSI-KHL)
 • Konstrukce procesních zařízení I. (FSI-KKP)
 • Konstrukce procesních zařízení II. (FSI-KKR)

Výuka předmětů:

 • Projektování a řízení procesů (FSI-KPJ)
 • Řízení a regulace v procesním průmyslu (FSI-9RRP)

Vědeckovýzkumná činnost

Odborná činnost kombinuje poznatky z procesního inženýrství a oblasti automatického řízení. Dlouhodobým tématem výzkumné činnosti byla regulace kotlů na biomasu. Vybudování výzkumného centra NETME Centre při Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně umožnilo rozšíření výzkumné činnosti na oblast snižování energetické náročnosti průmyslových procesů. V r. 2014 byla vybudována Laboratoř energeticky náročných procesů, která slouží jako zázemí pro experimentální činnost. Výzkum je obecně zaměřen na úspory energie a jejich technicko-ekonomické hodnocení, dále potom na návrhy úsporných opatření pro procesní zařízení a inovace vybraných technologických zařízení. V poslední době je teké řešena otázka nakládání s odpady z bioplynových stanic.

Spolupráce s průmyslem

Aplikovaný výzkum se zaměřuje na návrh konkrétních úsporných opatření a inovace vybraných technologických zařízení. Mezi referenční zakázky smluvního výzkumu za posledních pět let lze zařadit:

 • Modelování a optimalizace energetického systému Národního divadla Praha, objednatel: ENESA, a.s., Praha, 2011-2012,
 • Zvyšování účinnosti kaskády tepelných čerpadel, objednatel: ETES, s.r.o., Brno, 2015-dosud,
 • Inovace farmaceutické technologické linky pro zpracování vaječných skořápek, objednatel: Biomin, a.s., Cífer (SVK), 2015-dosud,
 • Vývoj technologie pro separaci odpadních vod, objednatel: PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o., Třebíč, 2014-dosud,
 • Experimentální ověřování provozních parametrů prádelenských strojů, objednatel: Alliance Laundry CE, s.r.o., Příbor, 2014-dosud,
 • Zvyšování efektivity výroby tepla ve výrobním podniku, objednatel: Sapeli, a.s., Jihlava, 2014-2015,
 • Energetický audit prádelenského provozu a následný návrh progresivní prádelenské technologie včetně jejího prostorového uspořádání, objednatel: PEVI, s.r.o., Lanškroun, 2013-2015
 • Optimalizace spotřeby stlačeného vzduchu při tryskání suchým ledem, objednatel: Alkion service s.r.o., Praha, 2013-2015, výsledkem spolupráce byl mimo jiné patent, Lokaj, J., Máša, V., Brenkus, O.: Akcelerátor pelet suchého ledu, český patent 305814, číslo přihlášky: 2015-295, (2016)

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

13

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • MÁŠA, V.; KUBA, P.:
  Efficient use of compressed air for dry ice blasting,
  Journal of Cleaner Production, Vol.111, (2016), No.A, pp.76-84, ISSN 0959-6526, Elsevier
  článek v časopise
 • MÁŠA, V.; TOUŠ, M.; PAVLAS, M.:
  Using a utility system grey-box model as a support tool for progressive energy management and automation of buildings,
  Clean Technologies and Environmental Policy, Vol.18, (2016), No.1, pp.195-208, ISSN 1618-954X, Springer
  článek v časopise
 • MÁŠA, V.; VONDRA, M.:
  Operational Problems: Biomass Boilers with Oversized Output,
  Proceedings of the 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2015), pp.331-336, ISBN 978-88-95608-36-5, (2015), Aidic Servizi Srl
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES’15), Kuching, 23.08.2015-27.08.2015
 • MÁŠA, V.; BOBÁK, P.; STEHLÍK, P.; KUBA, P.:
  Analysis of energy efficient and environmentally friendly technologies in professional laundry service,
  Clean Technologies and Environmental Policy, Vol.15, (2013), No.3, pp.445-457, ISSN 1618-954X, Springer-Verlag
  článek v časopise
 • MÁŠA, V.; PAVLAS, M.; ŠVARC, I.:
  Mathematical Model of Biomass Boiler for Control Purposes,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.25, (2011), No.1, pp.743-748, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • MÁŠA, V.; KUBA, P.:
  Efficient use of compressed air for dry ice blasting,
  Journal of Cleaner Production, Vol.111, (2016), No.A, pp.76-84, ISSN 0959-6526, Elsevier
  článek v časopise

  Tryskání suchým ledem je čistící proces, který vyžaduje velké množství stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch (vzduch vysokého tlaku a objemu) však patří mezi nejdražší formy energie využívané v průmyslu. Během tryskání urychluje částice suchého ledu. Článek představuje komplexní přehled úsporných opatření, která mohou výrazně přispět ke snížení energetické náročnosti tryskání. Příspěvek představuje také novou veličinu, která pomáhá kvantifikovat a vyhodnocovat spotřebu energie při tryskání suchým ledem.
 • MÁŠA, V.; TOUŠ, M.; PAVLAS, M.:
  Using a utility system grey-box model as a support tool for progressive energy management and automation of buildings,
  Clean Technologies and Environmental Policy, Vol.18, (2016), No.1, pp.195-208, ISSN 1618-954X, Springer
  článek v časopise

  Předložený výzkum je zaměřen na zlepšení správy zdrojů tepla a chladu v komplexu budov Národního divadla Praha. Představena je nejprve politika EU v oblasti energetických úspor v sektoru budov a teorie spojená s tvorbou matematických modelů. Dále je v článku popsán topný a chladicí systém Národního divadla Praha. Stávající měřicí a regulační systém budovy neumožňuje optimální řízení energetického systému budovy pro její velkou komplexnost, která je výsledkem rozsáhlé rekonstrukce z r. 2008. Vytvořený matematický model má sloužit k dosažení lepších vlastností automatického řízení a především významných energetických úspor. Model prakticky napomáhá efektivnímu sledování odběru zemního plynu a optimalizaci denního limitu pro jeho odběr.
 • MÁŠA, V.; VONDRA, M.:
  Operational Problems: Biomass Boilers with Oversized Output,
  Proceedings of the 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2015), pp.331-336, ISBN 978-88-95608-36-5, (2015), Aidic Servizi Srl
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES’15), Kuching, 23.08.2015-27.08.2015

  Článek shrnuje publikovaná doporučení pro výběr vhodného výkonu kotle a popisuje hlavní nežádoucí projevy provozu předimenzovaného kotle na biomasu.
 • MÁŠA, V.; BOBÁK, P.; STEHLÍK, P.; KUBA, P.:
  Analysis of energy efficient and environmentally friendly technologies in professional laundry service,
  Clean Technologies and Environmental Policy, Vol.15, (2013), No.3, pp.445-457, ISSN 1618-954X, Springer-Verlag
  článek v časopise

  Profesionální údržba prádla (tzn., praní pro nemocnice. Hotely, výrobní podniky, koleje a mezy) je průmyslový, energeticky náročný proces. Pro ohřev vody a vzduchu se běžně používá elektrická energie či zemní plyn. Velké množství energie nicméně opouští proces zcela bez užitku ve formě odpadních ztrát. Profesionální údržba prádla má také přímý dopad na životní prostředí. Odpadní voda bývá často znehodnocena množstvím prací chemie a jako sušicí médium e používají spaliny zemního plynu. Jedná se tedy o energeticky náročný proces, jehož spotřeba energie a s tím související dopad na životní prostředí stojí za bližší výzkum. Tento článek prezentuje koncept profesionální údržby prádla a hlavní opatření energetické úspory, která mohou být pro proces důležitá. Součástí článku je i hodnocení dopadu prádelenského procesu na životní prostředí a hodnocení finanční náročnosti. Finanční aspekt každého opatření nabývá pro provozovatele prádelen zásadní důležitosti. Nicméně každé posouzení návratnosti jednotlivých opatření musí být podloženo provozními daty. Ta se mohou zásadně lišit v závislosti na místních cenách elektřiny, vody a lidské práce. Tato skutečnost je ilustrována na případové studii kde se porovnávají provozní náklady ve třech evropských zemích (Německo, Francie a Česká republika). Úspěšný výzkum a vývoj v energeticky úsporných technologií a ekologických řešení musí zahrnovat tři aspekty každé technologie tj. energetickou náročnost, dopad na životní prostředí a finanční hledisko. Tento třísložkový přístup a jeho použití v prádelenství je unikátní a zatím nebyl předmětem žádného akademického výzkumu. Článek je především přehledem energeticky úsporných a ekologických technologií v oblasti profesionální údržby prádla a je třeba zdůraznit, že je v této oblasti jediný svého druhu.
 • MÁŠA, V.; PAVLAS, M.; ŠVARC, I.:
  Mathematical Model of Biomass Boiler for Control Purposes,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.25, (2011), No.1, pp.743-748, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l
  článek v časopise

  Článek se zabývá vytvořením dynamického matematického modelu biomasového kotle středního výkonu (v jednotkách MW) jako regulované soustavy a praktickým využitím tohoto modelu. Model regulované soustavy slouží především pro výzkum nových způsobů regulace průmyslových kotlů na biomasu a nabízí také možnost využití při seřizování současných řídicích systémů. Na základě experimentálních dat byly provedeny bilanční výpočty sloužící k upřesnění statických vlastností experimentální jednotky pro spalování biomasy. Ustřední část práce popisuje tvorbu dynamického matematického modelu, který vycházel právě z těchto bilančních výpočtů a dále z naměřených přechodových charakteristik systému. Sestavený dynamický model byl ověřen porovnáním s experimentálními daty pomocí simulací v programu Simulink. Model regulované soustavy je v další části práce doplněn modelem regulátoru a následnou simulací je ověřena platnost celého zapojení. Dále je proveden návrh nové struktury řízení, která s sebou přináší výrazné zlepšení kvality regulace. V závěru práce jsou uvedeny možnosti dalšího využití modelu kotle v teorii automatického řízení i průmyslové praxi.