Ing. Petr Bělohradský, Ph.D.

E-mail:   belohradsky@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav procesního inženýrství
Odbor procesního inženýrství
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   D5/419
Telefon:   +420 54114 4959
Pracoviště:   Divize energetiky, procesů a ekologie
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   D5/458
Telefon:   +420 54114 4959

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2006, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Matematické inženýrství
 • 2010, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 08/2008 - 12/2009, technický pracovník, Ústav procesního a ekologického inženýrství, FSI, VUT v Brně
 • 01/2010 - 06/2010, asistent, Ústav procesního a ekologického inženýrství, FSI, VUT v Brně
 • 01/2010 - 12/2013, technický pracovník, NeTME Centre - Divize energetiky, procesů a ekologie, FSI, VUT v Brně
 • 07/2010 - dosud, odborný asistent, Ústav procesního a ekologického inženýrství, FSI, VUT v Brně
 • 01/2014 - dosud, vědecký pracovník, NeTME Centre - Divize energeticky, procesl a ekologie, FSI, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • 2006 - dosud: vedení bakalářských a diplomových prací v oblasti spalovacích systémů a procesů
 • 2010 - 2013: cvičení v předmětu Hydraulické pochody (2.r. - DHP, 4.r. - KHL)
 • 2012 - dosud: výuka software CHEMCAD na University of Applied Science, Hochschule Augsburg, Německo
 • 2013 - dosud: cvičení a přednášky v předmětu Hydraulické pochody (4.r. - KHL)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Zkoušení hořáků na plynná a kapalná paliva
 • Spalování standardizovaných a nestandardizovaných plynných a kapalných paliv
 • Spalování s obohaceným spalovacím vzduchem
 • Prediktivní a polo-empirické modelování tvorby oxidů dusíku při difúzním spalování plynných paliv
 • Snižování emisí oxidů dusíku
 • Pneumatické a tlakové rozprašování kapalných paliv
 • Troubleshooting ve spalovacích systémech

Akademické stáže v zahraničí

 • 08/2004 - 12/2004, Molde University College, Molde, Norsko, obor studia: logistika a optimalizace, program ERASMUS
 • 08/2007, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Švédsko, zaměření: spalování s vysoce předehřátým spalovacím vzduchem (HiTAC), program SUSPOWER

Spolupráce s průmyslem

 • PBS Power Equipment, s.r.o. (Snižování koncentrace osidů dusíku u průmyslových hořáků) (2013 - 2015)
 • ČEPRO, a.s. (Analýza paroplynné potrubní sítě v lokalitách Šlapanov, Hněvice, Mstětice, Loukov) (2015)
 • ALSTOM, s.r.o. (Spalovací zkouška kapalného paliva TAR) (2015)
 • HONEYWELL, s.r.o. (Testing of KINEDIZER LE 3" burner at the resonating levels) (2014)
 • Českomoravský cement, a.s. (Analýza provozu pecního hořáku v chladiči pecní linky č. 2) (2014)
 • DEZA, a.s. (Stanovení místa nástřiku čpavkového destilátu a geometrie trysky parního kotle K9) (2013)

Ocenění vědeckou komunitou

 • člen České společnosti chemického inženýrství (ČSCHI)
 • 2013 - Best Poster Award - Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2013, Rhodes, Greece

Projekty

Spoluřešitel probíhajících projektů:

 • Projekt TAČR ALFA reg. č. TA03021017, "Snižování koncentrace oxidů dusíku u průmyslových plynových hořáků" (01/2013 - 12/2015)
 • Projekt TAČR Centra kompetence reg. č. TA13401000, "Waste-to-Energy (WtE) Competence Centre" (01/2014-12/2018)
 • Program NPU I reg. č.. CZ.1.05/2.1.00/01.0002, "NeTME Centre Plus" (01/2014-12/2018).

Řešitel ukončených projektů:

 • Postdoktorský projekt reg. č. P101/12/P747, "Vliv vyššího obsahu kyslíku ve spalovacím vzduchu a nástřiku vysoce čistého kyslíku do spalovacího prostoru" (01/2012 - 12/2014)

Spoluřešitel ukončených projektů:

 • OPVK 2.3 reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0020, "Věda pro praxi". (04/2011-03/2014)
 • OpVaVpI reg. č. CZ.1.05/3.1.00/13.0274, "VUT Energetické zdroje" (10/2012 - 09/2013)
 • OpVaVpI reg. č. CZ.1.05/2.1.00/01.0002, "NETME Centre – Nové technologie pro strojírenství” (05/2009-12/2013)
 • OPVK 2.2 reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0165, "Absolvent-energetik připraven pro trh práce" (01/2011 - 09/2013)
 • Národní program výzkumu NPV II reg. č. 2B08048, "WARMES - Odpady jako suroviny a zdroje energie" (03/2008-12/2011)

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

13

Citace ostatní (bez autocitací)

0

Vybrané publikace:

 • PRIELER, R.; BĚLOHRADSKÝ, P.; MAYR, B.; DEMUTH, M.; HOCHENAUER, C.:
  Numerical Modeling of Oxygen Enhanced Combustion and Transient Heating Characteristics in a Reheating Furnace,
  Proceedings of the Australian Combustion Symposium, pp.1-4, (2015)
  článek ve sborníku
  akce: Australian Combustion Symposium, Melbourne, 07.12.2015-09.12.2015
 • BĚLOHRADSKÝ, P.; SKRYJA, P.; HUDÁK, I.:
  Intenzifikace spalovacího procesu vysoce čistým kyslíkem,
  All for Power, Vol.9, (2015), No.5, pp.92-95, ISSN 1802-8535, AF POWER agency a.s.
  článek v časopise
 • BĚLOHRADSKÝ, P.; SKRYJA, P.; HUDÁK, I.:
  Experimental study on the influence of oxygen content in the combustion air on the combustion characteristics,
  Energy, Vol.2014, (2014), No.75, pp.116-126, ISSN 0360-5442, Elsevier LtD.
  článek v časopise
 • KERMES, V.; BĚLOHRADSKÝ, P.:
  Biodiesel (EN 14213) heating oil substitution potential for petroleum based light heating oil in a 1 MW stationary combustion facility,
  BIOMASS & BIOENERGY, Vol.2013, (2013), No.49, pp.10-21, ISSN 0961-9534, Elsevier Ltd.
  článek v časopise
 • BĚLOHRADSKÝ, P.; KERMES, V.:
  Experimental Study on NOx Formation in Gas-staged Burner Based on the Design of Experiments,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.29, (2012), No.1, pp.79-84, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise
 • KERMES, V.; BĚLOHRADSKÝ, P.; STEHLÍK, P.; SKRYJA, P.:
  Power Burners,
  Industrial Combustion Testing, pp.411-427, ISBN 978-1-4200-8528-0, (2010), CRC Press, Taylor and Francis Group, LLC
  kapitola v knize
 • KERMES, V.; BĚLOHRADSKÝ, P.; ORAL, J.; STEHLÍK, P.:
  Testing of gas and liquid fuel burners for power and process industries,
  Energy, Vol.2008, (2008), No.10, pp.1551-1561, ISSN 0360-5442, Elsevier LtD.
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • BĚLOHRADSKÝ, P.; SKRYJA, P.; HUDÁK, I.:
  Experimental study on the influence of oxygen content in the combustion air on the combustion characteristics,
  Energy, Vol.2014, (2014), No.75, pp.116-126, ISSN 0360-5442, Elsevier LtD.
  článek v časopise

  Práce byla zaměřena na porovnání dvou metod moderní kyslíko-palivové spalovací technologie nazývané jako "oxygen-enhanced combustion (OEC)", při které je koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu vyšší než 21 %. Konkrétně byly vyšetřovány a porovnány tyto metody: spalování se směsí vzduch/čistý kyslík, a injektování vysoce čistého kyslíku přímo do jádra plamene. Při experimentálních zkouškách byly pozorovány tyto charakteristické parametry spalovacího procesu: koncentrace oxidů dusíku ve spalinách, distribuce tepelného toku po délce komory a tvar a stabilita plamene. Zkouškami bylo zjištěno, že emise NOx byly výrazně nižší při použití metody injektování čistého kyslíku do plamene než při spalování směsi vzduch/čistý kyslík. Současně vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu měla pozitivní vliv na intenzitu přenosu tepla.
 • KERMES, V.; BĚLOHRADSKÝ, P.:
  Biodiesel (EN 14213) heating oil substitution potential for petroleum based light heating oil in a 1 MW stationary combustion facility,
  BIOMASS & BIOENERGY, Vol.2013, (2013), No.49, pp.10-21, ISSN 0961-9534, Elsevier Ltd.
  článek v časopise

  Článek popisuje zkoušky spalování methylesteru řepkového oleje (MEŘO) při různých teplotách předehřevu (30, 70 a 110 st.C) a srovnání výsledků se spalováním extra lehkého topného oleje (ELHO) na vodou chlazené spalovací komoře s nominálním tepelným zatížením 1500 kW. Pro atomizaci paliva do spalovacího prostoru byla využita dvoumédiová effervescentní tryska s maximálním výkonem cca 100 kg/h oleje při poměru atomizační médium/kapalné palivo (GLR) 20% instalovaná na kombinovaném hořáku (plyn-olej). Při zkoušce bylo zkoumáno chování plamene a kvalita spalování při různých výkonech (475 kW, 700 kW a 900 kW) a GLR (10, 15 a 20%). Pro atomizaci byl použit nepředehřátý spalovací vzduch. Dále byly provedeny zkoušky spalování při výkonu 900 kW a GLR 15% s cílem porovnat absorpci tepla do pláště spalovací komory. Z výsledků zkoušek vyplývá, že pokud by mělo být uvažováno o náhradě ELHO pomocí MEŘO, bude nezbytné zajistit jeho předehřev na hodnotu kolem 70 st.C, pokud by mělo být použito pneumatické atomizace. Předehřev RME na vyšší teplotu neprokázal výrazné zlepšení kvality spalování, avšak je příčinou až o 60% zvýšené tvorby oxidů dusíku ve srovnání s hodnotami naměřenými při spalování ELHO.
 • KERMES, V.; BĚLOHRADSKÝ, P.:
  Experimental study on combustion of liquid renewable fuels,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.21, (2010), No.2, pp.457-462, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l.
  článek v časopise

  Prezentovaná práce je zaměřena na experimentální výzkum spalování kapalných paliv z obnovitelných zdrojů. Kapalná paliva mohou být kategorizována jako standardizovaná paliva vyrobená z ropy a jako nestandardizovaná pocházející z obnovitelných zdrojů nebo jako zbytky ze zpracování ropy nebo uhlí. V současné době jsou stále častěji diskutována právě paliva z obnovitelných zdrojů jako zdroje tepelné energie, která je využita v celé řadě procesů. V tomto příspěvku je výzkum zaměřen na kvalitativní a kvantitativní posouzení odlišností jednoho standardizovaného paliva, konkrétně extra lehkého topného oleje, a dvou nestandardizovaných paliva, konkrétně řepkového oleje a destliačního zbytku methylesteru řepkového oleje. V textu jsou srovnány chemické složení a fyzikálně-chemické vlastnosti zkoumaných paliv. Hlavním cílem výzkumu je provést experimentální srovnání vybraných paliv při výkonu 1 MW. Výzkum je proveden na zkušebním zařízení určeném pro zkoušky hořáků na plynná a kapalná paliva. Z hlediska nutnosti předehřevu paliva, extra lehký topný olej není třeba předehřívat, neboť jeho viskozita je dostatečně nízká při nízké teplotě. Na druhou stranu obě nestandardizovaná paliva je zapotřebí předehřát na teplotu cca 100 stupňů Celsia před vstupem do hořáku. Kvalitní rozprašování paliva je zajištěno effervescentní tryskou. Jako atomizační médium je použit tlakový vzduch. Zkoušky jsou zaměřeny na zkoumání vlivu typu paliva provozních podmínek hořáku na stabilitu plamene, tvar plamene a kvalitu spalování.
 • KERMES, V.; BĚLOHRADSKÝ, P.; STEHLÍK, P.; SKRYJA, P.:
  Power Burners,
  Industrial Combustion Testing, pp.411-427, ISBN 978-1-4200-8528-0, (2010), CRC Press, Taylor and Francis Group, LLC
  kapitola v knize

  Kapitola se zabývá problematikou výkonových hořáků. Výkonové hořáky lze rozdělit do různých skupin v závislosti na různých parametrech, např dle způsobu přívodu spalovacího vzduchu, druhu spalovaného paliva, způsobu potlačení tvorby oxidů dusíku atd. Text se dále zabývá plánováním zkoušek hořáků, jejich provedením a vyhodnocením naměřených dat.
 • KERMES, V.; BĚLOHRADSKÝ, P.; ORAL, J.; STEHLÍK, P.:
  Testing of gas and liquid fuel burners for power and process industries,
  Energy, Vol.2008, (2008), No.10, pp.1551-1561, ISSN 0360-5442, Elsevier LtD.
  článek v časopise

  Článek se zabývá problematikou zkoušení hořáků na kapalná a plynná paliva používaných v energetice a procesním průmyslu. Cílem článku je seznámit čitatele s problematikou zkoušení hořáků, přípravou a plánováním zkoušek a v neposlení řadě i s požadavky na zkušebná zařízení.