doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.

E-mail:   jedelsky@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://ottp.fme.vutbr.cz/users/jedelsky/
Pracoviště:   Energetický ústav
Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2/305
Telefon:   +420 54114 3266
Fax:   +420 54114 3365
Pracoviště:   Sekce termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A2/305

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994, strojní inženýr, Fakulta strojní VUT v Brně, obor Dopravní a manipulační technika
 • 2002, Ph.D., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2013, doc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 19941997, interní doktorand, katedra spalovacích motorů a motorových vozidel, Fakulta strojní,  VUT v Brně
 • 19972001, asistent, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, Odbor spalovacích motorů, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně  
 • 1999–2012, odborný asistent, Energetický ústav, odbor termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2013dosud, docent, Energetický ústav, FSI, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • spoluautor 3 elektronických výukových materiálů
 • 19971998, cvičení předmětu Zkoušení spalovacích motorů (5.r.)
 • 1998dosud, vedení 24 obhájených diplomových prací, vedení 20 obhájených bakalářských prací
 • 19992001, cvičení předmětu Ročníkový projekt (5.r.)
 • 20002002, cvičení předmětu Ročníkový projekt (4.r.)
 • 20012002, cvičení předmětu Teorie spalovacích motorů (4.r.)
 • 20012003, přednášky a cvičení předmětu Pohony a motory (3.r.)
 • 2004dosud, cvičení předmětu Termomechanika (3.r.)
 • 2005dosud, školitel/specialista doktorandského studia (4x obhájená Ph.D, 2x aktivní Ph.D student)
 • 2014dosud, garant + přednášky předmětu Hluk a vibrace (2.r. NMS)
 • 2017dosud, cvičení předmětu Experimentální metody 2 (2.r. NMS)

Vědeckovýzkumná činnost

 • 19941998, Stirlingův motor (konstrukce, využitelnost, konverze solární energie, nízkoteplotní SM)
 • 19952001, Zážehové spalovací motory (měření hluku a vibrací, vývoj metodiky pro detekci zdrojů h&v, zvyšování účinnosti spalování a celkové účinnosti, vysokotlaká indikace, snižování emisí výf. plynů, výzkum deformací klikové hřídele, výzkum teplotních deformací bloku motoru, dlouhodobé zkoušky motoru, problematika kmitání klínových řemenů)
 • 1998dosud, experimentální mechanika tekutin, jedno- a vícefazové soustavy se zaměřením na: atomizační trysky (výzkum, vývoj a návrh tlakových a dvoumédiových trysek typu effervescent, Y a kombinovaných trysek, trysek pro odpadní paliva, výzkum nestabilit sprejů); dvoufázový tok kapalina plyn; aerosoly a spreje (morfologie a časově-frekvenční vlastnosti sprejů, interakce spreje s prostředím); příprava a studium chování kapalných i pevných aerosolů; výzkum proudění plynů; aplikace laserových diagnostických metod PIVPLIF, PDA
 • 2007dosud, Transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka
 • Vedoucí Laboratoře sprejů a Laboratoře proudění tekutin
 • Spolupráce na 18 grantových projektech, zvláště GAČR, EUREKA, COST, FRVŠ, KONTAKT, TAČR
 • Autor/spoluautor 25 IF publikací, 12 publikací v rec. a odb. časopisech, >65 příspěvků na mezinárodních a >85 na národních konferencích, H-index 8
 • 5 českých patentů, 4 užitné vzory
 • https://www.researchgate.net/profile/Jan_Jedelsky

Akademické stáže v zahraničí

 • 2002, PERDAC Spray science & technology course in UMIST, Manchester, UK
 • 2002, v rámci programu Socrates/Erasmus pro mobilitu učitelů, University of Hertfordshire, UK
 • 2004, 2005, 2009, 2010 v rámci programu Socrates/Erasmus pro mobilitu učitelů, Loughborough University, UK
 • 2005, 2007, 2009 Lovelace Respiratory Research Institute, Albuquerque, New Mexico, USA
 • 2006, Forschungzentrum Rossendorf, Německo
 • 2007, 2009 Clarkson University, Potsdam, NY USA
 • 2009, Alstom People Quest Building in Europe, Zagreb, Chorvatsko
 • 2013, 2014 École Centrale Marseille/IRPHE CNRS Marseille, Francie

Univerzitní aktivity

 • 19992005, Člen akademického senátu FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 2002dosud, člen ILASS Europe
 • 2011dosud, člen výkonného výboru ILASS Europe
 • 2009dosud, člen České aerosolové společnosti
 • 2007dosud, recenzent 40+ odborných, převážně impaktovaných časopisů časopisů: https://publons.com/researcher/1231191/jan-jedelsky
 • 2013 – 2017, člen hodnotícího panelu P101 – Strojírenství, Grantová agentura České republiky
 • 2015 – 2017, člen oborové komise technických věd, Grantová agentura České republiky
 • 2014dosud, posuzovatel projektů Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
 • 2015 – 2018, člen SimInhale COST Action MP1404, WG4

Spolupráce s průmyslem

 • První brněnská strojírna Třebíč, a.s., (Průmyslové hořáky s atomizačním systémem effervescent pro snížení emisí) (20022005)
 • ERC GmbH Germany (Dvoumédiová effervescent tryska, Kombinovaný třímédiový atomizer pro spalování odpadních paliv, tlakové vířivé trysky se zlepšenými atomizačními vlastnostmi pro průmyslové hořáky, Vliv aditiv a opotřebení trysky na vlastnosti spreje trysek Danfoss) (20032006)
 • TTS eko s.r.o. Třebíč (Posouzení možností snížení hluku v dispečinku kogenerační jednotky ORC, Charakter hluku generovaného kogenerační jednotkou ORC) (2005)
 • Evektor, spol. s r.o. (Vizualizace proudění, Vizualizace Coandova jevu) (20072009)
 • Škoda auto a.s. (Analýza směrování a homogenity proudu vzduchu z ofukovačů palubní desky automobilu, Proudění v blízkosti defrostové mřížky palubní desky) (20072011)
 • Škoda auto a.s. (Zážehové spalovací motory: zvyšování účinnosti spalování a celkové účinnosti, vysokotlaká indikace, snižování emisí výf. plynů, výzkum deformací klikové hřídele, výzkum teplotních deformací bloku motoru, dlouhodobé zkoušky motoru, problematika kmitání klínových řemenů) (19942001)
 • Busch Vakuum s.r.o. (Analýza tlaku v odsávacím potrubí vývěvy během cyklu v závodě Technistone) (20072008)
 • BLOCK a. s. (posuzování a návrhy trysek pro zdravotnické aplikace) (2007, 2010)
 • B & M InterNets, s.r.o. Analýza tepelných oběhů pro využití nízkopotenciálního zdroje tepla, (HS 13100139) inovační voucher 2010.
 • VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Návrh vstřikovacích uzlů pro bioplynové stanice (2010, 2011)
 • Honeywell, spol. s r.o.: návrh řešení klimatizační jednotky pro zkoušky turbokompresorů, (HS 13100051) (2011)
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., (Palivové trysky pro malé turbínové motory) (19992000, 2011-2012, 2014)
 • EKOL spol. s r.o. (Návrh na řešení parního dochlazovače) (2014)
 • Philip Morris Products S.A. (Transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka) (2014–2015)
 • MVB OPAVA CZ s.r.o.: Vizualizace rozstřiku vody ve scrubberu (v rámci projektu TH01030820 Komplexní snížení plynných polutantů "malých" producentů emisí) (2015)
 • Provyko s.r.o.: Měření a analýza příčin vibrací vzduchovodu v Teplárně Košice (2016)
 • ViskoTeepak s.r.o.: Analýza pracovních činností strojů s využitím vysokorychlostní kamery (2016)
 • Česká zemědělská univerzita: Měření a analýza rychlosti proudění uvnitř mulčovače (HS13657214) (2016)
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.: návrh zkušebního zařízení pro palivové trysky, (SR13757047) (2017)
 • Honeywell, spol. s r.o.: Směšování proudu vzduchu s plynem před hořákem, (SR13757110) (2017)
 • SÚJCHBO: Ověření citlivosti čítače PortaCount, (SR13757211) (2017)

Klíčová slova

Stirlingův motor, nízkoteplotní Stirlingův motor, zážehové spalovací motory, hluk a vibrace, vysokotlaká indikace, deformace klikové hřídele, teplotní deformace bloku motoru, dlouhodobé zkoušky motoru, experimentální mechanika tekutin, vícefazové soustavy, atomizace a spreje, tlakové trysky, dvoumédiové trysky, effervescent trysky, Y trysky, kombinované trysky, trysky pro odpadní paliva, nestability sprejů, dvou-fázový tok kapalina-plyn; aerosoly a spreje, laserové diagnostické metody, PIVPLIF, PDA, transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka 

Projekty

 • 19971999 GAČR 101/97/0143 Modelování procesů atomizace paliva, hoření a tvorby NOx ve spalovacích komorách plynových turbin s cílem snížení emisí, člen řešitelského týmu
 • 1998 FV 380010/98 Návrh nízkoteplotního Stirlingova motoru, řešitel 
 • 1998 FP 380022 Ověření matematického modelu Stirlingova motoru, spoluřešitel
 • 19992003 MŠMT MSM 262100001 Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn, člen řešitelského týmu
 • 20012004 MŠMT OE96 Eureka Burner: Průmyslové hořáky s atomizačním systémem effervescent na snížení emisní zátěže, člen řešitelského týmu
 • 20032005 GAČR 101/03/P020 Experimentální výzkum nestabilit sprejů generovaných effervescent tryskami, řešitel
 • 20062008 GAČR 101/06/0750 Effervescent dvoumediové trysky s vnitřním směšováním, člen řešitelského týmu
 • 20072009 GAČR 101/07/0862 Experimentální studie dynamiky proudění, transportu a depozice aerosolů v postupně se větvících minikanálech, řešitel
 • 2009–2010 OC09008 Transport and deposition of large porous particles in human airways, člen týmu
 • 20092012 MŠMT ME09030 LungCare – Optimalizace terapeutických inhalovaných aerosolů z hlediska cílené dodávky, projekt programu česko-americké spolupráce KONTAKT s Clarkson University, Potsdam a University of California at Davis, USA, člen řešitelského týmu
 • 20092018 MŠMT NETME Centre, OP VaVpI, člen řešitelského týmu Divize energetiky, procesů a ekologie
 • 20102012 OC10052, COST Action Particles č. MP0806, Experimentální výzkum transportu a depozice částic v oscilujícím turbulentním proudu, řešitel
 • 2010 FRVŠ  2108/2010 G1 Predikce a analýza výskytu Coandova jevu, člen řešitelského týmu
 • 20112014 GAČR 105/11/1339 Oscilační a ustálené turbulentní a laminární proudění s porézními částicemi v mnohočetných větveních, člen řešitelského týmu
 • 20112014 GAČR 101/11/1264 Vlastnosti spreje nízkotlakých dvoumédiových trysek s vnitřním směšováním provozovaných s kapalinami o velkém rozsahu viskozity, řešitel
 • 20122017 TAČR TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, člen řešitelského týmu
 • 20132014 MŠMT 7AMB13FR047, Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY, Proudění a transport léčivých aerosolů v dýchacích cestách člověka (SPOLEČNÝ ČESKO-FRANCOUZSKÝ VÝZKUMNÝ PROJEKT), řešitel
 • 20132016 TAČR TA03011285, Vývoj spalovacího systému malého leteckého turbínového motoru na alternativní paliva, spoluřešitel
 • 20152017 GAČR 15-09040S, Dynamika proudění a kapek během procesu tvorby spreje u tlakových vířivých trysek, řešitel
 • 2015 ESPOSA (MODERNÍ TURBÍNOVÉ MOTORY PRO MALÁ LETADLA) projekt 7. RP, spoluřešitel za VUT
 • 2016–2018 GA16-23675S, Vícerozměrné laminární, přechodné a turbulentní urychlující a zpomalující proudění v lidském dýchacím traktu s transportem a depozicí aerosolů, člen řešitelského týmu
 • 2018–2020 GAČR 18-15839S, Charakterizace vnitřního proudění a spreje u nových modifikací tlakových vířivých trysek s obtokem, řešitel
 • 2018–2022 OP VVV, Prioritní osa 1, projekt “Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku“ reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008392, klíčový pracovník

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

177

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

154

Citace ostatní (bez autocitací)

257

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • NORDLUND, M.; BĚLKA, M.; KUCZAJ, A.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; JÍCHA, M.:
  Multicomponent aerosol particle deposition in a realistic cast of the human upper respiratory tract,
  Inhalation Toxicology, Vol.29, (2017), No.3, pp.113-125, ISSN 1091-7691, Taylor & Francis LTD
  článek v časopise
 • URBÁN, A.; ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; JOZSA, V.; JEDELSKÝ, J.:
  Droplet dynamics and size characterization of high-velocity airblast atomization,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW, Vol.95, (2017), No.1, pp.1-11, ISSN 0301-9322, Elsevier Ltd.
  článek v časopise
 • Matouš Zaremba, Lukas Weiß, Milan Malý, Michael Wensing, Jan Jedelský, Miroslav Jícha:
  Low-pressure twin-fluid atomization: Effect of mixing process on spray formation,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW, Vol.89, (2017), No.1, pp.277-289, ISSN 0301-9322, Elsevier Ltd.
  článek v časopise
 • LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; HAPALA, R.:
  Rychlostní pole v okolí vyústky pro odmrazování a odmlžování čelního skla osobního automobilu,
  Vytápění, větrání, instalace, Vol.25, (2016), No.4, pp.190-196, ISSN 1210-1389, Society of Environmental Engineering
  článek v časopise
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Spray characteristics and liquid distribution of multi-hole effervescent atomisers for industrial burners,
  Applied Thermal Engineering, Vol.2016, (2016), No.96, pp.286-296, ISSN 1359-4311, Elsevier Ltd.
  článek v časopise
 • BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.; JÍCHA, M.:
  Application of image analysis method to detection and counting of glass fibers from filter samples,
  AEROSOL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol.50, (2016), No.4, pp.352-363, ISSN 0278-6826, Taylor and Francis
  článek v časopise
 • MLKVIK, M.; ZAREMBA, M.; STÄHLE, P.; SCHUCHMANN, H.; GAUKEL, V.; JEDELSKÝ, J.:
  Influence of the primary breakup conditions on the droplet size of the spray generated by twin fluid atomizers,
  Applied Mechanics and Materials, Vol.821, (2016), No.1, pp.91-96, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications Inc.
  článek v časopise
  akce: Engineering Mechanics 2015, Svratka, 11.05.2015-14.05.2015
 • LÍZAL, F.; BĚLKA, M.; ADAM, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  A method for in vitro regional aerosol deposition measurement in a model of the human tracheobronchial tree by the positron emission tomography,
  PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE, Vol.229, (2015), No.10, pp.750-757, ISSN 0954-4119, SAGE Publications
  článek v časopise
 • ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; MLKVIK, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Droplet dynamics in sprays generated by four different twin-fluid atomizers,
  Turbulence, Heat and Mass Transfer 8, pp.649-652, ISBN 978-1-56700-427-4, (2015), Begel House Inc.
  článek ve sborníku
  akce: 8th International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Sarajevo, 15.09.2015-18.09.2015
 • MLKVIK, M.; STÄHLE, P.; SCHUCHMANN, H.; GAUKEL, V.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Twin-fluid atomization of viscous liquids: The effect of atomizer construction on breakup process, spray stability and droplet size,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW, Vol.77, (2015), pp.19-31, ISSN 0301-9322, International Journal of Multiphase Flow
  článek v časopise
 • ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; CHOVANCOVÁ, M.:
  Numerical investigation of inspiratory airflow in a realistic model of the human tracheobronchial airways and a comparison with experimental results,
  Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, Vol.15, (2015), No.2, pp.1-23, ISSN 1617-7959, Springer Berlin Heidelberg
  článek v časopise
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Energy considerations in spraying process of a spill-return pressure-swirl atomizer,
  APPLIED ENERGY, Vol.2014, (2014), No.132, pp.485-495, ISSN 0306-2619, Elsevier Ltd.
  článek v časopise
 • ĎURDINA, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Investigation and comparison of spray characteristics of pressure-swirl atomizers for a small-sized aircraft turbine engine,
  International journal of heat and mass transfer, Vol.2014, (2014), No.78, pp.892-900, ISSN 0017-9310, Elsevier Ltd.
  článek v časopise
 • LEŽOVIČ, T.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  HVAC automotive vents evaluation and their performance,
  HVAC&R RESEARCH, Vol.19, (2013), No.8, pp.1073-1082, ISSN 1078-9669, Taylor & Francis
  článek v časopise
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Energy conversion during effervescent atomization,
  FUEL, Vol.111, (2013), No.1, pp.836-844, ISSN 0016-2361, Elsevier Sci Ltd
  článek v časopise
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Spatially and Temporally Resolved Distributions of Liquid in an Effervescent Spray,
  Atomization and sprays, Vol.22, (2012), No.7, pp.603-626, ISSN 1044-5110, Begell House, Inc.
  článek v časopise
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Energy Conversion in Effervescent Atomization,
  proceedings of 12th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, pp.1-8, ISBN 978-88-903712-1-9, (2012), Heidelberg University
  článek ve sborníku
  akce: 12th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Heidelberg, 02.09.2012-06.09.2012
 • JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.:
  Characteristics of Turbulent Particle Transport in Human Airways under Steady and Cyclic Flows,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW, Vol.2012, (2012), No.35, pp.84-92, ISSN 0142-727X, Elsevier Inc.
  článek v časopise
  akce: Seventh International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena, Ottawa, 28.07.2011-31.07.2011
 • LÍZAL, F.; ELCNER, J.; HOPKE, P.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Development of a realistic human airway model,
  PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE, Vol.226, (2012), No.H3, pp.197-207, ISSN 0954-4119, SAGE PUBLICATIONS LTD
  článek v časopise
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; SLÁMA, J.; OTÁHAL, J.:
  Development of an Effervescent Atomizer for Industrial Burners,
  ENERGY & FUELS, Vol.2009, (2009), No.23, pp.6121-6130, ISSN 0887-0624, American Chemical Society
  článek v časopise
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Unsteadiness in Effervescent Sprays: a New Evaluation Method and the Influence of Operational Conditions,
  Atomization and sprays, Vol.2008 (18), (2008), No.1, pp.49-83, ISSN 1044-5110, Begell House
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Energy considerations in spraying process of a spill-return pressure-swirl atomizer,
  APPLIED ENERGY, Vol.2014, (2014), No.132, pp.485-495, ISSN 0306-2619, Elsevier Ltd.
  článek v časopise

  Práce je zaměřena na analýzu konverze energie při rozprašování u tlakových vířivých trysek. Detailně jsou popsány procesy při vnitřním proudění, výtoku a rozprašování kapaliny. Zkoumána je zejména účinnost rozprašování.
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Spatially and Temporally Resolved Distributions of Liquid in an Effervescent Spray,
  Atomization and sprays, Vol.22, (2012), No.7, pp.603-626, ISSN 1044-5110, Begell House, Inc.
  článek v časopise

  Použili jsme Planar Laser-Induced Fluorescence (LIF) v kombinaci s stereoscopic Particle Image Velocimetry (PIV) pro studium prostorově a časově rozlišeného rozložení kapaliny a plynu v "effervescent" spreji. V článku je popsána struktura spreje, hmotnostní toky a koncentrace kapaliny v effervescent spreji pro různá nastavení tlaku a GLR. Dále jsou posuzovány nestability spreje.
 • JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.:
  Characteristics of Turbulent Particle Transport in Human Airways under Steady and Cyclic Flows,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW, Vol.2012, (2012), No.35, pp.84-92, ISSN 0142-727X, Elsevier Inc.
  článek v časopise
  akce: Seventh International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena, Ottawa, 28.07.2011-31.07.2011

  Průhledný realistický model dýchacích cest člověka s nesymetrickým větvením a prostorovou geometrií obsahující části od hrdla až třetí-čtvrté generace bronchů byl použit pro studium transportu kapalných aerosolových částic s pomocí fázové dopplerovské anemometrie. Rychlost částic o velikosti v rozsahu 1 do 8 mikronů byla měřena při ustálených a cyklických podmínkách proudění pomocí fázového Dopplerovského analyzátoru. Soubory s rycvhlostmi částic byly konvertovány z časové do frekvenční domény s použitím Fuzzy Slotting Technique, která je zahrnuta v počítačovém programu Kern (Nobach, 2002) pro odhad výkonové spektrální hustoty fluktuací rychlosti (VSH). Byl nalezen optimální postup pro vyhodnocování dat. Typický průběh VSH je dokumentován a rozdíly mezi (1) režimy se stacionárním a odpovídajícím cyklickým prouděním, (2) nádechovou a výdechovou fází a (3) chováním částic různých velikostí jsou popsány pro několik vybraných poloh v modelu.
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; SLÁMA, J.; OTÁHAL, J.:
  Development of an Effervescent Atomizer for Industrial Burners,
  ENERGY & FUELS, Vol.2009, (2009), No.23, pp.6121-6130, ISSN 0887-0624, American Chemical Society
  článek v časopise

  The present work is conducted with the aim of developing an effervescent atomizer for industrial burners that will generate a fine and steady spray in large turn-down ratio. The atomizer is fed with light heating oil (LHO) and uses air as an atomizing medium. First, a basic classification is made of the published design concepts of effervescent atomizers investigated by different researchers. Three distinct types of such atomizers are recognized. A single-hole, plain-orifice atomizer with an "outside-in" gas injection configuration was chosen for this study. The basic geometric parameters that may significantly influence atomizer performance are described. An experimental study of the effervescent atomizer was conducted to evaluate the influence of operational conditions and of several geometric parameters on the drop size in the spray. The Sauter mean diameter of drops was measured using a Phase/Doppler Particle Analyser. The study covers the size and number of aerator holes, their location, and the diameter of the mixing chamber. The influence of these parameters on the spray quality was evaluated at atomizing pressures of 0.1, 0.3 and 0.5 MPa and gas to liquid mass flow-rate ratios (GLR) of 2, 5 and 10 %. The main goal of this work is to develop a new procedure for the design of effervescent atomizers. This procedure is based upon our experimental results and it is also supported by the findings of other authors. It allows for the determination of the key geometric parameters of the atomizer to achieve sprays of minimum mean drop size for defined values of liquid flow rate, air supply pressure and GLR. The article also studies the optimization of the exit orifice size and of other parameters, such as the size of the mixing chamber (internal diameter and length), and the number, size, and position of aeration holes.
 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Unsteadiness in Effervescent Sprays: a New Evaluation Method and the Influence of Operational Conditions,
  Atomization and sprays, Vol.2008 (18), (2008), No.1, pp.49-83, ISSN 1044-5110, Begell House
  článek v časopise

  V příspěvku je odvozena nová metoda měření nestabilit spreje u trysky typu effervescent. Metoda je založena na měření tlakových pulzací ve směšovací komoře trysky. Měření na modelové trysce ukazují vliv provozních podmínek: tlaku a směšovacího poměru plynu a kapaliny. K osvětlení příčin nestabilit je využita vizualizace vnitřního dvoufázového toku pomocí vysokorychlostní kamery. Výsledky měření nestabilit pomocí uvedené metody jsou porovnány s metodou odvozenou Edwardsem and Marxem.