doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.

E-mail:   pantelejev@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   Zástupce ředitele
Místnost:   A3/408
Telefon:   +420 54114 3188
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   Tajemník ústavu
Místnost:   A3/408
Telefon:   +420 54114 3188
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Zástupce vedoucího
Místnost:   A3/408
Telefon:   +420 54114 3188
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Docent
Místnost:   A3/408
Telefon:   +420 54114 3188

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997 - Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství
 • 2002 - Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové a fyzikální inženýrství; specializace Materiálové inženýrství
 • 2010 - doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové vědy a inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2002 - technický pracovník, Akademie věd ČR - Ústav fyziky materiálu - odd. Vysokocyklové únavy
 • 2003 - 11/2010, odborný asistent, Ústav materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně, odbor Kovových materiálů
 • od 12/2010, docent, Ústav materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně, odbor Mechaniky a designu materiálů

Pedagogická činnost

Zajišťované předměty:

 • 6MS (6MS-A) - Mezní stavy materiálů - přednášková činnost, vedení cvičení
 • WZ1 (WZ1-A) - Metody zkoušení materiálů - přednášková činnost, vedení cvičení
 • RDF - Deformace a porušování materiálu - přednášková činnost, vedení cvičení
 • WPV - Příčiny vad a jejich diagnostika - přednášková činnost, vedení cvičení

Vědeckovýzkumná činnost

 • Zaměření: Mechanické vlastnosti, únava kovových materiálů, cyklický creep, cyklická plasticita, ultrajemnozrnné materiály, mikrostrukturní stabilita (mechanická i teplotní), vlastnosti materiálů vyráběných aditivními technologiemu (SLM)

Akademické stáže v zahraničí

 • 09.07.2014-19.08.2014, Dipartimento di Meccanica, Politecnico di Milano, Itálie, Pozice: visiting professor - Témata spolupráce: UFG materiály, únava materiálů, mikrostrukturní stabilita

Univerzitní aktivity

 • 2004-2010 - tajemník Odboru kovových materiálů, Ústav materiálových věd a inženýrství
 • od 2010 - tajemník Ústavu materiálových věd a inženýrství
 • od 2015 - 1. zástupce ředitele
 • člen organizačních výborů konferencí MSMF '05 až '16, JUNIORMAT '07, NANO '07, ECF17
 • člen Akademického senátu FSI VUT v Brně (AS FSI)
 • předseda stálé komise pro vědu a výzkum (AS FSI)

Spolupráce s průmyslem

Spolupráce s řadou průmyslových podniků při řešení výrobních a provozních problémů:

 • měření mechanických charakteristik,
 • predikce životnosti, analýzy životnosti,
 • analýzy havárií, fraktografické rozbory,
 • analýzy vztahů mezi strukturou a užitnými vlastnostmi zkoumaných materiálů,
 • analýzy provozní degradace materiálů.

http://www.netme.cz/divize/AMM/nabidka-sluzeb/#1

Projekty

Vývoj pokročilých materiálů s využitím metody laserového spékání - projekt GAČR (2015-2017, 15-23274S) - člen řešitelského týmu

Vývoj transtibiální protézy zkotovené 3D tiskem - projekt MPO (2017-2018, CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010268) - člen řešitelského týmu

Vývoj technologie 3D tisku pro vybrané materiály a typologická optimalizace komponent pro letecký průmysl projekt TAČR (2017-2019, TH02010514) - člen řešitelského týmu

Additive Design for Aerospace Applications Capabilities - projekt ESA (2018-2019) - člen řešitelského týmu

Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie (2018-2022, EF16_025/0007304) - vedoucí pracovní skupiny - klíčový pracovník

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

41

Vybrané publikace:

 • PANTĚLEJEV, L.; ŠTĚPÁNEK, R.; MAN, O.:
  Thermal stability of bimodal microstructure in magnesium alloy AZ91 processed by ECAP,
  MATERIALS CHARACTERIZATION, Vol.107, (2015), No.9, pp.167-173, ISSN 1044-5803, Elsevier
  článek v časopise
 • FINTOVÁ, S.; PANTĚLEJEV, L.; KUNZ, L.:
  Microstructure and mechanical properties of ultrafine-grained magnesium AZ91 alloy,
  Metallography XV, pp.384-389, ISBN 9783038350729, (2014), Thomas Wohlbier, TTP USA
  článek ve sborníku
  akce: 15th International Symposium on Metallography , Stará Lesná, 24.04.2013-26.04.2013
 • KUNZ, L.; LUKÁŠ, P.; PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.:
  Stability of Microstructure of Ultrafine-Grained Copper Under Fatigue and Thermal Exposition,
  STRAIN, Vol.47, (2011), No.6, pp.476-482, ISSN 0039-2103, Blackwell Publishing Ltd
  článek v časopise
 • PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.; KUNZ, L.:
  Microstructural stability of ultrafine grained copper at elevated temperature,
  Acta Metallurgica Slovaca, Vol.17, (2011), No.3, pp.158-162, ISSN 1335-1532, Technická universita Košice
  článek v časopise
 • KUNZ, L.; LUKÁŠ, P.; PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.:
  Stability of ultrafine-grained structure of copper under fatigue loading,
  Procedia Engineering, Vol.10, (2011), No.ICM11, pp.201-206, ISSN 1877-7058, ELSEVIER
  článek v časopise
 • MIKMEKOVÁ, Š.; HOVORKA, M.; MÜLLEROVÁ, I.; MAN, O.; PANTĚLEJEV, L.; FRANK, L.:
  Grain Contrast Imaging in UHV SLEEM,
  MATERIALS TRANSACTIONS, Vol.51, (2010), No.2, pp.292-296, ISSN 1345-9678, The Japan Institute of Metals
  článek v časopise
 • MAN, O.; PANTĚLEJEV, L.; KUNZ, L.:
  Study of Thermal stability of Ultrafine-grained Copper by means of Electron Back Scattering Diffraction,
  MATERIALS TRANSACTIONS, Vol.51, (2010), No.2, pp.209-213, ISSN 1345-9678, The Japan Institute of Metals
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • PANTĚLEJEV, L.; ŠTĚPÁNEK, R.; MAN, O.:
  Thermal stability of bimodal microstructure in magnesium alloy AZ91 processed by ECAP,
  MATERIALS CHARACTERIZATION, Vol.107, (2015), No.9, pp.167-173, ISSN 1044-5803, Elsevier
  článek v časopise

  Článek popisuje výsledky zkoumání mikrostrukturní stability v podmínkách zvýšené teploty hořčíkové slitiny AZ91 připravené pomocí metody ECAP. Mikrostrukturní stabilita byla zkoumána pomocí metody EBSD, která umožňuje zachycení změn velikosti zrn, změn vzájemného poměru LAB a HAB a lokální distorze krystalové mřížky pomocí parametru KAM . BYlo experimentálně zjištěno, že prahová hodnota teploty kdy dochází k významnému hrubnutí zrn je 350 stupnu Celsia. Pod touto teplotou nedochází ke změně střední velikosti zrna, nicméně dochází ke změnám v poměru mezi vysokoúhlovými a nízkoúhlovými hranicemi. Stejně tak bylo možno pozorovat změny v lokální distorzi krystalové mřížky.
 • FINTOVÁ, S.; PANTĚLEJEV, L.; KUNZ, L.:
  Microstructure and mechanical properties of ultrafine-grained magnesium AZ91 alloy,
  Metallography XV, pp.384-389, ISBN 9783038350729, (2014), Thomas Wohlbier, TTP USA
  článek ve sborníku
  akce: 15th International Symposium on Metallography , Stará Lesná, 24.04.2013-26.04.2013

  V rámci práce byla zkoumána mikrostrukturam cyklické plastické chování a únavová pevnost ultrajemnozrnné (UFG) hořčíkové slitiny AZ91 připravené procesem ECAP. Bezkontrakční protlačování (ECAP) slitiny, která byla dodána ve stavu litém vedla ke vzniku bimodální struktury, zvýšení meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti ve srovnání s dodaným litým stavem. Mez únavy stanovená na hladině 1E7 cyklů je také posunuta k vyšším hodnotám, nicméně vykazuje větší rozptyl hodnot. Únavové porušení iniciuje v oblastech velkých zrn bimodální struktury, kde je nízký obsah částic Mg17Al12.
 • KUNZ, L.; LUKÁŠ, P.; PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.:
  Stability of Microstructure of Ultrafine-Grained Copper Under Fatigue and Thermal Exposition,
  STRAIN, Vol.47, (2011), No.6, pp.476-482, ISSN 0039-2103, Blackwell Publishing Ltd
  článek v časopise

  V práci byl experimentálně zkoumán vliv cyklického zatížení a teplotní expozice na mikrostrukturu ultra-jemnozrnné Cu připravené metodou ECAP s využitím metody EBSD a TEM. Bylo zjištěno, že v průběhu únavového zatěžování se středním napětím 200 MPa je mikrostruktura vysoce stabilní, nebylo pozorováno hrubnutí zrna ani vznik bimodální struktury. Při zíhání na teplotě 200 C po dobu 30 minut docházelo ke vzniku bimodální mikrostruktury, současně došlo ke snížení únavové pevnosti.
 • KUNZ, L.; LUKÁŠ, P.; PANTĚLEJEV, L.; MAN, O.:
  Stability of ultrafine-grained structure of copper under fatigue loading,
  Procedia Engineering, Vol.10, (2011), No.ICM11, pp.201-206, ISSN 1877-7058, ELSEVIER
  článek v časopise

  Mikrostrukturní stabilita ultrajemnozrnných materiálu při cyklickém zatěžováníje je nezbytnou podmínkou pro jejich únavovou odolnost. V této práci byly zkoumány změny mikrostruktury způsobené únavovým zatěžováním (lokalizace cyklické plasticity do únavových skluzových pásů) a současně sledována relace únavových skluzových pásů a mikrostruktury ultrajemnozrnné Cu u niž byla UFG struktura dosažena pomocí intenzivní plastrické deformace.
 • MAN, O.; PANTĚLEJEV, L.; KUNZ, L.:
  Study of Thermal stability of Ultrafine-grained Copper by means of Electron Back Scattering Diffraction,
  MATERIALS TRANSACTIONS, Vol.51, (2010), No.2, pp.209-213, ISSN 1345-9678, The Japan Institute of Metals
  článek v časopise

  V clanku byla studována teplotní stabilita UFG Cu připravené metodou ECAP. ŽihaciÍ experiment byl provaden pri teplote 180degC v rozsahu vydrzÍ od 10 do 120 minut. Mikrostrukturní změny byly zjišťovány pomocí EBSD techniky. Výsledky ukázaly, že v důsledku teplotní expozice (při dané úrovni teploty) nedošlo k výrazným mikrostrukturním změnám.