doc. Ing. Klára Částková, Ph.D.

E-mail:   castkova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor keramiky a polymerů
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A4/118
Telefon:   +420 54114 3343

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2015 - 2016 Habilitace, obor Materiálové inženýrství, Ústav materiálových věd a inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  1997 - 2002 Doktorské studium, Materiálového inženýrství, Ústavu chemie materiálů, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, disertační práce: Chemické a biologické vlastnosti biokeramických materiálů.

  1992 - 1997 Magisterské studium, Technologie potravin a biotechnologie, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, diplomová práce: Syntéza a vlastnosti hydroxyapatitu.

Přehled zaměstnání

 • 2012 - dosud Postdoc – Obor pokročilých materiálů, Středoevropský technologický institut CEITEC VUT, Vysoké učení technické v Brně

  2002 - dosud Výzkumný pracovník – Odbor keramiky a polymerů, Ústav materiálových věd a inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  2001 - 2002 Vdědecko-výzkumný pracovník – Odbor keramiky a polymerů, Ústavu materiálových věd a inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně VUT v Brně.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Vlastnosti keramických materiálů pro biomedicíncké aplikace
 • Nekonvenční syntézy keramických materiálů

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ČÁSTKOVÁ, K.; MACA, K.; SEKANINOVÁ, J.; NEMČOVSKÝ, J.; CIHLÁŘ, J.:
  Electrospinning and thermal treatment of yttria doped zirconia fibres,
  Ceramics International, Vol.43, (2017), No.10, pp.7581-7587, ISSN 0272-8842
  článek v časopise
 • CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; ČÁSTKOVÁ, K.; DIVIŠ, P.; PETEREK, M.; JANČÁŘ, J.:
  The effect of hydroxyapatite particle size on viscoelastic properties and calcium release from a thermosensitive triblock copolymer,
  Colloid and Polymer Science, Vol.295, (2017), No.1, pp.107-115, ISSN 1435-1536, Springer Berlin Heidelberg
  článek v časopise
 • ČÁSTKOVÁ, K.; HADRABA, H.; MATOUŠEK, A.; ROUPCOVÁ, P.; CHLUP, Z.; NOVOTNÁ, L.; CIHLÁŘ, J.:
  Synthesis of Ca,Y-zirconia/hydroxyapatite nanoparticles and composites,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.36, (2016), No.12, pp.2903-2912, ISSN 0955-2219
  článek v časopise
 • ČÁSTKOVÁ, K.; MATOUŠEK, A.; BARTONÍČKOVÁ, E.; CIHLÁŘ, J.; VANÝSEK, P.; CIHLÁŘ, J.:
  Sintering of Ce, Sm, and Pr Oxide Nanorods,
  Journal of the American Ceramic Society, Vol.99, (2016), No.4, pp.1155-1163, ISSN 0002-7820, The American Chemical Society
  článek v časopise
 • ČÁSTKOVÁ, K.; MACA, K.; CIHLÁŘ, J.; HUGHES, H.; MATOUŠEK, A.; TOFEL, P.; BAI, Y.; BUTTON, T.:
  Chemical Synthesis, Sintering and Piezoelectric Properties of Ba0.85Ca0.15 Zr0.1Ti0.9O3 Lead-Free Ceramics,
  Journal of the American Ceramic Society, Vol.98, (2015), No.8, pp.2373-2380, ISSN 0002-7820
  článek v časopise
 • TRUNEC, M.; ČÁSTKOVÁ, K.; ROUPCOVÁ, P.:
  Effect of Phase Structure on Sintering Behavior of Zirconia Nanopowders,
  Journal of the American Ceramic Society, Vol.96, (2013), No.12, pp.3720-3727, ISSN 0002-7820, Wiley-Blackwell
  článek v časopise
 • MACA, K.; CIHLÁŘ, J.; ČÁSTKOVÁ, K.; ZMEŠKAL, O.; HADRABA, H.:
  Sintering of gadolinia-doped ceria prepared by mechanochemical synthesis,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.27, (2007), No.13-15, pp.4345-4348, ISSN 0955-2219, Elsevier Science
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • TRUNEC, M.; ČÁSTKOVÁ, K.; ROUPCOVÁ, P.:
  Effect of Phase Structure on Sintering Behavior of Zirconia Nanopowders,
  Journal of the American Ceramic Society, Vol.96, (2013), No.12, pp.3720-3727, ISSN 0002-7820, Wiley-Blackwell
  článek v časopise

  Výlisky se srovnatelnou velikostí částic a distribucí velikostí pórů, ale s rozdílnou fázovou strukturou, byly připraveny z nanoprášků oxidu zirkoničitého. Slinovací chování monoklinického, tetragonálního a kubického nanoprášku bylo přímo srovnáno. Bylo zkoumáno zhutňování a mikrostrukturní změny během slinování. Tetragonální a kubické nanoprášky měly podobné slinovací chování, zatímco monoklinický prášek vykazoval obtížnější zhutňování a hrubší mikrostrukturu ve srovnání s tetragonálním a kubickým práškem. Rozdíly ve zhutňování nanoprášků oxidu zirkoničitého byly výsledkem podstatných rozdílů ve vývoji mikrostruktury během slinování. Mikrostrukturní změny v nanočásticových výliscích během slinování byly popsány a byla diskutována korelace mezi mikrostrukturními změnami a energiemi rozhraní, které přísluší různým krystalovým strukturám.
 • BARTONÍČKOVÁ, E.; ČÁSTKOVÁ, K.; CIHLÁŘ, J.:
  Synthesis of nanocrystalline bismuth oxide,
  Acta Metallurgica Slovaca, Vol.13, (2007), No.6, pp.252-255, ISSN 1335-1532, Hutnická fakulta technickej university v Košiciach
  článek v časopise

  Byla studována syntéza oxidu bismutitého z hydroxidu bismutitého v mikrovlnném reaktoru za hydrotermálních podmínek v závislosti na teplotě, tlaku, reakční době a pH. Oxid bismutitý je díky svým chemickým, fyzikálním a elektrickým vlastnostem často používaným materiálem pro přípravu palivových článku (SOFC), sensorů, membrán a varistorů. Tyto aplikace vyžadují co nejmenší velikost částic keramických prášků nejlépe nanočásticových rozměrů. Pro přípravu nanokrystalického oxidu bismutitého byla navrhnuta dvoufázová procedura.
 • MACA, K.; CIHLÁŘ, J.; ČÁSTKOVÁ, K.; ZMEŠKAL, O.; HADRABA, H.:
  Sintering of gadolinia-doped ceria prepared by mechanochemical synthesis,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.27, (2007), No.13-15, pp.4345-4348, ISSN 0955-2219, Elsevier Science
  článek v časopise

  V práci je popsán způsob přípravy iontově vodivé keramiky CeO2 + 10mol%Gd2O3 pomocí atritorového mletí směsi čistých oxidů v různých prostředích. Bylo prokázáno, že s rostoucí dobou mletí klesala velikost částic a při době mletí 48 hodin byly získány částice o velikosti cca 20nm. Na druhou stranu dlouhé doby mletí vedly k velkému stupni aglomerace prášků, což mělo negativní vliv na dosažené konečné hustoty těles po slinování. Bylo ukázáno, že s klesající hustotou těles klesala i jejich iontová vodivost. Jako nejslibnější z hlediska eliminace aglomerace při dlouhých dobách mletí se ukázalo mletí v prostředí nepolárního rozpouštědla.
 • ČÁSTKOVÁ, K., HADRABA, H., CIHLÁŘ, J.:
  Hydrothermal ageing of tetragonal zirconia ceramics,
  Ceramics-Silikáty, Vol.48, (2004), No.3, pp.85-91, ISSN 0862-5468
  článek v časopise

  Byl studován vliv hydrotermálních podmínek na fázovou stabilitu, mikrostrukturu a mechanické vlastnosti tetragonální ZrO2 keramiky stabilizované 3 mol% Y2O3. Při teplotách 140-260C došlo k transformaci tetragonální fáze na monoklinický ZrO2. Míra transformace rostla s rostoucí teplotou a dobou působení. Změna mikrostruktury a mechanických vlastností byla zaznamenána při teplotách 180C a vyšších. S rostoucí teplotou tloušťka transformované vrstvy rostla a při 260C dosáhla tloušťky 170 -956mikrom. Změna mechanických vlastností (tvrdosti a lomové houževnatosti) odpovídala strukturním změnám v materiálu způsobených hydrotermálním působením. Teploty 180C a vyšší byly pro mechanické a strukturní vlastnosti materiálu kritické.
 • CIHLÁŘ, J.; ČÁSTKOVÁ, K.:
  Direct synthesis of nanocrystalline hydroxyapatite by hydrothermal hydrolysis of alkylphosphates,
  Monatshefte fuer Chemie, Vol.133, (2002), No.6, pp.761-771, ISSN 0026-9247
  článek v časopise

  Byl studován vliv reakčních podmínek (teplota, typ katalyzátoru, čas) na bazicky katalyzovanou reakci mono-, di-, and trialkyl fosfátů (alkyl=methyl, ethyl, i-propyl, n-butyl)s Ca2+ ionty a na strukturu a složení reakčních produktů. Složení kalcium fosfátů zaleželo především na reakční teplotě. Při teplotách pod 100 degC byly nalezeny nanokrystalické produkty, které při ohřevu (kalcinaci) trasformovaly na dikalcium fosfát. Čistý nanokrystalický hydroxyapatit byl připraven hydrotermální syntézou při 160 degC z mono- and dialkyl fosfátů. Velikost hydroxyapatitových krystalitů byla kolem 1 nm, velikost částic kolem 150 um. Hydrotermalní reakce trialkyl fosfátů s Ca2+ ionty při 200 degC produkovala CaHPO4. Experimentální výsledky byly použity k návrhu reakčního mechanismu bazicky katalyzované hydrotermální reakci alkyl fosfátů s Ca2+ ionty.