prof. Ing. Radko Samek, CSc.

E-mail:   samek.r@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://ust.fme.vutbr.cz/tvareni/samek.htm
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie tváření kovů a plastů
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/1627
Telefon:   +420 54114 2507

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1949 reálné gymnázium,
 • 1949-1954, Ing., VŠT Brno s pokračováním na Vojenské technické akademii Brno, fakulta letecká, obor Stavba letadel
 • 1972,CSc, VA Brno,obor Strojírenská technologie,
 • 1981,Doc., VA Brno,obor Strojírenská technologie,
 • 1994,Prof.,VA Brno, obor Strojírenská technologie.

Přehled zaměstnání

 • 1954-1962, Výzkumný ústav tvářecích strojů a technologie tváření, Brno,samostatný konstruktér,
 • 1962-66, VA, Katedra obrábění a letecké výroby,
 • 1966-68, 1971-73,Military Technical College, Cairo,as.prof.,věd.školitel PhD,
 • 1968-93, Vojenská Akadenie, Katedra Materiálů a Technologie speciální výroby,
 • 1993 –2002- VA, Kat. letadel a let. motorů,
 • 2002 až dosud –VUT-FSI Brno, ÚST,odbor Tváření.

Pedagogická činnost

 • VA -Teorie a technologie tváření v letecké výrobě,
 • - Organizace a technologie výroby letadel a motorů.
 • VUT FSI Brno- Speciální Technologie tváření(50%),MS,
 • - Technologie III.(20%),MS,
 • - Technologie tváření(100%),BS.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Aproximace křivek deformačního napětí za podmínek jednoosé a dvojosé napjatosti.
 • Predikce vzniku defektů ,trhlin nebo zvlnění výlisků tvářených dílců.
 • Řešení problémů teorie a technologie tváření dílců.
 • V souvislosti s vedením doktorandů -problémy využití vysokých tlaků elastomerů resp. kapaliny při tváření dílců z tenkostěnných trubek.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1966-68, 1971-73, Military Technical College, Cairo,ass.prof. a věd.školitel PhD.
 • 1986(1 měsíc)Kijevký institut civilního letectví,vybaveni lab. a výukové lab.aktivity.
 • 1998,(14 dní) ENSICA,(École Nat. Sup.d´Ing.de Constr.Aeronat.)Toulouse,výzkumné a PhD programy.

Univerzitní aktivity

 • 1992-93,předseda AS 2F, VA Brno,
 • 1994-1999, předseda AS FL a PVO, VA Brno.
 • na VUT FSI:
 • 1995-1999 člen oborové rady PDS, obor Strojírenská technologie,
 • 1999 až dosud,člen komise pro státní PhD zkoušky, obor Strojírenská technologie ,
 • 1999-2002 člen Rady studijního oboru Strojírenská technologie v MS,NMS a BS,
 • 1999- dosud, člen VR VUT FSI Brno,
 • 1997- dosud, předseda zkušební komise pro SZZ v MS a BS, oboru Strojírenská technologie,
 • 2006- dosud, člen oborové rady doktorského studijního programu-obor 23-07-9 Strojírenská technologie.

Mimouniverzitní aktivity

 • 1994-1999, člen podkomise 101 GAČR Praha,
 • 1993-1999 člen Rady vysokých škol, Praha,
 • 1998-dosud, člen představenstva OPS Expertia při Univerzitě obrany Brno.

Projekty

 • 1959-1961,projekt prototypů segmentových válcovaček závitů,ZVS12 a ZVS8( 4 Čs patety)VÚTS Brno.
 • 1984-1987, Racionalizace výroby leteckého proudového motoru DV2,projekt HS84/33-HS87/24,VA Brno (MNO )a Povážských strojáreň,(hlavní řeš.).
 • 1996-1998 projekt KLÍČ- MO ČR, VA Brno, spolupráce,
 • 1998-2000,projekt EUREKA EI 1086 Rotor, posuzovatel,
 • 1999-2001, projekt EUREKA EI 1983 Metal test,posuzovatel,
 • 2003-2006,projekt EUREKA EU.EI 2924 FGM-Mag Tool,posuzovatel.
 • řešitel fakultního projektu FSI-S-10-81: Řešení problematiky tvarování dílců z trubek
 • spoluřešitel fakultního projektu FSI-S-14-2394: Stanovení přirozeného přetvárného odporu trubek za podmínek biaxiálního stavu napjatosti

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

4

Citace ostatní (bez autocitací)

21

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • PETERKOVÁ, E.; SAMEK, R.:
  Determination of deformation resistance in tube flaring process,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1332-1337, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise
 • PETERKOVÁ, E.; SAMEK, R.:
  A New Approach to Determining the Bending Moment in Tube Forming,
  Advanced Materials Research, pp.31-38, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications
  článek v časopise
 • PETERKOVÁ, E.; SAMEK, R.:
  Stanovení ohybového momentu při tváření trubek,
  Kovárenství, Vol.2014, (2014), No.50, pp.65-68, ISSN 1213-9289, SVAZ KOVÁREN ČR o.s.
  článek v časopise
 • DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; SAMEK, R.:
  Tensile tests of flat bars at high strain rate,
  Acta Mechanica Slovaca, Vol.2011, (2011), No.3, pp.46-50, ISSN 1335-2393
  článek v časopise
 • DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; SAMEK, R.:
  Dynamické tahové zkoušky plochých tyčí Hopkinsonovým testem,
  Kovárenství, Vol.2011, (2011), No.40, pp.50-52, ISSN 1213-9289, SVAZ KOVÁREN ČR o.s.
  článek v časopise
 • PODANÝ, K.; SAMEK, R.; MATOUŠEK, K.:
  Mechanics of square tubes bending and cross section distorsion,
  MM Science Journal, Vol.2010, (2010), No.4, pp.209-213, ISSN 1803-1269, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise
 • MATOUŠEK, K.; SAMEK, R.; PODANÝ, K.:
  Analýza změn průřezového tvaru a mechanismu ohybu trubek čtvercového průřezu,
  Kovárenství, Vol.2010, (2010), No.38, pp.97-100, ISSN 1213-9289, Svaz kováren ČR o.s.
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • PETERKOVÁ, E.; SAMEK, R.:
  Determination of deformation resistance in tube flaring process,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1332-1337, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise

  Stanovení potřebné velikosti tvářecí síly pro výrobu zadané součástí je velmi důležité pro praxi. Pro její teoretické určení je nutné znát velikost deformačního odporu daného procesu. Tento článek předkládá metodiku výpočtu celkového deformačního odporu a následně i tvářecí síly pomocí odvozených teoretických rovnic. Pro zkoumání byla vybrána metoda tváření konce trubky do tvaru kužele. Pro srovnání teoretické a reálné hodnoty tvářecí síly byly provedeny experimenty na trubkových vzorcích z materiálu 1.4301. Vypočtené hodnoty sil se trochu liší od hodnot získaných experimentálně. Tento rozdíl spočívá v užití zjednodušujících vstupních podmínek a výpočtových analýz jako je materiálový model získaný z tahové zkoušky trubek, zvolená hodnota koeficientu tření a zjednodušený přístup pro výpočet ohybového napětí užívaný v teorii hlubokého tažení.
 • PETERKOVÁ, E.; SAMEK, R.:
  A New Approach to Determining the Bending Moment in Tube Forming,
  Advanced Materials Research, pp.31-38, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications
  článek v časopise

  Článek obsahuje zpřesněný způsob stanovení ohybového momentu vnitřních sil pro tuhoplastický materiál se zpevněním. Oproti publikacím v odborné literatuře, nová metodika zohledňuje reálný tvar zdeformovaného průřezu trubky po ohybu. Je počítáno s posunem polohy těžiště průřezové plochy trubky, změnou tloušťky stěny po obvodu a nepravidelně zploštěným průřezem. Článek prezentuje možnou cestu stanovení reálného ohybového momentu založenou na řešení daného problému pomocí tzv. sumární integrace. Týká se postupné změny ohybového napětí dle materiálového modelu a s tím souvisejícím nárůstem ohybového momentu podél průřezové křivky.
 • DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; SAMEK, R.:
  Tensile tests of flat bars at high strain rate,
  Acta Mechanica Slovaca, Vol.2011, (2011), No.3, pp.46-50, ISSN 1335-2393
  článek v časopise

  Plastická deformace kovových materiálu a slitin je komplexní proces, který závisí na mnoha faktorech ovlivňující rychlost deformace. Dynamické zkoušky jsou používány pro popis mechanických vlastností. Zařízení Hopkinsonovy dělené tyče (SHPBT) je často využíváno k těmto účelům. Článek se zabývá možnostmi, jak testovat ploché vzorky na tomto zařízení. Cíl této práce je zaměřen na vliv rychlosti deformace u oceli DC 01.
 • DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; SAMEK, R.:
  Dynamické tahové zkoušky plochých tyčí Hopkinsonovým testem,
  Kovárenství, Vol.2011, (2011), No.40, pp.50-52, ISSN 1213-9289, SVAZ KOVÁREN ČR o.s.
  článek v časopise

  Plastická deformace kovových materiálů a slitin je složitý proces závislý na velkém počtu faktorů, z nichž zvláště významný je rychlost deformace. Dynamické zkoušky ke zjišťování mechanických vlastností kovových materiálů kompresním Hopkinsonovým testem (SHPBT-Split Hopkinson Pressure Bar Test) jsou běžně používány. Tento příspěvek ukazuje na možnost adaptace zařízení Hopkinsonova testu pro tahové zkoušky plochých tyčí. V článku je mj. pojednáno o vlivu rychlosti deformace na ocel 11 321.21.
 • PODANÝ, K.; SAMEK, R.; MATOUŠEK, K.:
  Mechanics of square tubes bending and cross section distorsion,
  MM Science Journal, Vol.2010, (2010), No.4, pp.209-213, ISSN 1803-1269, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise

  Příspěvek popisuje charakteristiky plastičnosti a pevnosti při ohybu dílců z tenkostěnných trubek čtvercového průřezu z nežíhaných vzorků se svarem a bez svaru. Je zjištěn charakter zborcení průřezu trubky při ostrém ohybu a posouzen vliv polohy svaru a parametrů ohybu na změny průřezového tvaru. Ideální se jeví poloha svaru ležící v neutrální ose. Rozebrán je silový mechanismus ohybu a určen moment vnitřních sil při zohlednění způsobu ohybu, poloměru ohybu a materiálu dílce. Zkoumána je také distorze průřezu a stabilizující účinek ostrých rohů čtvercového průřezu trubky.