prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.

E-mail:   dlouhy@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   Ředitel ústavu
Místnost:   A3/410
Telefon:   +420 54114 3171
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor mechaniky a designu materiálů
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A3/410
Telefon:   +420 54114 3171
Pracoviště:   Divize progresivních kovových materiálů
Zařazení:   Vedoucí divize
Místnost:   A3/410
Telefon:   +420 54114 3171

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 1979, Hutnická fakulta VŠB Ostrava, Nauka o kovech, tváření a slévárenství,
  • 1984, CSc., Ústav fyziky materiálů ČSAV Brno, Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů,
  • 2002, habilitace, Fak. metalurgie a materiálového inženýrství, Materiálové vědy a inženýrství
  • 2009, prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Materiálové vědy a inženýrství

Přehled zaměstnání

  • 1984-1989, vědecký pracovník, ÚFM ČSAV Brno, skupina Fázových přeměn
  • 1989-1991, vedoucí vědecký pracovník, ÚFM AV ČR, skupina Struktura a vlastnosti ocelí
  • 1992-1994, vedoucí vědecký pracovník, ÚFM AV ČR, skupina Křehký lom
  • 1995 – dosud, vedoucí skupiny Křehký lom, Ústav fyziky materiálů AV ČR
  • 2008 – dosud, profesor, Ústav materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

  • Mikromechanismy porušování materiálů
  • Fraktografie a analýza poškození
  • Experimentální lomová mechanika
  • Mechanické a lomově mechanické vlatnosti
  • Struktura a vlastnosti ocelí
  • Lomové chování keramik a kompozitů
  • Lomové chování intermetalik
  • Chování povlaků a substrátu při mechanickém zatěžování

Akademické stáže v zahraničí

  • 1986, Institut metalofiziki UAN, Kyev
  • 1994, School of Metallurgy and Materials, University of Birmingham
  • 1999, Université de Metz
  • 2004, Imperial College London

Univerzitní aktivity

  • Člen vědeckých rad VŠB TU Ostrava a FSI VUT v Brně
  • Člen oborových komisí doktorského studia Inženýrská mechanika, Fyzikální a materiálové inženýrství, Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Mimouniverzitní aktivity

  • Vedoucí skupiny KŘEHKÝ LOM Ústavu fyziky materiálů AVČR, v.v.i.
  • Člen ESIS - Evropské společnosti pro integritu konstrukcí, sekretář národní pobočky

Ocenění vědeckou komunitou

  • Spolugarant mezinárodních konferencí Dny tepelného zpracování
  • Garant konferencí Víceúrovňový design pokrokových materiálů
  • Garant a organizátor periodických česko-slovenských seminářů Křehký lom v Brně
  • Koordinátor Symposia Fracture Mechanics v rámci světové konference Structural Mechanics in Reactor Technology
  • Člen vědeckých výborů konferencí New Trends in Fatigue and Fracture, International Congress on Ceramics, Interquadrienal International Conference on Fracture AIQ-ICF atd.
  • Recenzent časopisů: Engineering Fracture Mechanics, International Journal of Fracture, Journal of Materials Science, Materials Science Engineering, Materials Science Forum, Inženýrská mechanika, Kovové materiály
  • Hostujicí editor časopisu Enginering Failure Analysis

Projekty

 Řešitel:

  • Advanced glasses, Composites And Ceramics for High growth Industries, CoaCH, project EU (2015-2018, H2020-MSCA-ITN-2014)
  • Intermetalické sloučeniny syntetizované in-situ v kineticky nanášeném depozitu, In situ synthesised intermetallic compounds in kinetically sprayed deposits, project GAČR (2013-2016, 13-35890S)
  • Glacerco: Glass and Ceramic Composites for High Technology Applications - projekt EU (2010-2014, FP7-PEOPLE-2010-ITN, 264526) 
  • Predikce lomového chování konstrukčních ocelí na základě kvantifikace lokální odezvy materiálu projekt GAČR (2010-2012, GAP108/10/0466)
  • Víceúrovňový design pokrokových materiálů - doktorský projekt GAČR (2009-2012, 106/06/H035)
  • Vliv nehomogenity poškození na velikostní faktor při křehkém lomu - projekt GAAV (2005-2009, IAA200410502)
  • The Eurofer steel: microstructural degradation and embrittlement - projekt EURATOM (IPP-CR UT7 DEGR, 2006-2007 )
  • Víceúrovňový design pokrokových materiálů - doktorský projekt GAČR (2005-2008, 106/06/H008)
  • Odezva a porušení křehkých materiálů při rázovém zatěžování -projekt GAČR (2005-2007, 106/05/0495)
  • Damage and strength degradation in thermally loaded glass matrix composites - projekt NATO PST.CLG.977558 (2001-2003)
  • Mikromechanika křehkého lomu a statistické modely - projekt GAAV (2000-2004, A 2041001)
  • Fracture resistance of steels for containers of spent nuclear fuel - projekt NATO SfP 972655 (1999-2001)

Spoluřešitel:

  • Experimentální hodnocení a výpočtové modelování odezvy keramických pěn na mechanické zatěžování – projekt GAČR (2014-2016, 14-11234S)
  • Mikrostrukturní design materiálů s vysokou houževnatostí – projekt GAČR (2010-2012, GAP107/10/0361)
  • Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricí - projekt GAČR (2006-2008, 106/06/0724)
  • Vlastnosti konstrukčních materiálů vyvíjených a v krátkodobém horizontu použitelných v dopravě, zdravotnictví a energetice - projekt cíleného výzkumu a vývoje AVČR (2005-2009, 1QS200410502)
  • Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy - výzkumný záměr (2005-2011, AV0Z20410507)

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

364

Citace ostatní (bez autocitací)

121

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

  • ČÍŽEK, J.; DLOUHÝ, I.; ŠIŠKA, F.; KHOR, K.:
    Modification of Plasma Sprayed TiO2 Coatings Characteristics via Controlling the In-flight Temperature and Velocity of the Powder Particles,
    JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY, Vol.23, (2014), No.8, pp.1339-1349, ISSN 1059-9630, Springer
    článek v časopise
  • CHLUP, Z.; HADRABA, H.; SLABÁKOVÁ, L.; DRDLÍK, D.; DLOUHÝ, I.:
    Fracture behaviour of alumina and zirconia thin layered laminate,
    Journal of the European Ceramic Society, Vol.32, (2012), No.9, pp.2057-2061, ISSN 0955-2219
    článek v časopise
  • HADRABA, H.; DRDLÍK, D.; CHLUP, Z.; MACA, K.; DLOUHÝ, I.; CIHLÁŘ, J.:
    Laminated alumina/zirconia ceramic composites prepared by electrophoretic deposition,
    Journal of the European Ceramic Society, Vol.32, (2012), No.9, pp.2053-2056, ISSN 0955-2219
    článek v časopise
  • STRATIL, L.; HADRABA, H.; BURŠÍK, J.; DLOUHÝ, I.:
    Comparison of microstructural properties and Charpy impact behaviour between different plates of the Eurofer97 steel and effect of isothermal ageing,
    JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS, Vol.416, (2011), No.3, pp.311-317, ISSN 0022-3115
    článek v časopise
  • JURČI, P.; DLOUHÝ, I.:
    Coating of Cr–V ledeburitic steel with CrN containing a small addition of Ag,
    Applied Surface Science, Vol.257, (2011), No.24, pp.10581-10589, ISSN 0169-4332
    článek v časopise
  • DLOUHÝ, I.; BOCCACCINI, A.; KOCH, D.; LEE, W.; HORVATH, J.; DESIMONE, D.:
    Optically-transparent oxide fibre-reinforced glasss matrix composites,
    Journal of Non-Crystaline Solids, Vol.356, (2010), No.6, pp.2591-2597, ISSN 0022-3093
    článek v časopise
  • CHLUP, Z.; FLAŠAR, P.; DLOUHÝ, I.:
    Response of inherently brittle materials on higher loading rates,
    Engineering Fracture Mechanics, Vol.77, (2010), No.2, pp.359-366, ISSN 0013-7944
    článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

  • ČÍŽEK, J.; DLOUHÝ, I.; ŠIŠKA, F.; KHOR, K.:
    Modification of Plasma Sprayed TiO2 Coatings Characteristics via Controlling the In-flight Temperature and Velocity of the Powder Particles,
    JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY, Vol.23, (2014), No.8, pp.1339-1349, ISSN 1059-9630, Springer
    článek v časopise

    Publikace představuje výsledky komplexního výzkumu nanášení plazmatických nástřiků TiO2 s vlastnostmi modifikovatelnými pomocí ovlivnění letových vlastností částic výchozích prášků. Tyto letové vlastnosti mohou pro změnu být řízeny nastavením depozičních parametrů plazmového systému. Zjištěním a zkombinováním těchto dvou závislostí byl stanoven vztah mezi výslednými vlastnostmi nástřiků (složení, struktura, povrchové a mechanické vlastnosti) a nastavením plazmového systému. Ve studii bylo ukázáno, že změnami šesti parametrů reprezentujících flexibilitu plazmatického systému lze měnit letové teploty a rychlosti částic v proudu plazmy v rozmezích 2125-2830 K a 137-201 m/s. Bylo dále ukázáno, že hodnoty letových teplot významně ovlivňují depoziční efektivitu procesu (hodnoty přírůstků tloušťky 8-84 um při jednom přejezdu pušky) a obsah fáze anatas ve výsledných nástřicích (0-5.8%), zatímco letové rychlosti částic TiO2 jsou úzce spjaty s porozitou nástřiků (výsledné hodnoty v rozsahu 14.4-26.2%) a adhezní síle rozhraní substrát-nástřik (rozdíl až 2.6x).
  • CHLUP, Z.; HADRABA, H.; DRDLÍK, D.; MACA, K.; DLOUHÝ, I.; BERMEJO, R.:
    On the determination of the stress-free temperature for alumina-zirconia multilayer structures,
    Ceramics International, Vol.2014 (40), (2014), No.4, pp.5787-5793, ISSN 0272-8842
    článek v časopise

    Zlepšení odolnosti proti lomu a mechanické spolehlivosti vrstevnatých keramických materiálů může být dosaženo díky vnitřním zbytkovým napětím. Velikost napětí závisí na elastických a tepelných vlastnostech vrstev a běžně předpokládanou referenční (bez napětí) teplotou, pod kterou vnitřní napětí vznikají. Byl vyvinut nový experimentálně-simulační přístup k určení referenční teploty, který byl poté ověřen na keramickém Al2O3/ZrO2 laminátu. Data z dilatometrických měření jednosložkových materiálů použita pro numerickou simulaci a experimentální data vlastností laminátů byla použita pro určení referenční teploty. V porovnání s běžným předpokladem byla nalezená referenční teplota velmi blízká slinovací teplotě (tj. přibližně T=1470C) a měla by být zvažována při odhadu vnitřních (zbytkových) napětí v keramických laminátech na bázi Al2O3/ZrO2.
  • DLOUHÝ, I.; BOCCACCINI, A.; KOCH, D.; LEE, W.; HORVATH, J.; DESIMONE, D.:
    Optically-transparent oxide fibre-reinforced glasss matrix composites,
    Journal of Non-Crystaline Solids, Vol.356, (2010), No.6, pp.2591-2597, ISSN 0022-3093
    článek v časopise

    Článek se zabývá vývojem optomechanických kompozitů založených na skelné matrici vyztužené dlouhými svazky vláken typu Nextel resp. safírových vláken. Byl sice pozorován malý pokles prostupnosti světla, cca o 20 %, v důsledku přítomnosti vláken, kompozit je však stále vhodný pro optomechanické aplikace ve kterých je vyžadována vysoká průhlednost či průsvitnost a současně zvýšena odolnost vůči lomu.
  • CHLUP, Z.; FLAŠAR, P.; DLOUHÝ, I.:
    Response of inherently brittle materials on higher loading rates,
    Engineering Fracture Mechanics, Vol.77, (2010), No.2, pp.359-366, ISSN 0013-7944
    článek v časopise

    Práce se zabývá studiem chování inherentně křehkého materiálu za podmínek vyšších rychlostí zatěžování. Zkušební zařízení: Charpyho kladivo, zkušební materiál sklo a čedič.
  • DLOUHÝ, I.; KOTOUL, M.; VYSLOUŽIL, T.; CHLUP, Z.; BOCCACCINI, A.:
    Crack resistance curve in glass matrix composite reinforced by long Nicalon fibres,
    Journal of Materials Science, Vol.43, (2008), No.4, pp.4022-4030, ISSN 0022-2461
    článek v časopise

    Theoretical micromechanical analysis of bridged crack development at chevron-notch tip of three-point bend specimens has been applied to determine the crack resistance curve for a composite made of a glass matrix reinforced by continuous Nicalon fibres. Fracture toughness (KIC) values were determined using the chevron-notch technique at room temperature. The theoretical predictions were based on micromechanical analysis exploiting weight functions.