Ing. Pavel Doležal, Ph.D.

E-mail:   dolezal@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor kovových materiálů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/306
Telefon:   +420 54114 3189, 3168
Fax:   +420 54114 3198

2966

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1999, Ing., Fakulta strojního inzenýrstvi VUT v Brně, Obor Materiálové inženýrství
 • 2008, Ph.D., Fakulta strojního inzenýrstvi VUT v Brně, Fyzikální a materiálové inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2003-2007, tech. hosp. pracovník, Fakulta strojního inzenýrstvi, VUT v Brně
 • 2007-2008, asistent, Fakulta strojního inzenýrstvi, VUT v Brně
 • 2008-dosud, odborný asistent, Fakulta strojního inzenýrstvi, VUT v Brně
 • 2014-dosud, výzkumný pracovník, Fakulta chemická, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Úvod do studia struktury materiálu, Metody strukturní analýzy II, Užitné vlastnosti a volba materiálu, Úvod do materiálových věd a inženýrství, Struktura a vlastnosti materiálů
 • Autor a spoluautor 4 studijních opor
 • Vedoucí bakalářských a magisterských závěrečných prací

 

Vědeckovýzkumná činnost

 • Neželezné kovy, hořčíkové slitiny, prášková metalurgie, biodegradabilní slitiny, tepelné zpracování, analýza chemického složení
 • Spolupráce s podniky strojírenského a metalurgického zaměření na úrovni zavádění nových technologií a materiálů, analýzy příčin poruch strojních součástí a výrobních vad

Mimouniverzitní aktivity

 • členství v profesních organizacích - ČSNMT, Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 • člen redakční rady recenzovaného časopisu Ve službách archeologie/In Service to Archeology
 • člen redakční rady zahraničního recenzovaného časopisu Materials Engineering - Materiálové inžinierstvo (MEMI)

Projekty

Řešitel postdoktorského grantu GAČR:

 • GA 101/09/P576 Únavové charakteristiky hořčíkových slitin po korozní degradaci

 

Řešitel projektů mezinárodní vědeckotechnické spolupráce MŠMT:

 • MEB 0810122 - Studium korozní degradace a únavových vlastností hořčíkových slitin
 • 7AMB14SK080 - Korozní degradace hořčíkových slitin a jejich interakce s biologickými systémy

 

 Řešitel a spoluřešitel grantů FSI:

 • FSI-2001 - Optimalizace chemického složení, heterogenity a struktury lité niklové slitiny k výrobě odlévaných kol spalovací turbíny
 • FSI-2005 - Studium difuze hliníku, železa, niklu a uhlíku ve svarových spojích ocelí
 • FSI-2008 - Výzkum a vývoj technologie povrchových vrstev na ložiskové oceli

 

Řešitel a spoluřešitel projektů FRVŠ:

 • FRVŠ 1899/2002 - Inovace a rozvoj metalografické laboratoře
 • FRVŠ 1514/2004 - Inovace výukové laboratoře pro zkoušení mechanických vlastností materiálů
 • FRVŠ 3613/2005 - Inovace a rozvoj výukové laboratoře instrumentálních analytických metod
 • FRVŠ 3596/2005 - Inovace a rozvoj laboratoře pro praktickou výuku hodnocení vlastností struktur materiálů
 • FRVŠ 2604/2008 - Inovace a rozvoj výukové materiálografické laboratoře
 • FRVŠ 2592/2010 - Multimediální podklady pro studium struktur materiálů

 

Člen řešitelského kolektivu projektů MPO:

 • MPO TA3/146 Vývoj a realizace technologie tlakového lití Mg-Al slitin
 • MPO TA3/134 Výzkum a vývoj soudečkových ložisek se zvýšenou životností - New Force
 • MPO TA3/151 Výzkum a vývoj technologie povrch. vrstev součástí valivých a kluzných ložisek
 • MPO TI1/274 Zhodnocení SHM metod a jejich integrace do údržbového systému letadla

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

32

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

23

Citace ostatní (bez autocitací)

Vybrané publikace:

 • DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; FINTOVÁ, S.; TROJANOVÁ, Z.; GREGER, M.; ROUPCOVÁ, P.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Influence of Processing Techniques on Microstructure and Mechanical Properties of a Biodegradable Mg-3Zn-2Ca Alloy,
  Materials , Vol.9, (2016), No.11, pp.1-15, ISSN 1996-1944, MDPI
  článek v časopise
 • HORYNOVÁ, M.; ZAPLETAL, J.; DOLEŽAL, P.; GEJDOŠ, P.:
  Evaluation of fatigue life of AZ31 magnesium alloy fabricated by squeeze casting,
  Materials and design, Vol.45, (2013), No.3, pp.253-264, ISSN 0261-3069, ELSEVIER
  článek v časopise
 • PASTOREK, F.; HADZIMA, B.; DOLEŽAL, P.:
  Electrochemical characteristics of Mg-3Al-1Zn magnesium alloy surface with hydroxyapatite coating,
  Communications, Vol.2012, (2012), No.4, pp.26-30, ISSN 1335-4205, Publishing Institution of the University of Zilina
  článek v časopise
 • ZAPLETAL, J.; DOLEŽAL, P.; GEJDOŠ, P.; HORYNOVÁ, M.:
  INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON MICROSTRUCTURE AND FATIGUE BEHAVIOR OF AZ61 MAGNESIUM ALLOY,
  Acta Metallurgica Slovaca, Vol.18, (2012), No.2, pp.92-99, ISSN 1335-1532, Technická univerzita Košice
  článek v časopise
 • DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; HORYNOVÁ, M.; GEJDOŠ, P.; ČELKO, L.:
  CYCLIC DEFORMATION RESPONSE OF AZ31 MAGNESIUM ALLOY AFTER CORROSION DEGRADATION,
  Chemické listy, Vol.105, (2011), No.S, pp.787-789, ISSN 0009-2770, Chemické listy
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; FINTOVÁ, S.; TROJANOVÁ, Z.; GREGER, M.; ROUPCOVÁ, P.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Influence of Processing Techniques on Microstructure and Mechanical Properties of a Biodegradable Mg-3Zn-2Ca Alloy,
  Materials , Vol.9, (2016), No.11, pp.1-15, ISSN 1996-1944, MDPI
  článek v časopise

  New Mg-3Zn-2Ca magnesium alloy was prepared using different processing techniques: gravity casting as well as squeeze casting in liquid and semisolid states. Materials were further thermally treated; thermal treatment of the gravity cast alloy was additionally combined with the equal channel angular pressing (ECAP). Alloy processed by the squeeze casting in liquid as well as in semisolid state exhibit improved plasticity; the ECAP processing positively influenced both the tensile and compressive characteristics of the alloy. Applied heat treatment influenced the distribution and chemical composition of present intermetallic phases. Influence of particular processing techniques, heat treatment, and intermetallic phase distribution is thoroughly discussed in relation to mechanical behavior of presented alloys.
 • HORYNOVÁ, M.; ZAPLETAL, J.; DOLEŽAL, P.; GEJDOŠ, P.:
  Evaluation of fatigue life of AZ31 magnesium alloy fabricated by squeeze casting,
  Materials and design, Vol.45, (2013), No.3, pp.253-264, ISSN 0261-3069, ELSEVIER
  článek v časopise

  Cyklická deformační odezva a únavová životnost hořčíkové slitiny AZ31, vyrobené metodou squeeze casting, byly hodnoceny v módu řízení zátěžné síly za pokojové teploty. Byly provedeny nízko- a vysokocyklové únavové zkoušky s amplitudou napětí v rozmezí 40 až 110 MPa. Dále byla provedena analýza hysterezních smyček. Nebyla pozorována asymetri smyček v oblastech tah-tlak; v obou oblastech docházelo k cyklickému zpevnění. V nízkocyklové cyklové oblasti bylo únavové chování vyjádřeno pomocí Wohlerovy a derivované Manson-Coffinovy křivky. Experimentální data v nízko- a vysokocyklové oblasti byla proložena regresními funkcemi. S-N křivky vykazovaly hladký průběh při přechodu z nízko- do vysokocyklové oblasti a nebyl pozorován žádný výrazný rozptyl experimentálních dat. Dále bylo provedena metalografická a fraktografická analýza. Únavové trhliny iniciovaly na povrchu zkušebních těles nebo na shlucích sekundárních částic; oblast statického dolomu byla charakterizována transkrystalickým tvárným lomem.
 • PASTOREK, F.; HADZIMA, B.; DOLEŽAL, P.:
  Electrochemical characteristics of Mg-3Al-1Zn magnesium alloy surface with hydroxyapatite coating,
  Communications, Vol.2012, (2012), No.4, pp.26-30, ISSN 1335-4205, Publishing Institution of the University of Zilina
  článek v časopise

  Elektrochemické charakteristiky na povrchu slitiny Mg-3Al-1Zn po broušení a/nebo s hydroxyapatitovým povlakem byly hodnoceny pomocí voltametrických zkoušek v 0,9 % roztoku NaCl. Hydroxyapatitová vrstva byla vytvořena elektrochemickou metodou ve vodném roztoku Ca(No3)2.4H2O,(NH4)2HPO4 a H2O2. Byl hodnocen vliv různých způsobů výroby hydoxyapatitové vrstvy na korozní potenciál, korozní proud, proudovou hustotu a pasivační charakteristiky.Základní potenciodynamické křivky získáné pomocí elektrochemických testů byly analyzovány Tafelovou analýzou. Bylo zjištěno zlepšení elektrochemického chování materiálu po nanesení hydroxyapatiové vrstvy.
 • ZAPLETAL, J.; DOLEŽAL, P.; GEJDOŠ, P.; HORYNOVÁ, M.:
  INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON MICROSTRUCTURE AND FATIGUE BEHAVIOR OF AZ61 MAGNESIUM ALLOY,
  Acta Metallurgica Slovaca, Vol.18, (2012), No.2, pp.92-99, ISSN 1335-1532, Technická univerzita Košice
  článek v časopise

  Příspěvek je zaměřen na hodnocení vlivu tepelného zpracování hořčíkové slitiny AZ61 na mikrostrukturu, mechanické vlastnosti a únavové chování v nízko a vysoko cyklové oblasti. Experimentální materiál byl vyroben metou squeeze casting a tepelně zpracován na teplotě 380 C s rozdílnou dobou výdrže s následným ochlazením do vody. Optimální podmínky pro tepelné zpracování byly stanoveny na základě výsledků zkoušek tahem a metalografické analýzy. Cyklická deformační odezva a únavová životnost hořčíkové slitiny AZ61 byla hodnocena v módu řízení zátěžné síly v laboratorních podmínkách.
 • DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; HORYNOVÁ, M.; GEJDOŠ, P.; ČELKO, L.:
  CYCLIC DEFORMATION RESPONSE OF AZ31 MAGNESIUM ALLOY AFTER CORROSION DEGRADATION,
  Chemické listy, Vol.105, (2011), No.S, pp.787-789, ISSN 0009-2770, Chemické listy
  článek v časopise

  Cyklická deformační odezva a únavové chování v nízkocyklové oblasti bylo studováno u slitiny AZ31 v základním stavu a po korozní degradaci. Únavové zkoušky probíhaly v módu řízené amplitudy napětí. Únavová zkušební tělesa byla podrobena korozní degradaci v korozní komoře s mlhou 5% roztoku chloridu sodného a dobou expozice 480 a 1000 hodin. Mez únavy poklesla z 52,1 MPa na 47,5 MPa (480 hod) a 38,4 MPa (1000 hod). Pokles únavové životnosti v důsledku korozního napadení je výraznější na nižších amplitudách napětí, na vyšších hladinách je životnost prakticky stejná.