Ing. Kamil Podaný, Ph.D.

E-mail:   podany@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie tváření kovů a plastů
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/1647
Telefon:   +420 54114 3250
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie tváření kovů a plastů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1647
Telefon:   +420 54114 3250
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie svařování a povrchových úprav
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/1647
Telefon:   +420 54114 3250

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.1992-27.09.1996, Brno, SPŠ strojnická v Brně, obor strojírenství
 • 28.09.1996-20.06.2000, Brno, Ing.; Magisterské prezenční studium; Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor technologie tváření kovů a plastů
 • 21.06.2000-23.05.2008, Brno, Ph.D.; Doktorské studium; Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor technologie tváření kovů a plastů

Přehled zaměstnání

 • 01.04.2003-30.11.2004, Brno, Výzkumný pracovník, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů
 • 01.12.2004-31.05.2008, Brno, Asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů
 • 01.06.2008-, Brno, Odborný asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů
 • 01.05.2014-, Brno, Vedoucí odborů - technologie tváření kovů a plastů - technologie svařování a povrchových úprav

Pedagogická činnost

 • Přednášková činnost a vedení cvičení z oblasti technologie tváření kovů a měření pomocí tenzometrických snímačů v předmětech: Technologie tváření-CTT a BTTP, Technologie III-6T3, Strojírenská metrologie I-6SM, Seminář k bakalářské práci-FET, Seminář k diplomové práci-HD4 a Výrobní technologie I-2VT.
 • Metodické vedení a konzultační činnost v předmětech: Diplomový projekt-HD3 a Bakalářský projekt-FDT, vedení závěrečných vysokoškolských prací.
 • Člen státní zkušební komise pro bakalářský studijní program pro bakalářský studijní program Strojírenství obor Strojírenská technologie.

Vědeckovýzkumná činnost

Řešení vědecko-výzkumných úkolů zaměřených na oblast technologií tváření kovů, zejména pak na využití nepevných nástrojů

Univerzitní aktivity

 • 2014 - ... - Vedoucí odborů technologie tváření a svařování

Spolupráce s průmyslem

Spolupráce s podniky při řešení problémů v oblastech technologie tváření kovů

Projekty

 • spoluřešitel grantu TAČR TA04020456: Vývoj nových typů solárních absorbérů
 • spoluřešitel fakultního projektu FSI-S-17-4344: Vývoj technologie výroby sendvičových prostorových panelů s využitím laserového svařování a hydroformování
 • spoluřešitel fakultního projektu FSI-S-14-2394: Stanovení přirozeného přetvárného odporu trubek za podmínek biaxiálního stavu napjatosti
 • spoluřešitel fakultního projektu FSI-S-12-5: Vývoj technologie pokročilého solárního absorbéru se strukturovaným povrchem
 • spoluřešitel fakultního projektu FSI-S-11-26: Využití progresivních technologií při výrobě teplosměnných solárních panelů
 • spoluřešitel fakultního projektu FSI-S-10-81: Řešení problematiky tvarování dílců z trubek
 • řešitel fakultní projektu BD 1363062: Ověření mezního přetvoření tenkostěnné trubky při zkoušce prolisováním stěny s využitím polytanů
 • řešitel fakultní projektu BD 1353066: Technologická zkouška prolisováním stěny tenkostěnné trubky s využitím Polyuretanu
 • řešitel fakultní projektu BD 1343043: Analýza problému nerovnoměrné deformace tenkostěnné trubky při jednoosém tahovém zatížení

Vybrané publikace:

 • LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; ŘIHÁČEK, J.:
  Improving of shearing blades life,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1411-1414, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise
 • PODANÝ, K.; LIDMILA, Z.; ŘIHÁČEK, J.:
  Proposal of the flexible tool for the production of aerospace parts,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1338-1342, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise
 • KUBÍČEK, J.; ŠMAK, M.; PODANÝ, K.; MRŇA, L.:
  Welded joint of high-strength steels Weldox 700 and common grade steel S 355,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1398-1401, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J.; PODANÝ, K.; PETERKOVÁ, E.:
  Konstrukce termického solárního kolektoru s poduškovým absorbérem a jeho varianty,
  Konference Alternativní zdroje energie 2016, pp.101-107, ISBN 978-80-02-02666-2, (2016), Společnost pro techniku prostředí
  článek ve sborníku
  akce: Alternativní zdroje energie 2016, Kroměříž, 21.06.2016-22.06.2016
 • MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J.; LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; KUBÍČEK, J.:
  Solární absorbér se strukturovaným povrchem – možná cesta ke zvýšení účinnosti.,
  Konference Alternativní zdroje energie 2014, pp.119-128, ISBN 978-80-02-02546-7, (2014), Společnost pro techniku prostředí
  článek ve sborníku
  akce: Alternativní zdroje energie 2014, Kroměříž, 01.07.2014-03.07.2014
 • PODANÝ, K.; LIDMILA, Z.; RUDOLF, B.:
  Výroba povrchově strukturovaného solárního absorbéru nepevným nástrojem,
  Kovárenství, Vol.2012, (2012), No.44, pp.109-112, ISSN 1213-9289, Svaz kováren ČR o.s.
  článek v časopise
 • MRŇA, L.; FOREJT, M.; LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; KUBÍČEK, J.:
  Manufacturing of solar absorber by unconventional methods,
  Metal 2012, pp.1-6, ISBN 978-80-87294-29-1, (2012)
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2012: 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 23.05.2012-25.05.2012

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; ŘIHÁČEK, J.:
  Improving of shearing blades life,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1411-1414, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise

  V článku je popsán návrh a realizace metody zvýšení životnosti střižných nožů, které se používají k dělení žebírkové betonářské oceli. Nože jsou vyrobeného z nástrojové oceli ČSN 19 733 (EN 55WCrV8). Jako optimální metoda zajišťující zvýšení životnosti byla zvolena plasmová nitridace, která umožňuje zvýšení tvrdosti povrchu při zachování houževnatosti jádra. Metalografický výbrus a proměření tvrdosti původního a plasmovou nitridací upraveného vzorku potvrdilo zvýšení tvrdosti povrchu nožů až na hodnotu 64 HRC.
 • PODANÝ, K.; LIDMILA, Z.; ŘIHÁČEK, J.:
  Proposal of the flexible tool for the production of aerospace parts,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1338-1342, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise

  Příspěvek se zabývá návrhem kontejnerového nástroje využívajícího nepevné médium pro tváření plechových dílců používaných v leteckém průmyslu. Nástroj je určen pro hydraulický lis CBJ 500-6 a je univerzální pro širokou škálu materiálů, tvarů a rozměrů. Elastickým médiem je kombinace polyuretanové desky Fibroflex a dvou desek pryžových. Lisovník je vyroben z překližky tloušťky 28 mm s negativním tvarem součásti. Pro eliminaci odpružení při ohybu jsou ohybové plochy podbroušeny. Navržený nástroj a jeho rozměry jsou ověřeny FEM analýzou a následně i praktickým experimentem - ověřením a odladěním funkčnosti na vzorovém výrobku z hliníkové slitiny 6061.T6.
 • KUBÍČEK, J.; ŠMAK, M.; PODANÝ, K.; MRŇA, L.:
  Welded joint of high-strength steels Weldox 700 and common grade steel S 355,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1398-1401, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise

  High-strength steels can be effectively utilized for strengthening existing structures or to improve highly stressed elements or structural details fabricated from lower grade steel. When used together with traditional grades of steel, the favourable mechanical properties of high-strength steels open up a wide range of applications in the steel constructions of civil and engineering structures, both in primary structural elements and in individual parts. The paper is concerned with butt and fillet welded joints of components made of high-strength steel with a yield strength of 700MPa and elements made of traditional grade S355 and S235 steel. The technique for welding materials with different strengths and the choice of additive materials for welding are presented in the experimental research.
 • LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; DOLEŽAL, J.:
  Hodnocení maziv pro tažení korozivzdorných ocelí,
  Kovárenství, Vol.2014, (2014), No.50, pp.69-72, ISSN 1213-9289
  článek v časopise

  Aplikace vhodného maziva je jednou ze základních podmínek úspěšnosti technologie tažení plechu. Článek popisuje konstrukci zkušebního přípravku a experimentální vyhodnocení funkčnosti maziv při tažení plechů z korozivzdorné austenitické Cr-Ni oceli 1.4301. Experimentálně bylo zhodnoceno 14 vzorků maziv, přičemž bylo přihlíženo i k jejich ekologické nezávadnosti. Z maziv poskytnutých na zkoušení předními výrobci u nás i ve světě, byla jako nejvhodnější ekologicky nezávadná maziva vyhodnocena maziva ATLAS 3374-140 od firmy Quaker Chemical a WISURA ZW 3356 od firmy FUCHS.
 • MRŇA, L.; FOREJT, M.; LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; KUBÍČEK, J.:
  Manufacturing of solar absorber by unconventional methods,
  Metal 2012, pp.1-6, ISBN 978-80-87294-29-1, (2012)
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2012: 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 23.05.2012-25.05.2012

  Solární absorbéry deskového typu mají výhodu relativně jednoduché výroby, ale na druhé straně mají nižší tepelnou účinnost a vyžadují kolmý dopad slunečního záření na povrch. Tento článek popisuje dva nové typy solárních absorbérů potlačující výše zmíněné nevýhody se zachováním přiměřené výrobní jednoduchosti. První typ je vyroben metodou laserového svařování dvou tenkých plechů austenitické oceli, kdy průvarové svary vytvoří potřebnou meandrovou strukturu. Následně je do prostoru mezi oba plechy přivedena tlaková vody, která způsobí trvalé vydutí meandrové struktury nutné pro průtok teplosměnného média. Druhý typ se vyznačuje vytvořením vhodné prostorové struktury v plechu pomocí tváření v nepevné matrici. Tato prostorová struktura jednak zvětší teplosměnný povrch a dále eliminuje potřebu kolmého směrování panelu vůči dopadajícímu slunečnímu záření. Díl s vytvořenou strukturou je k zadní části absorbéru opět přivařen metodou laserového svařování. Vstupní otvory pro přívod média jsou vytvořeny metodou Flow dril.