390

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1961,prom.ped.,Přírodovědecká fakulta UJEP Brno,obor matematika-fyzika
 • 1971,RNDr,Přírodovědecká fakulta UJEP Brno
 • 1986,CSc.,Strojní fakulta VUT v Brně
 • 1990,docent,Strojní fakulta VUT v Brně,obor Aplikovaná matematika

Přehled zaměstnání

 • 1961-1963, vojenská služba
 • 1963-1964, učitel, Základní škola Budišov nad Budišovkou
 • 1964-dosud, Ústav matematiky FSI VUT Brno

Vědeckovýzkumná činnost

 • aplikovaná matematika, statistika

Projekty

 • V letech 1994-1999 byl hlavním řešitelem grantového projektu GA 101/94/0556 Grantové agentury s názvem Matematické modely tvářecích procesů a grantového projektu GA 101/96/0797 Automatizace měření a zpracování dat z pěchovacích zkoušek ocelí.
 • Spolupracoval jsem na mnoha projektech, jejichž názvy už neznám.

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

2

Citace ostatní (bez autocitací)

11

Vybrané publikace:

 • Maroš Bohumil, Králová Maria, Budíková Marie:
  Průvodce základními statistickými metodami
 • ŘÍHOVÁ, M.; ČECH, J.; MAROŠ, B.; JIRKŮ, L.; LEFNER, J.:
  Assessment of effects of technological and metallurgical factors on porosity of die-cast Al alloys,
  TECHNOLÓGIA 2009, pp.146-153, ISBN 978-80-227-3135-5, (2009), Strojnická fakulta STU
  článek ve sborníku
  akce: TECHNOLÓGIA 2009, Bratislava, 09.09.2009-10.09.2009
 • ŘÍHOVÁ, M.; ČECH, J.; MAROŠ, B.:
  Possibilities of evaluating mechanical properties of gravity cast Al-alloy castings in dependence on structure and porosity,
  TECHNOLÓGIA 2009, pp.154-161, ISBN 978-80-227-3135-5, (2009), strojnická fakulta STU
  článek ve sborníku
  akce: TECHNOLÓGIA 2009, Bratislava, 09.09.2009-10.09.2009
 • MAROŠ, B.; MORÁVKA, J.; MICHALEK, K.:
  Vliv neortogonality plánu experimentu na statistickou korektnost modelu,
  Sborník příspěvků 16. Mezinárodní konference Technical Computing, pp.250-263, ISBN 978-80-7080-692-0, (2008), Computing Pragtur
  článek ve sborníku
  akce: Technical Computing Prague 2008, Praha, 11.11.2008-11.11.2008
 • SKALKA, P.; JANÍČEK, P.; PETRUŠKA, J.; MAROŠ, B.:
  NUMERICAL PREDICTION OF CENTRAL BURSTING IN AXISYMMETRIC COLD DRAWING OF BRASS BAR,
  Engineering Mechanics 2007, pp.249-255, ISBN 978-80-87012-06-2, (2007), ÚT AV ČR Praha
  článek ve sborníku
  akce: Engineering Mechanics 2007, Svratka, 14.05.2007-17.05.2007
 • MAROŠ, B.; TRÁVNÍČEK, T.:
  Bootstrap methods for the slope of a regression line,
  sborník Aplimat 2007, pp.429-434, ISBN 978-80-969562-8-9, (2007), FME Slovak university of Technology in Bratislava
  článek ve sborníku
  akce: APLIMAT 2007, Bratislava, 06.02.2007-09.02.2007
 • MAROŠ, B.:
  Rozdíl rizik zbytečného signálu v regulačním diagramu (I,MR) a (xbar,R),
  Witness 2006, pp.250-257, ISBN 80-214-3198-9, (2007)
  článek ve sborníku
  akce: 1. konference Centra pro jakost a spolehlivost výrob, Praha, 30.01.2007-01.02.2007

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • Maroš Bohumil, Králová Maria, Budíková Marie:
  Průvodce základními statistickými metodami

  Odborná kniha je určena studentům, kteří se zabývají statistickými metodami. Kniha je členěna do tří částí. První část se věnuje teorii pravděpodobnosti, druhá část přehledně se zabývá popisnou statistikou a těžiště třetí části spočívá v metodách analýzy dat.
 • ŘÍHOVÁ, M.; ČECH, J.; MAROŠ, B.; JIRKŮ, L.; LEFNER, J.:
  Assessment of effects of technological and metallurgical factors on porosity of die-cast Al alloys,
  TECHNOLÓGIA 2009, pp.146-153, ISBN 978-80-227-3135-5, (2009), Strojnická fakulta STU
  článek ve sborníku
  akce: TECHNOLÓGIA 2009, Bratislava, 09.09.2009-10.09.2009

  Dílčí závěry ukazují, že u statisticky menšího počtu tlakově litých odlitků se vzrůstajícím DAS dochází k nárůstu Rm u Rp0.2 dochází k poklesu. U tlakového lití se zvětšující se porezitou došlo u Rm k mírnému poklesu. Hodnocení porezity je značně ovlivněné místem výběru vzorku na odlitku.
 • ŘÍHOVÁ, M.; ČECH, J.; MAROŠ, B.:
  Possibilities of evaluating mechanical properties of gravity cast Al-alloy castings in dependence on structure and porosity,
  TECHNOLÓGIA 2009, pp.154-161, ISBN 978-80-227-3135-5, (2009), strojnická fakulta STU
  článek ve sborníku
  akce: TECHNOLÓGIA 2009, Bratislava, 09.09.2009-10.09.2009

  U vybrané slitiny AlSi9Cu3 lité gravitačně do kokil a do písku bylo provedeno hodnocení struktury a porezity v závislosti na mechanických vlastnostech. U menšího počtu vzorků litých gravitačně do písku bylo prokázáno, že se vzrůstající porezitou klesají mechanické hodnoty (Rm). U vzorků litých do kokil platí stejný trend (Rm, Rp0.2). U gravitačního lití do kokil dochází se vzrůstající hodnotou DAS k poklesu mechanických hodnot.
 • MAROŠ, B.; MORÁVKA, J.; MICHALEK, K.:
  Vliv neortogonality plánu experimentu na statistickou korektnost modelu,
  Sborník příspěvků 16. Mezinárodní konference Technical Computing, pp.250-263, ISBN 978-80-7080-692-0, (2008), Computing Pragtur
  článek ve sborníku
  akce: Technical Computing Prague 2008, Praha, 11.11.2008-11.11.2008

  Poukazuje se na možné rozdílné výsledky statistické analýzy dat, jestliže se použije klasická regresní analýza a analýza pomocí DOE
 • JANÍČEK, L., MAROŠ, B.:
  The determination of the cold forgeability for specimens with axial notches of heat resisting and corrosion resisting chromium nickel steels,
  Journal of Materials Processing Technology, Vol.60, (1996), No.ix, pp.269, ISSN 0924-0136
  článek v časopise

  In the present paper cold forging of cylindrical specimens with notches is studied. Experimetally determined strain paths at free surface and at notches were used for theoretical calculations of the stress state in compression tests hystory.