doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.

E-mail:   senberger@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor slévárenství
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1722
Telefon:   +420 54114 2682

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1965,Ing.- VŠB Ostrava, Fakulta hutnická, obor slévárenství.
 • 1980,CSc.- VUT v Brně, Fakulta strojní, obor strojírenská technologie.
 • Doc.- TU-VŠB Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, obor metalurgie

Přehled zaměstnání

 • 1965-1971 výzkumný pracovník, Sigma Slatina, Brno.
 • 1971-1984 vedoucí výzkumný pracovník, Sigma Slatina, Brno.
 • 1984-1987 vedoucí tavírny, Sigma Slatina, Brno.
 • 1987-1992 vedoucí skupiny slévárenství, VÚTO Brno.
 • 1992-1994 vedoucí provozu,Roučka Slatin a.s.
 • 1995 docent, Ústav nauky o materiálu, Odbor materiálového inženýrství,
 • VUT v Brně FSI.
 • 1996-1997 ředitel Slévárna Slatina, a.s.
 • 1997-dosud. docent,Ústav strojírenské technologie, VUT v Brně,
 • Odbor Slévárenství

Vědeckovýzkumná činnost

 • Poloprovozní realizace hlubokého oduhličení vysokolegovaných Cr ocelí 1970 Státní úkol E-O-22-73, spolupráce s VUHŽ Praha.
 • Výzkum příčín vzniku vad v odlitcích úkoly: PM 504/71, PM504/75, PM 504/79 Sigma Slatina.
 • Zavedení technologie aktivního tavení na zásaditých EOP Sigma Slatina 1975, podnikový úkol PM504/74.
 • Zavedení výroby a normalizace vysokolegovaných korozivzdorných nízkouhlíkových CrNi ocelí ON 422961 a 422962.
 • Zavedení výroby vysokolegovaných niklových litin do výrobníbo programu Signa Slatina 1979.
 • Navrhovatel GA 106/99/0377 Podmínky substituce oceli tvárnou litinou-využití volných kapacit v českých slévárnách.
 • Současná vědeckovýzkumná činnost:
 • Spoluřešitel GA 106/04/1006 - Modelování růstu kuličkového grafitu.
 • Spolunavrhovatel GA 106/0446-Reoxidační pochody při odlévání slitin železa.
 • Spoluřešitelřešitel dílčí části prjetku Impuls F1-IM/001 - Exotermický ohřev litin - spolupráce s SKS Krnov a Slévárna a modelárna Nové Ransko.
 • Spolupříjemce FT-TA3/007 - Výzkum a optimalizace výroby vysokolegovaných litin pro odlitky.
 • Snížení rozsahu vad u ocelových odlitků - spolupráce s DS Blansko -příprava na projekt MPO.
 • Přihláška do projektu MPO

Mimouniverzitní aktivity

 • 1968-1992 předseda odborné komise Tavení ocelí České slévárenské společnosti.
 • 0d 1998 - dosud člen výkonného výboru České slévárenské společnosti.
 • Od 1972 Garant a člen přípravných výborů celostáních konferencí "Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a tvárné litiny".

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2003 - Medaile akademika Píška.
 • 2006 - Čestné členství v České slévárenské společnosti

Projekty

 • 1999 - Příjemce GA 106/99/0377 Podmínky substituce oceli tvárnou litinou-využití volných kapacit v českých slévárnách.
 • 2003 - řešitel GA 106/04/1006 Progresívní výrobní postupy modelování struktur a vlastností litin s kuličkovým grafitem. Přijemce Karel Stránský.
 • 2005 - Spolunavrhovatel GA 106/0446-Reoxidační pochody při odlévání slitin železa.
 • 2005 - Řešitel F1-IM/001 projekt podaný SKS Krnov.
 • 2006 - Spolunavrhovatel FT-TA 3/007 Výzkum a optimalizace výroby vysokolegovaných litin pro odlitky.

Vybrané publikace:

 • ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J.:
  Checking the metallurgy with the aid of inclusion analysis,
  Archives of foundry engineering, Vol.11, (2011), No.1, pp.118-122, ISSN 1897-3310
  článek v časopise
 • ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J.:
  Podmínky tuhnutí těžkých odlitků a jejich vliv na vlastnosti odlitků,
  Slévárenství, Vol.58, (2010), No.5-6, pp.136-140, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise
 • ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; ELBEL, T.:
  Reoxidační pochody při odlévání slitin železa,
  ISBN 978-80-02-02192-6, (2009), Česká slévárenská společnost
  odborná kniha
 • ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J.; BREYER, J.; KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M.:
  Použití simulace tuhnutí při výrobě těžkých odlitků,
  Hutnické listy, Vol.LXII, (2009), No.5, pp.81-86, ISSN 0018-8069
  článek v časopise
 • ŠENBERGER, J.; BŮŽEK, Z.; ZÁDĚRA, A.; STRÁNSKÝ, K.; KAFKA, V.:
  Metalurgie oceli na odlitky,
  Filtrace tavenin železa v průmyslové praxi, pp.1-311, ISBN 978-80-214-3632-9, (2008), Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství Vutium
  odborná kniha
 • ELBEL, T.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.:
  Stand der Untersuchungen zur Reoxidation bei Eisen- und Stahlguss,
  Giesserei Rundschau, Vol.54, (2007), No.11/12, pp.216-221
  článek v časopise
 • ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ŠAJGAL, J.; LÁNA, I.:
  The future of producing ductile iron from metal melted in cupola furnace,
  Slévárenství, Vol.55, (2007), No.10, pp.444-452, ISSN 0037-6825
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J.:
  Checking the metallurgy with the aid of inclusion analysis,
  Archives of foundry engineering, Vol.11, (2011), No.1, pp.118-122, ISSN 1897-3310
  článek v časopise

  Výsledky sledování vlivu morfologie vměstků na vlastnosti masivních odlitků. Morfologie vměstků je závislá na obsahu a druhu dezoxidačního prvku. V důsledku segregací mohou v masivních odlitcích vznikat vměstky za jiných podmínek (koncentrací dezoxidačních prvků) než v odlitcích běžné velikosti. Při dezoxidaci se v masivních odlitcích častěji vyskytují vměstky IV. typu. Dezoxidace zirkoniem se ukazuje pro některé masivní odlitky nevhodná. Podobě u odlitků dezoxidovaných cerem a lantanem se vyskytují vměstky větších rozměrů, které mohou nepříznivě ovlivnit vlastnosti oceli a zvýšit sklon ke vzniku trhlin. Rovněž morfologie vměsků po dezoxidaci hořčíkem je nevhodná pro masivní odlitky.
 • ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; PLUHÁČEK, J.; CARBOL, Z.:
  Solidification of heavy castings,
  Archives of foundry engineering, Vol.11, (2011), No.1, pp.109-112, ISSN 1897-3310
  článek v časopise

  Jakost materiálu odlitku je ovlivňována celou řadou materiálových vlastností, metalurgickým zpracováním i konkrétními podmínkami tuhnutí. V případě tuhnutí masivních odlitků dochází k významným změnám ve vlastnostech a jakosti materiálu odlitku v důsledku probíhajících segregačních jevů, zhoršených podmínek dosazování kovu a tvorbě mikroporezity atp. To ve svém důsledku může vést až k nedodržení požadovaných pevností a plasticity materiálu odlitku. Práce se zabývá změnami v chemickém složení a jim odpovídajícím změnám v mechanických vlastnostech v místech s dlouhou dobou tuhnutí.
 • ČECH, J.; ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; DOLEŽAL, P.; SOCHOR, J.:
  Vady masivních ocelových odlitků,
  Slévárenství, Vol.58, (2010), No.5-6, pp.141-144, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise

  Příspěvek je věnován vadám masivních ocelových odlitků. Vlastní výzkum probíhá ve spolupráci VUT v Brně a slévárny ŽĎAS a.s. Cílem projektu je snížení vad v podnálitkových oblastech masivních odlitků z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí v provozních podmínkách slévárny Žďas. Závažným problémem v těchto místech odlitků je zejména výskyt lineárních vad a neprůchodnost ultrazvukových vln při nedestruktivní kontrole. Vady tohoto typu v podnálitkových oblastech není možné simulací predikovat a jsou příčinou neplánovaného zvýšení výrobních nákladů. Vady typu staženin v průběhu chladnutí a tuhnutí jsou ve slévárně Žďas do značné míry eliminovány použitím numerických simulací a nejsou proto součástí společného výzkum s VUT Brno.
 • ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; ELBEL, T.:
  Reoxidační pochody při odlévání slitin železa,
  ISBN 978-80-02-02192-6, (2009), Česká slévárenská společnost
  odborná kniha

  Průvodním jevem při výrobě odlitků ze slitin železa je oxidace taveniny atmosférickým kyslíkem od počátku tavení až do ukončení tuhnutí a chladnutí kovu ve slévárenské formě. Reoxidační pochody mají výrazný vliv na oxidickou čistotu odlévané slitiny železa a s ní související materiálové a technologické vlastnosti. Bývají rovněž příčinou celé řady závažných a často neopravitelných metalurgický vad. Kniha se zabývá problematikou reoxidačních pochodů slitin železa, tj. jak ocelí, tak i litin. Je zde sledován nejen průběh a podmínky, ale také důsledky těchto pochodů, zejména metalurgické vady vyplývající z podstaty reoxidačních pochodů.
 • ŠENBERGER, J.; BŮŽEK, Z.; ZÁDĚRA, A.; STRÁNSKÝ, K.; KAFKA, V.:
  Metalurgie oceli na odlitky,
  Filtrace tavenin železa v průmyslové praxi, pp.1-311, ISBN 978-80-214-3632-9, (2008), Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství Vutium
  odborná kniha

  Publikace je orientovaná kromě základních otázek metalurgie oceli také na problémy, jimiž tento obor provází české a slovenské slévárenství.