doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.

E-mail:   pacal@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor kovových materiálů
Zařazení:   Zástupce vedoucího
Místnost:   A3/407
Telefon:   +420 54114 3192
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor kovových materiálů
Zařazení:   Docent
Místnost:   A3/407
Telefon:   +420 54114 3192

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1965, Ing., strojní fakulta VUT v Brně, obor slévárenská technologie
 • 1975, postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky, VUT v Brně
 • 1980, CSc., strojní fakulta VUT v Brně, obor fyzikální metalurgie a mezních stavů
 • 1982, doc., strojní fakulta VUT v Brně, obor fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů

Přehled zaměstnání

 • od roku 1965, technický pracovník odboru řízení jakosti v AZNP Mladá Boleslav
 • od roku 1967, vedoucí metalografické laboratoře ve Šmeralových závodech Brno
 • od roku 1969, odborný asistent katedry nauky o materiálu strojní fakulty VUT v Brně
 • od roku 1982-dosud - docent katedry nauky o materiálu a později odboru kovových materiálů Ústavu materiálových věd a inženýrství fakulty strojního inžanýrství  VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Od roku 1969 zajišťuje jako vysokoškolský učitel cvičení a přednášky základního i specializovaného studia a v kurzech celoživotního vzdělávání inženýrů z praxe. Současně působí jako školitel postgraduálního doktorandského studia. Je členem komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru materiálové inženýrství a strojírenská technologie

Vědeckovýzkumná činnost

 • Od roku 1969 se věnuje fyzikální metalurgii a mezním stavům materiálů se zaměřením na vanadové abrazivzdorné litiny. V letech 1975-85 se orientuje na lité nástrojové oceli i rychlořezné slitiny. V období let 1985-2005 řeší problematiku nízkolegovaných litin s kuličkovým grafitem s použitím pro nízké teploty.Od roku 2005 dosud se věnuje problematice hořčíkových slitin a degradaci Al-slitin. Je spoluautorem nebo vedoucím autorem 9 vynálezů, na které bylo uděleno autorské osvědčení, a 1 zlepšovacího návrhu.

Univerzitní aktivity

 • 1976-1985 tajemník katedry nauky o materiálu fakulty strojní VUT v Brně
 • 1992-2006 tajemník Ústavu materiálového inženýrství fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2006-2010 vedoucí odboru kovových materiálů Ústavu materiálového inženýrství FSI VUT v Brně
 • 1999-dosud  člen a později předseda finanční komise Akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2011 předseda Akademického senátu FSI VUT v Brně 

 

Mimouniverzitní aktivity

 • 2003-2009 člen podoborové komise P101 Grantové agentury ČR
 • 2014-dosud zástupce fakulty v Radě vysokých škol

Spolupráce s průmyslem

Spolupráce na projektech s firmami Kovolit a.s. Modřice, Honeywell International s.r.o Brno, LET - Aircraft Industries a.s. Kunovice

Projekty

 • 2006 - 2009 spoluřešitel projektu MPO č. FT-TA3/146 s názvem:"Vývoj a realizace tlakového lití Mg-Al slitin"
 • 2009 -2012 spoluřešitel projektu MPO  č. FR-TI1/274 s názvem:"Zhodnocení SHM metod a jejich integrace do údržbového systému letadla (ENTIS)"

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

2

Citace ostatní (bez autocitací)

4

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • NĚMCOVÁ, A.; SKELDON, P.; THOMPSON, G.; MORSE, S.; ČÍŽEK, J.; PACAL, B.:
  Influence of plasma electrolytic oxidation on fatigue performance of AZ61 magnesium alloy,
  CORROSION SCIENCE, Vol.2014, (2014), No.82, pp.58-66, ISSN 0010-938X, Elsevier
  článek v časopise
 • PAVLOUŠKOVÁ, Z.; PACAL, B.; STRÁNSKÝ, K.; MAN, O.; KLAKURKOVÁ, L.; ŠVEJCAR, J.:
  Normalized Distribution Coeficient as a Novel Method for Cast Irons Matrix Heterogeneity Assessment,
  YUCOMAT 2013, The Book of Abstracts, pp.73-73, (2013), Materials Research Society of Serbia
  abstrakt
  akce: YUCOMAT 2012, Herceg Novi, Monte Negro, 03.09.2012-07.09.2012
 • NĚMCOVÁ, A.; SKELDON, P.; THOMPSON, G.; PACAL, B.:
  Effect of fluoride on plasma electrolytic oxidation of AZ61 magnesium alloy,
  Surface and Coatings Technology, Vol.2013, (2013), No.232, pp.827-838, ISSN 0257-8972
  článek v časopise
 • TKACZ, J.; NĚMCOVÁ, A.; ZMRZLÝ, M.; PACAL, B.:
  Improvement of corrosion resistence of magnesium alloy AZ61,
  Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK , Vol.56, (2012), No.4, pp.100-103, ISSN 1804-1213
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • NĚMCOVÁ, A.; SKELDON, P.; THOMPSON, G.; MORSE, S.; ČÍŽEK, J.; PACAL, B.:
  Influence of plasma electrolytic oxidation on fatigue performance of AZ61 magnesium alloy,
  CORROSION SCIENCE, Vol.2014, (2014), No.82, pp.58-66, ISSN 0010-938X, Elsevier
  článek v časopise

  Vliv povrchového zpracování plazmatickou elektrolytickou oxidací (PEO) na únavové chování protlačované hořčíkové slitiny AZ61 na vzduchu a v prostředí 3,5% roztoku NaCl. Povrchové zpracování probíhalo v elektrolytu na bázi křemičitan-fosforečnanu při použití zdroje střídavého proudu a frekvence 50 Hz a proudové hustoty 130 mA cm–2. Kombinace PEO povlaku s chloridovými ionty způsobila redukci o 56 %. K redukci únavového limitu přispívá praskání povlaku, drsnost na rozharanní slitina/povlak, korozní napadení a vliv Al-Mn fází.
 • PAVLOUŠKOVÁ, Z.; PACAL, B.; STRÁNSKÝ, K.; MAN, O.; KLAKURKOVÁ, L.; ŠVEJCAR, J.:
  Normalized Distribution Coeficient as a Novel Method for Cast Irons Matrix Heterogeneity Assessment,
  YUCOMAT 2013, The Book of Abstracts, pp.73-73, (2013), Materials Research Society of Serbia
  abstrakt
  akce: YUCOMAT 2012, Herceg Novi, Monte Negro, 03.09.2012-07.09.2012

  This contribution deals with the comparison of different methods of alloying elements concentration measurement based on energy dispersive spectroscopy and also with the suitability of particular methods of quantitative assessment of heterogeneity of the spheroidal graphite cast iron matrix. The segregation curves construction and distribution coefficient formulation is also discussed. Based on a basis, which is to be achieved by means of evaluation of large experimental data sets, is the evaluation of applicability of homogenization annealing of spheroidal graphite cast iron with the aim to eliminate segregation of silicon, and mainly nickel, as pearlite- and carbide-forming agent at the border of eutectic cell. The result is an optimized homogenization annealing schedule maximizing the suppression of silicon and nickel segregation while taking into account the minimization of financial expenses and risk of grain coarsening. For quantitative evaluation of the distribution of alloying elements the notion “normalized distribution coefficient is newly introduced.
 • NĚMCOVÁ, A.; SKELDON, P.; THOMPSON, G.; PACAL, B.:
  Effect of fluoride on plasma electrolytic oxidation of AZ61 magnesium alloy,
  Surface and Coatings Technology, Vol.2013, (2013), No.232, pp.827-838, ISSN 0257-8972
  článek v časopise

  Povrchové zpracování plazmatickou elektrolytickou oxidací (PEO) bylo provedeno na protlačované hořčíkové slitině AZ61 v elektrolytu na bázi křemičitan-fosforečnanu při použití zdroje střídavého proudu a frekvence 50 Hz. Fluorid draselný působil jako inhibitor lokální oxidace v počáteční fázi zpracování, ke které docházelo v blízkosti sekundárních fází Al–Mn. Rovněž přítomnost fluoridu způsobila modifikaci charakteru jiskření, snížení rychlosti tvorby povlaku a změnu morfologie povlaku.
 • TKACZ, J.; NĚMCOVÁ, A.; ZMRZLÝ, M.; PACAL, B.:
  Improvement of corrosion resistence of magnesium alloy AZ61,
  Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK , Vol.56, (2012), No.4, pp.100-103, ISSN 1804-1213
  článek v časopise

  Tento článek se zabývá korozní odolností extrudované hořčíkové slitiny AZ61. Povlak manganatého fosfátu byl připraven na povrchu experimentální slitiny kvůli zlepšení korozní odolnosti. Konverzní povlak byl připraven jako alternativa chromátovacího procesu, který vykazuje výborné výsledky na hořčíkových slitinách. Nicméně, použití chromátů je omezeno evropskými orgány pro ochranu životního prostředí. Korozní odolnost extrudované hořčíkové slitiny AZ61 s konverzním povlakem i bez konverzního povlaku byla testována pomocí ponorové zkoušky. Vzorky byly ponořeny do roztoku 3,5% NaCl na dobu 1, 8, 48 a 168 hodin. Hmotnostní ztráty byly měřeny pomocí analytických vah (d = 0,1 mg) a následně převedeny na korozní rychlost v [mm rok-1]. Mikrostruktura, morfologie konverzního povlaku a korozní napadení byly pozorovány pomocí světelného a rastrovacího elektronového mikroskopu.