doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.

E-mail:   karpisek@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/karpisek
Pracoviště:   Ústav matematiky
Odbor statistiky a optimalizace
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1946
Telefon:   +420 54114 2529

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1965, promovaný matematik, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně, obor Numerická matematika
 • 1972, RNDr., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně, obor Numerické metody
 • 1983, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Karlova univerzita v Praze, obor Pravděpodobnost a matematická statistika
 • 1986, docent, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, obor Matematika

Přehled zaměstnání

 • 1965 – 1968, asistent, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie FS VUT v Brně (uvazek 1,00)
 • 1968 – 1986, odborný asistent, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie FS VUT v Brně (uvazek 1,00)
 • 1986 – dosud, docent, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie FS VUT v Brně – nyní Ústav matematiky FSI VUT v Brně (uvazek 1,00)
 • 2002 - dosud, docent, Katedra aplikovaných disciplín, Akademie Sting v Brně (uvazek 0,70)

Pedagogická činnost

 • 45 roků výuka na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, průběžně výuka 14 roků na Fakultě podnikatelské VUT, 9 roků na soukromé vysoké škole Akademie STING Brno, 1 rok na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, 1 rok na Evropském polytechnickém institutu v Kunovicích, 4 roky na IMPS Brno, 11 roků na Svazu účetních v Brně, 7 roků na FaME UTB a 6 roků externí examinátor Trent University Notingham pro BIBS Brno.
 • Autor nebo spoluautor 39 vydání učebních textů a skript, oponent skript, oponent pro akreditace předmětů, školitel doktorandů na FSI VUT a PřF MU. Člen komisí pro přijímací zkoušky do doktorského studia, předseda komisí pro přijímací zkoušky, vedoucí a konzultant diplomových prací na FSI VUT. Člen komisí pro státní závěrečné zkoušky v magisterském a bakalářském studiu na FSI VUT, PřF MU a Akademii STING v Brně, člen komisí pro státní závěrečné zkoušky v doktorském studiu na FSI VUT a PřF MU, člen kolegia rektora a akademické rady Akademie STING v Brně.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výzkum zaměřen na fuzzy množiny, stochastické modelování a na aplikace při řešení technických, přírodovědných, lékařských a ekonomických problémů v základním i aplikovaném výzkumu: spolehlivost systémů a zařízení, vlastnosti kovových materiálů, vlastnosti atmosférických jevů, jakost výroby, technologie obrábění, optimalizace a popis komunikačních sítí, robotika, fyziologické charakteristiky kardiovaskulárního systému, rehabilitační procesy, penzijní fondy aj., včetně programování a výpočtů na počítačích.
 • Publikováno 186 původních vědeckých prací (články, referáty a abstrakty), účast na 85 národních a 48 mezinárodních vědeckých konferencích a seminářích, autor nebo spoluautor 56 oponovaných vědeckovýzkumných zpráv a studií, spoluautor 1 knihy (Kříž, R. et al: Strojírenská příručka, 1.díl), spoluautor 1 patentu a 1 užitného vzoru (VÚJE ČR Dukovany), spoluautor 1 ověřené technologie (FSI VUT), autor nebo spoluautor 11 autorizovaných softwarů.

Univerzitní aktivity

 • 1984 – 1990, zástupce vedoucího katedry, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie FS VUT v Brně
 • 1994 – 2006, vedoucí Odboru stochastických a optimalizačních metod, Ústav matematiky FSI VUT v Brně
 • 2003 - 2004 zástupce ředitele Ústavu matematiky FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 2002 - 2004, výzkumný pracovník VÚJE ČR v Dukovanech
 • od 2002 vedoucí Katedry aplikovaných disciplín na soukromé vysoké škole Akademie STING v Brně

Ocenění vědeckou komunitou

 • Spolupracovník Mezinárodní agentury pro atomovou energii OSN ve Vídni; oponent doktorských disertačních prací a člen komisí pro obhajoby disertačních prací na FSI a FAST VUT v Brně, PřF MU v Brně, PřF OU v Ostravě, VŠB TU Ostrava a PřF UP v Olomouci; oponent habilitačních prací a člen habilitačních komisí na VUT v Brně, UK v Praze, MU v Brně, UO v Brně a VŠB TU Ostrava. Oponent vědeckovýzkumných úkolů, předseda a člen oponentních rad, člen redakční rady časopisu Journal of Applied Mathematics (STU Bratislava), člen redakční rady časopisu Informační bulletin (Česká statistická společnost), recenzent pro odborné časopisy. Člen představenstva Centra pro jakost a spolehlivost ve výrobě (CQR), člen Odborné skupiny pro fuzzy množiny a systémy Matematické vědecké sekce JČMF, člen České statistické společnosti, člen programových a organizačních výborů národních a mezinárodních vědeckých konferencí, posuzovatel návrhů grantů pro GAČR a AV ČR.

Projekty

nyní:

 • odpovědný spoluřešitel projektu MŠMT České republiky čís. 1M06047 Centrum pro jakost a spolehlivost ve výrobě
 • spoluřešitel grantového projektu GAČR reg. č. 103/08/1658
 • člen řešitelského týmu výzkumného záměru MŠMT ČR čís. MSM0021630519

dříve:

 • spoluřešitel grantového projektu GAČR reg. č. 103/05/0292
 • odpovědný řešitel na FSI VUT mezifakultního výzkumného záměru MŠMT ČR CEZ: J22/98: 261100009
 • spoluřešitel grantového projektu IGA MZ ČR
 • odpovědný spoluřešitel grantového projektu GAČR reg. č. 101/00/0170
 • odpovědný spoluřešitel grantových projektů GAČR reg. č. 106/96/0962 a 106/93/0566
 • spoluřešitel grantu MZ ČR
 • spoluřešitel grantu Fondu pro rozvoj VŠ MŠMT ČR
 • spoluřešitel projektu MŠMT ČR FRVŠ č. 1746/2002
 • spoluřešitel výzkumného projektu FF-P114 VÚJE ČR Dukovany

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

19

Citace ostatní (bez autocitací)

47

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • LACINOVÁ, V.; KARPÍŠEK, Z.:
  Line Estimate of Discrete Probability Distribution,
  Mendel Journal series, Vol.2013, (2013), No.1, pp.412-415, ISSN 1803-3814
  článek v časopise
 • KOCMANOVÁ, A.; KLÍMKOVÁ, M.; KARPÍŠEK, Z.:
  The Construction of Environmental Indicators for Determination of Performance of ESG Indicators to Support Decision-Making of investors,
  Business: Theory and Practice, Vol.13, (2012), No.4, pp.333-342, ISSN 1648-0627, Vilnius Gediminas Technical University, Faculta of Business Management
  článek v časopise
 • KARPÍŠEK, Z.; KOCMANOVÁ, A.; KRÁL, D.; LACINOVÁ, V.:
  Aplikace intervalové aritmetiky v indexové analýze,
  ACTA STING, Vol.1, (2012), No.1/2012, pp.13-24, ISSN 1805-1391, AKADEMIE STING, o.p.s.
  článek v časopise
  akce: Analýza dat 2012 II, Pardubice, 14.11.2012-16.11.2012
 • MATOUŠEK, R.; KARPÍŠEK, Z.:
  Exotic Metrics for Function Approximation,
  17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011 (id 19255), pp.560-566, ISBN 978-80-214-4302-0, (2011), VUT
  článek ve sborníku
  akce: 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011, Brno University of Technology, 15.06.2011-17.06.2011
 • KARPÍŠEK, Z.; MATOUŠEK, R.; SADOVSKÝ, Z.:
  Nestandardní metriky pro aproximace,
  Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, Vol.22, (2011), No.2, pp.80-88, ISSN 1210-8022, Česká statistická společnost
  článek v časopise
 • KARPÍŠEK, Z.; LACINOVÁ, V.:
  IJK-Algoritm to Calculate the Interval Reliability,
  Journal of Applied Mathematics, Vol.2011, (2011), No.2, pp.577-584, ISSN 1337-6365, STU Bratislava
  článek v časopise
 • KARPÍŠEK, Z.; ŠTĚPÁNEK, P.; JURÁK, P.:
  Weibull Fuzzy Probability Distribution for Reliability of Concrete Struktures,
  Engineering Mechanics, Vol.17, (2011), No.5/6, pp.363-372, ISSN 1802-1484, FSI VUT Brno
  článek v časopise
 • KARPÍŠEK, Z.; MARTIŠEK, K.:
  Fuzzy Reliability of a System - Model and Software,
  Proceedings East West Fuzzy Colloquium 2010, pp.147-153, ISBN 978-3-9812655-4-5, (2010)
  článek ve sborníku
  akce: 17th Zittau East - West Fuzzy Colloquium, Zittau, 15.09.2010-17.09.2010
 • KARPÍŠEK, Z., LACINOVÁ, V.:
  System Reliability Computed by Interval Arithmetic,
  Mendel Journal series, Vol.16, (2010), No.6, pp.565-570, ISSN 1803-3814, FME BUT Brno
  článek v časopise
 • KARPÍŠEK, Z.:
  Zadeh-Type Fuzzy Probability with Triangular Norms,
  Proceedings. East West Fuzzy Colloquim 2008, pp.126-133, ISBN 3-9808089-9-8, (2008), Hochschule Zittau/Gorlitz
  článek ve sborníku
  akce: 15th Zittau East-West Fuzzy Colloquium, Zittau, 17.09.2008-19.09.2008
 • KARPÍŠEK, Z.; NERADOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, E.:
  A Contribution to the Estimation of Discrete Probability Distribution,
  Mendel Journal series, Vol.1, (2008), No.1, pp.287-292, ISSN 1803-3814, BUT FME Brno
  článek v časopise
  akce: MENDEL 2008 - 14th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 18.06.2008-20.06.2008

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KARPÍŠEK, Z.; LACINOVÁ, V.:
  IJK-Algoritm to Calculate the Interval Reliability,
  Journal of Applied Mathematics, Vol.2011, (2011), No.2, pp.577-584, ISSN 1337-6365, STU Bratislava
  článek v časopise

  V článku je prezentována metodika a tzv. IJK algoritmus výpočtu intervalového odhadu spolehlivosti systému s použitím statistických a expertních intervalových odhadů spolehlivostních funkcí vzájemně nezávislých prvků systému. Vypočty intervalové spolehlivosti jsou založeny na intervalové aritmetice a algoritmu využívajícím metodu seznamu a matice sousednosti grafu spolehlivostního systému.
 • KARPÍŠEK, Z.; ŠTĚPÁNEK, P.; JURÁK, P.:
  Weibull Fuzzy Probability Distribution for Reliability of Concrete Struktures,
  Engineering Mechanics, Vol.17, (2011), No.5/6, pp.363-372, ISSN 1802-1484, FSI VUT Brno
  článek v časopise

  V článku je prezentována fuzzy spolehlivost a její charakteristiky pro dvoustavový pravděpodobnostní model, která vychází z fuzzy rozdělení pravděpodobnosti a jejích vlastností. Jsou popsány dva modely fuzzy spolehlivosti založené na Weibullově fuzzy rozdělení. Výsledky mohou být aplikovány na určování spolehlivosti skutečných objektů v případech, kdy mají údaje o dobách do poruchy vágní numericky charakter.
 • KARPÍŠEK, Z., LACINOVÁ, V.:
  System Reliability Computed by Interval Arithmetic,
  Mendel Journal series, Vol.16, (2010), No.6, pp.565-570, ISSN 1803-3814, FME BUT Brno
  článek v časopise

  V článku je prezentována metodika a tzv. IJK algoritmus výpočtu intervalového odhadu spolehlivosti systému s použitím statistických a expertních intervalových odhadů spolehlivostních funkcí vzájemně nezávislých prvků systému. Vypočty intervalové spolehlivosti jsou založeny na intervalové aritmetice a algoritmu využívajícím metodu seznamu a matice sousednosti grafu spolehlivostního systému.
 • KARPÍŠEK, Z.:
  Zadeh-Type Fuzzy Probability with Triangular Norms,
  Proceedings. East West Fuzzy Colloquim 2008, pp.126-133, ISBN 3-9808089-9-8, (2008), Hochschule Zittau/Gorlitz
  článek ve sborníku
  akce: 15th Zittau East-West Fuzzy Colloquium, Zittau, 17.09.2008-19.09.2008

  Článek pojednává o teoretických základech fuzzifikace náhodných jevů a pravděpodobnosti. S použitím t norem a fuzzy sigma algebry je definována fuzzy pravděpodobnost Zadehova typu fuzzy jevu vzhledem k zobecněným operacím s fuzzy množinami pomocí t-norem.
 • PŘIKRYL, P.; KARPÍŠEK, Z. et al.:
  Chronobiologically explored effects of telmisartan,
  Clinical and Experimental Hypertension, Vol.27, (2006), No.2-3, pp.119-128, ISSN 1064-1963, Taylor & Francis
  článek v časopise

  Efekty Micardisu (Telmisartanu), samotného nebo s nízkou dávkou aspirinu, na krevní tlak a další kardiovaskulární koncové body jsou prozkoumány a statisticky vyhodnoceny na 20 pacientech s mezo-zvýšeným krevním tlakem.