Ing. Vladimír Brummer, Ph.D.

E-mail:   brummer@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Divize energetiky, procesů a ekologie
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   D5/453
Telefon:   +420 54114 4953

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 08.06.2005-24.06.2008, , Fakulta chemická VUT v Brně, obor Chemie a technologie potravin Bakalářské studium
 • 02.09.2008-10.06.2010, , Fakulta chemická VUT v Brně, obor Potravinářská chemie a biotechnologie Magisterské studium
 • 29.08.2012-, FSI VUT, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Procesní a ekologické inženýrství Doktorské studium

Přehled zaměstnání

 • 01.09.2010-31.07.2012, , VUCHZ, a.s. Brno, pozice technolog, úsek hydrolýza a fermentace
 • 01.08.2012-, , Ústav procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně
 • 01.10.2012-, , Útvar transferu technologií na VUT v Brně
 • 8/2010 DRU a.s. Zvolen - pozice absolventská prax - provozní laborant - vstupní, mezioperační a výstupní kontrola a senzorická analýza dle systému ISO 9001:2008

Pedagogická činnost

vyučované předměty:

 • Inženýrská termodynamika (KS1)
 • Technologické linky zpracovatelského průmyslu (KS2)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výzkum různých způsobů odstraňování nežádoucích látek ze spalin generovaných při termickém zpracování odpadů a z odpadních plynů z průmyslových výrobích procesů
 • Provozní měření technologických celků v chemickém průmyslu za účelem optimalizace provozu, snižování spotřeby médií, energií a tvorby emisí.
 • Výzkum v oblasti hydrolýzy, fermentace a výroby biopaliv z odpadních surovin
 • Analýza odpadů a paliv

Projekty

Spolupráce při řešení projektů:

 • Projekt OP VaVpI - "VUT Energetické zdroje" - CZ.1.05/3.1.00/13.0274 (2012-2015)
 • NETME Centre PLUS (LO1202) (2014-dosud)
 • Projekt Op VaVpI - "NETME Centre – New Technologies for Mechanical Engineering” - CZ.1.05/2.1.00/01.0002 (2012-2013)
 • Projekt OPVK 2.3 - "Věda pro praxi" - CZ.1.07/2.3.00/20.0020 (2012-2014)
 • Projekt TAČR Centra kompetence reg. č. TA13401000, "Waste-to-Energy (WtE) Competence Centre" (2015-dosud)
 • Projekt TAČR ozn. TA04020217, Inovativní způsob čištění odpadních vod se zaměřením na zisk nutrientů v čisté formě (2015-dosud)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

20

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

17

Vybrané publikace:

 • BRUMMER, V.; JECHA, D.; LEŠTINSKÝ, P.; SKRYJA, P.; GREGOR, J.; STEHLÍK, P.:
  The treatment of waste gas from fertilizer production - An industrial case study of long term removing particulate matter with a pilot unit,
  POWDER TECHNOLOGY, Vol.2016, (2016), No.297, pp.374-383, ISSN 0032-5910, Elsevier
  článek v časopise
 • JECHA, D.; BRUMMER, V.; LEŠTINSKÝ, P.; MARTINEC, J.; STEHLÍK, P.:
  Effective abatement of VOC and CO from acrylic acid and related production waste gas by catalytic oxidation,
  Clean Technologies and Environmental Policy, Vol.16, (2014), No.7, pp.1329-1338, ISSN 1618-954X, Springer
  článek v časopise
 • BRUMMER, V.; SKRYJA, P.; JUŘENA, T.; HLAVÁČEK, V.; STEHLÍK, P.:
  Suitable Technological Conditions for Enzymatic Hydrolysis of Waste Paper by Novozymes Enzymes NS50013 and NS50010,
  APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, Vol.174, (2014), No.4, pp.1299-1308, ISSN 0273-2289, Springer Science + Business Media
  článek v časopise
 • BRUMMER, V.; JUŘENA, T.; HLAVÁČEK, V.; OMELKOVÁ, J.; BÉBAR, L.; GABRIEL, P.; STEHLÍK, P.:
  Enzymatic hydrolysis of pretreated waste paper – Source of raw material for production of liquid biofuels,
  BIORESOURCE TECHNOLOGY, Vol.2014, (2014), No.152, pp.543-547, ISSN 0960-8524, Elsevier Ltd.
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • BRUMMER, V.; JECHA, D.; LEŠTINSKÝ, P.; SKRYJA, P.; GREGOR, J.; STEHLÍK, P.:
  The treatment of waste gas from fertilizer production - An industrial case study of long term removing particulate matter with a pilot unit,
  POWDER TECHNOLOGY, Vol.2016, (2016), No.297, pp.374-383, ISSN 0032-5910, Elsevier
  článek v časopise

  V článku je shrnuta průmyslová případová studie zaměřená na suchou filtraci TZL z odpadního plynu z produkce hnojiv. V průmyslovém závodě vyrábějících hnojiva je nutno vyměnit dosluhující mokrou vypírku za nové zařízení pro odstranění TZL. Pilotní jednotka filtru s tkaninovými filtry a regenerací tlakovými pulzy byla vybrána jako nová bezodpadní technologie. Naneštěstí, jeden krok v produkci zahrnuje granulaci vodní parou a vodou a proto je odpadní plyn značně vlhký. Látkové filtry zachytávali 10 g H2O/kg suchého plynu v případě zpracování GR-SA a 40 g H2O/kg suchého plynu v případě NPK hnojiva. Z důvodu obavy o proveditelnost suché filtrace, byl vykonán dlouhodobý test na poloprovozní filtrační jednotce. Byl sledován vliv provozních podmínek, zejména teploty a vlhkosti vstupujícího proudu. Vstupní teplota 100 stC pro GR-SA a 110 stC pro NPK byla potřebná pro zamezení ucpávaní látkových filtrů. Bylo zjištěno, že různé nastavení intervalu oklepů a tlaků tlakového vzduchu pro oklepy má minimální vliv tlakovou ztrátu (ΔP). Podle výsledků poloprovozních testů byly dány doporučení pro vyhnutí se problematickým nánosům na filtračním materiály spojené se zvýšenou ΔP. Dále by navržena jednoduchá metoda pro porovnání zanášení filtru podle ΔP mezi čisticími pulzy.
 • BRUMMER, V.; JECHA, D.; MARTINEC, J.; SKRYJA, P.; STEHLÍK, P.:
  Impact of catalytic oxidation operating conditions on VOC and CO conversions on the Pt-Pd/Al2O3 catalyst ,
  Proceedings of the 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2015), pp.1-6, ISBN 978-88-95608-36-5, (2015), Aidic Servizi S.r.l.
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES’15), Kuching, 23.08.2015-27.08.2015

  Pilotní jednotka katalytické oxidace s pevným katalytickým ložem a Pt-Pd / Al2O3 katalyzátorem byla instalována před eventuální plně-provozní realizací nové technologie katalytické oxidace pro snižování VOC v proudu odpadního plynu z výroby kyseliny akrylové a související produkce. Pilotní jednotka byla použita pro dlouhodobou zkoušku, zátěžový test, start-up testy katalytického reaktoru a testy různých technologických podmínek. Dlouhodobá zkouška prokázala, že vybraný katalyzátor a technologické uspořádání může snížit provozní náklady a přitom stále splňovat emisní limity pro VOC a CO. Odhadovaná doba návratnosti investice byla pod 5 let. Zátěžový test ukázal, že jednotku je možné částečně přetížit (průtok plynu přesahující návrhovou hodnotu). Po dobu zkoušky technologických podmínek byl pozorován vliv různých úrovních průtoku plynu a koncentrace kyslíku na konverze VOC a CO. Tyto testy mohou pomoci zjistit optimální provozní podmínky jak pro pilotní zařízení tak pro plně-provozní zařízení. Bylo zjištěno, že dopad různých úrovní koncentrace kyslíku a průtoků plynu pro konverze VOC a CO je dost odlišný. Výsledky zkoušky technologických podmínek a start-up testů jsou shrnuty v tomto příspěvku.
 • JECHA, D.; BRUMMER, V.; LEŠTINSKÝ, P.; MARTINEC, J.; STEHLÍK, P.:
  Effective abatement of VOC and CO from acrylic acid and related production waste gas by catalytic oxidation,
  Clean Technologies and Environmental Policy, Vol.16, (2014), No.7, pp.1329-1338, ISSN 1618-954X, Springer
  článek v časopise

  Odpadní plyny obsahující těkavé organické látky (VOC) vznikají převážně průmyslnou výrobou, kde jsou zpracovávány organické látky. VOC musí být redukovány na úrovně, které splňují platné místní emisní limity. Momentive Specialty Chemicals je společnost, která produkuje kyselinu akrylovou, estery kyseliny akrylové a akrylátové polymery v Sokolově (Česká Republika). Zde je čištěn smíšený odpadní proud, který obsahuje 6000 – 10000 mg TOC/Nm3 VOC. Vedení společnosti chce snížit provozní náklady současné termické spalovny. V daném případě se zdá vhodné nahradit současnou spalovnu jednotkou katalytické oxidace s Pt–Pd/Al2O3 katalyzátorem pro odstranění VOC. Podle složení odpadního plynu a jeho průtoku byla navržena plně-provozní jednotka. Vytvořením hmotnostních a energetických bilancí bylo zjištěno, že katalytické lože musí být rozděleno na dvě části pro prevenci přehřátí reaktoru a nevratného poškození katalyzátoru. Poloprovozní jednotka byla navržena a zrealizována, z důvodu možné hrozby zanášení katalyzátoru a pro ověření očekávané konverze VOC a CO, taktéž pro potvrzení dlouhodobé spolehlivosti katalytického reaktoru. Provedené pilotní testy potvrdili, že katalytická oxidace je vhodná pro čištění odpadního plynu z produkce kyseliny akrylové a akrylátů (pro tuto aplikaci a vstupující koncentraci VOC). Efektivity odstraňování VOC a CO byly po dobu poloprovozních zkoušek 98.3 and 98.5 %.
 • BRUMMER, V.; SKRYJA, P.; JUŘENA, T.; HLAVÁČEK, V.; STEHLÍK, P.:
  Suitable Technological Conditions for Enzymatic Hydrolysis of Waste Paper by Novozymes Enzymes NS50013 and NS50010,
  APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, Vol.174, (2014), No.4, pp.1299-1308, ISSN 0273-2289, Springer Science + Business Media
  článek v časopise

  Odpadní papír patří do skupiny kvantitativně nejvíce produkovaných typů odpadů. Enzymatická hydrolýza se stává vhodným způsobem, jak zacházet s tímto druhem odpadu a současně produkovat cenné kapalné biopalivo, protože roztoky redukujících cukrů, které jsou vytvořeny během procesu sacharifikace mohou být prekurzorem pro následující nebo simultánní fermentaci. V případě že bude možné učinit enzymatickou hydrolýzu papírového odpadu ekonomicky životaschopnou, mohla by sloužit jako jeden z nových způsobů, jak snížit závislost transportního sektoru na ropě v budoucnu. Pouze několik studií srovnávajících enzymatickou hydrolýzu různých odpadních papírů byly provedeny v minulosti; tyto jsou shrnuty v tomto článku. V našich experimentálních zkouškách, byly hledány vhodné technologické podmínky pro enzymatickou hydrolýzu odpadního papíru pomocí enzymů ze sady Novozymes biomass kit: enzymy NS50013 a NS50010. Následující enzymatické parametry hydrolýzy byly ověřovány v laboratorním měřítku na substrátech s vysokým obsahem celulózy, filtrační papír a celulózové buničiny: typ pufru, pH, teplota, koncentrace substrátu, koncentrace enzymu a rychlost míchání.
 • BRUMMER, V.; JUŘENA, T.; HLAVÁČEK, V.; OMELKOVÁ, J.; BÉBAR, L.; GABRIEL, P.; STEHLÍK, P.:
  Enzymatic hydrolysis of pretreated waste paper – Source of raw material for production of liquid biofuels,
  BIORESOURCE TECHNOLOGY, Vol.2014, (2014), No.152, pp.543-547, ISSN 0960-8524, Elsevier Ltd.
  článek v časopise

  Enzymatická hydrolýza odpadního papíru se stává perspektivním cestou k získání suroviny pro výrobu kapalných biopaliv. Roztoky redukujících cukrů, které vznikají procesem sacharifikace jsou prekurzory pro následnou nebo simultánní fermentaci na ethanol. Různé druhy odpadního papíru byly hodnoceny z hlediska kompozice a použitelnosti, s cílem vybrat vhodný typ odpadního papíru pro proces enzymatické hydrolýzy. Enzymy Novozymes NS50013 a NS50010 byly použity pro pokusy v laboratorním měřítku. Technologické podmínky, které se zdají být nejvhodnější pro hydrolýzu po testování na celulóze a filtračním papíru, byly použity k hydrolýze běžně dostupných odpadních papírů - ofsetový papír, lepenka, recyklovaný papír ve dvou kvalitách, matný MYsol ofsetový papír a pro srovnání znovu na modelových materiálech. Nejvyšší výtěžky byly dosaženy pro lepenku, která byla dále testována s použitím různých kombinací předúpravy s cílem zvýšit výtěžky hydrolýzy.