prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.

E-mail:   stransky@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor kovových materiálů
Zařazení:   Emeritní profesor
Místnost:   A3/404
Telefon:   +420 54114 3163

82

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1958,Ing.,Fakulta energetická VUT v Brně, obor Stroje a zařízení sléváren, 1965,CSc.,Fakulta strojní VUT v Brně, obor Nauka o materiálu, specializace metalografie,
 • 1976,DrSc., Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně, Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu,
 • 1991, doc.,Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, obor Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu,
 • 1992, prof., Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, Materiálové inženýrství,

Přehled zaměstnání

 • 1958-1966, technik, odborný pracovník, výzkumný pracovník, Šmeralovy závody n.p. Brno,
 • 1966-1977, samostatný vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník, vedoucí skupiny, vedoucí oddělení, Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně,
 • 1978-1996, vedoucí vědecký pracovník, vedoucí oddělení, Výzkumný ústav 070 v Brně,
 • 1996-dosud, profesor, Ústav materiálových věd a inženýrství, Odbor kovových materiálů, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • 1962-1972, Fakulta strojní VUT v Brně, katedra slévárenství (externě),
 • 1992-1996, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU v Ostravě, katedra Materiálového inženýrství (externě),
 • 1996- dosud, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • slévárenství, metalografie, fyzikální a chemická metalurgie, materiálové inženýrství, fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, historie hutnictví a slévárenství, archeometalurgie
 • H-index: 7 

Akademické stáže v zahraničí

 • 1969, Výzkumné a zkušební laboratoře firmy JEOL-Japonsko, místo Francie, Paříž, studijní pobyt,
 • 1990, Výzkumné a zkušební laboratoře firmy JEOL-Japonsko, místo Japonsko, Tokyo, studijní pobyt

Univerzitní aktivity

 • 2001-2005, Univerzita třetího věku VUT v Brně, člen rady

Mimouniverzitní aktivity

 • 1989-1993, externí vědecký pracovník Ústavu technologie a spolehlivosti strojních konstrukcí ČSAV v Plzni,
 • 1990-1993, člen vědecké rady Ústavu teorie hutnických procesů ČSAV v Ostravě
 • 1990-dosud, člen vědecké rady Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU v Ostravě,
 • 1993-2005, člen vědecké rady Ústavu fyziky materiálu AV ČR v Brně,
 • 1991-2004, člen vědecké rady Vojenské akademie v Brně,
 • 1993-2004, člen redakční rady časopisu Kovové Materiály,
 • 1995-dosud, emeritní vědecký pracovník Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky,
 • 1996-dosud, člen redakční rady časopisu Slévárenství,
 • 2004-dosud, člen vědecké rady SVÚOM - Státního ústavu ochrany materiálu v Praze

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1977, Národní cena České republiky Za nové poznatky o difúzi v kovech a slitinách,
 • 1981, ČSAV - Stříbrná plaketa Františka Křižíka za Zásluhy o rozvoj technických věd,
 • 2003, VŠB - TU v Ostravě Pamětní medaile Georgia Agricoly

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

217

Citace ostatní (bez autocitací)

1500

Vybrané publikace:

 • KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.:
  3. Numerical Models of Crystallization and Its Direction for Metal and Ceramic Materials in Technical Application,
  Crystallization. Science and Technology, pp.65-90, ISBN 978-953-51-0757-6, (2012), InTech Europe
  kapitola v knize
 • STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; DOBROVSKÁ, J.:
  Numerical and experimental analysis of chemical heterogeneity of solidifying heavy ductile cast iron roller,
  Materiali in tehnologije, Vol.46 (1912), (2012), No.4, pp.389-392, ISSN 1580-2949
  článek v časopise
 • KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; MASARIK, M.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.:
  Comparison of the Temperature Field Continuously Cast Steel Slabs of Different Chemical Composition,
  Metal 2012 Conference Proceedings abstracts and CD-ROM, pp.142-147, ISBN 978-80-87294-29-1, (2012), Tanger
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2012: 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 23.05.2012-25.05.2012
 • STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; MASARIK, M.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.:
  Heterogeneity of Continuously Cast Steel Slab Shortly Before Breakout,
  Metal 2012 Conference proceedings abstracts, CD-ROM, pp.148-153, ISBN 978-80-87294-29-1, (2012), Tanger
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2012: 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 23.05.2012-25.05.2012
 • STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B.:
  Numerical and experimental analysis of chemical heterogeneity of solidifying heavy ductile cast iron roller,
  Program and book of abstracts of 19th conference on materials and technology, pp.130-130, ISBN 978-961-92518-4-3, (2011), Institut za kovinske materiale in tehnologie
  článek ve sborníku
  akce: 19th conference on materials and technology, Portorož, 22.11.2011-23.11.2011
 • SEKANINA, B.; KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; ŠTĚTINA, J.; DOBROVSKÁ, J.:
  Two numerical models of solidifying and cooling of a ceramic casting of eucor.,
  Program and book of abstracts of 19th conference on materials and technology, pp.142-142, ISBN 978-961-92518-4-3, (2011), Institut za kovinske materiale in tehnologie
  článek ve sborníku
  akce: 19th conference on materials and technology, Portorož, 22.11.2011-23.11.2011
 • BAŽAN, J.; STRÁNSKÝ, K.; HORÁKOVÁ, D.:
  Chemical Composition and Morphology of Oxidic Ceramics at Filtration of Steel Deoxidised by Aluminium,
  Metalurgija, Vol.48, (2009), No.4, pp.229-234, ISSN 0543-5846, HMD, CMS Croatia
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B.:
  Numerical and experimental analysis of chemical heterogeneity of solidifying heavy ductile cast iron roller,
  Program and book of abstracts of 19th conference on materials and technology, pp.130-130, ISBN 978-961-92518-4-3, (2011), Institut za kovinske materiale in tehnologie
  článek ve sborníku
  akce: 19th conference on materials and technology, Portorož, 22.11.2011-23.11.2011

  Kvalita pracovních válců pro válcovácí tratě různých profilů je určena chemickým a strukturálním složením materiálu válců a výrobní technologií. Je nutné nalézt optimální závislost mezi strukturou materiálu a výslednými mechanickými vlastnostmi válců s ohledem na maximalizaci životnosti, což vyžaduje znalost kinetiky tuhnutí. Byl proto proveden numerický a experimentální výzkum teplotního pole tuhnoucího válce. V návaznosti na výsledky modelu teplotního pole byl sestaven a aplikován model měření chemické heterogenity. Vybrané vzorky válce byly podrobeny kvantitativní metalografické analýze pro stanovení objemového složení strukturálních komponentů.
 • STRÁNSKÝ, K.; JANOVÁ, D.; STRÁNSKÝ, L.:
  Technologie tavení olovnato-stříbrných rud v hutních revírech na Havlíčkobrodsku, část 2,
  Slévárenství, Vol.2011, (2011), No.9-10, pp.335-338, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren České Republiky
  článek v časopise

  Článek se zabývá technologiemi tavení surového olova (v hutnických pecích, redukční tavení v šachtové peci) v dávné historii na území dnešního Havlíčkova Brodu a jeho okolí. Z vybraných míst byly odebrány a následně analyzovány vzorky sekundárního hutnického odpadu.
 • STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; BAŽAN, J.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B.:
  The chemical composition and morphology of oxidic ceramics at filtration of steel deoxidised by aluminium,
  Sborník přednášek Hutní keramika, pp.59-65, ISBN 978-80-87294-25-3, (2011), VŠB-TU Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: Hutní keramika, Rožnov p.R., 05.10.2011-06.10.2011

  Složení a morfologie keramických filtrů bylo zkoumáno během filtrace oceli deoxidované hliníkem. Filtrace byla realizována použitím filtrů na bázi oxidické keramiky Cr2O3, TiO2, SiO2, ZrO2, Al2O3, 3Al2O3.2SiO2 a MgO.Al2O3. Bylo zjištěno, že během filtrace oceli dochází ke změnám na povrchu kapilár keramiky, kde obsah zásaditých oxidických komponentů klesá. Úbytek oxidických komponentů na styčném povrchu je nahrazen růstem oxidů manganu a železa.
 • KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.:
  Numerical analysis of a transversal crack in a steel slab,
  WORLD JOURNAL OF ENGINEERING, Vol.8, (2011), No.P 541, pp.1-2, ISSN 1708-5284
  článek v časopise

  Jsou vyvinuty dva originální modely pro výzkum kontinuálně odlévaných nízkouhlíkových ocelových bram. Prvním modelem je 3D numerický model teplotního pole, upřesněný experimentálním měřením. Druhým modelem je model dendritické segregace prvků. Pro aplikaci tohoto modelu je nutné analyzovat heterogenitu vybraných prvků v charakteristických místech tuhnoucí bramy. Kombinace obou modelů umožňuje predikci vzniku trhlin v kritických místech předlitku.
 • STRÁNSKÝ, K.; JANOVÁ, D.; STRÁNSKÝ, L.:
  Prospekce dolování olovnato-stříbrných rud západně od Telče - 2. část,
  Slévárenství, Vol.2011, (2011), No.5-6, pp.203-205, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren České Republiky
  článek v časopise

  Článek se zabývá těžbou a zpracováním olovnato-stříbrných rud u Telče. Byly provedeny analýzy chemického složení a fázové analýzy několika vzorků odebraných z této lokality.