Ing. Michaela Císařová, Ph.D.

E-mail:   cisarova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie tváření kovů a plastů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1622
Telefon:   +420 54114 2613

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2005, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
  • 2012, Ph.D., Fakulta strojního nženýrství VUT v Brně, odor technologie tváření kovů a plastů

Přehled zaměstnání

  • 2006 - 2007, tech. hosp. pracovník, Fakulta strojního inženýrství v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů
  • 2007 - 2012, asistent, Fakulta strojního inženýrství v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů
  • 2012 - dosud, odborný asistent, Fakulta strojního inženýrství v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů

Pedagogická činnost

  • Přednášková činnost a vedení cvičení v předmětu Technologie II (5TE), vyučující v přemětech Výrobní technologie I (2VT), Technologie tváření (HH2-K) a Technologie tváření (CTT-K).

Vědeckovýzkumná činnost

  • Tváření povrchově upravených plechů
  • Technologií tváření kovů s využitím nepevných nástrojů

Projekty

  • Spoluřešitel projektu FSI-S-17-4344 Vývoj technologie výroby sendvičových prostorových panelů s využitím laserového svařování a hydroformování.
  • Spoluřešitel projektu FSI-S-14-2394 Stanovení přirozeného přetvárného odporu trubek za podmínek biaxiálního stavu napjatosti.
  • Sledování intenzity deformace Zn povlaku na kovovém podkladu při biaxiální napjatosti. BD 1363061.

Vybrané publikace:

  • CÍSAŘOVÁ, M.; PETERKOVÁ, E.; HORÁK, M.:
    Design of experimental tool for tube hydroforming,
    MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.6, pp.1541-1544, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
    článek v časopise
  • CÍSAŘOVÁ, M.; DVOŘÁK, M.:
    The influence of bending angle of the Zn metal sheet coated on surface morphology,
    Journal for technology of plasticity, Vol.37, (2012), No.2, pp.189-194, ISSN 0354-3870, University of Novi Sad
    článek v časopise
  • DVOŘÁK, M.; MAREČKOVÁ, M.:
    Monitoring of Process Parameters of Sheet Metals with hard Soldering Joint,
    Forming 2008, Plasticity materiálu, pp.17-17, ISBN 978-80-248-1795-8, (2008), Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
    článek ve sborníku
    akce: 15. mezinárodní vědecká konference Forming 2008, Brno, 10.09.2008-13.09.2008
  • MAREČKOVÁ, M.; HUŠEK, M.; DVOŘÁK, M.:
    Výzkum tvařitelnosti tenkého plechu z upravených polotovarů,
    FSI Junior konference. Prezentace vědeckovýzkumných prací doktorandů, pp.111-117, ISBN 978-80-214-3565-0, (2008), VUT FSI v Brně
    článek ve sborníku
    akce: FSI Junior konference 2007, Brno, 23.01.2008-23.01.2008
  • DVOŘÁK, M.; MAREČKOVÁ, M.:
    Monitoring of zinc-coating base metal deformation intensity at biaxial tensity,
    Technológia 2007, sborník abstraktov, pp.71-76, ISBN 978-80-227-2712-9, (2007), Strojnicka fakulta STU v Bratislavě
    článek ve sborníku
    akce: 10. medzinárodná konferencia TECHNOLÓGIA 2007, Bratislava, 19.09.2007-20.09.2007
  • DVOŘÁK, M.; PERNIKÁŘ, J.; MAREČKOVÁ, M.:
    Statistická interpretace tloušťky pocínovaného plechu,
    FORM 2006, Forming Technology, Tools and Machines, pp.7-12, ISBN 80-214-3231-4, (2006), Brno University of Technology
    článek ve sborníku
    akce: 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN´99 , Frenštát pod Radhoštěm , 01.06.1999-03.06.1999
  • DVOŘÁK, M.; MAREČKOVÁ, M.:
    Zkoušky žárově pozinkovaného plechu,
    Technik, Vol.14, (2006), No.6, pp.21-22, ISSN 1210-616X, Economia, a. s.
    článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

  • CÍSAŘOVÁ, M.; PETERKOVÁ, E.; HORÁK, M.:
    Design of experimental tool for tube hydroforming,
    MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.6, pp.1541-1544, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
    článek v časopise

    Základním předpokladem při tváření materiálu je jeho dobrá tvařitelnost. Na tu má především vliv mechanické vlastnosti a chemické složení materiálu. Tvařitelnost lze posoudit pomocí mechanických zkoušek, případně technologických. Z nejčastěji používaných mechanických zkoušek k získání základních mechanických vlastností materiálu je tahová zkouška. Další možností vyhodnocení chování materiálu při daném zatížení je provést vhodně zvolenou technologickou zkouškou a k ní správně zvolený zkušební nástroj. Konstrukce nástroje by měla být jednoduchá, bezpečná a umožňovat monitorování průběhu zkoušky, tj. vyboulení trubky. Článek pojednává o návrhu zkušebního nástroje pro uskutečnění experimentů pomocí radiálního vypínání trubek kapalinou, jejichž konce budou v nástroji pevně uchycené z důvodu dřívějšího nastavení mezního stavu přetvoření.
  • CÍSAŘOVÁ, M.; DVOŘÁK, M.:
    The influence of bending angle of the Zn metal sheet coated on surface morphology,
    Journal for technology of plasticity, Vol.37, (2012), No.2, pp.189-194, ISSN 0354-3870, University of Novi Sad
    článek v časopise

    Je definován materiál pro experimenty. Byla proměřena tloušťka zinkového povlaku. Plech byl podroben technologické zkoušce ohybem ze které bylo vyhodnoceno chování, jeho morfologie a deformace povlaku.
  • DVOŘÁK, M.; MAREČKOVÁ, M.:
    Monitoring of zinc-coating base metal deformation intensity at biaxial tensity,
    Technológia 2007, sborník abstraktov, pp.71-76, ISBN 978-80-227-2712-9, (2007), Strojnicka fakulta STU v Bratislavě
    článek ve sborníku
    akce: 10. medzinárodná konferencia TECHNOLÓGIA 2007, Bratislava, 19.09.2007-20.09.2007

    Cílem experimentů je sledovat vliv elektrolyticky naneseného povlaku zinku při tváření plechů a aplikovat tyto výsledky v praxi. Byla sledována tloušťka plechu. Hlubokotažný plech DC03 je vhodný pro tváření za studena a má elektrolyticky nanesený povlak zinku o plošné hustotě 75 g/m2.
  • DVOŘÁK, M.; PERNIKÁŘ, J.; MAREČKOVÁ, M.:
    Statistická interpretace tloušťky pocínovaného plechu,
    FORM 2006, Forming Technology, Tools and Machines, pp.7-12, ISBN 80-214-3231-4, (2006), Brno University of Technology
    článek ve sborníku
    akce: 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN´99 , Frenštát pod Radhoštěm , 01.06.1999-03.06.1999

    Příspěvek se zabývá statistickým vyhodnocením tloušťky pocínovaného plechu. Pro experimenty byl zvolen plech tl. 0,16 mm s elektroliticky naneseným povlakem Sn o plošné hmotnosti 2,0/2,0 g/m2. Výrobcem plechu je U. S. STEEL v Košicích a byl označen DR 580 s povrchem stone finish. Byla sledována tloušťka tabule plechu s definováním intervalového odhadu střední hodnoty a statistických tolerančních mezí. Tloušťka plechu je rozhodujícím faktorem při tažení velmi tenkých povlakovaných plechů, zvláště s Sn.
  • DVOŘÁK, M.; MAREČKOVÁ, M.:
    Zkoušky žárově pozinkovaného plechu,
    Technik, Vol.14, (2006), No.6, pp.21-22, ISSN 1210-616X, Economia, a. s.
    článek v časopise

    Zkouška ohybem žárově pozinkovaného plechu. Kovový základ je z oceli s horší tvařitelností. Cílem pokusu bylo nalézt limitní úhel ohybu včetně velikosti úhlu odpružení do vzniku trhliny povlaku. Dále byla provedena zkouška hlubokotažnosti podle Erichsena.