doc. RNDr. Miroslav Doložílek, CSc.

E-mail:   dolozilek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav fyzikálního inženýrství
Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2/514
Telefon:   +420 54114 2834

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1972, RNDr., Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor Aplikovaná fyzika
 • 1972 až 1975, postgraduální studium, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, obor Experimentální jaderná fyzika
 • 1981, CSc., Univerzita obrany Brno, obor Zbraně a ochrana proti nim
 • 1987, Doc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Jaderná a subjaderná fyzika

Přehled zaměstnání

 • 1968-1983, sam. odbor. prac, Výzkumné a zkušební středisko 020, Univerzita obrany, Brno
 • 1983-1984, vědecký pracovník, Výzkumný ústav dopravní, Brno
 • 1984-dosud, docent, Ústav fyzikálního inženýrství, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Základní kurz fyziky pro bakalářské studium (bf)
 • Počítačová fyzika (0pf. t1f, t2f) - garant
 • Počítače v experimentu (tpe) - garant
 • Diagnostika životního prostředí (tdi) - garant
 • Monitorování a snižování hluku (9msh) - garant
 • Řízení experimentu počítačem (9pex) - garant

Vědeckovýzkumná činnost

 • Technická akustika, hudební akustika, měřicí metody, virtuální instrumentace
 • Pedagogická fyzika, počítačová podpora výuky

Akademické stáže v zahraničí

 • 1991, Towson State University, USA, lektor kurzu Počítačová fyzika
 • 1994, University of Salford, Anglie, Tempus program
 • 1998, F.-S.-University Jena, Německo, lektor laboratorního cvičení z fyziky

Univerzitní aktivity

 • 2001-dosud, člen ediční rady FSI, VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • Jednota českých matematiků a fyziků - člen

Spolupráce s průmyslem

 • Siemens Industrial Turbimachuinery s.r.o., Brno
 • ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany
 • EGP INVEST, spol.s r.o., Uherský Brod
 • COREX CZECH s.r.o., Vyškov
 • ORGREZ, a.s., Brno
 • EDWARDS, s.r.o., Lutín
 • Strojírenský zkušební ústav, Brno
 • Xella CZ, s.r.o., Hrušovany u Brna
 • TESCAN Brno,s.r.o., Brno
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha

 

Projekty

 • Studium akustických vlastností materiálů z polymerního odpadu. Grant Fondu rozvoje VŠ č.0952 T.o.2. 1994.
 • Příprava předmětu Hluk a vibrace v pracovním a životním prostředí na vysokých školách technického směru. Grant Fondu rozvoje VŠ č.0716/1995 T.o.7. 1995.
 • Antivibrační vlastnosti polymerních odpadových materiálů. Grant VUT č.FU 350045. 1995.
 • Rozvoj ultarzvukových metod pro testování strukturních vlastnosti materiálů. Grant Copernicus CIPA CT94 0132. 1995.
 • Využití polymerního odpadu pro zabezpečení efektivních pohltivých vlastností zvukoizolačního elementu. Grant Fondu rozvoje VUT č. FU 370012. 1997.
 • Počítačová podpora základního kurzu fyziky na vysokých školách, FRVŠ č.0801/F4. 1997.
 • Počítačová podpora výuky technologických předmětů - modelování technologických procesů pomocí Mathcad, FRVŠ č.0216/F1. 1998.
 • Inovace počítačové laboratoře, FRVŠ č. 1486/A. 2000.
 • Inovace předmětu Počítače v experimentu, FRVŠ č.009/2001.
 • Inovace předmětu Monitorování a snižování hluku v životní prostředí. FRVŠ č.1745/2002.
 • Nové cementové kompozity pro stavební prvky a konstrukce splňující v provozu speciální technické a ekologické požadavky. Projekt výzkumu a vývoje MPO ČR č.FF-P/015. 2003 - 2004.
 • Simulační modelování mechatronických soustav. Projekt MSM 0021630518. 2005 - 2009.
 • Inovace předmětu Hluk a vibrace. FRVŠ č.601/2006.
 • Akustické demonstrace kmitání a vlnění. FRVŠ č.462/2008.
 • Úlohy pro fyzikální praktikum. FRVŠ č.2826/2009.
 • Měření akustických charakteristik turbosoustrojí. Inovační voucher JIC č.2011030026.
 • Detekce poškození papírových dutinek radiálním tlakem navinuté folie, Inovační voucher JIC č. 16/2013

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

3

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KLUS, J.; DOLOŽÍLEK, M.:
  Remote experiment Charging and discharging capacitor,
  7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí Sborník příspěvkú, část 2 - fyzika, pp.57-62, ISBN 978-80-7231-816-2, (2011), Univerzita Obrany
  článek ve sborníku
  akce: 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí, Brno, 22.09.2011-22.09.2011
 • PUCZOK, D.; DOLOŽÍLEK, M.:
  Representation of Transient Phenomena of Forced Oscillations,
  6. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí, pp.423-430, ISBN 978-80-7231-667-0, (2009), Univerzita obrany Brno
  článek ve sborníku
  akce: 6. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí, Univerzita obrany, Brno, 10.09.2009-10.09.2009
 • PUCZOK, D.; DOLOŽÍLEK, M.:
  Směrové charakteristiky hudebních nástrojů,
  77. akustický seminář, pp.17-23, ISBN 978-80-01-04190-1, (2008), CsAS
  článek ve sborníku
  akce: 77. akustický seminář, Zlenice, 07.10.2008-09.10.2008
 • POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; OHLÍDAL, M.; ČERNÝ, M.; PILCH, J.; FLORIAN, Z.; SLÁMEČKA, K.; ŠESTÁK, P.; DOLOŽÍLEK, M.; HORNÍKOVÁ, J.:
  Physical Engineering: Research Support of Mechatronic Models,
  Simulation Modelling of Mechatronic Systems II, pp.15-27, ISBN 978-80-214-3559-9, (2007), VUT v Brně
  článek ve sborníku
 • RYNDOVÁ, A., DOLOŽÍLEK, M., VÁLKA, L.:
  Sound Insulation of Bariers from Wood,
  Inter - noise 2004, pp.109-115, ISBN 80-01-03055-5, (2004), ČVUT Praha
  článek ve sborníku
  akce: inter.noise 2004, Praha, 22.08.2004-25.08.2004

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • PUCZOK, D.; DOLOŽÍLEK, M.:
  Representation of Transient Phenomena of Forced Oscillations,
  6. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí, pp.423-430, ISBN 978-80-7231-667-0, (2009), Univerzita obrany Brno
  článek ve sborníku
  akce: 6. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí, Univerzita obrany, Brno, 10.09.2009-10.09.2009

  Pro reprezentaci signálu je možné zvolit různé přístupy. Fourierova transformace a časová závislost fyzikální veličiny jsou nejběžněji používané metody. Tyto metody však nedávají žádnou informaci o časovém vývoji frekvenčního spektra. Pro tyto účely je možné použít krátkodobou Fourierovu transformaci nebo akustickou reprezentaci. Všechny tyto metody jsou demonstrovány na jednoduchém příkladu vynucených kmitů. Dosažené výsledky můžou být použity při výuce fyziky.
 • DOLOŽÍLEK, M.; PILCH, J.; RYNDOVÁ, A.:
  A Sound Card of the PC for Sonification of the Oscillations and Interference of the Sound Waves,
  4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education, pp.9-5-13, ISBN 2-914771-28-2, (2005)
  článek ve sborníku
  akce: Physics Teaching in Engineering Education - PTEE 2005, Brno, 29.06.2005-01.07.2005

  Zvuková karta s možností přehrávání stereo zvukových souborů patří mezi základní komponenty každého PC. Použijeme-li vhodné programové prostředí, pak můžeme poměrně snadno ozvučit výsledky numerických simulací. Takový postup zlepšuje názornost a srozumitelnost výsledků numerických řešení diferenciálních rovnic pro harmonické, neharmonické, tlumené a vynucené kmity. V našem příspěvku je dokumentováno, že vhodným programovým prostředím pro takový druh experimentů je Matcad.
 • DOLOŽÍLEK, M.; PILCH, J.:
  Gold Wave for Sonification of Oscillations and Waves.,
  4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education, pp.w-2-5, ISBN 2-914771-28-2, (2005)
  článek ve sborníku
  akce: Physics Teaching in Engineering Education - PTEE 2005, Brno, 29.06.2005-01.07.2005

  Program GoldWave je určen pro vytváření, úpravu, přehrávání a nahrávání zvukových souborů. Obsahuje obsáhlý soubor nástrojů pro profesionální výrobu zvukových nahrávek. Můžeme zde využít také nástroje pro generování zvukového souboru pomocí matematického popisu zvukové vlny jejichž pomocí lze snadno realizovat experimenty demonstrující skládání kmitů a vln.
 • DOLOŽÍLEK, M.; RYNDOVÁ, A.; PILCH, J.:
  Interference zvukových vln.,
  4. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účast, pp.247-252, ISBN 80-85960-91-5, (2005)
  článek ve sborníku
  akce: 4.konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí., Brno, 15.09.2005-15.09.2005

  Poslouchání hudby a práce se zvukovými soubory patří mezi oblíbené činnosti studentů. Některé fyzikální jevy a zákonitosti jsou přímo nebo velmi blízce spojeny se zvukovými projevy a je jen škoda, že se zvukových ukázek ve výuce fyziky často nevyužívá. Přitom jak nástroje pro jejich realizaci (PC se zvukovou kartou a s reproduktory), tak uživatelsky přístupná programová prostředí pro jejich vytváření, modifikaci a prezentaci jsou běžně dostupné. Grafická prezentace doplněná zvukovým projevem umocňuje a pomáhá lépe porozumět fyzikálním souvislostem. V našem příspěvku je popsáno využití programového prostředí MathCad pro demonstraci interference vlnění. Interferenční jev lze poměrně zřetelně pozorovat jak ve větší posluchárně, tak v menší učebně.
 • DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A., VAŇKOVÁ, M.:
  Hodnocení akustických vlastností venkovních protihlukových clon.,
  VI. konference. Nové stavební hmoty a výrobky., pp.128-131, (2002), ?????
  článek ve sborníku
  akce: VI. konference Nové stavební hmoty a výrobky, VUSTAH Brno, 16.10.2002-18.10.2002

  Protihlukové clony se používají ke snížení dopravního hluku v blízkosti pozemních komunikací. Jejich účinnost je posuzována laboratorními zkouškami zvukové pohltivosti a vzduchové neprůzvučnosti, v realných podmínkách pak měřením vložného útlumu in situ. V článku jsou popsány základní měřicí postupy.