prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.

E-mail:   cihlar@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor keramiky a polymerů
Zařazení:   Zástupce vedoucího
Místnost:   A4/106
Telefon:   +420 54114 3383
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor keramiky a polymerů
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A4/106
Telefon:   +420 54114 3383

Přehled zaměstnání

 • 1973-1978
 • Pozice v zaměstnání: výzkumný pracovník
 • Odborné zaměření: koordinační polymerace olefinů
 • Zaměstnavatel: Výzkumný ústav makromolekulární chemie, Brno
 • 1978-1990
 • Pozice v zaměstnání: samostatný vědecký pracovník
 • Odborné zaměření: keramika, superslitiny, přesné lití
 • Zaměstnavatel: Vysoké učení technické v Brně
 • 1990-1999
 • Pozice v zaměstnání: docent, prorektor VUT pro tvůrčí činnost
 • Odborné zaměření: materiálová věda-keramické a kompozitní materiály, fyzikální chemie,polymerní chemie
 • Zaměstnavatel: Vysoké učení technické v Brně
 • 1999-2003
 • Pozice v zaměstnání: profesor, vedoucí odboru keramických materiálů
 • Odborné zaměření: materiálová věda-keramické a kompozitní materiály, fyzikální chemie,polymerní chemie
 • Zaměstnavatel: Vysoké učení technické v Brně
 • 2003-2010
 • Pozice v zaměstnání: profesor, ředitel Ústavu materiálových věd a inženýrství, vedoucí odboru keramických a polymerních materiálů
 • 2010
 • Pozice v zaměstnání: profesor
 • Odborné zaměření: materiálová věda-keramické a kompozitní materiály, fyzikální chemie,polymerní chemie, katalýza,

Pedagogická činnost

 • Pedagogická činnost je především zaměřena do oboru Materiálových věd a inženýrství zejména se zaměřením na nekovové materiály. Přednáší tento obor na fakultě strojního inženýrství v bakalářském studiu, inženýrském studiu a doktorském studiu. Působí také v doktorském studiu v oboru Makromolekulární chemie a Fyzikální chemie na fakultě chemické.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výzkumná činnost je především zaměřena na studium pokročilých anorganických materiálů (pro lékařské, strojírenské, elektrochemické, katalytické a elektronické aplikace) a to na metody syntézy keramických prášků, metody tvarování keramických materiálů, na fyzikálně-chemické procesy probíhající v keramických materiálech při vysokých teplotách a na studium vlastností keramických materiálů. Jeho výzkumné aktivity jsou také zaměřeny na syntézy polymerů, zejména na koordinační polymerace olefinů a na studium kompozitních materiálů (keramika-kov-polymer).

Univerzitní aktivity

 • 1991-1997,prorektor VUT v Brně pro oblast vědy a výzkumu
 • 1991-2010, vedoucí odboru keramiky a polymerů, ÚMI FSI
 • 2003-2010,ředitel Ústavu materiálových věd a inženýrství FSI
 • 1991-2005,člen VR VUT
 • 1997-2013,člen VR FSI
 • 1997-2005, člen VR FCH
 • 2014-doposud, člen VR FCH
 • 1991-doposud, člen oborové rady doktorského studia Fyzikální a materiálové inženýrství, Makromolekulární chemie a Fyzikální chemie

Mimouniverzitní aktivity

 • 1993-1998, národní koordinátor programu COST za Českou republiku
 • 1998-doposud, zástupce ČR ve Výboru starších představitelů programu COST
 • 1998-doposud,člen Technického výboru chemie programu COST
 • 1999-2002,předseda Komise pro nanovědy a nanotechnologie programu COST
 • 1994-doposud,vědecký expert DG Research EC pro 4,5 a 6.Rámcový programu EU
 • 1998-2003, člen Řídícího výboru COSTu Akce 523
 • 2000-2005, člen Řídícího výboru COSTu Akce 525
 • 2004-2008, člen Řídícího výboru COSTu Akce D32
 • 2014-doposud, člen Řídícího výboru COSTu Akce NewGen
 • 1993-doposud, předseda Rady programu COST při MŠMT ČR
 • 2003-2005, člen OK technické vědy GAČR
 • 2003-2008, člen POK technická chemie GAČR
 • 1989-doposud, člen Americké keramické společnosti,USA
 • 1995-doposud, člen Společnosti pro matriálový výzkum,USA
 • 2000-doposud, člen Elektrochemické společnosti,USA
 • 1992-doposud, člen České silikátové společnosti
 • 2004-doposud, člen České společnosti pro nové materiály
 • 1992-doposud, člen redakční rady časopisu Ceramics-Silikáty

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2000-stříbrná medaile FSI
 • 2003-stříbrná medaile VUT
 • 2002-zlatá medaile FCH

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

120

Citace ostatní (bez autocitací)

50

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ČÁSTKOVÁ, K.; HADRABA, H.; MATOUŠEK, A.; ROUPCOVÁ, P.; CHLUP, Z.; NOVOTNÁ, L.; CIHLÁŘ, J.:
  Synthesis of Ca,Y-zirconia/hydroxyapatite nanoparticles and composites,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.36, (2016), No.12, pp.2903-2912, ISSN 0955-2219
  článek v časopise
 • ČÁSTKOVÁ, K.; MATOUŠEK, A.; BARTONÍČKOVÁ, E.; CIHLÁŘ, J.; VANÝSEK, P.; CIHLÁŘ, J.:
  Sintering of Ce, Sm, and Pr Oxide Nanorods,
  Journal of the American Ceramic Society, Vol.99, (2016), No.4, pp.1155-1163, ISSN 0002-7820, The American Chemical Society
  článek v časopise
 • ČÁSTKOVÁ, K.; MACA, K.; CIHLÁŘ, J.; HUGHES, H.; MATOUŠEK, A.; TOFEL, P.; BAI, Y.; BUTTON, T.:
  Chemical Synthesis, Sintering and Piezoelectric Properties of Ba0.85Ca0.15 Zr0.1Ti0.9O3 Lead-Free Ceramics,
  Journal of the American Ceramic Society, Vol.98, (2015), No.8, pp.2373-2380, ISSN 0002-7820
  článek v časopise
 • CIHLÁŘ, J.; KAŠPÁREK, V.; KRÁLOVÁ, M.; ČÁSTKOVÁ, K.:
  Biphasic anatase-brookite nanoparticles prepared by sol-gel complex synthesis and their photocatalytic activity in hydrogen production,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, Vol.40, (2015), No.7, pp.2950-2962, ISSN 0360-3199, Elsevier Ltd.
  článek v časopise
 • DRDLÍK, D.; BARTONÍČKOVÁ, E.; HADRABA, H.; CIHLÁŘ, J.:
  Influence of anionic stabilization of alumina particles in 2-propanol medium on the electrophoretic deposition and mechanical properties of deposits,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.2014, (2014), No.34, pp.3365-3371, ISSN 0955-2219
  článek v časopise
 • CIHLÁŘ, J.; DRDLÍK, D.; CIHLÁŘOVÁ, Z.; HADRABA, H.:
  Effect of acids and bases on electrophoretic deposition of alumina and zirconia particles in 2-propanol,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.33, (2013), No.10, pp.1885-1892, ISSN 0955-2219
  článek v časopise
 • CIHLÁŘ, J. Jr.; BARTONÍČKOVÁ, E.; CIHLÁŘ, J.:
  Low-temperature sol-gel synthesis of anatase nanoparticles modified by Au, Pd and Pt and activity of TiO2/Au, Pd, Pt photocatalysts in water splitting,
  JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol.65, (2013), No.3, pp.430-442, ISSN 0928-0707, Springer Science+Business Media New York 2013
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • MATOUŠEK, A.; KUKLETOVÁ, M.; CIHLÁŘ, J.:
  Influence of Nanograin Size ZrO2 and Al2O3 Ceramics on Biological Response of Cells,
  Key Engineering Materials (print), Vol.587, (2013), No.25, pp.132-137, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications Ltd
  článek v časopise

  Vliv velikosti zrn Al2O3 a ZrO2 keramik na dilataci a adhezi MG63 buněčných linií byla zkoumána. Jednosložkové keramiky a vrstvené kompozitní keramiky byly připravené elektroforetickou depozicí, jednoosým lisováním a slinováním.Velikost zrn ZrO2 byla 100 nm až 2,7 mikro m a Al2O3 byla 0,5 mikro m do 1,5 mikro m. Následně byly povrchy vzorků leštěny a tepelně leptány. Biologické testy adheze (0,5 až 8 h) byly použity k vyhodnocení vlivu velikosti zrn na biologickou odezvu.Nejvyšší procento dilatace buněk šíření byl získán za ZrO2 keramice s průměrnou velikostí zrna 100 a 120 nm. Výběr buněk byla pozorována na vrstevnatých kompozitech ZrO2/Al2O3. Buňky byly převážně na ZrO2 vrstevách. Výsledky ukázaly pozitivní vliv nanostrukturních keramických povrchů na biologické chování MG63 buněk.
 • HADRABA, H.; DRDLÍK, D.; CHLUP, Z.; MACA, K.; DLOUHÝ, I.; CIHLÁŘ, J.:
  Layered ceramic composites via control of electrophoretic deposition kinetics,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.33, (2013), No.12, pp.2305-2312, ISSN 0955-2219
  článek v časopise

  Tento článek shrnuje optimalizaci elektroforetické depozice oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého z koncentrovaných isopropanolových suspenzí stabilizovaných kyselinou monochloroctovou. Pro in-situ měření hmotnosti depozitu byla vyvinuta a experimentálně ověřena metoda přímého vážení depozitu. Teoretická předpověd kinetiky elektroforetické depozice byla založena na poklesu napětí během depozice a úpravě elektroforetické mobility. Bylo ukázáno, že změna napětí během depozice neovlivňuje realtivní hustotu vrstev v připraveném keramickém laminátu. Z tohoto důvodu byla vyvinuta metoda měření relativní hustoty skrze mikroskopického měření smrštění individálních vrstev. Přesnost metody byla srovnána s měřením smrštění pomocí vysokoteplotní dilatometrie. Využitím získaných poznatků byl připraven Al2O3/ZrO2 laminát s přesnou tloušťkou vrstev a hustotou.
 • CIHLÁŘ, J.; DRDLÍK, D.; CIHLÁŘOVÁ, Z.; HADRABA, H.:
  Effect of acids and bases on electrophoretic deposition of alumina and zirconia particles in 2-propanol,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.33, (2013), No.10, pp.1885-1892, ISSN 0955-2219
  článek v časopise

  V této práci byl studován vliv kyselin (monochloroctová, dichloroctová, trichloroctová a sírová) a zásad (dietanolamin, trietanolamin, piperidin) na elektroforetickou mobilitu a elektroforetickou depozici (EPD) amfoterních částic Al2O3 a ZrO2 v bezvodém 2-propanolu. Bylo zjištěno, že zeta-potenciál Al2O3 a ZrO2 částic měl v kyselém a zásaditém 2-propanolovém médiu opačný náboj než je tomu ve vodném médiu. Tento jev byl vysvětlen nízkou disociační konstantou kyselin a zásad v 2-propanolu. Takto mohla nastat elektrostérická stabilizace Al2O3 a ZrO2 částic anionty kyselin nebo kationty zásad. Podobné elektroforetické chování Al2O3 a ZrO2 částic v 2-propanolu stabilizovaných kyselinou monochloroctovou umožnilo přípravu kompaktního vrstevnatého laminátu s vysokou kohezí vrstev.
 • CIHLÁŘ, J. Jr.; BARTONÍČKOVÁ, E.; CIHLÁŘ, J.:
  Low-temperature sol-gel synthesis of anatase nanoparticles modified by Au, Pd and Pt and activity of TiO2/Au, Pd, Pt photocatalysts in water splitting,
  JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol.65, (2013), No.3, pp.430-442, ISSN 0928-0707, Springer Science+Business Media New York 2013
  článek v časopise

  V této práci byla studována bazicky katalyzovaná hydrolýza a kondenzace isoproxidu titaničitého vodou při okolní teplotě a molárním poměru voda/isopropoxid 1 až 100. Bylo zjištěno, že při molárním poměru voda/isopropoxid = 100 byl připraven amorfní prekursor TiO1.9(OH)0.2 s měrným specifickým poměrem o hodnotě 354 m2/g. Byla studována nízkoteplotní krystalizace amorfního prekursoru na anatas při teplotě 80C a v přítomnosti mírně redukčního prosředí D-glukózy. Bylo zjištěno, že nízkoteplotní nukleace a krystalizace anatasu byla iniciována kombinací přítomnosti D-glukózy a nanočástic drahých kovů (Au, Pd, Pt), které byly připraveny pomalou redukcí in-situ z příslušných iontů pomocí D-glukózy. Patrná fotokatalytická aktivita Ti-hydroxido-oxidů modifikovaných Au, Pd, Pt připravených při nízké teplotě byla spojena s vysokým obsahem nanostrukturního anatasu a s nízlým obsahem nanočástic vzácných kovů efektivně nanesených na povrchu částic anatasu. Maximální hodnoty vývoje vodíku se pohybovaly od 3,4 umol/min (pro Ti-hydroxid-oxid/Au) po 4,1 umol/min (pro Ti-hydroxid-oxid/Pt). Kalcinace připravených katalyzátorů při 600C zdvojnásobila jejich fotokatalytickou aktivitu.
 • HADRABA, H.; DRDLÍK, D.; CHLUP, Z.; MACA, K.; DLOUHÝ, I.; CIHLÁŘ, J.:
  Laminated alumina/zirconia ceramic composites prepared by electrophoretic deposition,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.32, (2012), No.9, pp.2053-2056, ISSN 0955-2219
  článek v časopise

  V práci byla studována elektroforetická depozice v režimu konstantního proudu v prostředí isopropanolových suspenzí stabilizovaných kyselinou monochloroctovou a obsahující keramické prášky z oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého. Pro elektroforetickou depozici byly použity různé velikosti proudů od 250 mikroA do 48 mA. Hustota za syrova připravených depozitů byla závislá na proudové hustotě a také na rychlosti částic během depozice. Se změnou velikosti se hustota za syrova měnila z 58% na 61%. Bylo zjištěno, že při nižších hustotách za syrova depozity obsahují větší póry. Nižší hodnota hustoty za syrova vedla k nižší hodnotě hustotě po slinutí, což se projevilo na snížení hodnoty Vickersovy tvrdosti (z 2000HV5 na 1650HV5) v závisloti na použité velikosti elektrického proudu. Na základě těchto zjištění byl připraven mikrolaminát s alternujícími vrstvami Al2O3 a ZrO2, který měl proměnnou tloušťku vrstev k dosažení různé velikosti vnitřních napětí ve vrstvách.