Zápis ze zasedání Akademického senátu FS VUT v Brně dne 9.12.1999

Přítomni: dle prezenční listiny, 100% účast
Schůzi řídil: RNDr. Spousta

Program:

  1. Volba kandidáta na jmenování děkanem
  2. Informace z AS VUT
  3. Informace z KD
  4. Volba zástupce do RVŠ
  5. Různé
ad 1)  Volba kandidáta na jmenování děkanem

Ing. Roupec, předseda volební komise, seznámil s průběhem přípravy volby.
Kandidaturu přijal Doc. Ing. Josef Vačkář, CSc.

Návrh usnesení: AS FSI schvaluje postup návrhové a volební komise v přípravě voleb kandidáta na jmenování děkanem.
Hlasování:  pro  -  34,  proti  -  0,  zdržel se  -  2.
Usnesení bylo schváleno.

Volba kandidáta
 
Hlasování: odevzdaných hlasů:
35
nevolil Dr. Radek Knoflíček
neplatných hlasů:
5
platných hlasů:
30
 

Navržený kandidát Doc. Ing. Josef Vačkář, CSc. byl zvolen kandidátem na jmenování děkanem.

ad 2)  Informace z AS VUT

Informace byly zaslány písemnou formou a vznesené dotazy byly zodpovězeny. Jednalo se o finančních prostředcích z MŠMT, které VUT obdrželo minulý týden (rozpuštění rezervních fondů).

Návrh usnesení:  Akademický senát FSI souhlasí s tím, aby vedoucí ústavů přidělené finanční prostředky rozdělili podle svého rozhodnutí buď do neinvestic nebo do mezd. Pokud peníze budou použity do neinvestic, doporučuje AS FSI, aby ekonomické oddělení FSI maximálně vyšlo vstříc těm, kteří se takto rozhodli a umožnilo jim fakturaci.

Hlasování:  pro  -  26,  proti  -  2,  zdržel se  -  8.
Usnesení bylo přijato.

ad 3) Informace z KD

viz bod 5) Různé

ad 4) Volba zástupce do RVŠ

Doc. Münsterová podala souhrnné informace týkající se této problematiky.

Návrh:  Ing. Píška, RNDr. Lepková
 
 
Hlasování:
I.  kolo: RNDr. Lepková 15  hlasů
Ing. Píška 16  hlasů
neplatný 1  hlas
Opakovaná volba:
II.  kolo: RNDr. Lepková 15  hlasů
Ing. Píška 16  hlasů
neplatný 1  hlas

Zástupcem do RVŠ byl zvolen Ing. Píška.

Návrh usnesení:  AS FSI vyslovuje podporu v případné činnosti  RNDr. Lepkové v RVŠ v komisi pro tělovýchovu a sport.
Hlasování:  pro  -  32,  proti  -  0,  zdržel se  -  0.
Usnesení bylo přijato.
 

ad 5) Různé)

Verifikoval: Spousta

Zapsala: Vanžurová, 2305
Dne : 2.10.1998