Zápis ze zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně ze 18. 11. 1999

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Kudláč, RNDr. Lepková, Doc. Škopán
Schůzi řídil: Ing. Fiedler

Program:

  1. Volby předsedů komisí
  2. Příprava voleb děkana
  3. Stanovení zástupce do RVŠ
  4. Informace z AS VUT
  5. Vyjádření senátorů k otázce odměn
  6. Různé
ad 1) Volba předsedů komisí
Navržena volební komise pro volbu předsedů stálých komisí:
zaměstnanecká část - Ing. Píška, Doc. Vlach
studentská část - pí. Sekulová, p. Cupák
Hlasování: pro - 28, proti - 0, zdržel se - 1.
Navržená volební komise byla schválena.

Do pěti stálých komisí Akademického senátu FSI byli jako kandidáti na předsedy navrženi a získali uvedený počet hlasů:
 
I. kolo
Komise finanční   RNDr. Popela   28   (1 neplatný)
Komise legislativní   Ing. Jaroš   27   (2 neplatné)
Komise organizační a informační   Ing. Roupec   27   (2 neplatné)
Komise pro vědu a výzkum   Ing. Janíček   27   (2 neplatné)
Komise studijní   p. Jelínek
RNDr. Dočkal
  14
13
  (2 neplatné)
 
II. kolo
Opakovaná volba předsedy studijní komise   p. Jelínek
RNDr. Dočkal
  14
15
  (1 neplatný)

Byli zvoleni následující předsedové komisí AS FSI:
Komise finanční   RNDr. Popela
Komise legislativní   Ing. Jaroš
Komise organizační a informační   Ing. Roupec
Komise pro vědu a výzkum   Ing. Janíček
Komise studijní   RNDr. Dočkal

ad 2) Příprava voleb děkana
Návrh:
Počet členů volební komise: 4 zaměstnanci + 2 studenti
Protinávrh: 3 zaměstnanci + 2 studenti
Hlasování: pro - 24, proti - 0, zdržel se - 4.
Odsouhlasena pětičlenná volební komise.

Návrh:
zaměstnanecká část: Ing. Jaroš, Ing. Roupec, Ing. Štětina
studentská část: p. Richter, p. Vaněk

Návrh: hlasovat o volební komisi jako celku.
Hlasování: pro - 28, proti - 0, zdržel se - 0.
Odsouhlaseno.

Volební komise pro volbu děkana ve složení: Ing. Jaroš, Ing. Roupec, Ing. Štětina, p. Richter, p. Vaněk.
Hlasování: pro - 25, proti - 0, zdržel se - 3.
Odsouhlasena volební komise.

Jmenování předsedy volební komise
Dle čl. 2 odst. 2 byl jmenován Ing. Roupec předsedou volební komise pro volbu děkana na návrh členů komise.

Termíny pro přípravu volby
Návrh:
vypsání voleb   18. 11. 1999
podávání návrhů na kandidáty do   26. 11. 1999
vypracování volebních programů do   1. 12. 1999
předvolební shromáždění   9. 12. 1999
volba děkana   16. 12. 1999
 
Protinávrh:
vypsání voleb   18. 11. 1999
podávání návrhů na kandidáty do   26. 11. 1999
vypracování volebních programů do   1. 12. 1999
předvolební shromáždění   7. 12. 1999
volba děkana   9. 12. 1999

Hlasování: pro - 18, proti - 9, zdržel se - 2.
Schválen nový harmonogram.

Upřesňující pokyny
Návrhy kandidátů se podávají na sekretariát AS FSI.

ad 3) Stanovení zástupce do RVŠ
Doc. Münsterová podrobně informovala o činnosti RVŠ. Do příštího zasedání se zamyslet nad podněty a připravit návrhy na delegáta FSI do sněmu Rady VŠ.

ad 4) Informace z AS VUT
Informace z AS VUT byly podány písemně.

ad 5) Vyjádření senátorů k otázce odměn
Návrh:
Členové AS FSI považují své členství v senátu za funkci čestnou a nevýdělečnou a považují dosavadní hodnocení formou započitatelných hodin za dostatečné.
Hlasování: pro - 27, proti - 0, zdržel se - 1.
Návrh byl odsouhlasen.

ad 6) Různé
AS FSI vyslovuje podporu kandidatury prof. Vrbky na jmenování rektorem v souladu s usnesením předchozího senátu FSI ze dne 21. 10. 1999.
Hlasování: pro - 24, proti - 0, zdržel se - 5.
Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení o vypsání voleb:
Akademický senát FSI tímto usnesením ze dne 18.11.1999 vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem.
Volba se řídí volebním řádem, který je přílohou
Volebního a jednacího řádu AS FSI.
Přípravu a průběh volby zajišťuje volební a návrhová komise, jejímž předsedou je Ing. Jan Roupec, ÚAI FSI.
Návrhy kandidátů na jmenování děkanem mohou podávat členové akademické obce FSI VUT písemně volební a návrhové komisi prostřednictvím sekretariátu AS FSI (pí. Vanžurová).
Návrhy musí obsahovat (čl.3 odst.2 příl. 2 VJŘ AS FSI):

  1. jméno a příjmení včetně titulů, věk, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta,
  2. souhlas navrženého s kandidaturou,
  3. jméno a podpis navrhovatele (-ů).

Harmonogram voleb je následující:

Hlasování: pro - 29, proti - 0, zdržel se - 0.
Usnesení bylo jednomyslně přijato.

Dodatek k bodu 5) Vyjádření senátorů k otázce odměn
Členové AS FSI považují své členství v senátu FSI za funkci čestnou a nevýdělečnou. Zohlednění jejich práce v pracovním úvazku považují za vhodnou formu pro vytvoření prostoru k práci.
Hlasování: pro - 26, proti - 0, zdržel se - 3.
Dodatek byl přijat.

AS FSI bere na vědomí informaci o schválení dlouhodobého záměru VUT.

Zasedání předsednictva AS FSI se koná 2. 12. 1999 ve 14 hodin v zasedací místnosti ÚFI - A2/401.

Zasedání AS FSI se koná 9. 12. 1999 ve 14 hodin v zasedací místnosti děkana.

 

 

Verifikoval: Ing. Fiedler

Zapsala: Vanžurová, 2305
Dne: 19. 11. 1999