Zápis ze zasedání Akademického senátu FS VUT v Brně dne 7. 1. 1999

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluven: Doc. Daněk
Návrhová komise: Doc. Münsterová, zástupce SČAS
Schůzi řídil: Ing. Sekanina

Program:

  1. Informace z KD (Ing.Sekanina), AS VUT (Prof.Hlavenka), RVŠ (Doc.Münsterová)
  2. Informace o zodpovědnosti členů předsednictva za práci na vnitřních předpisech fakulty
  3. Informace o odměnách členům AS FS
  4. Informace o vymezení pojmu „akademický pracovník“ - zařazení zaměstnanců v databázi FS
  5. Informace o projednávání a připomínkách návrhu mzdového předpisu na VUT
  6. Různé
ad 1) Informace z KD (Ing.Sekanina), AS VUT (Prof.Hlavenka), RVŠ (Doc.Münsterová)

Informace z KD - Ing. Sekanina

Informace z AS VUT - Prof. Hlavenka Informace z RVŠ - Doc. Münsterová ad 2) Informace o zodpovědnosti členů předsednictva za práci vnitřních předpisů fakulty

Předán děkanovi FS seznam o rozdělení zodpovědnosti jednotlivých komisí za zpracování návrhů.

ad 3) Informace o odměnách členům AS FS

Děkan FS navrhl odměny pro členy AS FS za aktivní činnost v kalendářním roce 1998. Stanovil výši odměny; sdělil a konzultoval s řediteli ústavů.

ad 4) Informace o vymezení pojmu „akademický pracovník“ - zařazení zaměstnanců v databázi FS

Podrobněji než ve VŠ zákonu je vymezen pojem „akademický pracovník“ ve Statutu VUT.

ad 5) Informace o projednávání a připomínkách návrhu mzdového předpisu na VUT

Návrh mzdového předpisu VUT byl připomínkován, pečlivě projednán a je připraven ke schválení na zasedání dne 12. 1. 1999.

ad 6) Různé


Verifikoval: Ing. Sekanina

Zapsala: Vanžurová, 2305
Dne: 8. 1. 1999