Zápis ze zasedání AS FS VUT v Brně dne 4. 3. 1999

Přítomní: dle prezenční listiny
Omluven: Ing. Sekanina
Návrhová komise: Ing. Fiedler, zástupce SČAS
Schůzi řídila: Doc. Münsterová

Program:

 1. Informace z KD (Doc. Münsterová), AS VUT (Prof. Hlavenka)
 2. Studentské záležitosti (SČAS)
 3. Projednání prvního návrhu § 17 pro Statut FS "Akademický senát fakulty":
  složení AS FS, počet členů, funkční období AS a člena, způsob zanikání členství v průběhu funkčního období, způsob volby členů, návrh znění slibu člena AS FS (RNDr. Dvořák)
 4. Obsahové projednání prvního návrhu Statutu FS (Doc. Münsterová)
 5. Projednání případných změn kriterií rozdělování finančních prostředků s cílem zohlednit všechny aktivity ústavů a kateder, které přisívají k tvorbě finančních zdrojů fakulty (Ing. Fiedler)
 6. Různé

ad 1) Informace z KD (Doc. Münsterová), AS VUT (Prof. Hlavenka)

Informace z KD (Doc. Münsterová)

Informace z AS VUT (Prof. Hlavenka)

ad 2) Studentské záležitosti (SČAS)

Výsledky minulé ankety a anket, které budou následovat uveřejnit na Internetu.
Hlasování: pro - 25, proti - 0, zdržel se - 2
AS schvaluje uveřejnění ankety studentů o hodnocení pedagogů na WWW stránkách.

ad 3) Projednání prvního návrhu § 17 pro Statut FS "Akademický senát fakulty":
složení AS FS, počet členů, funkční období AS a člena, způsob zanikání členství v průběhu funkčního období, způsob volby členů, návrh znění slibu člena AS FS (RNDr. Dvořák)

Z jednání o § 17 Statutu FSI a o Volebním a jednacím řádu AS FSI vyplynuly následující náměty ke zvážení:

 1. Počet členů AS. Úvahy se zatím pohybují mezi 27 a 37 členy, z čehož by jednu třetinu měli tvořit studenti. Počet členů zaměstnanecké části by tedy z dosavadních 26 měl klesnout na 18 až 24 členů. Příliš velké snížení však může zhoršit vyhlídky na zastoupení menšin a ohrozit funkčnost dosavadních komisí AS.
 2. Způsob volby AS. Doposud akademičtí pracovníci volili celou zaměstnaneckou část AS a studenti studentskou část. Je třeba zvážit možnosti dalšího členění voličů do volebních obvodů. V případě akademických pracovníků by se mohlo jednat nejvýše o tři volební obvody, kterým by odpovídaly např. směry studia (konstrukční, technologický a aplikované vědy). Ze studentů by měli být zvlášť vyčleněni studenti postgraduálního studia a ostatní by mohli být členěni např. podle ročníků.
 3. Stále komise AS. Je nutno se zamyslet nad počtem stálých komisí, jejich zaměřením a způsobem jejich naplňování. Dosud existuje šest komisí (studijní, legislativní, finanční, organizační a informační, pro vědu a výzkum, pro studentské záležitosti).

ad 4) Obsahové projednání prvního návrhu Statutu FS (Doc. Münsterová)

Projednání statutu z hlediska předkladatelů není zatím hotové. Nejpozději do 14 dnů předloží vedení fakulty návrh Statutu legislativní komisi. Ta návrh prostuduje a své stanovisko s připomínkami sdělí AS FSI na příštím zasedání.

ad 5) Projednání případných změn kriterií rozdělování finančních prostředků s cílem zohlednit všechny aktivity ústavů a kateder, které přisívají k tvorbě finančních zdrojů fakulty (Ing. Fiedler)

Finanční komise ve spolupráci s organizační komisí připraví podklady pro hodnocení přidělovaných finančních prostředků pro pracoviště děkanátu FSI a TPO v kalendářním roce 1999, s ohledem na finanční prostředky přidělované ústavům a katedrám fakulty.

ad 6) Různé

RNDr. Popela: Anketa o uplatnění bývalých absolventů - informace.

Předsednictvo AS FS se koná 25. 3. 1999 ve 13 hodin
Zasedání AS FS se koná 1. 4. 1999 ve 13 hodin

Verifikovala: Doc. Münsterová

Zapsala: Vanžurová, 2305
V Brně dne 25. 2. 1999