Zápis ze zasedání Akademického senátu FS VUT v Brně dne 1.10.1998

Přítomni: dle prezenční listiny
Návrhová komise: Doc. Münsterová, Ing. Filipová
Schůzi řídil: Ing. Sekanina

Program:

 1. Informace o současném stavu příprav vnitřních předpisů VUT a dalších okolnostech vyplývajících z nového zákona o vysokých školách (děkan FS)
 2. Projednání postupu zpracování vnitřních dokumentů fakulty vyplývajících ze zákona o vysokých školách (Ing. Sekanina, děkan FS)
 3. Informace z Rady vysokých škol (Doc. Münsterová)
 4. Informace z AS VUT (Prof. Hlavenka, Doc. Münsterová)
 5. Návrh „rámcových“ studijních programů strojní fakulty (děkan FS)
 6. Návrh dlouhodobých vědecko-výzkumných záměrů FS (děkan FS)
 7. Různé

ad 1) Informace o současném stavu příprav vnitřních předpisů VUT a dalších okolnostech vyplývajících z nového zákona o vysokých školách (děkan FS)

Usnesení: Akademický senát FS VUT v Brně po poradě s právníkem fakulty chápe znění vysokoškolského zákona § 101 odst. 3 v tom smyslu, že jeho funkční období zůstává novým vysokoškolským zákonem nedotčeno. AS ukládá studentské části, aby do konce 11/98 doplnila stav členů alespoň na původní počet devět.

Hlasování: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0.

Usnesení bylo schváleno.

Děkan FS informoval o současném stavu příprav vnitřních předpisů VUT.
Na úrovni VUT se připravuje:

 1. Statut VUT
 2. Volební a jednací řád AS VUT
 3. Vnitřní mzdový předpis VUT
 4. Jednací řád VR VUT
 5. Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků
 6. Studijní řád VUT
 7. Stipendijní řád VUT
 8. Disciplinární řád pro studenty VUT
 9. Seznam dlouhodobých vědecko-výzkumných záměrů
 10. Studijní programy na VUT
 11. Pracovní řád VUT
 12. Vnitřní řád VUT
 13. CŽV na VUT
 14. Složení správní rady VUT
 15. Znaky a symboly VUT
 16. Struktura a funkce jiných pracovišť v rámci VUT

ad 2) Projednání postupu zpracování vnitřních dokumentů fakulty vyplývajících ze zákona o vysokých školách (Ing.Sekanina, děkan FS)

Na úrovni fakulty budou zpracovány vnitřní dokumenty stanovené zákonem o VŠ s následující návrhovanou zodpovědností:

 1. Statut fakulty - navrhuje vedení fakulty ve spolupráci s AS FS
 2. Studijní a zkušební řád fakulty - navrhuje vedení fakulty ve spolupráci s AS FS
 3. Stipendijní řád fakulty - navrhuje vedení fakulty ve spolupráci s AS FS
 4. Volební a jednací řád AS fakulty - navrhuje AS FS
 5. Jednací řád vědecké rady fakulty - navrhuje vedení fakulty ve spolupráci s vědeckou radou
 6. Disciplinární řád pro studenty fakulty - navrhuje vedení fakulty ve spolupráci s AS FS
Hlasování: pro – 23, proti – 0, – zdržel se – 0.

Návrh byl schválen.

Akademický senát FS vyzývá všechny senátory a ostatní členy akademické obce, aby připomínky k připravovaným dokumentům předávali na sekretariát AS. Návrhy by byly publikovány k připomínkování na stránkách internetu FS.

ad 3) Informace z RVŠ (Doc.Münsterová)

ad 4) Informace z AS VUT (Prof.Hlavenka, Doc.Münsterová)

ad 5) Návrh „rámcových“ studijních programů strojní fakulty (děkan FS)

Nový vysokoškolský zákon vyvolal nutnost tvorby nových předpisů na úrovni VUT i fakult, které je třeba zpracovávat v úzké návaznosti. Zejména složitá bude příprava nových studijní programů, které budou unifikovány v rámci ČR. V rámci všech VŠ se jedná o transformaci cca 7 tisíc oborů do 200 studijních programů. Vedení FS VUT předpokládá tvorbu tří inženýrských programů: Konstrukční a procesní inženýrství, Strojírenská technologie, Aplikované vědy. ŘÚ a VK byli požádáni o účinnou spolupráci.

Návrh usnesení: Akademický senát FS bere na vědomí a podporuje návrh vedení fakulty na ustavení studijních programů ve smyslu nového zákona o VŠ na fakultě strojní VUT v Brně, a to:

Hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0.

Usnesení bylo schváleno.

Návrh vedení fakulty – nový název fakulty : „Fakulta strojírenského inženýrství“.
O návrhu se bude jednat na příštím zasedání AS.

ad 6) Návrh dlouhodobých vědecko-výzkumných záměrů FS (děkan FS)

Děkan FS informoval o zavedení další formy přidělování finančních prostředků na vědu a výzkum, a to na základě rozvojových záměrů. Bylo zpracováno a předloženo pět předběžných návrhů rozvojových směrů s pracovními názvy:

 1. Výpočtové modelování vybraných inženýrských procesů a experimentální ověřování – navrhovatel prof. Jícha
 2. Progresívní funkčně-gradientní a nanostrukturní materiály – navrhovatel prof. Švejcar
 3. Výzkum progresívních a vysoce přesných technologií a vybudování integrovaného pracoviště vysoce přesných technologií – navrhovatel prof. Kocman
 4. Moderní ekonomicky a ekologicky příznivé zdroje energie – navrhovatel prof. Matal
 5. Speciální experimentální a výcviková letadlová technika – navrhovatel doc. Daněk

ad 7) Různé

 

Předsednictvo AS FS se koná 22. 10. 1998 ve 13.00 hodin.

Zasedání AS FS se koná 29. 10. 1998 ve 13.00 hodin.

 

Verifikoval: Ing. Sekanina

Zapsala: Vanžurová, 2305
Dne : 2.10.1998


Převod do html: Jan Roupec
Dne: 9.10.1998