Zápis ze zasedání Akademického senátu FS VUT v Brně dne 29. 10. 1998


Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Prof. Hlavenka, Ing. Ptáčková, Ing. Dubová, RNDr. Popela, Doc Knoflíček
Návrhová komise: Ing. Kouřil, zástupce SČAS
Schůzi řídila: Doc. Münsterová

Program:

 1. Informace z kolegia děkana (Ing.Sekanina), AS VUT (Prof.Hlavenka), Rady VŠ (Doc.Münsterová) a studentské části AS FS (Ing.Filipová)
 2. Zřízení nového odboru Leteckého ústavu (děkan FS)
 3. Rozšíření Vědecké rady FS
 4. Schvalování návrhu děkana na prodloužení pracovní smlouvy Ing. Jiřímu Krškovi - Ústav fyzikálního inženýrství (děkan FS)
 5. Schvalování návrhu děkana na změnu názvu fakulty - Fakulta strojního inženýrství (děkan FS)
 6. Projednání Harmonogramu činnosti AS FS související s blížícím se novým funkčním obdobím členů předsednictva a naplněním nového zákona o vysokých školách, návrh organizačního zajištění (Ing.Sekanina)
 7. Schválení volebních řádů pro volby předsedy, místopředsedů a předsedů komisí AS FS (RNDr.Dvořák)
 8. Projednání předběžného návrhu zásad mzdového předpisu VUT (Ing.Fiedler)
 9. Různé
ad 1) Informace z kolegia děkana (Ing.Sekanina), AS VUT (Prof.Hlavenka), Rady VŠ (Doc.Münsterová) a studentské části AS FS (Ing.Filipová)

Informace z kolegia děkana - Ing. Sekanina

Informace z AS VUT - Doc. Münsterová Informace z Rady VŠ - Doc. Münsterová Informace studentské části AS - Ing. Filipová
Byl představen nový člen studentské části AS.
Akademický senát bere na vědomí.

ad 2) Zřízení nového odboru Leteckého ústavu - děkan FS
Děkan FS a Doc. Daněk informovali o návrhu na zřízení nového odboru LÚ, který souvisí s vývojem letadel. Projekt se nazývá Centrum výzkumu a vývoje letadel.
Akademický senát bere na vědomí vznik uvedeného oboru na Leteckém ústavu.

ad 3) Rozšíření Vědecké rady FS
Děkan FS informoval o návrhu na doplnění VR o čtyři externí členy:

 1. Prof. Stodola - VAAZ Brno
 2. Prof. Jelínek - VŠB Ostrava
 3. Prof. Sklenička - ÚFM AV Brno
 4. Prof. Samek - VAAZ Brno
Hlasování:
 
Prof. Stodola pro - 21 proti - 1 zdržel se - 1
Prof. Jelínek pro - 22 proti - 0 zdržel se - 1
Prof. Sklenička  pro - 22 proti - 0 zdržel se - 1
Prof. Samek pro - 21 proti - 1 zdržel se - 1

Budoucí členy VR navrhované děkanem FS senát odsouhlasil.

ad 4) Schvalování návrhu děkana na prodloužení pracovní smlouvy Ing. Jiřímu Krškovi - ÚFI - děkan FS
Děkan FS přednesl žádost Ústavu fyzikálního inženýrství o prodloužení pracovní smlouvy Ing.Krškovi.
Návrh: prodloužit pracovní smlouvu do 31.8.1999.
Hlasování: pro - 18, proti - 1, zdržel se - 1.
Schváleno prodloužení pracovní smlouvy Ing. Krškovi do 31.8.1999.

ad 5) Schvalování návrhu děkana na změnu názvu fakulty - Fakulta strojního inženýrství - děkan FS
Děkan FS přednesl návrh na změnu názvu fakulty „Fakulta strojního inženýrství“.
Návrh: hlasovat bez tajného hlasování.
Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se - 0.

Návrh: dosavadní návrh fakulta strojní změnit na nový název - Fakulta strojního inženýrství.
Hlasování: pro - 21, proti - 1, zdržel se - 0.
Schváleno.

ad 6) Projednání Harmonogramu činnosti AS FS související s blížícím se novým funkčním obdobím členů předsednictva a naplněním nového zákona o vysokých školách, návrh organizačního zajištění - Ing. Sekanina

ad 7) Schválení volebních řádů pro volby předsedy, místopředsedů a předsedů komisí AS FS - RNDr. Dvořák
Volební řády se nemění. Bude projednáno na příštím zasedání.

ad 8) Projednání předběžného návrhu zásad mzdového předpisu VUT - Ing. Fiedler
Akademický senát FS projednal předběžný návrh zásad mzdového předpisu [nebo zde v jinem rozlišení - pozn. Jan Roupec] a navrhl 9 věcných připomínek: viz přiložené usnesení.
Hlasování: pro - 16, proti - 0, zdržel se - 0.
Připomínky byly schváleny.

ad 9) Různé


Verifikovala: Doc. Münsterová
Zapsala: Vanžurová, 2305
Dne: 4.11.1998

Převod do html: Roupec, 24.11.98