Zápis ze zasedání Akademického senátu FS VUT v Brně dne 26.11.1998
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Fiedler, Ing. Dubová
Návrhová komise: Doc. Knoflíček, zástupce SČAS
Schůzi řídil: Ing. Janíček

Program:

 1. Informace z KD (Ing.Sekanina), AS VUT (Prof.Hlavenka), RVŠ (Doc.Münsterová)
 2. a) Schvalování prodloužení pracovního poměru Ing. Čochnářovi (děkan FS)

 3. b) Organizační spojení dvou odborů Ústavu procesního a ekologického inženýrství od 1.1.1999
  c) Rámcové studijní programy na FS
 4. Informace o odpovědích na dopis předsedy AS členům zaměstnanecké části AS FS
 5. Schválení volebních řádů předsedy, místopředsedů a předsedů komisí
 6. Volby předsedy, místopředsedů a předsedů komisí
 7. Návrh změn jednacího řádu AS FS (RNDr.Dvořák)
 8. Doplnění legislativní komise o zástupce z ostatních komisí
 9. Různé
ad 1) Informace z KD (Ing.Sekanina), AS VUT (Prof.Hlavenka), RVŠ (Doc.Münsterová)

Informace z KD - Ing.Sekanina

Informace z AS VUT - Prof. Hlavenka Informace z RVŠ - Doc. Münsterová ad 2 a) Schvalování prodloužení pracovního poměru Ing. Čochnářovi
Proděkan Vačkář přednesl žádost ÚMI o prodloužení pracovního poměru Ing. Čochnářovi.
Hlasování: pro - 19, proti - 1, zdržel se - 1.
Akademický senát FS schválil prodloužení pracovní smlouvy Ing. Čochnářovi do 30.4.1999.

ad 2 b) Organizační spojení dvou odborů Ústavu procesního a ekologického inženýrství od 1.1.1999
Proděkan Vačkář přečetl žádost ředitele Ústavu procesního inženýrství, aby se z organizačních důvodů spojily odbory procesy I a procesy II v odbor „Procesního inženýrství“.
Akademický senát bere na vědomí informaci o organizačním spojení odborů.

ad 2 c) Rámcové studijní programy na FS
V rámci nového VŠ se budou uchazeči hlásit na tzv. programy.

ad 3) Informace o odpovědích na dopis předsedy AS členům zaměstnanecké části AS FS
Rozeslány dopisy všem členům zaměstnanecké části, aby zvážili své možnosti v další účasti na práci AS. Odstupuje Doc. Novotný - ÚST. Zaslán děkovný dopis.

ad 4) Schválení volebních řádů předsedy, místopředsedů a předsedů komisí
Volební řády pro volby předsedy a místopředsedů AS FS VUT se nemění.
Návrh: přijmout beze změny.
Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se - 0.
Volební řád pro volby předsedy a místopředsedů byl schválen.

Volební řád pro volby předsedů komisí AS FS VUT
Návrh: pro - 22, proti - 0, zdržel se - 0
Volební řád pro volby předsedů komisí byl schválen.

ad 5) Volby předsedy, místopředsedů a předsedů komisí
Volba předsedy AS FS
Návrh: Ing. Sekanina
Ing. Sekanina souhlasí s kandidaturou.
Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se - 1.
Schválen.

Volba místopředsedů
zaměstnanecká část AS - návrh: Doc. Münsterová
studentská část AS - návrh: Pavel Jelínek
Hlasování:
zaměstnanecká část - pro - 13, proti - 1, zdržel se - 1
studentská část - pro - 6, proti - 0, zdržel se - 1.
Schváleno.

Volba předsedů komisí
Návrh:
komise studijní - RNDr. Popela
komise legislativní - RNDr. Dvořák
komise pro vědu a výzkum - Ing. Janíček
komise inf. a organizační - Ing. Roupec
komise finanční - Ing. Fiedler
komise pro student.záležitosti - Petr Sedlák
Hlasování:
RNDr. Popela pro - 21 proti - 0 zdržel se - 1
RNDr. Dvořák pro - 21 proti - 0 zdržel se - 1
Ing. Janíček pro - 20 proti - 0 zdržel se - 2
Ing. Roupec pro - 21 proti - 0 zdržel se - 1
Ing. Fiedler pro - 18 proti - 0 zdržel se - 4
p. Sedlák pro - 21 proti - 0 zdržel se - 1
Navrhovaní předsedové komisí byli schváleni.

ad 6) Návrh změny jednacího řádu AS FS (RNDr.Dvořák)
Novela jednacího řádu

V. Přijímací usnesení
Čl. V odst. 10 se mění takto:

 1. Studenti mají právo vyvolat po provedeném hlasování dohodovací řízení, pokud je přítomna alespoň 1/3 členů AS FS VUT z řad studentů a nadpoloviční většina z těchto přítomných studentů požaduje dohodovací řízení.
VIII. Přechodné a zvláštní ustanovení
 1. a) Vzhledem k poklesu členů zaměstnanecké části o 1 člena a potřebě vyhovět podmínkám nového zákona o VŠ se počet členů AS FS VUT ke dni 31.12.1998 zvyšuje na 39 členů, z čehož zaměstnanecká část má 26 členů a studentská část má 13 členů.

 2. b) Studentská část AS FS VUT se doplní na stanovený počet kooptováním náhradníků v pořadí stanoveném předchozími volbami do studentské části.
 3. a) Zmenší-li se ve zbývajícím funkčním období počet členů některé části AS FS VUT, budou do ní kooptováni náhradníci v pořadí stanoveném posledními volbami tak, aby počet členů AS FS VUT neklesl pod 26 členů a zůstalo zachováno třetinové zastoupení studentů.

 4. b) Nebudou-li další náhradníci k dispozici, AS FS VUT vyhlásí pro příslušnou část doplňující volby.
Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se - 1
Návrh byl schválen.

ad 7) Doplnění legislativní komise o zástupce z ostatních komisí
Návrh na doplnění legislativní komise:
Doc. Humár, Doc. Druckmüller, Doc. Vlach, Ing. Roupec, V. Neubauer.
Akademický senát bere na vědomí.

Návrh: pověřit legislativní komisi, aby podala připomínky k návrhu Statutu. Komise připomínky dodá na rektorát pí. Cardové do 4.12.1998.
Návrh: Usnesení ze dne 29.10.1998 - doplnit bod 2) o slovo „Zatím“.
Hlasování: pro - 16, proti - 0, zdržel se - 1.
Návrh byl schválen.

ad 8) Různé


Verifikoval: Ing. Janíček
Zapsala: Vanžurová, 2305
Dne 1. 12. 1998