Časový plán akademického roku 2016/17

Začátek akademického roku 1. 9. 2016Denní studium Kombinované studium

Pro všechny studijní programy obou forem studia

Imatrikulace 1. ročníku: 

1. ročník BS16.9.2016      

 

Zimní semestr: 

Výuka v BS, NMS*19.9.2016-16.12.2016 13 týdnů
Skupinová výuka v DS10.10.2016-16.12.2016 10 týdnů
Vánoční prázdniny19.12.2016-31.12.2016 2 týdny
Zkouškové období2.1.2017-3.2.2017 5 týdnů

 

Letní semestr: 

Výuka v BS, NMS*6.2.2017-5.5.2017 13 týdnů
Skupinová výuka v DS27.2.2017-5.5.2017 10 týdnů

 

Nezávěrečné ročníky: 

Zkouškové období9.5.2017-16.6.2017 6 týdnů
Letní prázdniny19.6.2017-31.8.2017 11 týdnů

 

Závěrečné ročníky**: 

Přihlášky ke SZZ    do30.4.2017  
Zkouškové období9.5.2017-2.6.2017 4 týdny
Odevzdání diplomových a bakalářských prací   do26.5.2017  
Recenze29.5.2017-9.6.2017 2 týdny
SZZ (řádný termín)12.6.2017-21.6.2017 8 dnů
Promoce10.7.2017-13.7.2017 4 dny

 

 

Přijímací řízení 2017/2018*** 

Podávání přihlášek do BS1.1.2017-31.3.2017 13 týdnů
Přijímací zkoušky BS19.6.2017-22.6.2017 4 dny
Náhradní termín přijímacích zkoušek do BS28.6.2017     1 den
Podávání přihlášek do NMS1.1.2017-31.3.2017 13 týdnů
Přijímací zkoušky NMS - obecná část15.5.2017-16.5.2017 2 dny
Přijímací zkoušky NMS - oborová část1.6.2017-16.6.2017 2 týdny
Náhradní termín přijímacích zkoušek do NMS - obecná část22.5.2017     1 den
Podávání přihlášek do DS18.4.2017-31.5.2017 6 týdnů
Přijímací zkoušky DS21.6.2017-4.7.2017 2 týdny

 

Náhradní podzimní termín 2016: 

Odevzdání diplomových a bakalářských prací   do7.10.2016  
Recenze10.10.2016-21.10.2016 2 týdny
SZZ21.10.2016-25.10.2016 2 dny

 

* Poslední týden výuky je zápočtový. 
** Závěrečný ročník je ten, v němž student koná SZZ. Je dán podáním přihlášky ke SZZ. 
*** Termín může být upraven Směrnicí děkana k přijímacímu řízení podle termínu maturit v roce 2017. 


Termíny kontroly studia a klasifikace v BS, NMS:

  • Studentovi, který nesplní požadavky vyplývající ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně, bude studium ukončeno (§ 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů).
  • Studium je kontrolováno ve dvou týdnech, které následují po zkouškovém období zimního a v pěti týdnech, které následují po zkouškovém období letního semestru (podle čl. 15 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně), studium však může být ukončeno bezprostředně po nesplnění studijních požadavků.
  • Podle Směrnice děkana FSI č. 6/2011 musí ústavy zaznamenat výsledky klasifikace do IS v den jejího udělení, výjimečně následující pracovní den. Za správnost záznamu klasifikace zodpovídá vyučující a za dodržení časového termínu uvedeného výše zodpovídá ředitel ústavu.
  • Student je povinen průběžně kontrolovat, zda jsou výsledky jeho klasifikace zapsány v elektronickém indexu, zejména v období zápočtového týdne, po složení zkoušky a souhrnně nejpozději do jednoho týdne po skončení zkouškového období každého semestru.
  • Student závěrečného ročníku je povinen provést kontrolu všech údajů v elektronickém indexu za příslušný akademický rok do 4 dnů po skončení posledního dne zkouškového období. Nesprávné údaje student reklamuje (klasifikaci u vyučujícího daného předmětu, ostatní údaje na studijním oddělení). Provedenou kontrolu student elektronicky potvrdí.


Doktorské studium

  • Skupinová výuka v DS probíhá v těch předmětech, které má ve svých individuálních plánech alespoň 5 studentů. Výuka ostatních předmětů probíhá formou individuálních konzultací.
  • Termíny státních doktorských zkoušek, odevzdání disertačních prací a jejich obhajoby jsou stanovovány příslušnou oborovou radou v souladu s individuálními plány studentů.


Kombinované studium v BS, NMS:

Kombinovaná forma studia probíhá formou konzultací a řízeného samostudia v poměru 1:2.

  • Rozvrh v kombinované formě studia je možno sestavovat na 14 výukových týdnů. To znamená, že poslední konzultace může proběhnout v době, kdy je na fakultě zkouškové období prezenčního studia;
  • Zkoušející mohou vypisovat termíny zkoušek bezprostředně po ukončení konzultací z daného předmětu;
  • Zkoušející mohou vypisovat termíny zkoušek dva týdny po ukončení zkouškového období každého semestru (neplatí pro letní semestr u závěrečných ročníků kombinované formy studia).

Tento časový plán byl projednán v AS FSI dne 14. 4. 2016 (čl. 5 odst. 3 Statutu FSI).


doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., v.r.
děkan FSI