Bakalářský studijní program B3S

Obor: Energetika, procesy a životní prostředí

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

B-EPPE-přihláška

Podrobné informace na www:

www.oei.fme.vutbr.cz

Prezentace oboru:

B2323.pps

Charakteristika oboru

Studijní obor zajišťuje v návaznosti na obecné teoretické základy strojního inženýrství disciplíny energetického a procesního inženýrství. Studenti jsou seznámeni s hydraulickými a tepelnými pochody v tepelných strojích a zařízeních a se strojními komponenty používanými v energetice a procesních technologiích. Jedná se zejména o stavbu kotlů, tepelných turbín a výměníků tepla, chemický a potravinářský průmysl, dále o technologické jednotky snižujících dopad provozu těchto zařízení na životní prostředí. Posluchači získají základní zkušenosti s měřením a řízením uvedených technologií, s výrobou, rozvodem a užitím energie. Závěrečná bakalářská práce je zadávána na základě zájmu studentů a vypsaných témat.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Absolventi získají teoretické znalosti a osvojí si základní praktické návyky oboru energetická a procesní zařízení. To jim umožní široké uplatnění jako konstruktérů popřípadě techniků v energetice, chemickém a potravinářském průmyslu a v institucích zabývajících se ekologickou problematikou různých technických procesů.

Podmínky přijetí ke studiu

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeče a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta.

Obor navazuje na základní výuku matematiky, fyziky, chemie a informatiky.

Možnosti uplatnění

 • v energetických podnicích a podnicích procesního průmyslu v řídících funkcích, ve funkcích provozních techniků, energetiků, referentů životního prostředí a konstruktérů
 • v institucích a útvarech státní správy zabývajících se péčí o životní prostředí a racionalizací spotřeby energie
 • v soukromé sféře firem podnikajících jako výrobní nebo nevýrobní subjekty

Možnosti dalšího studia

Absolventi mohou využít svých znalostí a pokračovat v magisterském studiu v oborech „Energetické inženýrství”, „Technika prostředí”, „Fluidní inženýrství” nebo „Procesní inženýrství”

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Obě pedagogická pracoviště tj. Odbor energetického inženýrství i Odbor procesního inženýrství řeší řadu národních i mezinárodních projektů, do nichž jsou zapojeni též studenti bakalářského studia.
Pracoviště mají experimentální základnu v laboratořích EÚ a ÚPEI. Studenti s dobrými znalostmi mohou být vysláni na zahraniční stáž.
Součástí výuky jsou odborné exkurze do našich i zahraničních podniků v oblasti energetiky a procesního inženýrství.

Další výhody studia

 1. studenti mají celodenně k dispozici dobře softwarově i hardwarově vybavenou počítačovou učebnu s připojením na internet
 2. závěrečnou prací může student řešit praktické technické problémy svého budoucího pracoviště
 3. pracoviště zabezpečují také navazující magisterské programy ve studijních oborech
  • Energetické inženýrství
  • Konstrukční a procesní inženýrství
  a doktorský studijní program
 4. posluchači mají možnost aktivní účasti při řešení grantů a výzkumných úkolů, vyplývajících z potřeb průmyslu a energetiky.

Pedagogický poradce

doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D., tel: 541 142 583, e-mail: balas.m@fme.vutbr.cz