Bakalářský studijní program B3A

Obor: Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

B-FINE-přihláška

Podrobné informace na www:

physics.fme.vutbr.cz

Prezentace oboru:

N3940.pdf

Charakteristika oboru

Současný vývoj inženýrské praxe je spojen se zaváděním nových technologií, se vznikem nových hraničních oborů, s vyvíjením stále dokonalejších měřicích přístrojů, s využíváním netradičních materiálů, s rozvojem zkušebnictví a metod kontroly jakosti. Předpokladem úspěšnosti práce v těchto oblastech jsou znalosti matematiky a tvůrčí osvojení fyzikálních principů. Studium oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie má mezioborový charakter. Studium je spojením inženýrské přípravy a rozšířeného fyzikálního a matematického vzdělávání. V takto pojatém studiu jsou připravováni technicky orientovaní studenti na řešení praktických problémů v moderních hraničních oborech náročných na aktivní pochopení a zvládnutí fyzikálních principů.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem studia je, aby jeho absolvent byl vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní orientaci buď na další vzdělávání v oblasti aplikované fyziky, metrologie, materiálových a technických věd, nebo na činnosti v těch inženýrských oblastech, jejichž rozvoj je založen na fyzikálně-matematických znalostech. Obsah studia proto vychází ze základního studia strojního inženýrství s rozšířenou výukou fyziky, fyzikálního laboratorního praktika a matematického modelování fyzikálních jevů uplatňujících se v inženýrské praxi.

Podmínky přijetí ke studiu

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeče a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta.

Možnosti uplatnění

Absolventi studia se mohou uplatnit v konstrukčních kancelářích, v oblasti speciálních technologií, v metrologických laboratořích, ve zkušebnách a na základě širších fyzikálně - matematických znalostí jsou schopni rychlému přizpůsobení v různých inženýrských oblastech.

Možnosti dalšího studia

Absolventi tohoto bakalářského studia jsou především připravováni k pokračování ve vysokoškolském vzdělávání ve dvouletém navazujícím magisterském studiu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, ve kterém se seznámí s efektivním uplatňováním optoelektroniky při konstrukci strojů a přístrojů, s kvalifikovaným využíváním optických metod v metrologii, se zaváděním a využíváním nových technologií a nanotechnologií a s odpovídajícími zařízeními pro vytváření ochranných povlaků, modifikaci povrchů a přípravu tenkých vrstev pro strojírenské, optické a elektrotechnické účely a s využitím počítačů ke konstruování a k vědeckým výpočtům.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

U studentů tohoto bakalářského studa se nepředpokládají stáže a zahraniční pobyty. Účast na zahraniční spolupráci je možná pouze zapojením studentů do řešení vybraných odborných problémů v rámci projektů ústavu.

Další výhody studia

Studenti mají možnost rozvíjet studiem získané znalosti a praktické dovednosti zapojením do řešení odborných témat, která vyplývají ze spolupráce s vědeckými institucemi a výrobními podniky.

Pedagogický poradce

prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D., tel: 541 142 848, e-mail: spousta@fme.vutbr.cz