Bakalářský studijní program B3S

Obor: Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.

B-KSBE-přihláška

Charakteristika oboru

Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost je určen pro středoškolsky vzdělané studenty, kteří mají zájem získat znalosti z technických disciplín a zároveň z oblasti perspektivních věd, jako je kvalita, spolehlivost a bezpečnost. V současné době se technické vědy ve světě značně rozvíjí, to také platí pro kvalitu, spolehlivost a bezpečnost technických systémů. I v ČR je znatelný stálý nedostatek odborníků s odpovídajícím vzděláním připravených na řešení rozsáhlých úkolů spojených s danou problematikou. Studium oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost má interdisciplinární charakter. Student při studiu absolvuje předměty běžného teoretického základu, předměty zaměřené na konstrukci a technologii a rovněž předměty specializované, jako např. Management kvality, Průmyslová bezpečnost, Základy technické diagnostiky, Provoz a údržba strojů, Průmyslová metrologie, Základy spolehlivosti, Průmyslová bezpečnost a Základy managementu rizik. Při studiu oboru je kladen velký důraz na jeho aplikace v praxi. Bakalářský program je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Volbou tématu bakalářské práce se může student hlouběji zaměřit na problematiku kvality nebo spolehlivosti, případně bezpečnosti. Tímto získává hlubší znalosti pro působení v praxi a především pro případné další studium magisterské navazující.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Absolvent získá široký odborný základ z oblasti strojírenských věd a dále potřebné znalosti a dovednosti v oboru kvality, spolehlivosti a bezpečnosti, což mu umožní jak efektivní přípravu k navazujícímu magisterskému studiu, tak i případné bezproblémové zapojení do řešení úkolů technické praxe v různých průmyslových podnicích.

Podmínky přijetí ke studiu

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeče a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta.

Možnosti uplatnění

Vzhledem k širokému teoretickému a i praktickému rozsahu získaných vědomostí se absolventi bakalářského studia mohou uplatnit jako technici v různých oblastech průmyslu, nebo odborníci v různých oblastech veřejného sektoru. Především se jedná o techniky kvality, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti zaměstnaných v průmyslu a odborně způsobilé osoby působící ve veřejném sektoru. Na základě širokého rozsahu získaných znalostí jsou absolventi schopni se rychle přizpůsobit aktuálním požadavkům pracovního trhu.

Možnosti dalšího studia

Absolventi bakalářského oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost mají následující možnosti dalšího studia:

  • Pokračování v dvouletém navazujícím magisterském studiu „Kvalita, spolehlivost, bezpečnost“
  • Pokračování v libovolném oboru magisterského navazujícího studijního programu „Strojní inženýrství“ na VUT v Brně
  • Pokračování v příbuzném oboru magisterského navazujícího studijního programu na ostatních vysokých školách v ČR nebo zahraničí.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky garantující tento studijní obor, udržuje pracovní kontakty s řadou významných univerzit, kde mají studenti možnost v rámci programu ERASMUS realizovat stáže formou zahraničních studijních pobytů. Jedná se zejména o TU Chemnitz, Fraunhofer IWU Chemnitz, TU Wien, Státní technickou univerzitu Iževsk, Hogeschool van Utrecht, ESIEE Paris, Tamperen Teknilinnen Korkeakoulu, Polytechnio Kritis, TU Gratz, apod. S těmito univerzitami probíhá/probíhala zahraniční spolupráce a studenti mají možnost se případně zapojit do řešení aktuálních úkolů.

Další výhody studia

Studenti mají možnost rozvíjet studiem získané znalosti a dovednosti zapojením do řešení dílčích úkolů odborných témat, které vyplývají ze spolupráce s průmyslovou praxí, vědeckými institucemi nebo jinými vysokými školami. Studenti mají rovněž možnost vytvořit si odborné předpoklady pro snazší získání různých potřebných profesních osvědčení a certifikátů z oblasti kvality, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti různých technických systémů.

Pedagogický poradce

doc. Ing. Miloš Hammer, CSc., tel: 541 142 194, e-mail: hammer@fme.vutbr.cz